فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
سال بیست و نهم شماره 3 (پیاپی 109، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا ماحوزی* صفحات 1-14
  اگرچه دانشگاه های اروپایی از آغاز تا ابتدای قرن نوزدهم عمدتا به عنوان مکان هایی برای آموزش عالی شناخته شده اند، اما هویت دانشگاه برلین به عنوان اولین دانشگاه مدرن اختصاصا آلمانی بیش از آن مرهون اهتمام به پژوهش و بینشی فلسفی در مدیریت نظام دانش است. با تاسیس دانشگاه برلین در 1810 و تعریف ماموریت های جدید برای دانشکده ها، پژوهش در کنار آموزش و تربیت اخلاقی، به عنوان یکی از سه وظیفه اصلی استادان برجسته دانشکده ها تعیین شد. آکادمی نیز به عنوان مکان پژوهش عالی، با استخدام استادان و دانشمندان برجسته ای که خود را تماما وقف پژوهش های جان دار کرده بودند، کلاس های درس و دانش عالی معطوف به آینده را یاری می کردند. دانشکده فلسفه نیز به مثابه رکن سوم، نخست از طریق مدیریت رابطه دانشکده ها و آکادمی و سپس تامل بر یافته های پژوهشی جدید، نظام دانش جدید را معطوف به ایده وحدت علم و دانش مطلق هدایت می کند. این نوشتار تلاش دارد عناصر برسازنده دانشگاه برلین در ابتدای قرن نوزدهم را با محوریت پژوهش و دانشکده فلسفه ذیل دو ایده وحدت و پیشرفت تببین کند.
  کلیدواژگان: دانشگاه برلین، پژوهش، آکادمی، دانشکده فلسفه، وحدت علم، ایده پیشرفت
 • عیسی زمانیان، محمدرضا یوسف زاده چوسری*، عظیمه خاکباز صفحات 15-36
  هدف پژوهش حاضر، مشخص کردن مولفه های دانشگاه مسیولیت پذیر اجتماعی و تعیین میزان تإکید بر این مولفه ها در نقشه جامع علمی کشور و ارایه پیشنهادهای برای اصلاح محتوی سند بود. در این پژوهش، از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی به ترتیب شامل کتاب ها و اسناد مرتبط با دانشگاه مسیولیت پذیر اجتماعی و 37 نفر از اساتید دارای تالیف و فعال در زمینه دانشگاه مسیولیت پذیر اجتماعی و در بخش کمی جامعه آماری نقشه جامع علمی کشور بود. در بخش کیفی به ترتیب 36 سند و 15 نفر از اساتید به روش ملاکی و با در نظر گرفتن قاعده اشباع نظری و دربخش کمی با استفاده از روش سرشماری، نقشه جامع علمی کشور، به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی شامل فیش برداری و مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از چک لیست تحلیل محتوای نقشه جامع علمی کشور، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تحلیل مقوله ای و تحلیل مضمون و در بخش کمی از شاخص های آمار توصیفی، فراوانی و درصد استفاده شده است. نتایج بخش کیفی شامل استخراج 37 مولفه برای دانشگاه مسیولیت پذیر اجتماعی که روایی آن مورد تایید 15 نفر از صاحبنظران حوزه برنامه درسی آموزش عالی قرار گرفت. سپس نقشه جامع علمی کشور توسط تیم پژوهشی مورد تحلیل مضمونی قرار گرفته و توسط 9 نفر از اساتید علوم تربیتی دانشگاه های بوعلی سینای همدان و لرستان نظر خواهی و میزان توافق ثبت گردید. نتایج نشان داد که مولفه تقویت هویت اسلامی ایرانی با 31/17 درصد و مولفه تاکید بر توسعه کمی و کیفی دانشکده متناسب با نیازهای اجتماعی با 94/11 درصد از بیشترین تاکید و مولفه های ایجاد محیط رغبت انگیز و با نشاط یاددهی یادگیری، اهتمام به مسایل محیط زیست، پذیریش و احترام به اصل چند فرهنگی و اهتمام ویژه در تحقق دانشگاه سبز مورد توجه واقع نشده اند.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، دانشگاه مسئولیت پذیر اجتماعی، نقشه جامع علمی کشور، مطالعه ترکیبی اکتشافی
 • معصومه چم آسمانی*، مقصود فراستخواه، سید محمد میرکمالی صفحات 37-52
  در پژوهش حاضر محقق با انتخاب صفت نوآوری برای دانشگاه و همچنین وارد کردن این کلید واژه در بررسی سیستماتیک ادبیات موجود(2020-1970)، قصد دارد علاوه بر ارایه ی الگوی مفهومی دانشگاه نوآور با رویکردی سیستمی، برای نخستین بار بر تفاوت میان دانشگاه نوآور و دانشگاه کارآفرین تاکید کند. در همین راستا، پژوهش به روش کیفی و با رویکرد فراترکیب(مبتنی بر مراحل هفتگانه ی سندلوسکی و بارو) انجام شده است. یافته های پژوهش در قالب پاسخگویی به سوالات تحقیق و مدل برآمده از تحقیق با 4 مقوله ی خوشه ای، 12 مقوله ی اصلی و25 مولفه حاکی از آن است که دانشگاه نوآور بیشتر تداعی کننده ی مفهوم "دانشگاه سازگارشونده" با تاکید بر تطابق با نیازهای اجتماعی محیط متغیر و نه صرفا کسب سود و درآمد می باشد.
