فهرست مطالب

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 79، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پگاه چینی، پریسا رنجبریان*، صدف محمودی صفحات 1-7
  سابقه و هدف

  ارایه درمان بدون درد برای بیماران در درمان ریشه، عامل موثر در رضایت بیمار و انجام درمان موفق است. یکی از روش ها جهت کاهش درد استفاده از کرایوتراپی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر روش های مختلف کرایوتراپی بر میزان موفقیت تزریق بلاک آلویولار تحتانی در بیماران با پالپیت غیرقابل برگشت علامتدار در زمان انجام درمان ریشه می باشد.

  مواد و روش ها

  دراین مطالعه کارآزمایی بالینی48  دندان با پالپیت غیر قابل برگشت علامت دار در دندان های مولر اول و دوم فک پایین انتخاب شده و در قالب سه گروه 16 نفری کنترل، کرایوتراپی در محل تزریق و کرایوتراپی در وستیبول باکال مورد بررسی قرار گرفتند. قبل از شروع کار میزان درد برای تایید تشخیص علامتدار بودن پالپیت برگشت ناپذیر، توسط معیار (visual analog scale)VAS سنجیده شد. درهر 3 گروه، تزریق بلاک آلویولار تحتانی انجام شد. حصول بی حسی توسط اسپری سرما و(EPT (Electric Pulp Tester بررسی شد. در صورتی که یکی از این تست ها یا هردو مثبت گزارش می شد. بی حسی نا موفق درنظر گرفته می شد. درصورتی که هردو تست سرما وEPT منفی بوده و میزان درد بیمار حین اکسپوز پالپ، با معیارVAS   0 تا 54 میلیمترباشدتزریق بی حسی موفق و اگر55 میلیمتر و یا بیشتر بود، بی حسی نا موفق درنظرگرفته می شد. داده ها با آزمون های آماری Chi-squar،  Fisher وMann-U- Whitney تجزیه و تحلیل شدند

  یافته ها

  میزان موفقیت بی حسی  در سه گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری نداشت (0/715=p). بین جنس و میزان موفقیت بی حسی در بیماران هر سه گروه تفاوت معناداری وجود نداشت (0/619=p). سن بیماران از نظر موفقیت بی حسی تفاوت معناداری نداشت (0/247=p).

  نتیجه گیری

  موفقیت تزریق بلاک در کرایوتراپی در محل تزریق بیشتر از 2 گروه دیگر بود اما در کل تفاوت معناداری بین سه گروه از نظر میزان موفقیت وجود نداشت.

  کلیدواژگان: کرایوتراپی، تزریق بلاک آلوئولار تحتانی، پالپیت غیر قابل برگشت علامتدار
 • راحله شیخی*، آریان رستمی پریزاد، حسن تدبیری، میثم حسن نژاد بی بالان صفحات 8-16
  سابقه وهدف

  دهانشویه ها با کاهش تکثیر فلور میکروبی دهان نقش مهمی در بهداشت دهان و پیشگیری از پوسیدگی دندان دارند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی فعالیت  ضد باکتریایی و ضد بیوفیلم دهان شویه گیاهی پرسیکا، دهانشویه های دارای فلوراید (میسواک)، بدون فلوراید (ایرشا) و کلرهگزیدین 2/0% بر استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سانگویینیس در شرایط آزمایشگاهی بوده است.

  مواد و روش ها

  جهت بررسی اثر ضد باکتریایی دهانشویه ها بر روی دو سویه استاندارد استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سانگویینیس از روش های چاهک پلیت و میکروبراث دایلوشن و جهت بررسی اثر ضد بیوفیلم آنها از روش میکروتیتر پلیت استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS با ویرایش 21 و آزمون تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  در روش چاهک پلیت، دهانشویه های میسواک و کلرهگزیدین 0/2% به ترتیب دارای هاله عدم رشد در غلظت 500 mg/ml  و 500 mg/ml  تا 125 mg/ml  بودند. MIC دهانشویه های پرسیکا و میسواک در غلظت 500 mg/ml و کلرهگزیدین 0/2% در غلظت 31/25mg/ml تعیین شدند. دهانشویه ایرشا فاقد هرگونه اثر ضد باکتریایی بود. در روش میکروتیتر پلیت، اثر ضد بیوفیلم فقط در مورد دهانشویه کلرهگزیدین 0/2% در غلظت های 125 mg/ml تا 31.25 mg/ml مشاهده شد. دهانشویه های پرسیکا، ایرشا و میسواک فاقد هرگونه اثر ضد بیوفیلم بر باکتری های مورد مطالعه بودند. نتایج نشان داد که کلرهگزیدین 0/2% در مقایسه با سایر دهانشویه ها بطور معناداری اثر ضد میکروبی و ضد بیوفیلم بر باکتری های مورد مطالعه داشته است. (0/05>P)

  نتیجه گیری

  دهانشویه کلرهگزیدین 0.2% نسبت به سایر دهانشویه ها قدرت ضد میکروبی بسیار بالایی دارد ولی مطالعه ما پیشنهاد میکند که دهانشویه های پرسیکا و میسواک می توانند بعنوان یک دهانشویه با خاصیت ضد عفونی کنندگی مناسب مورد استفاده قرار بگیرند.

