فهرست مطالب

فصلنامه اثر
پیاپی 102 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسام الدین احمدی، احمد صالحی کاخکی*، ناصر نوروززاده چگینی صفحات 336-350

  آثار به جای مانده از نظام های مدیریتی انتقال آب برای شهرنشینی و در مقیاسی گسترده تر کشاورزی، نشان از اهمیت آب برای دولت ها و ساکنان فلات ایران دارد. در این سرزمین خشک و نیمه خشک، آب دایمی که بتواند در یک مدت زمان طولانی معضل آب را برای مصارف شهری و کشاورزی حل کند، اندک است. به نظر می رسد فناوری استفاده از قنات در مناطق خشک و پرآب، بهترین راه حل برای مبارزه با کم آبی و عبور از پستی و بلندی های زمین های هم جوار بوده است. گونه شناسی این فناوری در دوران ساسانی و اسلامی در ناحیه فارس از اهداف پژوهش حاضر است. اینکه تدابیر ساسانیان در خصوص تامین و نظام مدیریت آب ازطریق حفر چاه و قنات، چگونه بوده است؟ با تغییر نظام سیاسی و دینی، پس از ورود اسلام به ایران، چه تغییراتی در مدیریت نظام انتقال آب به وسیله چاه و قنات به وجود آمد؟ مسایلی است که پژوهش حاضر در پی پاسخ به آن ها است. پژوهش پیش رو با رویکردی تاریخی - تطبیقی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای - میدانی به شیوه شناسی حفر چاه و قنات در دوران ساسانی و اسلامی می پردازد. ساسانیان برای آب و مدیریت آن توسط قنات ارزش فراوانی قایل بوده و از شیوه به خصوص خود در احداث آن بهره برده اند و با ورود اسلام به ایران این فناوری به شیوه دیگر، به حیات خود ادامه داده است.

  کلیدواژگان: دوره ساسانی، دوره اسلامی، چاه، قنات، مدیریت منابع آب
 • فاطمه علیمیرزایی، صمد سامانیان*، امیر مازیار، کورس سامانیان صفحات 352-366

  آثار تاریخی با داشتن مالکین و ذینفعان[i] مختلف، که بخش بزرگی از آنها را مردم تشکیل می دهند، همواره با چالش های زیادی در فرایند حفاظت و مرمت روبرو هستند. مواجهه با این چالش ها نیازمند روش های علمی و اخلاقی، مبتنی بر نوعی رویکرد مشارکتی و مشورتی است. تحقیق حاضر سعی دارد با بررسی نگرش حفاظت گران آثار تاریخی- فرهنگی، این موضوع را در رویکرد[های] حفاظتی در ایران مورد بررسی قرار دهد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی رویکرد[ها]ی حفاظتی غالب در ایران، در خصوص به اشتراک گذاری تصمیمات حفاظتی با ذینفعان عام (مردم)، مبتنی بر معیارها و مفروضات رویکردهاست. پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و از نوع نگرش سنجی است. جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه از حفاظت گران (شاغل در دانشگاه، ادارات میراث فرهنگی، پیشکسوتان تجربی و متخصصان تحصیل کرده شاغل در بخش خصوصی) در ایران هستند، که تعداد 30 حفاظت گر، به عنوان نمونه ی آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، از روش مصاحبه ی باز و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل داده بنیاد در چهارچوب مبانی نظری پژوهش استفاده شده است. حسب بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که رویکردهای حفاظتی غالب در ایران، شامل رویکردهای تاریخی ، علمی ، هنری ، ارزش محور انتخابی و تا حدودی قاعده محور[ii] هستند. این رویکردها، مبتنی بر چهارچوب نظری حرفه ی حفاظت، علوم سخت، سلیقه ی شخصی و بخشی مبتنی بر سیاست های خرد و کلان و سلسله مراتب سازمانی و ارزشی خاص شکل گرفته اند. براساس یافته های این پژوهش، مطالبات و نقش مشورتی و مشارکتی ذینفعان عام (در زمان حال) در رویکردهای حفاظتی غالب در ایران، چندان مورد توجه نیست و به عنوان یکی از مولفه های اصلی در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات، لحاظ نمی شود.

