شماره‌های نمایه شده «فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی»

سال 29
پاییز 1402
پیاپی 109
تابستان 1402
پیاپی 108
بهار 1402
پیاپی 107
سال 28
زمستان 1401
پیاپی 106
پاییز 1401
پیاپی 105
تابستان 1401
پیاپی 104
بهار 1401
پیاپی 103
سال 27
زمستان 1400
پیاپی 102
پاییز 1400
پیاپی 101
تابستان 1400
پیاپی 100
بهار 1400
پیاپی 99
سال 26
زمستان 1399
پیاپی 98
پاییز 1399
پیاپی 97
تابستان 1399
پیاپی 96
بهار 1399
پیاپی 95
سال 25
زمستان 1398
پیاپی 94
پاییز 1398
پیاپی 93
تابستان 1398
پیاپی 92
بهار 1398
پیاپی 91