  کلیدواژگان: دهانشویه، بیوفیلم، فلوراید، استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سانگوئینیس
 • سولماز عراقی، عباس دلورانی، فایزه دهقان، پریسا کاغذلو* صفحات 17-26
  سابقه و هدف

  فایل هایNiTi به دلیل خستگی چرخشی (Cyclic fatigue) یا خستگی خمشی (Torsional loading)خطر شکست بالایی دارند.ضدعفونی و آماده سازی شیمی مکانیکی (chemomechanical) می تواند باعث خوردگی ابزارهای اندودنتیک شود که ممکن است مقاومت در برابر شکسگی وسیله را تضعیف کند. این مطالعه با هدف بررسی اثر شوینده هیپوکلریت سدیم بر مقاومت چرخشی فایل های روتاری نیکل-تیتانیومNeolix و X Pro Gold انجام گرفت.

  مواد و روش ها

    دراین تحقیق تجربی آزمایشگاهی 32فایل (16 عددNeolix (Neolix,France) و 16 عددX Pro Gold (Easyinsmile,China) (25 میلیمتری سایز 25روتاری به 2 گروه تقسیم شدند (n=16)و سپس براساس نوع محلول شوینده به صورت تصادفی به 2 زیر گروه نرمال سالین و شوینده هیپوکلریت سدیم 2.5% تقسیم و به مدت 5 دقیقه در هرکدام غوطه ور شدند(8=n).تست cyclic fatigue با کانال مصنوعی دربلوک استنلس استیل باشعاع کرو 5 میلیمتر و زاویه انحنای 60 درجه  انجام شد.فایل ها مطابق بادستورکارخانه سازنده براساسTorque(1.5Neolix= و X Pro Gold=2.5)وسرعت (350) توصیه.شده،درداخل(کانال مصنوعی)استفاده شدند تا زمانی که شکستند.زمان شکستگی به ثانیه   وتعداد چرخش تا شکست (NCF)،محاسبه شد.طول قطعه شکسته در هر دو فایل محاسبه شد.در انتها سطوح شکسته تعداد 2 نمونه از هر گروه به صورت تصادفی با میکروسکوپ الکترونی بررسی شدند.

  یافته ها

   محیط نگهداری بر تعداد چرخش فایل قبل از شکست فایلهای X Pro Gold و Neolixتاثیرگذار نبود(0/654=p) اما نوع فایل بر مقاومت چرخشی فایل های روتاری X Pro Goldو Neolix تاثیر گذار بود.(0/001>P)

  نتیجه گیری

    نتایج این مطالعه نشان داد که محیط نگهداری و تقابل نوع فایل و محیط نگهداری بر تعداد چرخش و مدت زمان قبل از شکستگی فایلهایX Pro Goldو Neolixتاثیرگذار نمی باشد  ولی نوع فایل موثر بوده و فایل Neolix  تاثیر گذار نمی باشد ولی نوع فایل موثر بوده و فایل Neolix  از فایل عملکرد بهتری دارد.

  کلیدواژگان: مقاومت به شکست چرخشی، فایل روتاری، هیپوکلریت سدیم
 • آرش ایزدی، عزت الله کاظمی نژاد*، فاطمه میرزایی، نازنین مرتضوی صفحات 27-34
  سابقه و هدف

  تعیین طول کارکرد دقیق، یکی از مهمترین مراحل در درمان ریشه دندان می باشد. روش ها و دستگاه های متنوعی از جمله اپکس لوکیتورهای الکترونیک، به جهت تعیین طول کارکرد معرفی شده اند. هدف از مطالعه ی حاضر، مقایسه دقت اپس لوکیتورهای الکترونیک از جمله DTE، Denjoy، Woodpecker و Coxo در تعیین طول کارکرد واقعی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی توصیفی، 40 دندان پرمولر مندیبل تک کانال، طبق معیارهای ورود انتخاب شده و بررسی شدند. ابتدا، طول کارکرد کانال هر دندان توسط 4 اپکس لوکیتور اندازه گیری شد. اندازه گیری الکترونیک، طبق دستور شرکت سازنده با فاصله بین 0/5 تا 1 میلیمتری تنگه اپیکال انجام شد. جهت اندازه گیری طول کارکرد واقعی، 4 میلی متر از انتهای کانال در جهت باکولینگوالی از سمت باکال برش داده شد و فاصله میان نقطه مرجع و تنگه اپیکال زیر میکروسکوپ اندازه گیری شد. سپس، داده های توسط آزمون Paired T test، آنالیز شد.

  یافته ها

  در فاصله 5/0 میلیمتری تنگه اپیکال و تنگه اپیکال، دقت اپکس لوکیتورهای DTE، Woodpecker، Coxo و Denjoy به ترتیب 87% و 45%، 85% و 37% در مقابل  85% و 45% و 82% و 42% بود. تمام نمونه ها با 4 دستگاه اپکس لوکیتور در محدوده ی 1- تا 1+ میلیمتری اپکس با دقت 97/5% اندازه گیری شدند.

  نتیجه گیری

    هیچ کدام از 4 اپکس لوکیتور، دقت 100%  را در تنگه اپیکال گزارش ندادند. هیچ تفاوت آماری معناداری میان طول کارکرد گزارش شده توسط 4 اپکس لوکیتور و طول کارکرد واقعی وجود نداشت.