  کلیدواژگان: حفاظت و مرمت آثار تاریخی (اشیاء و تزئینات معماری)، اخلاق حفاظت، رویکردهای حفاظتی، ذینفعان عام، مشارکت
 • آپه نا اسفندیاری* صفحات 368-379

  تعامل فرمی و محتوایی یا به عبارت دیگر صورت و معنا در هنر اسلامی به ویژه نگارگری ایرانی - اسلامی هماره مورد پرسش محققان بوده است. آیا این دو مقوله اساسا همانند هنر مغرب‏ زمین قابل تفکیک است؟ پارادوکس میان مقام تشبیه و تنزیه چگونه توسط نگارگر حل می‏ شود؟ این پژوهش با طرح پرسش‏ های مذکور صورت پذیرفته است و ذکر فرضیه‏ هایی ازاین دست که وجود فرم‏ های جزیی در نگارگری، برمبنای فرم‏ های کلان و برگرفته از حکمت و فلسفه هنر اسلامی، شکل گرفته و موجودیت یافته است. منظور از فرم ‏های کلان، فرم‏ های کلی و یا به عبارت دیگر روح کلی است که بر فرم ‏های جزیی‏ تری ازقبیل ساختار، رنگ، طرح و هندسه مبنایی، دلالت دارد و این فرم ‏های جزیی نیز برمبنای فرم ‏های کلان، که برگرفته از جهان ‏بینی اسلامی در بستری ایرانی- اسلامی است، استوار می ‏شود. یافته‏ ها: رسیدن نگارگر به فرم معنادار معقول و محتوایی است که جلوه خارجی و داخلی یک پدیده را توامان به روش تعادل ایجاد‏کردن میان مقام تشبیه و تنزیه آشکار می ‏سازد. نوع ‏آوری پژوهش در پرداختن به چالش فرم ومحتوا در مقام تشبیه و تنزیه در نگارگری است. روش پژوهش: توصیفی- تحلیلی و از نوع کیفی و ابزار گردآوری داده ‏ها کتابخانه ‏ای است.

  کلیدواژگان: تشبیه، تنزیه، نگارگری ایرانی
 • سیاوش عبدالهی، بهروز افخمی*، رضا رضالو، مهدی حسینی نیا صفحات 380-393

  پژوهش حاضر به تحلیل نقوش و مقایسه نسبی جام زرین مکشوفه از روستای احمد بیگلو شهرستان مشگین شهر با نمونه های به دست آمده در داخل وخارج از ایران می پردازد. این شی ء ازطریق حفاری های غیرمجاز درسال 1393 کشف شد. با توجه به اینکه هیچ گونه کار پژوهشی روی این شی صورت نگرفته، لذا انجام چنین پژوهشی در این زمینه به منظور مشخص نمودن کارکرد، تکنیک ساخت، مقایسه، تاریخ گذاری نسبی، تجزیه وتحلیل نقوش نمادین به کار رفته روی این اثر هنری ضروری به نظر می رسد. روش شناسی این پژوهش به صورت مطالعه تطبیقی و تحلیلی-توصیفی بوده و شیوه گردآوری اطلاعات آن نیز به دو روش کتابخانه ای و میدانی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در به کارگیری تزیینات نقوش روی جام، طرز تفکر و اعتقادات هنرمندان تاثیر بسزایی داشته است. درواقع این نقوش به صورت آیینی و بیانگر مفاهیمی همچون حاصلخیزی و باروری بوده است. نمونه های قابل مقایسه با جام زرین مشگین شهر، جام طلای گاو بالدار مارلیک، جام حسنلو و جام کلاردشت را شامل می شود. درزمینه مقایسه عناصر تزیینی سینه بند بزرگ زیویه، حلقه مفرغی مکشوفه از سرخ دم، تیردان به دست آمده از لرستان، محوطه ربط2، بشقاب نگهداری شده در موزه بریتانیا و آثاری در خارج از ایران که نمونه های آشوری از آن جمله است. با توجه به تحلیل نقوش و مقایسه آن با نمونه های یافت شده، نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که گاه نگاری نسبی جام مشکوفه متعلق به اواخر هزاره سوم تا اوایل هزاره دوم ق.م. بوده و تصویرسازی و سمبل های نقش شده بر روی جام مشکین شهر بازنمایی از آداب ورسوم استقبال از بهار در آذربایجان با حضور آیین مهری است.

