درباره نشریه
ISSN:
1073-1562
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1348
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا ظفرقندی
سردبیر:
دکتر علیرضا سلیمی
مدیر اجرایی:
دکتر محمد دایمی
مدیرداخلی:
دکتر ماکان صدر
صفحه آرا:
محبوبه محمدزکی
تلفن:
021-84138315
021-84138417
دورنگار:
021-88332767
سایت اختصاصی:
www.jmciri.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم (خیابان شانزدهم) ، روبروی دانشکده کارآفرینی، پلاک 119، ، کدپستی: 1439837953
صندوق پستی:
3759-11365
اشتراک:
پست الکترونیک:
dr.daemi@irimc.org
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/19

دارای رتبه علمی پژوهشی بوده حاوی مقالات تحقیقی بالینی، بهداشتی و علوم پایه پزشکی و رشته های وابسته همچنین مقالات مروری، بازآموزی، گزارش مورد و… می باشد.

مدیر مسئول
محمدرضا ظفرقندی
استاد مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Zafar Ghandi
Professor, Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
سردبیر
دکتر علیرضا سلیمی
علیرضا سلیمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Reza Salimi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر ماکان صدر
ماکان صدر
پزشک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آناتومی
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر محمدجواد احسانی اردکانی
محمدجواد احسانی اردکانی
مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Javad Ehsani Ardakani
Gastroenterology and Liver diseases Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر باقر اردشیر لاریجانی
باقر اردشیر لاریجانی
دکتر عباس امیرجمشیدی
عباس امیرجمشیدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Abbas Amir Jamshidi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر اسماعیل ایدنی
اسماعیل ایدنی
دکتر علی بیرجندی نژاد
علی بیرجندی نژاد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی ارتوپدی
Ali Birjandi Nejad
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic Surgery
غلامرضا پورمند
مرکز تحقیقات ارولوژی گروه جراحی کلیه ومجاری ادراری،تناسلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Pourmand
Urology Research Center, Tehran University of Medical Sciences
دکتر مصطفی جابرانصاری
مصطفی جابرانصاری
Mostafa Jaber Ansari
محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر بهروز جلیلی
بهروز جلیلی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Behrouz Jalili
Tehran University of Medical Sciences
دکتر عباسعلی جوادی
عباسعلی جوادی
دکتر علی حائری
علی حائری
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارموکولوژی
Ali Haeri
Professor, Faculty of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
ایرج حریرچی
استاد انستیتو کارولینسکا، استکهلم، سوئد
Iraj Harirchi
Professor,
دکتر سیدجلیل حسینی
سیدجلیل حسینی
استاد مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری (IRHRC) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jalil Hosseini
Professor, Infertility and Reproductive Health Research Center (IRHRC), Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مهرداد حق ازلی
مهرداد حق ازلی
دکتر آرش خجسته
آرش خجسته
دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Arash Khojasteh
Associate Professor, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر ایرج خسرونیا
ایرج خسرونیا
محمدتقی خورسندی
محمدتقی خورسندی
احمدرضا دهپور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Deh Pour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
خسرو رحمانی
خسرو رحمانی
دکتر فرزانه رحیمی
فرزانه رحیمی
استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor, faculty ON entrepreneurship, University of Tehran, University of Tehran
Specialist: Management of systems orientation
دکتر افشین زرقی
افشین زرقی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Afshin Zarghi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
فرخ سعیدی
فرخ سعیدی
دکتر محمود شیرزاد
محمود شیرزاد
Mahmood Shirzad
شاهین شادنیا
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی
Shahin Shadnia
Associate Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology
دکتر بیژن صدری زاده
بیژن صدری زاده
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Bijan Sadrizadeh
Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سیاوش صحت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Siavash Sehhat
Isfahan University of Medical Sciences
سیدامیرمحسن ضیایی استرآبادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارولوژیست
Seyed Amir Mohsen Ziaee
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urologist
محمدرضا ظفرقندی
استاد مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Zafar Ghandi
Professor, Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
فریدون عزیزی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
محمدحسین عزیزی تبریززاد
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Hossein Azizi Tabrizzad
