شماره‌های نمایه شده «مجله روانشناسی ورزش»

سال 8
پاییز و زمستان 1402
بهار و تابستان 1402
سال 7
پاییز و زمستان 1401
بهار و تابستان 1401
سال 6
پاییز و زمستان 1400
بهار و تابستان 1400
سال 5
پاییز و زمستان 1399
بهار و تابستان 1399
سال 4
پاییز و زمستان 1398
بهار و تابستان 1398