  کلیدواژگان: جام زرین، شهرستان مشگین شهر، گورستان احمدبیگلو، نقوش نمادین
 • حمید افشار* صفحات 394-408

  معماری مذهبی زرتشتیان از دوره ساسانی تا دوره متاخر مراجع سبکی متمایزی داشته و تحت تاثیر عوامل متعدد درونی و بیرونی، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. پژوهشگران متعددی به معماری مذهبی دوره ساسانیان پرداخته اند اما ادوار پس از آن به دلایلی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. معماری زرتشتیان پیش از اسلام سبک مشخص و متمایزی داشته است. این سبک که مبتنی بر پلان چهارتاقی و سقف گنبدی بود با مصالح سنگی اجرا می شد. اما زرتشتیان تا پیش از دوره ناصری به دلیل وجود محدودیت های که قانون اهل ذمه در شهرهای اسلامی فراهم می کرد با محدودیت هایی در ساخت اماکن مذهبی مواجه بودند و حتی تمایلی برای رویت پذیرکردن این اماکن در بافت شهرهای اسلامی نداشتند. بناهای مذهبی این دوره تا حد زیادی متاثر از معماری و بافت مسکونی در شهرهایی مانند یزد است. انقلاب مشروطه و شرایطی اجتماعی و سیاسی پس از آن همراه با حمایت های مادی و معنوی پارسیان هند چه در دوره مشروطه و چه در دوره رضا شاه، زرتشتیان را برای ساخت بناهای مذهبی با شکوه و رویت پذیر در شهرهای تهران و یزد ترغیب کرد. گفتنی ست، شرایط اجتماعی و سیاسی این دوره تاثیر مستقیمی بر ساخت آتشکده ها داشت و نوع جدیدی از این اماکن را با تاثیر ویژه از شرایط زمانه و وجود نشانه هایی از باستان گرایی ایجاد کرد. پژوهش حاضر که به روش میدانی و کتابخانه ای جمع آوری و به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده، به دنبال شناخت ویژگی معماری مذهبی زرتشتیان در دوران بعداز ساسانی و عوامل تاثیرگذار بر آن است.

  کلیدواژگان: زرتشتیان ایران، آتشکده ها، باستان گرایی، معماری مذهبی، اقلیت های مذهبی
 • غزاله بیک محمدی، فرزانه فرخ فر*، هاشم حسینی صفحات 410-423

  عصر سلجوقی، از درخشان ترین دوره های هنر سفالگری در جهان اسلام است و یکی از عوامل مهم این درخشش، همگامی تصاویر منقوش بر سفالینه های این دوران با ادبیات است. کتیبه ها و نقوش سفالینه های این عصر، تجلی گاه فرهنگ و باورهای مردم زمانه خود بوده؛ به طوری که محمل مناسبی برای بازنمایی تاریخ، اساطیر، ادبیات و به ویژه روایت های ادبی همچون مضامین عاشقانه به شمار می آمده است. در این پژوهش درنظر داریم به شناسایی و تحلیل مضامین عاشقانه منقوش بر سفالینه های سلجوقی بپردازیم و برحسب نوع مضمون، پیوند و گسست متن و تصویر را در نمونه های منتخب، مورد ارزیابی قرار دهیم. پرسش این است: همگامی متن و تصویر در نگاره های عاشقانه منقوش بر سفال سلجوقی، با چه کیفیتی صورت گرفته است؟ هدف، شناسایی ارتباط مضامین عاشقانه با نقوش همان روایات بر سفالینه های سلجوقی است تا از این طریق تنوع مضامین عاشقانه ی مورد اقتباس در تصویرگری نقوش سفالینه های عصر سلجوقی شناسایی و ارتباط آنها با تصویر مشخص شود. این پژوهش با بهره گیری از روش تطبیقی- تحلیلی انجام گرفته و شیوه گردآوری مطالب کتابخانه ای_اسنادی است. جامعه آماری مبتنی بر 8 نمونه ممتاز از سفالینه های مینایی و زرین فام سلجوقی با مضامین عاشقانه پرتکرار ازجمله: بهرام و آزاده، لیلی ومجنون، خسرووشیرین، ورقه وگلشاه و بیژن ومنیژه است که براساس ویژگی های بصری و نوشتاری نمونه ها، دسته بندی و تحلیل شده اند. نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که در اکثر نمونه های منتخب، همگامی متن و تصویر وجود دارد و بیشترین اقتباس در تصویرگری نقوش سفالینه های سلجوقی از متون داستانی پیش از اسلام بوده است.