  کلیدواژگان: تنگه اپیکال، اپکس لوکیتور الکترونیک، طول کارکرد
 • نیکا معصومی، ماندانا خطیبی*، سید رضا حسینی دوست، شادی سرهرودی صفحات 35-45
  سابقه و هدف

  باکتری استافیلوکوکوس اوریوس جز باکتری های تشکیل دهنده فلور نرمال دهان است و ارتباط آن با مواردی همچون عفونت های غدد بزاقی مشخص شده است. قسمت‏هایی از انار به عنوان موادی با اثر آنتی‏باکتریال شناخته شدند. با توجه به خواص انار و اهمیت استافیلوکوک اریوس درحفره دهان، بروز پوسیدگی و بیماری های پریودنتال، همچنین به منظور یافتن و معرفی ماده ای طبیعی برای جایگزینی دهانشویه های شیمیایی،در این تحقیق تاثیر عصاره هیدروالکلی پوست انار را بر میزان رشد میکروارگانیسم استافیلوکوک اوریوس بررسی کردیم.

  مواد  و روش ها

  جهت انجام این تحقیق تجربی-آزمایشگاهی، باکتری ها به 6 گروه شامل :چهار گروه عصاره انار با غلظت های 10، 25، 50 و 100 میلی گرم بر میلی لیتر، یک گروه گروه کنترل مثبت و یک گروه کنترل منفی تقسیم شدند.هم چنین به منظور تعیین MIC از 3 نمونه باکتری استفاده شد.تکنیک دیسک گذاری (Disk diffusion test)  برای اندازه گیری قطر هاله عدم رشد بکار رفت.  جهت ارزیابی حداقل غلظت مهار رشد باکتری (MIC) از تکنیک Microdilution broth استفاده شد. داده های بدست امده در محیط کشت ، با نرم افزار SPSS Ver:26 انالیز شد.جهت مقایسه هاله عدم رشد در چهار غلظت مختلف عصاره انار از ازمون    one way ANOVAاستفاده شد.

  یافته ها

  نتایج کلی ارزیابی قطر هاله عدم رشد نشان داد که عصاره انار فعالیت مهاری در برابر باکتری استافیلوکوک اوریوس دارد . اولین غلظتی که باکتری به ان حساسیت نشان داد 25mg/ml  بود و با افزایش غلظت عصاره میزان اثر ضدمیکروبی روی باکتری افزایش یافت و اختلاف معناداری بین قطر هاله عدم رشد در چهار غلظت، نشان داده (P < 0.001) و بیشترین تاثیر در غلظت 100mg/ml دیده شد.در بررسیMIC  نتایج نشان داد که مقدار موثر عصاره هیدروالکلی پوست انار برای جلوگیری از رشد باکتری ، 50 میلی گرم بر میلی لیترمی باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست امده عصاره هیدروالکلی پوست انار خاصیت ضد میکروبی دارد و به نظر میرسد میتوان از عصاره اناربرای استفاده ضد میکروبی بهره جست.

  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی پوست انار، آنتی باکتریال، استافیلوکوک اورئوس
 • اعظم حدادی کوهسار، محمد شکرزاده، مرجان فلاح، فاطمه شاکری* صفحات 46-52
  سابقه و هدف

  زیست سازگاری سیلر های اندودنتیک نقش بسیار مهمی در موفقیت درمان ریشه ایفا می کند. هدف از انجام این مطالعه مقایسه سمیت سیلربیوسرامیکی  Sure-seal root وسیلر رزینی Adseal بر روی سلول های فیبروبلاست موش رده 929L بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی وآزمایشگاهی ، هر یک از سیلرهای Adseal و Sure-seal root جداگانه عصاره گیری شدند. عصاره های حاصل با رقت های 1/2، 1/4 و 1/8 به مدت 48 ساعت در تماس با سلول های فیبروبلاست رده 929L در محیط کشت قرار گرفتند. سپس میزان سمیت سلولی به روش MTT ارزیابی شد. داده های حاصل از پژوهش توسط تست های آماری one-way ANOVA و post test Tukey’s آنالیز گردید .

  یافته ها

  سنجش MTT نشان داد که رقت های بالاتر مواد آزمایش شده منجر به زنده ماندن بالاتر رده سلولی فیبروبلاست L929 موش می شود. در هر دو سیلر با افزایش رقت، میزان بقای سلول ها افزایش یافت. در بین دو سیلر، Adseal در همه رقت ها، سمیت سلولی کمتر و درصد زنده ماندن سلولی نسبت به سیلر Sure-Seal Root بالاتر بود  که در رقت های 1/2و1/8  معنی دار نبود .به ترتیب (0/115=P)  و (0/9150=P) ولی در رقت 1/4 معنی دار بود . (0/001=P)

  نتیجه گیری

    با توجه به محدود یت های  این مطالعه نتایج  نشان داد که سیلر AD Seal  درهمه رقت ها سمیت کمتری نسبت به سیلر Sure seal root دارد.

  کلیدواژگان: سمیت، بقائ سلولی، سیلر کانال ریشه
 • وحید فخرزاده، امیرحسین رفیعی، غزل رنجبر، الناز مصلحی فرد* صفحات 53-60
  سابقه و هدف

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر نوع زیرکونیا (مولتی لایر یا مونوکروم) بر روی فیت مارژینال و داخلی در یک بریج سه واحدی می باشد.