  کلیدواژگان: دانشگاه نوآور، نوآوری، کارآفرینی، دانشگاه سازگارشونده، روش فراترکیب
 • توحید شیرعلیپور، هدی السادات محسنی سهی*، جعفر قهرمانی صفحات 53-72
  این پژوهش، به اعتبارسنجی مدل کارآفرینی آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران پرداخته است. ابعاد و مولفه های حاصل از انجام پژوهش کیفی در این پژوهش، با رویکرد پیمایشی نیز مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان مراکز کارآفرینی دانشگاه های شهر تهران بودند که با استفاده از جدول مورگان و کرجسی، 256 نفر به عنوان نمونه تعیین و سپس به روش نمونه گیری در دسترس اجرا شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی شد. برای اطمینان از نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد. تحلیل های آماری در این پژوهش به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام شده است. از تحلیل عاملی تاییدی برای اعتبارسنجی مدل استفاده شد. بار عاملی و آزمون تی 17 مقوله اصلی در قالب 6 بعد مدل پارادایمی در مدل کارآفرینی آموزشی دانشگاه ها که متشکل از 108 مقوله فرعی می باشد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در هر 6 مقوله رابطه مطلوبی بین شاخص ها (متغیر مشاهده شده) با مولفه خود (متغیر پنهان) و بین مولفه ها با بعد عوامل (متغیر پنهان) برقرار است. شاخص های نیکویی برازش برای هر 6 مقوله مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که با توجه به دامنه پذیرش هر یک از شاخصهای نیکویی برازش مدل از برازش خوبی برخوردار است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که عوامل و مولفه های شناسایی شده در مدل ارایه شده کارآفرینی آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران  دارای اعتبار و ارتباط های معناداری  است. این مدل می تواند به عنوان یک ابزار موثر برای توسعه و بهبود آموزش کارآفرینی در این موسسات مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مدل نظام مند، کارآفرینی، کارآفرینی آموزشی، نظریه داده بنیاد، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 • حدیث اسماعیلی، لاله صالحی*، فیض الله منوری فرد صفحات 73-94
  هدف این پژوهش شناسایی و انتخاب راهبردهای مناسب برای تلفیق مدیریت سبز در ساختار دانشگاه رازی با استفاده از روش تحقیق آمیخته ی متوالی-اکتشافی بود. در بخش کیفی، نمونه گیری از موارد ویژه انجام شد که طی آن 32 تن از اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه رازی به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. تکنیک مورد استفاده در این بخش، فرایند کدگذاری سه سطحی (کدگذاری پایه، محوری و سازمان دهنده) و پالایش مصادیق استخراج شده از طریق تعیین «نسبت روایی محتوا» بود. برونداد نهایی این بخش، شناسایی مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی دانشگاه برای تلفیق مدیریت سبز در ساختار خود بود. در بخش کمی، «چارچوب جامع تدوین راهبرد» مبنای اجرای گام های مختلف قرار گرفت. تعداد 250 تن از کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتساب متناسب (بر اساس رسته ی شغلی) به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند (965 =N). ابزار گردآوری داده ها در این بخش، پرسشنامه ای محقق ساخته و مستخرج از بخش کیفی پژوهش بود که روایی و پایایی آن ها با استفاده از نسبت روایی محتوا (54/0 CVR ≥) و ضریب آلفای کرونباخ (84/0 α ≥) برای بخش های مختلف تایید شد. با توجه به گام های «چارچوب جامع تدوین راهبرد»، پس از تعیین موقعیت راهبردی دانشگاه رازی، در مجموع هشت راهبرد برای تلفیق مدیریت سبز در ساختار دانشگاه شناسایی شد. سپس از طریق تشکیل ماتریس مقایسات زوجی، مهم ترین راهبردهای دانشگاه در زمینه ی اجرای مدیریت سبز با توجه به معیارهای زمان و هزینه، عملیاتی بودن، تلفیق مدیریت سبز در برنامه های آموزشی وپژوهشی، و عملیات محیط دانشگاه شناسایی شدند. یافته ها نشان داد که به ترتیب راهبرد پیوستن یا عضویت دانشگاه در یکی از نظام‏های ارزیابی دانشگاه سبز در سطح جهانی، تغییر تکنولوژی یا جایگزین کردن منابع انرژی کنونی دانشگاه با تکنولوژی‏های نوین طرفدار محیط زیست، و استفاده از ظرفیت رسانه‏های جمعی برای معرفی توانمندی‏های دانشگاه به جامعه در زمینه‏ی مدیریت سبز دارای بهترین عملکرد در تلفیق مدیریت سبز در ساختار دانشگاه رازی هستند.
  کلیدواژگان: مدیریت سبز، چارچوب جامع تدوین راهبرد، تحلیل سلسله مراتبی، نظریه ی ذینفعان
 • امیر شهسواری* صفحات 95-112
  دانشگاه های دفاع ملی جهان بر اساس فلسفه ای مشترک مبنی بر ضرورت برخورداری فرماندهان و مدیران عالی لشگری و کشوری از فهم راهبردی، جامع و هم سو در حوزه دفاع و امنیت ملی توسعه یافته اند. اما در کشور ما خصوصا در بخش کشوری این اتفاق نظر وجود ندارد. این موضوع سبب شده مقوله تربیت راهبردی فرماندهان بخش لشگری و خصوصا مدیران بخش کشوری در حوزه دفاع و امنیت ملی سامان مناسبی نداشته باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر عبارت است از شناسایی ماموریت های دانشگاه عالی دفاع ملی ایران و موانع درونی و بیرونی تحقق این ماموریت ها از منظر تعدادی از صاحب نظران و خبرگان بخش لشگری. در این پژوهش از راهبرد پژوهش پیمایش کیفی و از ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با 12 نفر از صاحبنظران و خبرگان مرتبط با داعا برای گردآوردی داده ها استفاده شد. در ادامه برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و ترسیم شبکه های مضمونی استفاده شد. قابلیت اعتماد یافته ها به کمک معیارهای چهارگانه تحقیقات کیفی بررسی شد. براین اساس یافته های پژوهش از شبکه مضامینی متشکل از یک مضمون فراگیر شامل «تربیت راهبردی مدیران عالی کشوری و لشگری مبتنی بر دفاع و امنیت ملی همه جانبه» به عنوان رسالت بنیادین این دانشگاه و چهار مضمون سازمان دهنده شامل «ماموریت ها»، «قلمروهای ماموریتی»، «آسیب های درونی» و «چالش های بیرونی» حکایت داشت. از جمله دلالت های این پژوهش می توان به ضرورت تمرکز بیشتر داعا بر بخش دفاع و امنیت ملی کشور بر محور رسالت بنیادین و ماموریت های متنوع و ششگانه ذیل آن و در پی آن به ضرورت بازنگری در معماری نظامات آموزشی، پژوهشی، مستشاری، گفتمانی و دیپلماسی داعا اشاره نمود. در ادامه بررسی چالش های درونی و بیرونی داعا حکایت گر آن بود که داعا برای دستیابی به مرجعیت اجتماعی در رسالت خود مسیر طولانی در پیش دارد. در پایان مجموعه ای از پیشنهادات برای کوتاه کردن این مسیر و تسهیل و تسریع تحقق رسالت بنیادین داعا و ماموریت های آن ارایه شد
  کلیدواژگان: دانشگاه دفاع ملی، ماموریت دانشگاه، تربیت راهبردی فرماندهان و مدیران، دفاع و امنیت ملی
 • رسول شریفی نجف آبادی* صفحات 113-129
