درباره نشریه
ISSN:
2645-5730
eISSN:
2645-6117
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 1370
صاحب امتیاز:
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا مختارپور
سردبیر:
غلامرضا فدایی
مدیرداخلی:
دکتر داوود حاصلی
ویراستار فارسی:
مانی صادق ویشکایی
صفحه آرا:
رحیم کبیر صابر
کارشناس:
زینب غیوری
مسئول اشتراک:
دکتر مهدی شقاقی
تلفن:
021-88925794
دورنگار:
021-88925794
سایت اختصاصی:
www.publij.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بعد از خیابان زرتشت، کوچه نوربخش، پلاک 31، طبقه دوم، اداره کل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه های عمومی کشور، دفتر فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، ، کدپستی: 1415884494
صندوق پستی:
1178-14167
اشتراک:
تلفن:
021-88925794
دورنگار:
021-88925794
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/18
مدیر مسئول
دکتر علیرضا مختارپور

Ali Reza Mokhtarpour

سردبیر
غلامرضا فدایی
بازنشسته
Gholamreza Fadaie

اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا جمالی مهمویی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hamid Reza Jamali Mahmouee
Associate Professor
Kharazmi University
دکتر وحید خاشعی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Vahid Khashei
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت بازرگاني
دکتر مهدی شقاقی
استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اخلاق اطلاعات
Mehdi Shaghaghi
Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge
Shahid Beheshti University
Specialist: information ehtics, sociology of information, philosophy of information
دکتر زهرا اباذری
دانشیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahra Abazari
Associate Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
دکتر احمد به پژوه
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
Ahmad Behpajooh
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Psychology and Education of Exceptional Children
دکتر محمدسعید تسلیمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت تحول و توسعه
Mohammad Saeed Taslimi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management, Transformational Development Management
دکتر محمدرضا داورپناه
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mohammad Reza Davarpanah
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Full Professor, Department of Library and Information Science
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
دکتر احمد شعبانی
استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصا
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor School of Islamic Education and Economics
Specialist: Information Science and Science, Librarianship and Information
غلامرضا فدایی
بازنشسته
Gholamreza Fadaie

دکتر هاشم فردانش
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، روانشناسی و تکنولوژی آموزشی
Hashem Fardanesh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Education, Psychology and educational technology
دکتر مرتضی کوکبی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Morteza Kokabi
Professor, Knowledge and Information Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر علی معینی
استاد دانشکده علوم مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کامپیوتر- طراحی سیستم
Ali Moeini
Professor Faculty of Engineering Sciences
University of Tehran
Specialist: Computer system design
ویراستار فارسی
مانی صادق ویشکایی

صفحه آرا
رحیم کبیر صابر

مدیرداخلی
دکتر داوود حاصلی
دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش ش، دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم اطلاعات و دانش شناسی
Davoud Haseli
Phd Student, Information Science
University of Tehran
Specialist: Information Science and Knowledge Studies
کارشناس
زینب غیوری
دانش آموخته دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه الزهرا
Zeynab Ghayouri
.Ph.D, library and information science
University of Alzahra
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۳