درباره نشریه
ISSN:
1073-1562
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1348
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا ظفرقندی
سردبیر:
دکتر علیرضا سلیمی
مدیر اجرایی:
دکتر محمد دایمی
مدیرداخلی:
دکتر ماکان صدر
صفحه آرا:
محبوبه محمدزکی
تلفن:
021-84138315
021-84138417
دورنگار:
021-88332767
سایت اختصاصی:
www.jmciri.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم (خیابان شانزدهم) ، روبروی دانشکده کارآفرینی، پلاک 119، ، کدپستی: 1439837953
صندوق پستی:
3759-11365
اشتراک:
پست الکترونیک:
dr.daemi@irimc.org
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/19

دارای رتبه علمی پژوهشی بوده حاوی مقالات تحقیقی بالینی، بهداشتی و علوم پایه پزشکی و رشته های وابسته همچنین مقالات مروری، بازآموزی، گزارش مورد و… می باشد.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا ظفرقندی
استاد مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Zafarghandi
Professor Sina Trauma and Surgery Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
سردبیر
دکتر علیرضا سلیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Reza Salimi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر ماکان صدر
پزشک
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آناتومی
اعضای تحریریه
دکتر محمدجواد احسانی اردکانی
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Javad Ehsani Ardakani
professor Gastroenterology and Liver diseases Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر باقر اردشیر لاریجانی

Bagher Ardeshir Larijani

دکتر عباس امیرجمشیدی
دکتر عباس امیرجمشیدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Abbas Amir Jamshidi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر اسماعیل ایدنی
دکتر اسماعیل ایدنی

دکتر علی بیرجندی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی ارتوپدی
Ali Birjandi Nejad
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic Surgery
دکتر غلامرضا پورمند
مرکز تحقیقات ارولوژی گروه جراحی کلیه ومجاری ادراری،تناسلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Pourmand
Urology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مصطفی جابرانصاری

رشته تخصصی: جراحی کودکان
Mostafa Jaber Ansari

Specialist: Pediatric Surgery
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر بهروز جلیلی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Behrouz Jalili

Tehran University of Medical Sciences
دکتر عباسعلی جوادی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Abbas Ali Javadi

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر علی حائری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارموکولوژی
Ali Haeri
Professor Faculty of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر ایرج حریرچی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی
Iraj Harirchi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید جلیل حسینی
استاد مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری (IRHRC)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jalil Hosseini
Professor Infertility and Reproductive Health Research Center (IRHRC)
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مهرداد حق ازلی
دانشیار
Mehrdad Hagh Azali
Associate Professor
دکتر آرش خجسته

Arash Khojasteh

دکتر ایرج خسرونیا
دکتر ایرج خسرونیا

محمدتقی خورسندی
محمدتقی خورسندی

دکتر احمدرضا دهپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
خسرو رحمانی
خسرو رحمانی

دکتر فرزانه رحیمی
استاد گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: System Management
دکتر افشین زرقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Afshin Zarghi
Professor Department of Pharmaceutical Chemistry, School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
فرخ سعیدی
استاد
Farrokh Saidi
professor
دکتر محمود شیرزاد
دکتر محمود شیرزاد

Mahmood Shirzad

دکتر شاهین شادنیا
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی
Shahin Shadnia
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology
دکتر بیژن صدری زاده
دکتر بیژن صدری زاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Bijan Sadrizadeh
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر سیاوش صحت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Siavash Sehhat

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سید امیرمحسن ضیایی استرآبادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارولوژیست
Seyed Amir Mohsen Ziaee
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urologist
دکتر محمدرضا ظفرقندی
استاد مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Zafarghandi
Professor Sina Trauma and Surgery Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر فریدون عزیزی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor Endocrine Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
دکتر محمدحسین عزیزی
عضو هییت علمی فرهنگستان علوم پزشکی / دانشیار / متخصص گوش و حلق و بینی
رشته تخصصی: بورد تخصصی گوش و حلق وبینی
Mohammad Hossein Azizi

دکتر ایرج فاضل
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Iraj Fazel
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر علی فتاحی
دکتر علی فتاحی

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

Seyyed Hasan Ghazizadeh Hashemi

دکتر پیام کبیری
دکتر پیام کبیری
استادیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Payam Kabiri
Assistant Professor Domestic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر عزت الله گل علیزاده

Ezzatollah Gol Alizadeh
Support Deputy of Islamic Republic of Iran’s Medical Council,
Specialist: Health Insurance
دکتر محمدمهدی گویا
دکتر محمدمهدی گویا
گروه عفونی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Mahdi Gooya
Director-General of Communicable Diseases Infectious
Iran University of Medical Sciences
دکتر مینو محرز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Minoo Mohraz
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر فرشته معتمدی
استاد فیزیولوژی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Fereshteh Motamedi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Physiology
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor Immunology, Asthma and Allergy Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر ولی الله محرابی
دکتر ولی الله محرابی

دکتر علی پاشا میثمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Ali Pasha Meysami
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community and Preventive Medicine
دکتر سعید نمکی
گروه ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Saeed Namaki
Departement of Immunology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فریدون نوحی بزنجانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: قلب و عروق
Feridoun Noohi Bezanjani
Professor Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر سید تقی نوربخش
دکتر سید تقی نوربخش

Seyyed Taghi Noorbakhsh

دکتر محمد وجگانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Vojgani
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
دکتر کریم وصال
دکتر کریم وصال

Karim Vessal
Founder of Iran J Radiol, Member, Iranian Academy of Medical Sciences
دکتر اسمعیل یزدی
دکتر اسمعیل یزدی

Esmaeel Yazdi

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
رییس بخش گوارش بیمارستان امام خمینی تهران
رشته تخصصی: فوق تخصص گوارش
Nasser Ebrahimi Daryani

Specialist: Gastroenterology
دکتر مسلم بهادری
دکتر مسلم بهادری
استاد گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Moslem Bahadori
Professor Pathology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر عباس پوستی
دکتر عباس پوستی

دکتر علی اصغر پیوندی
استاد گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Ali Asghar Peyvandi
Professor Ears, throat and nose and head and neck surgery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear nose and throat
دکتر احمدرضا جمشیدی
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Ahmad Reza Jamshidi
Professor Rheumatology Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology, Internal medicine
دکتر عبدالحمید حسابی
دکتر عبدالحمید حسابی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: System Management
دکتر محمدرضا زاهد پور انارکی
دکتر محمدرضا زاهد پور انارکی

دکتر پرویز طوسی
دکتر پرویز طوسی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پوست
Parviz Toossi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
سید شهاب الدین صدر

Seyed Shahabeddin Sadr

دکتر زهره طبیب زاده
دکتر زهره طبیب زاده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر یحیی عقیقی
دکتر یحیی عقیقی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اطفال
Yahya Aghighi
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر محمدحسن قدیانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نفرولوژی
Mohammad Hasan Ghadiani
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید علیرضا مرندی
استاد گروه کودکان (نوزادان)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان (نوزادان)، نوزادان
Seyyed Ali Reza Marandi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children (babies), Neonatology
دکتر اعظم السادات موسوی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Azamsadat Mousavi

University of Tehran
Specialist: Gyncology and Obstetrics
دکتر محمدرضا نوروزی
دکتر محمدرضا نوروزی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علیرضا یلدا
دکتر علیرضا یلدا

ویراستار انگلیسی
دکتر هاله کوثری

Haleh Kosari

صفحه آرا
محبوبه محمدزکی
محبوبه محمدزکی

مدیر اجرایی
دکتر محمد دایمی
دکتر محمد دایمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۶