  مواد و روش ها

    تراش بریج روی دنتیک انجام شده، سپس دندان های تراش خورده اسکن شدند. از هر اسکن برای ساخت دو بریج(یکی با زیرکونیای مولتی لایر و دیگری مونوکروم)استفاده شد. با کمک نرم افزار exocad طراحی بریج انجام شده و میلینگ  انجام شد. بریج های ساخته شده در مرحله قبل  با کمک روش   replicaاز جهت فیت داخلی و مارژینال ارزیابی و مقایسه شدند. برای آنالیز آماری از آزمون t-test مستقل در ارزیابی فیت مارژینال و سرویکال و اگزیاال و از آزمون Mann-U-whitney در ارزیابی فیت اکلوزال استفاده شد. (0/05=P)

  یافته ها

  میانگین شکاف مارژینال و سرویکال در زیرکونیای مونوکروم به ترتیب 20/00±65/30و 11/10±42/72 میکرومتر و در زیرکونیای مولتی لایر 14/71±70/76و 11/91±78/74میکرومتر بود که این اختلاف از نظر آماری معنادار نبود. (0/05<P). میانگین شکاف اگزیال و اکلوزال در زیرکونیای مونوکروم به ترتیب 10/07±102/5 و 9/118±52/16 میکرومتر و در زیرکونیا مولتی لایر 18/88±114/8و 88/29±6/141 میکرومتر بود که این اختلاف از نظر آماری معنادار بود و میانگین شکاف در زیرکونیای مونوکروم کمتر از زیرکونیای مولتی لایر بود. (0/05>P)

  نتیجه گیری

   رستوریشن های زیرکونیای مونوکروم، فیت مارژینال و داخلی مشابهی نسبت به رستوریشنهای ساخته شده از زیرکونیای مولتی لایر نشان می دهند. اگرچه شکاف اکلوزال و اگزیال در زیرکونیا مولتی لایر بیشتر از زیرکونیا مونوکروم است اما در محدوده مجاز بالینی قرار دارد. زیرکونیای مولتی لایر در مجموع قابلیت استفاده بالینی دارد.

  کلیدواژگان: فیت مارژینال، فیت داخلی، replica
 • فرزاد فیروزی جهانتیغ*، هدی قائینی حصاروئیه، زهرا قربانی صفحات 61-68

  شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای بهداشت دهان در بیماران دیابتی گامی مهم در ارتقای سلامت دهان و دندان است. از این رو هدف از این مطالعه پیش بینی سلامت بهداشت دهان و دندان در افراد مبتلا به دیابت و مقایسه آن ها با افراد سالم است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه در بازه زمانی سال های 1399-1400  به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. گروه مورد مطالعه شامل 261 (مرد و زن) که 131 نفر سالم و130 نفردیابتی بودند  و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، پرونده پزشکی و معاینه صورت گرفت. 6 متغیر سن، جنسیت، دندان های پوسیده، دندان های کشیده شده، دندان های ترمیم  شده و شاخص سلامت دهانی در این افراد بررسی شد. از دو الگوریتم درخت تصمیم گیری و ماشین بردار پشتیبان  با استفاده از نرم افزار Spss Modeler  استفاده شد.

  یافته ها

  مهمترین یافته های تحلیل درخت تصمیم گیری عبارت بود از: 1- اگر سن فرد کمتر و مساوی 37 سال باشد، آنگاه فرد 100 درصد سالم است. 2- اگر سن بالاتر از 37 سال باشد و تعداد دندان های پوسیده شده کمتر از میانگین 7 باشد و دندان کشیده شده هم نداشته باشیم، با احتمال 82 درصد فرد دیابتی است. اگر سن بالاتر از 37 سال باشد و تعداد دندان های پوسیده شده کمتر از میانگین 7 باشد و دندان کشیده شده بیشتر از 1 داشته باشیم آنگاه افراد کمتر از 49 سال، با شاخص بهداشت دهانی بیشتر از 0/9 ، 100 درصد دیابتی هستند. همچنین دقت کل ماشین بردار پشتیبان خطی 70/73درصد بوده  و نشان دهنده این است که دندان پوسیده شده با کمترین مقدار وزن تاثیر کمی در پیش بینی دیابتی و یا سالم بودن افراد دارد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم گیری و ماشین بردار پشتیبان می تواند پیش بینی کننده ابتلا به دیابت بر اساس سلامت و بهداشت دهان و دندان در بیماران مبتلا به دیابت باشد.

