شماره‌های نمایه شده «International Journal of Medical Reviews»

سال 10
Autumn 2023
پیاپی 40
Summer 2023
پیاپی 39
Spring 2023
پیاپی 38
Winter 2023
پیاپی 37
سال 9
Autumn 2022
پیاپی 36
Summer 2022
پیاپی 35
Spring 2022
پیاپی 34
Winter 2022
پیاپی 33
سال 8
Autumn 2021
پیاپی 32
Summer 2021
پیاپی 31
Spring 2021
پیاپی 30
Winter 2021
پیاپی 29
سال 7
Autumn 2020
پیاپی 28
Summer 2020
پیاپی 27
Spring 2020
پیاپی 26
Winter 2020
پیاپی 25
سال 6
Autumn 2019
پیاپی 24
Summer 2019
پیاپی 23
Spring 2019
پیاپی 22
Winter 2019
پیاپی 21