  کلیدواژگان: سفال سلجوقی، ادبیات عاشقانه، سفال زرین فام، سفال مینایی، نقاشی سفال
|
 • Hesamodin Ahmadi, Ahmad Salehi Kakhki*, Naser Nowrouzzadeh Chegini Pages 336-350

  The remains of water transmission management systems for urbanization and on a wider scale for agriculture show the importance of water for the governments and residents of the Iranian plateau. In this arid and semi-arid land, there is little permanent water that can solve the problem of water for urban and agricultural use over a long period of time. It seems that the technology of using Qanat in dry and watery areas was the best solution to avoid water shortage and to cross the lowlands and heights of neighboring lands. The typology of this technology in the Sassanid and Islamic periods in the Fars region is one of the goals of this research. What were the measures of the Sasanians regarding the water supply and management system through digging well and Qanat? With the change in the political and religious systems, after the arrival of Islam in Iran, which changes occurred in the management of the water transmission systems through well and Qanat? These are the issues that the current research seeks to answer. The upcoming research deals with the methodology of digging well and Qanat in the Sassanid and Islamic periods with a historical-comparative-analytical approach and using library-field studies. The Sasanians valued water and its management through Qanat and used their own special method in its construction and with the arrival of Islam in Iran, this technology continued to exist in a different way.

  Keywords: Sassanid period, Islamic period, well, Qanat, Water resources management
 • Fatemeh Alimirzaei, Samad Samanian*, Amir Maziar, Kouros Samanian Pages 352-366

  Historical relics have different owners and beneficiaries and as a result, numerous challenges arise in the process of their protection and restoration. A scientific and ethical approach based on a kind of consultative approach is needed to face these challenges. The present research examines the issue by investigating the attitudes of conservators of historical relics. Therefore, the purpose of this research is to investigate the dominant approaches to conservation from the viewpoint of consultative and collaborative approach, which is carried out based on the criteria and assumptions of such approaches.
  The present study is an attitudinal descriptive-analytical research with a statistical population comprising three groups of conservators in Iran, who are working at universities, Department of Cultural Heritage, empirical veterans and educated professionals working in the private sector. The sample includes 30 conservators selected through simple random sampling. Open interview was used to collect data and data foundation method was employed for data analysis within the framework of the theoretical foundations of the research. Based on the investigations made, predominant approaches to conservation in Iran include historical/fact-seeking, scientific/object-oriented, artistic/taste-oriented, selective value-oriented and somewhat rule-oriented/authoritarian approaches. These approaches are founded on a theoretical framework of conservation profession, hard science, and individualism, and in part, on micro and macro policies and organizational hierarchy. The findings of this research indicate that the demands and consultative and collaborative role of public beneficiaries in conservation approaches, it is not much considered and as a main component in making decisions and carrying out actions, there is no belief and acceptance towards it.

  Keywords: Conservation, restoration historical of relics, Conservation ethics, Conservation approaches, Common beneficiaries, Participation
 • Apena Esfandiari* Pages 368-379

  The interaction between form and content, or in other words, form and meaning in the Islamic art, especially in the Persian miniature, has always been the question of researchers. Are these two categories basically separable like the Western art? How is the paradox between the place of similitude and Transcendence solved by the painter? This research has been carried out by posing the mentioned questions and mentioning such hypotheses that the existence of micro forms in miniature is based on macro forms and derived from the knowledge and philosophy of Islamic art. The meaning of macro forms is general forms or in other words the spirit of the time which refers to more detailed forms such as structure, color, design and basic geometry, and these micro forms are also based on the meta forms, which is derived from the Islamic worldview, in Iranian-Islamic context.

  Findings

  The miniaturist reaches a reasonable and significant form that reveals the external and internal aspects of a phenomenon by creating a balance between simile and Transcendence place. Innovation: dealing with the challenge of form and content in the position of simile and Transcendence in miniature. Research

  method

  descriptive-analytical and qualitative type, and the data collection tool is a library.

