آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۲۳۰۵۵
اقتصادی
۴

مرکز آمار اعلام کرد: افزایش 13درصدی نرخ تورم نقطه ای در خردادماه

پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها ، مرکز آمار ایران، اعلام کرد نرخ تورم نقطه ای خرداد 1401 در مقایسه با ماه قبل 13,2 درصد افزایش یافته است.

منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم نقطه ای در خرداد ماه 1401 به عدد 52,5 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 52.5 درصد بیشتر از خرداد 1400 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه ای خرداد ماه 1401 در مقایسه با ماه قبل 13,2 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش 32.2 واحد درصدی به 81.6 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 2.8 واحد درصدی به 36.8 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری 51,4 درصد می باشد که نسبت به ماه قبل 12.2 واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 58.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 18.1 واحد درصد افزایش داشته است. 

البته طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه خرداد ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 39,4 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 درصد افزایش نشان می دهد.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ تورم ماهانه خرداد 1401 به 12,2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 8.7 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 25.4 درصد و 4.4 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 11,5 درصد می باشد که نسبت به ماه قبل 7.8 واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 15.8 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 13.0 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می باشد. نرخ تورم سالانه خرداد ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 39,4 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

هم چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 38,9 درصد و 41.8 درصد می باشد که برای خانوارهای شهری 0.6 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.0 واحد درصد افزایش داشته است.

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خرداد ماه 1401 برای دهک های مختلف هزینه ای از 38,3 درصد برای دهک دهم تا 42.7 درصد برای دهک اول است.