شماره‌های نمایه شده
سال 7
پاییز و زمستان 1401
پیاپی 11
ویژه همایش ملی زبا ن ها و گویش های مناطق مرزی ایران دانشگاه بیرجند
بهار و تابستان 1401
پیاپی 10
سال 6
پاییز و زمستان 1400
پیاپی 9
بهار و تابستان 1400
پیاپی 8
سال 5
پاییز و زمستان 1399
پیاپی 7
بهار و تابستان 1399
پیاپی 6
سال 4
پاییز و زمستان 1398
پیاپی 5
بهار و تابستان 1398
پیاپی 4
سال 2
بهار و تابستان 1396
پیاپی 3