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Science and food industry
دکتر ایرج فاضل
ایرج فاضل
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Iraj Fazel
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر علی فتاحی
علی فتاحی
دکتر حسن قاضی زاده هاشمی
حسن قاضی زاده هاشمی
دکتر پیام کبیری
پیام کبیری
استادیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Payam Kabiri
Assistant Professor, Domestic group, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
عزت الله گل علیزاده
Ezzatollah Gol Alizadeh
Support Deputy of Islamic Republic of Iran’s Medical Council,,
Specialist: Health Insurance
دکتر محمدمهدی گویا
محمدمهدی گویا
گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Mahdi Gooya
Director-General of Communicable Diseases, Infectious, Iran University of Medical Sciences
مینو محرز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Minoo Mohraz
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر فرشته معتمدی
فرشته معتمدی
استاد فیزیولوژی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Fereshteh Motamedi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Physiology
دکتر مصطفی معین
مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor, Immunology, Asthma and Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor, Digestive Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر ولی الله محرابی
ولی الله محرابی
دکتر علی پاشا میثمی
علی پاشا میثمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Ali Pasha Meysami
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community and Preventive Medicine
دکتر سعید نمکی
سعید نمکی
گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Saeed Namaki
Departement of Immunology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فریدون نوحی
فریدون نوحی
استاد بیمارستان شهید رجایی مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران
Freyrdon Noohi
Professor, Shaheed Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences
احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر سیدتقی نوربخش
سیدتقی نوربخش
Seyyed Taghi Noorbakhsh
محمد وجگانی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Vojgani
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
دکتر کریم وصال
کریم وصال
Karim Vessal
Founder of Iran J Radiol, Member, Iranian Academy of Medical Sciences,
دکتر اسمعیل یزدی
اسمعیل یزدی
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
ناصر ابراهیمی دریانی
استاد گروه گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دستگاه گوارش
Nasser Ebrahimi Daryani
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر مسلم بهادری
مسلم بهادری
استاد گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Moslem Bahadori
Professor, Pathology, Tehran University of Medical Sciences
دکتر عباس پوستی
عباس پوستی
علی اصغر پیوندی
استاد گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Ali Asghar Peyvandi
Professor, Ears, throat and nose and head and neck surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear nose and throat
احمدرضا جمشیدی
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Ahmad Reza Jamshidi
Professor, Rheumatology Research Center, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
دکتر عبدالحمید حسابی
عبدالحمید حسابی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی
Tehran University of Medical Sciences
علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor, Functional Neurosurgery Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
Specialist: System Management
دکتر محمدرضا زاهد پور انارکی
محمدرضا زاهد پور انارکی
دکتر پرویز طوسی
پرویز طوسی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پوست
Parviz Toossi
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر سیدشهاب الدین صدر
سیدشهاب الدین صدر
دکتر زهره طبیب زاده
زهره طبیب زاده
دکتر یحیی عقیقی
یحیی عقیقی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اطفال
Yahya Aghighi
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر محمدحسن قدیانی
محمدحسن قدیانی
کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
سیدعلیرضا مرندی
استاد گروه کودکان (نوزادان) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان (نوزادان)، نوزادان
Seyyed Ali Reza Marandi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children (babies), Neonatology
اعظم السادات موسوی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Azamsadat Mousavi
University of Tehran
Specialist: Gyncology and Obstetrics
دکتر محمدرضا نوروزی
محمدرضا نوروزی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا یلدا
علیرضا یلدا
ویراستار انگلیسی
دکتر هاله کوثری
هاله کوثری
Haleh Kosari
صفحه آرا
محبوبه محمدزکی
محبوبه محمدزکی
مدیر اجرایی
دکتر محمد دایمی
محمد دایمی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۴