شماره‌های نمایه شده «نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت»

سال 21
پاییز و زمستان 1402
بهار و تابستان 1402
سال 20
پاییز و زمستان 1401
بهار و تابستان 1401
سال 19
پاییز و زمستان 1400
بهار و تابستان 1400
سال 18
پاییز و زمستان 1399
بهار و تابستان 1399
سال 17
پاییز و زمستان 1398
بهار و تابستان 1398