شماره‌های نمایه شده «فصلنامه اثر»

سال 44
پاییز 1402
تابستان 1402
بهار 1402
سال 43
زمستان 1401
پاییز 1401
تابستان 1401
بهار 1401
سال 42
زمستان 1400
پاییز 1400
تابستان 1400
بهار 1400
سال 41
زمستان 1399
پاییز 1399
تابستان 1399
بهار 1399
سال 40
زمستان 1398
پاییز 1398
تابستان 1398
بهار 1398