درباره نشریه
ISSN:
1728-1997
eISSN:
2252-0589
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دانشگاه شیراز (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر سیدرضا قاضی
سردبیر:
دکتر عزیزالله خداکرم تفتی
دستیار سردبیر:
دکتر نجمه مصلح
تلفن:
071-32286992
سایت اختصاصی:
ijvr.shirazu.ac.ir
نشانی:
شیراز، باجگاه، دانشکده دامپزشکی، دفتر مجله تحقیقات دامپزشکی
صندوق پستی:
1731
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/18
مدیر مسئول
سیدرضا قاضی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم آناتومی، گرایش آناتومی و جنین شناسی
Seyed Reza Ghazi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Anatomy, Anatomy and Embryology
سردبیر
دکتر عزیزالله خداکرم تفتی
عزیزالله خداکرم تفتی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی دامپزشکی
Azizollah Khodakaram Tafti.
Professor, University of Shirazu
Specialist: Pathology
دستیار سردبیر
دکتر نجمه مصلح
نجمه مصلح
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های طیور
Najmeh Mosleh
University of Shirazu
Specialist: Avian Medicine
هیات تحریریه
دکتر طهورا شمالی
طهورا شمالی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Tahoora Shomali
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: pharmacology
دکتر زهرا امیرغفران
زهرا امیرغفران
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Zahra Amirghofran
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر مریم انصاری لاری
مریم انصاری لاری
استاد دانشگاه شیراز
Maryam Ansari Lari
Professor, University of Shirazu
Specialist: Epidemiology
دکتر کرامت اساسی
کرامت اساسی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیماری های طیور
Keramat Asasi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Poultry diseases
محمدرضا اصلانی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
Mohammad Reza Aslani
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University
Specialist: Large Animal Internal Medicine
دکتر  فرگوسن
فرگوسن
Ferguson
Specialist: Large Animal Surgery
دکتر صغری غلامی
صغری غلامی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم آناتومی
Soghra Gholami
University of Shirazu
Specialist: Anatomy
فرهید همت زاده
دانشیار دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آدلاید، استرالیا
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Farhid Hemmat Zadeh
Associate Professor, Faculty of Animal and Veterinary Sciences, University of Adelaide, Australia.,
Specialist: Virology
دکتر سیدمجتبی کافی
سیدمجتبی کافی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مامایی و بیماری های تولید مثل دام
Seyed Mojtaba Kafi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Theriogenology
دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی
عبدالحمید میمندی پاریزی
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جراحی
Abdolhamid Meimandi Parizi,
Professor, University of Shirazu
Specialist: Veterinary Surgery
محمد معتمدی فر
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Motamedi Far
Professor, medical School, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
سعید نظیفی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی بالینی
Saeed Nazifi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pathology
دکتر احمد عریان
احمد عریان
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پاتولوژی، باکتری شناسی
Ahmad Oryan
Professor, Veterinary Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
 Pollitt
Pollitt
Professor,
Specialist: Equine Locomotory System
دکتر سیدمحمود سجادی
سیدمحمود سجادی
استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انگل شناسی، گرایش کرم ها
Seyed Mahmood Sajjadi
Professor, Department of Parasitology and Mycology, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
سیدشهرام شکرفروش
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Seyyed Shahram Shekar Foroosh
Professor, University of Shirazu
Specialist: Food Hygiene
دکتر سیدمصطفی شیدموسوی
سیدمصطفی شیدموسوی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Seyed Mostafa Shid Moosavi
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
 Sibbons
رشته تخصصی: آسیب شناسی بالینی
Sibbons
Professor,
Specialist: Clinical Pathology
ویراستارفارسی
سپیده علوی شوشتری
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیس
Sepideh Alavi Shooshtari
Assistant Professor, University of Shirazu
Specialist: Teaching English
شیوا نیاکان
شیوا نیاکان
دانشگاه شیراز
Shiva Niakan
University of Shirazu
ویراستار انگلیسی
شریل نیکپور
Sheryl Nikpoor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۸۲۲