درباره نشریه
ISSN:
2008-4676
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین رمضانی
سردبیر:
دکتر دنیا صدری
مدیر اجرایی:
دکتر مریم حوریزاد
تلفن:
021-22763449
دورنگار:
021-22763449
سایت اختصاصی:
www.jrds.ir
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، نیستان دهم، پلاک 4، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی
صندوق پستی:
175-19585
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/02
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین رمضانی
دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان واحد دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Gholam Hossein Ramezani
Associate Professor Department of Pediatric Dentistry
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر دنیا صدری
استاد تمام گروه اموزشی اسیب شناسی فک و دهان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Donia Sadri
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: oral pathology
اعضای تحریریه
بهنام خسروانی فرد

دکتر زهرا قربانی
دانشیار گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دندانپزشکی، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
Zahra Ghorbani
Associate Professor, Community Oral Health, Dental School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Dental Public Health
سولماز اسکندریون

دکتر عزت الله جلالیان
دانشیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی واحد دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ezatollah Jalalian
Associate Professor Department of Prosthodontics.
Central Office, Islamic Azad University
دکتر محمدجعفر اقبال
استاد گروه اندودانتیکس
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Jafar Eghbal
Professor Endodontic
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر احسان اثنی عشری
استادیار گروه آموزشی اندودانتیکس واحد دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
ehsan Asnaashari
Assistant Professor Department of Endodontics.
Central Office, Islamic Azad University
دکتر ناهید عسکری زاده
دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
Nahid Asgarizadeh
Associate Professor Department of Pedodontics.
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Dentistry
دکتر حسن تراب زاده
دانشیار گروه اموزشی ترمیمی و مواد دندانی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر افشین حراجی
استاد جراحی فک و صورت
دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
Afshin Haraji
Professor, Oral and maxillofacial surgery
425016 Branch, Islamic Azad University
Specialist: Oral & maxillofacial Surgery
دکتر غلامحسین رمضانی
دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان واحد دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Gholam Hossein Ramezani
Associate Professor Department of Pediatric Dentistry
Central Office, Islamic Azad University
دکتر سعید سادات منصوری
دانشیار روه آموزشی پریودانتیکس واحد دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Saeed Sadatmansouri
Associate Professor Department of Periodontics.
Central Office, Islamic Azad University
دکتر آرش عزیزی
استاد گروه آموزشی بیماریهای دهان و فک واحد دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Arash Azizi
Professor Department of Oral diseases
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Oral medicine
دکتر نصرت الله عشقیار
استاد گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nosratollah Eshghyar
Professor Department of Oral Pathology , School of Dentistry
Tehran University of Medical Sciences
دکتر احمدرضا طلایی پور
استاد گروه آموزشی رادیولوژی دهان، فک و صورت واحد دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ahmadreza Talaeipour
Professor Department Of Radiology
Central Office, Islamic Azad University
Satyawan G.Damle
Satyawan G.Damle
Professor
مدیر اجرایی
دکتر مریم حوریزاد
استادیار گروه آموزشی ترمیمی واحد دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Maryam HoorizadGanjKar
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۳