شماره‌های نمایه شده «مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی»

سال 20
زمستان 1402
پیاپی 78
پاییز 1402
پیاپی 77
تابستان 1402
پیاپی 76
بهار 1402
پیاپی 75
سال 19
زمستان 1401
پیاپی 74
پاییز 1401
پیاپی 73
تابستان 1401
پیاپی 72
بهار 1401
پیاپی 71
سال 18
زمستان 1400
پیاپی 70
پاییز 1400
پیاپی 69
تابستان 1400
پیاپی 68
بهار 1400
پیاپی 67
سال 17
زمستان 1399
پیاپی 66
پاییز 1399
پیاپی 65
تابستان 1399
پیاپی 64
بهار 1399
پیاپی 63
سال 16
زمستان 1398
پیاپی 62
پاییز 1398
پیاپی 61
تابستان 1398
پیاپی 60
بهار 1398
پیاپی 59