  کلیدواژگان: بهداشت، دهان و دندان، دیابت، درخت تصمیم گیری، ماشین بردار، هوش مصنوعی
 • 'گلشید کریمی، شهرزاد جوادی نژاد*، فاطمه رضایی صفحات 69-77
  سابقه و هدف

  اوالژن یکی از جدی ترین تروماهای دندانی است. از آنجایی که کودکان بیشترین زمان خود را پس از خانه در مدرسه میگذرانند، آگاهی معلم مدرسه از مدیریت اورژانس های دندانی در پیش آگهی دندان تاثیر خواهد داشت. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش کودکان استثنایی شهر اصفهان از مدیریت اورژانسی اوالژن بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تحلیلی مقطعی، پرسشنامه ای استاندارد به کل معلمان ابتدایی آموزش و پرورش استثنایی شهر اصفهان که به روش سرشماری انتخاب شدند، داده و اطلاعات جمع آوری شد. داده ها توسط آزمون های ANOVA و T-Test تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  3/3% از معلمان آگاهی بسیار پایین، 60% آگاهی پایین، 3/32% آگاهی متوسط، 3/3% آگاهی بالاو1/1%آگاهی بسیار بالا از مدیریت اورژانس اوالژن داشتند. بین آگاهی معلمان و سن (034/0=P)، سابقه شرکت در دوره کمک های اولیه (0/038=p) دوره های شامل اورژانس دندانپزشکی 0/010=P و تجربه قبلی برخورد با ترومای اوالژن (0/007=p) ارتباط مستقیم وجود داشت. اما بین میزان آگاهی و جنس (0/139=P)  میزان تحصیلات (0/302=P)، سابقه تدریس (0/975=P) ارتباطی یافت نشد.

  نتیجه گیری

  بیش از نیمی از معلمان آموزش و پرورش استثنایی اصفهان آگاهی کمتر از متوسط از مدیریت اورژانس اوالژن داشتند و بیش تر آنان در دوره آموزشی مناسبی برای مدیریت اوالژن  شرکت نکرده بودند. بنابراین لازم است برنامه ریزی هایی جهت افزایش آگاهی معلمان مدارس استثنایی انجام پذیرد.

  کلیدواژگان: آگاهی، اوالژن دندانی، کودکان استثنایی، معلمان
 • سیده فرناز طباطبائی، ریحانه ایمانی*، بهاره فرار، مریم رحیمی خوب صفحات 78-91
  سابقه و هدف

  هدف از این مطالعه مروری، گردآوری عوارض صورتی-دهانی ناشی از واکسن های کووید19 و شناخت دلایل پیدایش آنهاست.

  مواد و روش ها

  یک جستجوی الکترونیکی  بدون محدودیت تاریخ در پایگاه های داده های MEDLINE از طریق  PUBMED و google scholar انجام شد. از بین 50 مطالعه پس از حذف موارد تکراری ، 11 مقاله که معیار های ورود به مطالعه را داشتند مورد بررسی قرار گرفتند و وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

    مطالعه ها نشان داد که تزریق واکسن های کووید 19 ممکن است سبب بروز عوارض جانبی دهانی مانند لیکن پلان ، اریتم مالتی فرم ، سندرم استیون جانسون ، موکوزیت و فلج بل شود و در مطالعه حاضر، عوارض دهانی صورتی از بیشترین شیوع به کمترین آن شامل : فلج بل (6023 مورد)  ، خارش پوست و مخاط (39 مورد) ، اریتم مالتی فرم (6 مورد) ، لیکن پلان (6 مورد) ، سندرم استیون جانسون (3 مورد) ، موکوزیت (1 مورد) ، انگولار چلایتیس (1 مورد) ، پمفیگوس ولگاریس (1 مورد) و یک مورد با علت نامعلوم میباشد.واکسن فایزر با 3251 مورد عوارض جانبی گزارش شده در این مطالعه ، پرعارضه ترین واکسن می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع بالا کووید 19 و متعاقب آن تزریق واکسنهای کووید 19 به جهت پیشگیری از این بیماری ، تشخیص و درمان عوارض احتمالی به ویژه عوارض دهانی صورتی بعد از تزریق واکسن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: کووید 19، تظاهرات دهانی واکسن کووید 19، عوارض اروفاسیال واکسن کووید 19، واکسن کووید 19
|
 • Pegah Chini, Parisa Ranjbarian*, Sadaf Mahmoudi Pages 1-7
  Background and Aim

  Providing painless treatment for patients in endodontic treatment is an effective factor in patient satisfaction and successful treatment. One of the reported methods to reduce pain is the use of cryotherapy. The aim of this study was to evaluate the effect of different cryotherapy methods on the success rate of alveolar inferior block injection in patients with symptomatic irreversible pulpitis during endodontic treatment.

  Material and Methods

  In this interventional clinical trial study, 48 patients with symptomatic irreversible pulpitis in one of the 6 and 7 mandibular teeth was selected. Before starting work, the amount of pain was measured by VAS criteria to confirm the symptomatic diagnosis of irreversible pulpitis and patients were divided into 3 equal groups as control, cryotherapy of injection area and buccal vestibule area. In all 3 groups, the inferior alveolar block is injected. The acquisition of anesthesia was then assessed by cold spray and EPT. If one or both of these tests were positive, anesthesia was considered unsuccessful. If both the cold test and the EPT test are negative and the patient's pain during pulp exposure is less than 54 mm according to the VAS standard, the injection was considered successful and if it was more than 54 mm, anesthesia was considered unsuccessful. Data were analyzed by Chi-square, Fisher and Mann-Whitney tests

  Results

  There was no significant difference in the success rate of anesthesia between the three groups (p = 0.715). There was no significant difference between sex and success rate of anesthesia in patients of all three groups (p = 0.619). The age of patients with successful and unsuccessful anesthesia was not significantly different (p = 0.247).

