درباره نشریه
ISSN:
2645-5730
eISSN:
2645-6117
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
تابستان 1370
صاحب امتیاز:
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا مختارپور
سردبیر:
دکتر غلامرضا فدائی
مدیرداخلی:
داوود حاصلی
صفحه آرا:
رحیم کبیر صابر
کارشناس:
زینب غیوری
مسئول اشتراک:
دکتر مهدی شقاقی
تلفن:
021-88925794
دورنگار:
021-88925794
سایت اختصاصی:
www.publij.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بعد از خیابان زرتشت، کوچه نوربخش، پلاک 31، طبقه دوم، اداره کل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه های عمومی کشور، دفتر فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، ، کدپستی: 1415884494
صندوق پستی:
1178-14167
اشتراک:
تلفن:
021-88925794
دورنگار:
021-88925794
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/28
مدیر مسئول
دکتر علیرضا مختارپور
Ali Reza Mokhtarpour
سردبیر
دکتر غلامرضا فدائی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Gholamreza Fadaei
Professor, University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
هیات تحریریه
دکتر حمیدرضا جمالی مهمویی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hamid Reza Jamali Mahmouee
Associate Professor, Kharazmi University
دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Vahid Khashei Varnamkhasti
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر مهدی شقاقی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم اطلاعات و دانش شناسی
Mehdi Shaghaghi
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر زهرا اباذری
دانشیار واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahra Abazari
Associate Professor, North Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
دکتر احمد به پژوه
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
Ahmad Behpajooh
Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
Specialist: Psychology and Education of Exceptional Children
دکتر محمدسعید تسلیمی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت تحول و توسعه
Mohammad Saeed Taslimi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: governmental management, Transformational Development Management
دکتر محمدرضا داورپناه
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mohammad Reza Davarpanah
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر سعیدرضا شریف آبادی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Reza Sharifabadi
Professor, University of Alzahra
Specialist: Information Science and Science
دکتر احمد شعبانی
استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصا دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor, School of Islamic Education and Economics,
Specialist: Information Science and Science, Librarianship and Information
دکتر غلامرضا فدائی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Gholamreza Fadaei
Professor, University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
دکتر هاشم فردانش
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی
Hashem Fardanesh
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Education, Psychology and educational technology
دکتر مرتضی کوکبی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Morteza Kokabi
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
دکتر علی معینی
استاد دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کامپیوتر- طراحی سیستم
Ali Moeini
Professor, Faculty of Engineering Sciences, University of Tehran
Specialist: Computer system design
ویراستارفارسی
مانی صادق ویشکایی
صفحه آرا
رحیم کبیر صابر
مدیرداخلی
داوود حاصلی
Davoud Haseli
کارشناس
زینب غیوری
Zeynab Ghayouri
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۹