شماره‌های نمایه شده «مجله تاریخ ایران»

سال 16
پاییز و زمستان 1402
پیاپی 93
بهار و تابستان 1402
پیاپی 92
سال 15
پاییز و زمستان 1401
پیاپی 91
بهار و تابستان 1401
پیاپی 90
سال 14
پاییز و زمستان 1400
پیاپی 89
بهار و تابستان 1400
پیاپی 88
سال 13
پاییز و زمستان 1399
پیاپی 87
بهار و تابستان 1399
پیاپی 86
سال 12
پاییز و زمستان 1398
پیاپی 85
بهار و تابستان 1398
پیاپی 84