  Conclusion

  The success of block injection in cryotherapy at the injection site was higher than the other two groups, but in general there was no significant difference between the three groups in terms of success rate

  Keywords: Cryotherapy, Inferior alveolar block injection, Symptomatic irreversible pulpitis
 • Raheleh Sheikhi*, Ariyan Rostami Parizad, Hasan Tadbiri, Meysam Hasannejad-Bibalan Pages 8-16
  Background and Aim

  Mouthwashes play an important role in oral hygiene and prevention of tooth decay by reducing the proliferation of oral microbial flora. The purpose of this study was to investigate the antibacterial and anti-biofilm activity of Persica herbal mouthwash, Mouthwashes with fluoride (Misswake), without fluoride (Irsha) and chlorhexidine 0.2% against Streptococcus mutans and Streptococcus sanguinis, in vitro.

  Materials and Methods

  To evaluate the antibacterial effect of mouthwashes on two standard strains of S. mutans and S. sanguinis, were used well diffusion and microbroth dilution methods and to examine their anti-biofilm effects, the microtiter plate method was used. The results were analyzed using SPSS software, version 21 and t-test.

  Results

  In the well diffusion method, Misswake and 0.2% chlorhexidine mouthwashes had an inhibition zone at concentrations of 500 mg/ml and 500 mg/ml to 125 mg/ml, respectively. The MIC of Persica and Misswake mouthwashes were determined at concentration of 500 mg/ml and chlorhexidine 0.2% at concentration of 31.25 mg/ml. Irsha mouthwash did not have any antibacterial effect. In microtiter plate method, anti-biofilm activity was observed only for 0.2% chlorhexidine mouthwash at concentrations of 125 mg/ml to 31.25 mg/ml. Persica, Misswake and Irsha mouthwashes did not have any anti-biofilm effects on the studied bacteria. The results showed that 0.2% chlorhexidine had a significant antimicrobial and anti-biofilm effects on the studied bacteria compared to other mouthwashes (P<0.05).

  Conclusion

  0.2% chlorhexidine mouthwash has a very high antimicrobial power than other mouthwashes, but our study suggests that Persica and Misswake mouthwashes can be used as a mouthwash with proper antiseptic properties.

  Keywords: Mouthwash, Biofilm, Fluoride, Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis
 • Solmaz Araghi, Abbas Delvarani, Faeze Dehghan, Parisa Kaghazloo* Pages 17-26
  Background and Aim

   NiTi instruments have a high risk of separation due to torsional or flexural fatigue (cyclic fatigue). Chemomechanical preparation and chemical disinfection causes the corrosion of endodontic instruments that may weaken the fracture resistance of the instruments. This study is to evaluate the two nickle-titanium systems’ (Neolix and X Pro Gold) resistance to fracture after immersion in sodium hypochlorite.

  Materials and methods

  In this in vitro study, 32rotary files of Neolix file(Neolix,France) and X Pro Gold file (Easyinsmile,China),in size of 25 and 25 mm long were examined. The samples were divided into 2 groups of Neolix and X Pro Gold files(n=16). Then each group was divided into 2 subgroups: 2/5% sodium hypochlorite and normal saline based on the type of irrigation solution (n = 8). Cyclic fatigue test was performed with artificial canals in stainless steel blocks with a 60 ° angle of curvature and a radius of 5 mm.  The files used inside the artificial canals according to the manufacturer's instructions based on the torque (Neolix=1.5 N.cm and X Pro Gold=2.5 N.cm) and recommended speed (350 rpm), until they broke. Fracture time in seconds and number of cycles to failure (NCF) were calculated. The length of the broken piece was calculated in both files. Finally, the fractured surfaces of 2 samples from each group were randomly examined via scanning electron microscopy. SPSS software version 26 and two-way ANOVA test were used to analyze the data (p <0.05).

  Results

  The average length of the broken piece was 4/95 mm in X Pro Gold file and 2/75 mm in Neolix file. Storing environment (p = 0.654) did not affect the number of cycles before fracture of the X Pro Gold and Neolix files,but file type (p<0.001) had an impact on it.

  Conclusion

  The results of this study showed that storing environment did not affect the number of cycles before fracture of X Pro Gold and Neolix files but file type affected them.Neolix file(NCF hypo=1098,NCF saline=1088) had a better performance than X Pro Gold file(NCF hypo=509 ,NCF saline=474).

  Keywords: Sodium Hypochlorite, Cyclic Fatigue Resistance, Rotary File
 • Arash Izadi, Ezatolah Kazeminejad*, Fatemeh Mirzaei, Nazanin Mortazavi Pages 27-34
  Background and Aim

  Determination of the exact working length is one of the most important steps in root canal treatment. Various devices and methods, such as electronic apex locators, have been developed for the determination of the working length. The present study aimed to compare the accuracy of four electronic apex locators, DTE, Denjoy, Woodpecker and Coxo, in determining the actual working length.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, fourty mandibular premolar teeth that fulfilled the inclusion criteria were selected and examined. First, each tooth was measured with four apex locators. The electronic measurements were performed following the manufacturers’ instructions within ±0.5 mm, ±1 mm and exactly at apical constriction. To calculate the actual working length, 4 mm of the root end was buccolingually cut from buccal side of the canal, and the distance between the coronal reference point and apical constriction was measured under a microscope. Then, data were analysed with Paired T test.