  Keywords: Simile, Transcendence, Persian Miniature
 • Siavash Abdollahi, Behrouz Afkhami*, Reza Rezaloo, Mehdi Hosseni Niya Pages 380-393

  The present study deals with the analysis of motifs and relative comparison of the exposed gold cup from Ahmad-Bigelo village, Meshginshahr city with samples obtained inside and outside of Iran. This object was discovered and recorded through unauthorized excavations in 2013. Due to the fact that no research work has been done on this object, therefore, conducting such a research in this field in order to determine the function, construction technique, comparison, relative dating, analysis of the symbolic motifs used on this work of art. It seems necessary. The methodology of this article is in the form of a comparative and analytical-descriptive study, and the method of gathering information is also in two library and field methods. The analysis of the dating of the Meshkinshahr gold cup with domestic and foreign examples has been done in two cases: 1- the form and material of the container, 2- the decorations used on the cup. The results of the research indicate that the way of thinking and beliefs of the artists had a significant impact on the use of motifs on the cup. In fact, these motifs are ritualistic and express concepts It has been like fertility. Comparable samples of Meshkinshahr golden cup; There are Marlik Winged Cow Gold Cups, Hassanlou Cups. According to the analysis of motifs and its comparison with the samples found, the results obtained from the research show that the relative chronology of the Mushkoofeh cup belongs to the end of the 3rd millennium to the beginning of the 2nd millennium BC. And the illustrations and symbols engraved on the Meshkinshahr cup are a representation of the customs of welcoming spring in Azerbaijan with the presence of the Mehri ritual.

  Keywords: Gold Cup, Mashgin-Shahr city, Ahmad Biglou cemetery, symbolic motifs
 • Hamid Afshar* Pages 394-408

  Zoroastrian religious architecture from the Sassanid period to the late period had distinctive style references and was influenced by internal and external factors, including political, social and economic. Researchers have studied the religious architecture of the Sasanian period, but the periods after that have received less attention. Pre-Islamic Zoroastrian architecture had a distinct style that was based on a quadrilateral plan and a domed roof and was executed with stone materials. Zoroastrians had problems in building religious places and did not want to see these places in the context of cities, despite the restrictions that the Ahl Dhimma law created in Islamic cities. The religious buildings of this period are influenced by the architecture and residential context of cities like Yazd. The constitutional revolution and the social and political conditions after that, together with the material and spiritual support of the Persians of India in the constitutional period and in the period of Reza Shah, encouraged the Zoroastrians to build magnificent and visible religious buildings in the cities of Tehran and Yazd. The social and political conditions of this period had a direct impact on the construction of fire temples and created a new type of these places with a special effect of the conditions of the time and the existence of signs of archaism. The current research, which is collected by field and library methods and by descriptive-analytical method, seeks to know the characteristics of Zoroastrian religious architecture after the Sassanid period and the factors affecting it.

  Keywords: Iranian Zoroastrians, Fire Temples, Archaism, Religious architecture, Religious minorities
 • Ghazaleh Beikmohammadi, Farzaneh Farrokhfar*, Hashem Hoseini Pages 410-423

  The Seljuk period shines as one of the most brilliant periods for pottery in the Islamic world, largely due to the remarkable synergy between image and literature evident on the potteries of this time. Inscriptions and motifs served as windows into the minds and hearts of the people, transforming these vessels into captivating narratives of romance. Immortal legends of Iran, enduring love stories of men and women, powerful kings, and diverse social classes all found expression on these artistic canvases. This research delves into the romantic themes intricately engraved on the Seljuk pottery, dissecting their content by theme type. It poses the key question: how do text and image intertwine in the romantic narratives portrayed on these artistic artifacts? By meticulously comparing the romantic themes with their corresponding motifs, the study aims to understand which themes held the most resonance for the Seljuk pottery decoration and uncover the inspirations behind these captivating visuals. Our examination of research samples reveals a prevalent correlation between the romantic text and its visual representation. Interestingly, pre-Islamic narratives, such as the captivating love story of Bahram and Azadeh, found the most adaptation in the depiction of Seljuk pottery motifs.

  Keywords: Seljuk Pottery, Romantic Narration, Illustrated Pottery, minaie pottery, Pottery Design