  آموزش جغرافیا در حال حاضر به شیوه "رشته تحصیلی ثابت" انجام می شود که از ضعف های آن می توان به یکنواختی محیط یاددهی-یادگیری و گرایش به سمت آموزش های نظری اشاره کرد. هدف از این مقاله، امکان سنجی ایجاد شیوه جدیدی از آموزش جغرافیا تحت عنوان "رشته تحصیلی سیار" می باشد که می تواند این ضعف ها را جبران کرده و به برند دانشگاه فرهنگیان تبدیل شود. در این مطالعه کشور ایران به 4 منطقه تقسیم شده و پیشنهاد گردیده که دانشجومعلمان دوره کارشناسی، هر سال از تحصیل خود را در یکی از این مناطق گذرانده و در آن محدوده به انجام توامان مطالعات نظری و میدانی بپردازند. جهت امکان سنجی اجرای این ایده کاربردی از روش تحقیق کیفی به شیوه مثلث سازی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانشجو معلمان، اساتید و مدیران 8 پردیس دخترانه و پسرانه دانشگاه فرهنگیان بوده که طی سال های 1397 تا 1401 مجری رشته دبیری جغرافیا بوده اند. نمونه آماری با روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی انتخاب شده و مصاحبه ساختارمند تا مرحله اشباع اطلاعات با 18دانشجو معلم، 15 استاد و 9 نفر از مدیران ادامه یافته و در قالب نرم افزار MAXQDA2008 تحلیل کیفی شده است. از کد گذاری مجدد و بازخورد مشارکت کنندگان نیز برای اعتبار سنجی داده ها استفاده گردیده است. بر اساس یافته های این مطالعه، افزایش بازدهی آموزشی و رشد اجتماعی دانشجو معلمان از مهمترین فرصت ها و مشکلات خانوادگی و ترددی آن ها از اصلی ترین موانع در مسیر اجرای این طرح می باشد. پیشنهاد می شود که به موازات اجرای شیوه فعلی، یک دوره به شیوه پیشنهادی نیز برگزار شده و نتایج آن مورد مقایسه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دانشگاه فرهنگیان، برند سازی، امکان سنجی، رشته جغرافیا، شیوه های آموزش
|
 • Reza Mahoozi * Pages 1-14
  The identity of the University of Berlin as the first modern university in Prussia, owes above all to its attention to research and philosophical insight in the management of the knowledge system and its guardian institution. With the establishment of the University of Berlin in 1810, research, along with teaching and moral education, was determined as one of the three main tasks of the big professors of the faculties. In this structure, in addition to faculties as the first pillar of the university, which is in charge of educational activities, the Academy is also a place of excellent research as the second pillar. The Faculty of Philosophy, as the third pillar, should first obtain a reasonable picture of the order of disciplines and sciences in the overall structure of the knowledge system through the general management of the university with the aim of regulating the relationship between the faculties with each other and with the academy, and then reflecting on the research findings of the faculties and the academy and so realize the idea of "unity of science" and "absolute knowledge" step by step. This article tries to explain the building elements of the University of Berlin in the beginning of the 19th century with the focus on Research and the Faculty of Philosophy under the two ideas of "unity" and "progress".