  Results

  . Within ±0.5 mm from the apical constriction and at the apical constriction, the accuracy of apex locators DTE, Woodpecker, Coxo and Denjoy were 87% and 45%, 85% and 37%, 85% and 45% and 82% and 42%, respectively. All specimens measured with four types of apex locators were within the range of -1 to +1 mm to the apex with an accuracy of 97.5%.

  Conclusion

   None of the four apex locators reported an accuracy of 100% at apical constriction. There was no statistically significant difference between the working length measured by four apex locators and the actual working length.

  Keywords: Apical constriction, Electronic apex locator, Working length
 • Nika Masoumi, Mandana Khatibi*, Seyed reza Hosseinidoust, Shadi Sarahroudi Pages 35-45
  Background & Aim

  Staphylococcus aureus is one of the bacteria that make up the normal flora of the mouth and has been linked to conditions such as parotid infections. Parts of pomegranate were known to have antibacterial properties. Due to the properties for pomegranate and the importance of Staphylococcus aureus in the oral cavity, the incidence of dental caries and periodontal disease, finding and introducing a natural substance to replace chemical mouthwashes is crucial. in this study we investigated the antibacterial effect of pomegranate hydroalcoholic peel extract on staphylococous aureu.

  Material and Methods

  For this experimental-laboratory study, Bacteria divided into 6 groups including: four groups of pomegranate peel extract with concentrations of 10, 25, 50 and 100 mg / ml, a positive control and a negative control group. Also, 3 bacterial samples were used to determine the MIC. disk diffusion test was used to measure the diameter of the growth inhibition zone. microdilution broth technique was used to evaluate the minimum concentration of bacterial growth inhibition (MIC). the obtained data were statistically analyzed by SPSS ver: 26 software. One way ANOVA test was used to examine the growth inhibition halo.

  Results

  The overall results of inhibitory halo diameter evaluation showed that pomegranate extract had a inhibitory activity against Staphylococcus aureus. Bacteria were sensitive to a concentration of 25 mg / ml. That with increasing the concentration of the extract, the amount of antimicrobial effect on bacteria increases and a significant difference was shown between the diameter of the inhibition halo in four concentrations (P value <0.001) and the greatest effect was seen in 100 mg / ml concentration. In MIC study, the results showed that the effective amount of hydroalcoholic extract of pomegranate peel to prevent bacterial growth is in the range between 50 mg / ml.

  Conclusion

  According to the obtained results, the hydroalcoholic peel extract of pomegranate has antimicrobial effect and it seems that pomegranate extract can be consumed for antimicrobial use.

  Keywords: pomegranate hydroalcoholic peel extract, antibacterial, staphylococcus aureus
 • Azam Haddadikohsar, Mohammad Shokrzade, Marjan Fallah Pages 46-52
  Background and  Aims

  Biocompatibility of endodontic sealers plays an important role in the success of root canal treatment. Hence, this study was conducted to compare the cytotoxicity of bioceramic sealer ( Sure-Seal Root) and resin based sealer(Adseal), on mouse fibroblast cell line L929

  Materials and Methods

  In this experimental in vitro study, extraction of each sealer was obtained and incubated with dilutions of 1/2, 1/4 and 1/8 with fibroblast cell line for 48 hours in the cell culture media. MTT assay was employed to evaluate the cytotoxicity. Finally, the collected data were analyzed using One-way ANOVA and Tukey’s post-test . P<0.05 were considered statistically significant

  Results

  MTT assay showed that higher dilutions of the tested materials resulted in higher viability of mouse fibroblast cell line L929. In both sealers, with increasing dilution, the survival rate of cells increased. Among two sealers, Adseal in all dilutions had lower cytotoxicity and higher cell viability percentage than sealer Sure-Seal Root ,showed that it was not significant in dilutions of 1/2and 1/8. respectively  (P=0.115) and (P=0.915), but it was significant in dilution of 1/4 .(P=0.001).

  Conclusion

  Under limitations of this invitro study ,results of this study showed that AD Seal showed less toxicity than Sure seal root in all dilutions.

  Keywords: Cytotoxicity, Cell Viability, Root Canal Sealer
 • Vahid Fakhrzadeh, Amirhossein Rafiei, Ghazal Ranjbar, Elnaz Moslehifard* Pages 53-60
  Background and Aims

  The purpose of this study is to evaluate the effect of the type of zirconia (multilayer or monochrome) on the marginal and internal fit of a three-unit bridge.

  Material and Methods

  In a maxillary model, the first premolar and first molar were prepared to receive 3-unit zirconia fixed dental prostheses and then scanned. Each scan was used to make two bridges (one with multi-layer and the other with monochrome zirconia). With Exocad software, the bridge was designed and then milled. The bridges milled in the previous stage were evaluated and compared with the replica method in terms of internal and marginal fit. For statistical analysis, an independent t-test was used to evaluate marginal, cervical, and axial fit, and the Mann-Whitney test was used to evaluate occlusal fit. (P = 0.05)

  Result

  The average marginal and cervical gaps in monochrome zirconia were 65.30±20.00 and 72.42 ±10.11 micrometers, respectively, and in multi-layer zirconia were 70.76±14.71 and 78.74±11.91 micrometers, and this difference was not statistically significant (P>0.05). The average axial and occlusal gaps in monochrome zirconia were 102.5±10.70 and 118.9±18.52 micrometers respectively and in multilayer zirconia 114.8±18.88 and 141.6±29.88 micrometers, this difference was statistically significant and the average gap in monochrome zirconia was less than multilayer zirconia (P<0.05).

