آرشیو دو‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۹
سیاست
۳

بازتاب

پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 14: احتراما بازگشت به نامه شماره 804892/120 مورخ 17/7/98 مبنی بر درج پیام های مردمی در جراید روز سه شنبه مورخ 16/7/98 با موضوع (بوی بد خیابان های پیروزی، شهید محلاتی، دماوند و ری که باعث ایجاد مزاحمت برای شهروندان و ساکنان منطقه شده است- برطرف نشدن مخازن پسماند خیابان پیروزی و خیابان شکوفه) به استحضار می رساند درخصوص شست وشوی مخازن اتوبان محلاتی و تعویض مخازن خیابان شکوفه مطابق تصویر پیوست تمامی مخازن آهنی و سالم بوده و لازم به ذکر است که طبق برنامه در هفته دو مرتبه شست وشو و گندزدایی می شود. مراتب جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد.