درباره نشریه
ISSN:
1728-1997
eISSN:
2252-0589
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دانشگاه شیراز (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر سید رضا قاضی
سردبیر:
دکتر عزیزالله خداکرم تفتی
دستیار سردبیر:
دکتر نجمه مصلح
ویراستار فارسی:
دکتر سپیده علوی شوشتری
ویراستار فارسی:
شیوا نیاکان
ویراستار انگلیسی:
دکتر شریل نیکپور
تلفن:
071-32286992
سایت اختصاصی:
ijvr.shirazu.ac.ir
نشانی:
شیراز، باجگاه، دانشکده دامپزشکی، دفتر مجله تحقیقات دامپزشکی
صندوق پستی:
1731
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/18
مدیر مسئول
دکتر سید رضا قاضی
دکتر سید رضا قاضی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم آناتومی، گرایش آناتومی و جنین شناسی
Seyed Reza Ghazi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Anatomy, Anatomy and Embryology
سردبیر
دکتر عزیزالله خداکرم تفتی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی دامپزشکی
Azizollah Khodakaram Tafti.
Professor
University of Shirazu
Specialist: Pathology
دستیار سردبیر
دکتر نجمه مصلح

دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های طیور
Najmeh Mosleh

University of Shirazu
Specialist: Avian Medicine
اعضای تحریریه
Altinok
professor Karadeniz Technical University, Turkey
Specialist: Fish Diseases
دکتر سعید حسین زاده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی مولکولی
Saeid Hosseinzadeh
Department of Pathology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Microbiology
حسین میرخانی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hosein Mirkhani

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر امیر نیاسری نسلجی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فناوری های تولید مثل
Amir Niasari Naslaji

University of Tehran
Specialist: Theriogenology
دکتر علی اصغر سرچاهی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: طب داخلی داخلی حیوانات
Ali Asghar Sar Chahi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Small Animal Internal Medicine
دکتر زهرا امیرغفران
استاد دانشکده پزشکیدانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Zahra Amirghofran
Professor School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر مریم انصاری لاری
استاد
دانشگاه شیراز
Maryam Ansari Lari
Professor
University of Shirazu
Specialist: Epidemiology
دکتر کرامت اساسی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیماری های طیور
Keramat Asasi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Poultry diseases
دکتر محمدرضا اصلانی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
Mohammad Reza Aslani
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
Specialist: Large Animal Internal Medicine
Louise Ferguson

Specialist: Horticultural Sciences
دکتر صغری غلامی

دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم آناتومی
Soghra Gholami

University of Shirazu
Specialist: Anatomy
دکتر فرهید همت زاده
دانشیار دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آدلاید، استرالیا
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Farhid Hemmat Zadeh
Associate Professor Faculty of Animal and Veterinary Sciences, University of Adelaide, Australia.
Specialist: Virology
دکتر سید مجتبی کافی
استاد Vet Medicine
shiraz university
رشته تخصصی: مامایی و بیماری های تولید مثل دام، زیست شناسی تولید مثل
Seyed Mojtaba Kafi
Professor, Reproduction
shiraz university
Specialist: Theriogenology, Reproductive Biology
دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جراحی
Abdolhamid Meimandi Parizi,
Professor
University of Shirazu
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر محمد معتمدی فر
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Motamedi Far
Professor medical School
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
دکتر سعید نظیفی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی بالینی
Saeed Nazifi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pathology
دکتر احمد عریان
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پاتولوژی، باکتری شناسی
Ahmad Oryan
Professor Veterinary Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
Pollitt
Professor University of Queensland, Australia
Specialist: Equine Locomotory System
دکتر سید محمود سجادی
استاد تمام انگل شناسی، دانشکده پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انگل شناسی، گرایش کرم ها
Seyed Mahmoud Sadjjadi
Full Professor, Parasitology, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر سید شهرام شکرفروش
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Seyyed Shahram Shekarforoosh
Professor
University of Shirazu
Specialist: Food Hygiene
دکتر سید مصطفی شیدموسوی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Seyed Mostafa Shidmoosavi
Professor School of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
Sibbons
Professor
Specialist: Clinical Pathology
ویراستار فارسی
دکتر سپیده علوی شوشتری
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیس
Sepideh Alavi Shooshtari
Assistant Professor
University of Shirazu
Specialist: Teaching English
شیوا نیاکان

دانشگاه شیراز
Shiva Niakan

University of Shirazu
ویراستار انگلیسی
دکتر شریل نیکپور

رشته تخصصی: دانشکده دامپزشکی
Sheryl Nikpoor

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۹۹۷