  Conclusion

  Monochrome zirconia restorations show similar marginal and internal fit compared to multilayer zirconia restorations. Although the occlusal and axial gap in multi-layer zirconia is more than in monochrome zirconia, it is within the clinically acceptable range. Multilayer zirconia is generally clinically usable.

  Keywords: internal fir, marginal fir, replica
 • Farzad Firouzi Jahantigh*, Hoda Ghaeini Hessarouieh, Zahra Ghorbani Pages 61-68
  Background and Aim

    Diabetes may increase the incidence of tooth decay due to dry mouth and high blood sugar levels. Identifying the factors influencing oral health behaviours in diabetic patients is thus an essential step toward promoting oral and dental health. As a result, this study aimed to predict oral health in people with diabetes and compare them to healthy people.

  Material and Methods

  The available sampling method was used to conduct this study from  2021 to 2022. The study group consisted of 261 persons (men and women), 131 of whom were healthy and 130 of whom were unhealthy (diabetic), and information was gathered through a questionnaire, medical records, and an examination. These people looked at six variables: age, gender, decayed teeth, extracted teeth, filled teeth, and oral health index. Using the Spss Modeler program, two decision tree methods and a support vector machine and spss Modeler soft ware were used.

  Results

  The most important findings of decision tree analysis are 1- If the person's age is less than or equal to 37 years, then the person is 100% healthy. 2- If the age is over 37 years and the number of decayed teeth is less than the average of 7, and we do not have any extracted teeth, there is an 82% chance of diabetes. If the age is over 37 and the number of decayed teeth is less than the average of 7, and the number of extracted teeth is more than 1, then people under the age of 49 with an OHI index greater than 0.9 are 100% diabetic. Also, the total accuracy of the linear support vector machine is 70.73%, which indicates that decayed teeth with the least amount of weight have little effect on diabetes or health.

  Conclusion

   Decision tree algorithms and support vector machines could predict oral and dental health in diabetic patients.

  Keywords: Health, Oral, dental, Diabetes, Decision Tree, Vector Machine, Artificial Intelligence
 • Golshid Karimi, Shahrzad Javadinejad*, Fatemeh Rezaei Pages 69-77
  Background and Aim

  Avulsion is one of the most serious dental traumas. Since children spend most of their time at school after home, teacher’s knowledge of dental trauma will affect prognosis of traumatized teeth. The aim of this study was evaluation of Special elementary school teachers’ knowledge, regarding emergency management of avulsion in Esfahan.

  Methods  and material:

   In this cross-sectional analytical study, a standard questionnaire was given to all primary education teachers in Isfahan who were selected by census method and information was collected. Data were analyzed by ANOVA test, and t-test.

  Result

  3.3% of teachers had very low knowledge, 60% low knowledge, 32.3% moderate knowledge, 3.3% high knowledge and 1.1% very high knowledge of avulsion management. Between teachers' knowledge and age (P = 0.034), history of attending first aid course (p = 0.038), dental emergency’ courses (P = 0.010) and experience of dealing with avulsion trauma (p = 0/007) was a direct connection. But no relationship was found between knowledge and gender (p = 0.139), level of education (P = 0.302), teaching experience (P = 0975) and the school type where they work (P = 0.587).

  Conclusion

  More than half of Special elementary school teachers had less than average knowledge of avulsion emergency management and most of them did not participate in a training course for avulsion management. Therefore, it is necessary to make plans to increase the knowledge of special school teachers.

  Keywords: Tooth avulsion, Special health care needs children, Teacher’s knowledge
 • Seyedeh Farnaz Tabatabaei, Reyhane Imani*, Bahare Farar, Maryam Rahimikhoob Pages 78-91
  Background and Aim

  The purpose of this review is to collect the oral-facial complications caused by the covid-19 vaccines and to know the reasons for their occurrence.

  Material and Methods

  An electronic search without date restrictions was performed in the MEDLINE databases through PUBMED and google scholar. Among the 50 studies after removing duplicates, 11 articles that met the inclusion criteria were reviewed and included in the study.

  Result

  Studies have shown that the injection of Covid-19 vaccines may cause oral side effects such as lichen planus, erythema multiforme, Steven Johnson syndrome, mucositis, and Bell's palsy. Bell's palsy (6023 cases), skin and mucosa itching (39 cases), erythema multiforme (6 cases), lichen planus (6 cases), Steven Johnson syndrome (3 cases), mucositis (1 case), angular cheilitis (1 case) ), pemphigus vulgaris (1 case) and one case with unknown cause. Pfizer vaccine is the most complicated vaccine reported in this study.

  Conclusion

  Considering the high prevalence of covid-19 and the subsequent injection of covid-19 vaccines in order to prevent this disease, diagnosis and treatment of possible complications, especially oral and facial complications after vaccination, are of great importance.

  Keywords: Covid 19 vaccine, Covid 19 vaccine oral manifestations, Oral lichen planus, Steven Johnson syndrome, Adverse drug effects