آرشیو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۴۶
باشگاه اقتصاددانان
۲۳
پرسش امروز

دولت الکترونیک در ایران

دولت الکترونیک (electronic government) مفهومی است که به تنیدگی استفاده از فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست های نظام اداری باز می گردد. بر این مبنا با استفاده از فناوری، اطلاعات با سهولت بیشتری میان سه گانه مردم، بازار، سازمان ها و نهادهای اداری رد و بدل می شود. البته مفهوم دولت الکترونیک تنها ناظر بر قوه مجریه نیست و دیگر نهادها، همچون قوه قضائیه یا قوه مقننه نیز می توانند آن را در راستای بهبود بهره وری در ارائه خدمات عمومی به کار برند. در این میان اگرچه پرونده دولت الکترونیک در دولت اصلاحات جدی گرفته شد، اما بعد از آن، با جدیت و شتاب دوره قبل پیگیری نشد. از دید مقام های دولتی، در کشور ما بحث دولت الکترونیک مسبوق به سابقه است؛ ولی ساخت یافتگی آن در حوزه اقتصادی، فرهنگ اجتماعی و زیست محیطی به صورت سیستماتیک کامل نشده است. اکنون اما به راستی در کجای ماجرا قرار داریم؟ پرونده این شماره قصد دارد با بررسی ابعاد مفهوم دولت الکترونیک، چالش ها در این عرصه را بیشتر نمایان کند.