  Keywords: university of Berlin, Research, academy, faculty of philosophy, Unity of Science, progress
 • Isa Zamaniyan, Mohammad Reza Yousefzadeh Chosare *, Azimeh Khakbaz Pages 15-36
  The purpose of this research, exploring the components of the fourth generation university was in the comprehensive scientific map of the country. The research methods, Sequential exploratory mixed-method It has been of tools making type. Statistical population in the qualitative phase, include books and documents related to Social Responsibility university and 37 professors of the Faculty Bu Ali Sina University of Hamadan and in the quantitative phase, it has been a comprehensive scientific map of the country. Qualitative research tools include taking notes and semi-structured interviews and in the quantitative phase, the content analysis checklist of the comprehensive scientific map of the country was used. For data analysis in the qualitative phase, of categorical analysis and content analysis in the quantitative phase, descriptive statistical indicators of frequency and percentage have been used. The results of the qualitative section included the extraction of 37 components for a Social Responsibility university, the validity of which was confirmed by 15 experts in the field of higher education curriculum. Then, based on the tools made, the comprehensive scientific map of the country was thematically analyzed by the research team and 9 professors of educational sciences of Bu Ali Sina University of Hamadan and Lorestan asked for opinions and the amount of agreement was recorded. To analyze the data in a quantitative part, descriptive statistical indicators of frequency and percentage have been used. The results showed that the component of strengthening Islamic-Iranian identity with 17.31% and the component of emphasizing the quantitative and qualitative development of the faculty in accordance with social needs with 11.94% of the most emphasis And the components of creating a desirable and lively teaching-learning environment, special emphasis on citizenship education, attention to environmental issues, acceptance and respect for the principle of multiculturalism and special attention to the realization of the Green University, have not been considered.
  Keywords: : Higher education, Social responsibility university, Comprehensive scientific map of the country, Sequential exploratory mixed-method
 • Masoomeh Cham Asemani *, Maghsoud Farasatkhah, Seyed Mohammad Mirkamali Pages 37-52
  The concept of innovation is one of the concepts that has been misunderstood in various areas, or confused with concepts such as entrepreneurship, creativity, or change, and has been used synonymously as an adjective for individuals and institutions, especially for the academic institutions. The present study has been conducted with the aim of investigating this concept versus entrepreneurship and also extracting the specific characteristics of the innovative university in the existing literature by a qualitative method. In this regard, the meta-synthesis method has been used as a method to create a new idea or new interpretation of the findings of previous research (26 international scientific articles and 7 domestic articles among 352 papers over a period of fifty years). Consequently, depending on the model deriving from the research, it was identified that one of the key features of an innovative university is multiple interactions, especially with civil society, and also fulfilling the social needs. Therefore, the innovative university is more reminiscent of the concept of an "adaptive university" with an emphasis on adapting to the social needs of a changing environment, rather than merely achieving financial benefits.
  Keywords: Innovative University, Innovation, Entrepreneurship, Adaptive University, Meta-Synthesis Method
 • Touhid Shiralipoor, Hoda Sadat Mohseni Sohi *, Jafar Ghahremani Pages 53-72
  This research focuses on validating the educational entrepreneurship model in Iranian universities and higher education institutions. The dimensions and components of the qualitative research in this study were investigated using a survey approach. The research community consisted of managers and experts from the entrepreneurship centers of the universities in Tehran. Using the Morgan and Krajcie table, a sample size of 256 people was determined. The sampling was then conducted using the available method. The research tool was a researcher-made questionnaire, which underwent validity and reliability checks using content validity and Cronbach's alpha coefficient, respectively, with the assistance of SPSS software. The Kolmogorov-Smirnov test was used to assess the normality of the data. Statistical analysis in this research was conducted using SPSS and LISREL software. Confirmatory factor analysis was used to validate the model. The factor loading and T-test of 17 main categories were examined in the form of 6 dimensions of the paradigm model in the educational entrepreneurship model of universities, which comprises 108 subcategories. The results indicate that there is a favorable relationship between the observed variable and its component, as well as between the components and the factors dimension, in all 6 categories. Goodness-of-fit indices were examined for all six categories, and the results showed that the model has a good fit based on the acceptance range of each index. The results of this research show that the factors and components identified in the presented model of educational entrepreneurship in Iranian universities and higher education institutions have validity and meaningful relationships. This model can serve as an effective tool for developing and enhancing entrepreneurship education in these institutions.
