آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۴
اجتماعی
۸

جوابیه آموزش و پرورش به یک یادداشت

پس از درج یادداشتی در صفحه اجتماعی هجدهم شهریورماه جاری روزنامه کیهان با عنوان«حذف معاونت پژوهش آموزش و پرورش به بهانه ادغام؟» مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش جوابیه ای ارسال کرده است.

در این جوابیه آمده است:«ماموریت های مربوط به معاونت پژوهش برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی با معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در یکدیگر ادغام و تحت عنوان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع، ایجاد شده است که در فرآیند اجرای این تصمیم گروه تحقیق و پژوهش که متولی فعالیت های پژوهشی اعم از احصای اولویت های پژوهشی، گسترش فرهنگ پژوهش و... می باشد، در ذیل این معاونت تعریف شده و با ماهیت قبلی خود به انجام وظایف محوله می پردازند. در ضمن موضوع گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی نیز پس از بررسی و تحلیل شغل و شرح وظیفه مترتب بر آن و به دلیل هم پوشانی و موازی بودن فعالیت های آن با اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ترکیب شده و تحت عنوان اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوا، در ذیل حوزه های مربوط به معاونت های آموزش ابتدایی و متوسطه ایجاد و به انجام وظایف محوله می پردازد. در ضمن اعلام می دارد؛ کاهش پست های سازمانی به استناد بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و سایر تکالیف مقرر قانونی دستگاه های اجرایی و به منظور کاهش اندازه و حجم دستگاه صورت گرفته است.»