آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۰
تاریخ و اقتصاد
۲۲

گفته ها

نائینی در فصل سوم تنبیه الامه و تنزیه المله به این سوال پاسخ می دهد که آیا مشروطیت برای تحدید سلطنت کافی است یا نه؟ ایشان در جواب می گوید که یکم، چون تصرفات زمامدار بسیار محدود است پس نمی تواند بدون مشورت و رای عموم ملت تصرف و اقدام نماید پس با آیات و روایات بر این نکته تاکید می کند که مشورت ضروری است. دوم، چون حاکمان فعلی معصوم نیستند، بنابراین باید قوای قانونی به جای ملکات نفسانی باشد تا از طغیان حاکم جلوگیری شود. اما برای معصوم ملکات نفسانی کفایت می کند. سوم، حفظ حکومت اسلامی براساس دو رکن تعیین قانون اساسی و انتخاب است و آن هم جز در سایه اصل آزادی و مساوات امکان پذیر نیست.

تنبیه الامه و تنزیه المله