  Keywords: Systematic model, Entrepreneurship, Educational Entrepreneurship, foundation data theory, universities, higher education institutions
 • Hadis Esmaeili, Laleh Salehi *, Feyzallah Monavvarifard Pages 73-94
  The purpose of this study was to identify and select appropriate strategies for integrating green management (GM) activities in to the structure of Razi University using a mixed sequential exploratory method. Using critical case sampling method, 32 individuals were selected as statistical sample in qualitative phase of the research. The main technique in this phase was three-level coding process (open, axial, and selective coding) alongside “Content Validity Ratio” for refining identified codes. The final output of this section was to identify the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats ahead of the university to integrate GM in its structure. In the quantitative phase, the comprehensive framework of strategy development was used. A total of 250 staff and faculty members were selected using Cochran's formula and random stratified sampling method as a statistical sample in the quantitative phase (N = 965). The data collection tool was a researcher-made questionnaire (extracted from qualitative phase) which its validity and reliability were confirmed using “Content Validity Ratio” (CVR≥ 0.54) and “Cronbach's alpha coefficient” (α≥ 0.84). According to the steps of the “comprehensive strategy development framework”, after determining the strategic position of Razi University, eight strategies were identified for integrated GM in to the university operations. Hierarchical matrix wased used to idntify the best strategies for integrating GM in to Razi university straucturs according to criterions of time and cost, feasibility, compose operations, and educational and research programs. Findings showed that strategies of joining or membership of the university in one of the global green university evaluation systems and technology change are the most sensitive to GM; And by applying them, more tangible results can be achieved in the field of GM development in the university.
  Keywords: Green Management, Strategy Formulation Framework, hierarchical analysis, stakeholder theory
 • Amir Shahsavari * Pages 95-112
  National defense universities around the world have developed a joint philosophy on the importance of strategic and comprehensive understanding of national defense and security for military section commanders and senior managers of the national sector. However, there is a lack of consensus in our country, particularly in the national sector, which has resulted in inappropriate strategic training for division commanders of the army, especially the managers of the national sector in the field of defense and national security. In this regard, a study was conducted to identify the missions of The Supreme National Defense University (SNDU) of Iran and the internal and external obstacles to the realization of these missions from the perspective of several experts in the Division of Army. For this research, a qualitative survey research strategy was adopted, and semi-structured in-depth interviews were conducted with 12 experts related to SNDU to collect data. The researchers analyzed the data by thematic analysis method and drawing of thematic networks. The Trustworthiness of the findings was assessed using four criteria. Accordingly, the findings of the research reveal a network of themes consisting of a global theme, including the "strategic training of national high managers and army based on comprehensive defense and national security" as the fundamental mission of the university, and four organizing themes, including missions, mission domains, internal obstacles, and external challenges. The implications of this research show the necessity of focusing more on the defense and national security sectors, based on the fundamental mission and the various missions under it. Subsequently, it is necessary to revise the architecture of education, research, counseling, discourse building, and diplomacy. The study of internal and external challenges indicated that the SNDU has a long way to go to achieve social authority in its mission. Finally, the research presented a set of suggestions to shorten this path and facilitate and accelerate the fulfillment of the fundamental mission of SNDU and its missions.
  Keywords: National Defense University, University mission, Strategic Training of Commanders, Managers, Defense, National Security
 • Rasoul Sharifinajafabadi * Pages 113-129
  Currently, geography education is done in the "fixed field of study course " method, the weaknesses of which are the uniformity of the teaching-learning environment and the tendency towards theoretical education. The purpose of this article is the feasibility of creating a new way of teaching geography under the title of "mobile field of study course" that can compensate for these weaknesses and become the brand of Farhangian University. In this study, the country of Iran is divided into 4 regions and it is suggested that undergraduate student-teachers spend each year of their education in one of these regions and conduct both theoretical and field studies in that region. In order to evaluate the feasibility of implementing this practical idea, a qualitative research method was used in the triangulation method. The statistical population includes student-teachers, professors, and managers of 8 girls' and boys' Branch of Farhangian University, who were teaching the geography department during the years 2018-2022. The statistical sample was selected using the non-probability snowball sampling method and the structured interview was continued until the data saturation stage with 18 student-teachers, 15 professors and 9 managers and qualitative analysis was done in the form of MAXQDA2008 software. Re-coding and participants' feedback have also been used to validate the data. Based on the findings of this study, increasing the educational efficiency and social growth of student-teachers is one of the most important opportunities and their family and transportation problems are one of the main obstacles in the way of implementing this plan. It is suggested that in parallel with the implementation of the current method, a course in the proposed method is also held and its results are compared
  Keywords: Farhangian University, Branding, feasibility study, Geography field, Teaching Methods