فهرست مطالب

Iranian Journal of Veterinary Research
Volume:24 Issue: 3, Summer 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فهیمه حیدری، حسن شریفی یزدی*، سعید نظیفی، محسن قانع، سعید حسین زاده صفحات 174-181

  پیشینه:

   شترهای یک کوهانه (Camelus dromedarius) در شرایط بسیار سخت زیستی در بیابان ها پرورش می یابند. شترها در برابر بیماری های مشترک بین انسان و دام آسیب پذیر هستند. مطالعات اندکی در زمینه بروز تب کیو و بورلیوز در شترهای ایران انجام شده است.

  هدف

  هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی آلودگی کوکسیلا بورنتی و بورلیا در خون شترهای منطقه فارس ایران و ارزیابی تغییرات هماتولوژیک و برخی از پروتیین های فاز حاد در آن ها می باشد.

  روش کار

  از 113 شتر به ظاهر سالم از نظر کلینیکی برای بررسی وجود آلودگی خونگیری به عمل آمد. آلودگی در نمونه خون شترهای جنوب ایران با استفاده از تکنیک مولکولی Nested-PCR مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه تاثیر آلودگی بر پارامترهای هماتولوژی و برخی از پروتیین های فاز حاد (آلفا یک اسید گلایکوپروتیین، سرم آمیلویید آ و هاپتوگلوبین) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش های معمول هماتولوژیک انجام شد و غلظت پروتیین های فاز حاد در سرم با استفاده از روش ایمونواسی آنزیمی اندازه گیری شد.

  نتایج

  نتایج سنجش PCR نشان داد که 19/6% (7 مورد از 113 شتر) به کوکسیلا بورنتی آلوده بودند. توالی بدست آمده از نمونه های مثبت‏، از نظر فیلوژنی آنالیز شد. ارزیابی فیلوژنتیک بر پایه ژن پروتیین غشای خارجی (com1)، وجود دو ژنوتیپ مختلف از کوکسیلا بورنتی را در شترهای جنوب ایران نشان داد. DNA، بورلیا در نمونه ها به روش Nested-PCR، شناسایی نشد. در بررسی پارامترهای هماتولوژی و پروتیین های فاز حاد در شترهای آلوده به تب کیو نسبت به موارد غیر آلوده‏، به جز میانگین هموگلوبین گلبولی (MCH) و پهنای پراکندگی گلبول قرمز (RDW)، تفاوت معنی داری دیده نشد.

  نتیجه گیری

  شترهای به ظاهر سالم از نظر بالینی مخزن بسیار مهمی برای بیماری های مشترک بین انسان و دام هستند. بر اساس سیستم های بهداشت و درمان معمول در کشور تب کیو یک بیماری حایز اهمیت در شترهای ایران محسوب نمی شود و موارد بالینی به ندرت توسط سیستم بهداشت و درمان شناسایی می شود. به دلیل نبود اطلاعات کافی، مطالعات تکمیلی در زمینه های اپیدمیولوژی مولکولی و آسیب شناسی بالینی کوکسیلا بورنتی در ایران مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: پروتئین های فاز حاد، بورلیا، شتر، کوکسیلا بورنتی، Nested-PCR
 • بهار اوناران آکار*، گورکم چنگیز، معمر گونچو اوغلو صفحات 182-192

  پیشینه: 

  مقاومت به وانکومایسین که توسط ژن های vanA/B/M در انتروکوک ها کد می شوند، به دلیل انتقال این ژن ها بین باکتری ها از نظر بالینی مهم است. در حالی که به صورت معمول مقاومت به وانکومایسین با شناسایی ژن های vanA و vanB توسط آنالیزهای ژنی تعیین می شود، عدم شناسایی مقاومت vanM باعث می شود که مقاومت به وانکومایسین نادیده گرفته شود و درمان بالینی مناسب ارایه نشود.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی حضور جدایه های انتروکوک vanM مثبت در آنکارا، ترکیه و کسب اطلاعات دقیق در مورد آن ها با تجزیه و تحلیل توالی ژنی انجام شد.

  روش کار

  نمونه های سکوم از گوسفند و گاو در طی کشتار در کشتارگاه های مختلف در آنکارا، ترکیه جمع آوری شد. جدایه های انتروکوک تایید، شناسایی و برای ژن های vanA/B/M مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها با روش  broth microdilution تعیین شد. تجزیه و تحلیل توالی کامل ژنوم جدایه های حاوی ژن های vanM و vanB نیز انجام شد.

  نتایج

  در حالی که 7/13% از جدایه های انتروکوک به عنوان انتروکوکوس فاسیوم و انتروکوکوس فکالیس تعیین شدند، 15% از این جدایه ها حاوی ژن vanB و 40% آن ها حاوی ژن vanM بودند. جدایه های S98b و C32 حاوی 16 عنصر CRISPR-Cas بودند. 80% جدایه های انتروکوک به نیتروفورانتویین و 15% به سیپروفلوکساسین مقاومت نشان دادند. اولین جدایه های انتروکوک وانکومایسین متغیر (VVE) دارای ژن vanM از حیوانات تولید کننده غذا شناسایی شدند و سویه S98b با شماره دسترسی CP104083.1 در ژن بانک ثبت گردید.

  نتیجه گیری

  بنابراین، مطالعات جدید برای تسهیل شناسایی انتروکوک ها و سویه های انتروکوک متغیر وانکومایسین مقاوم به vanM مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: کریسپر-کس، انتروکوک های متغیر وانکومایسین، vanM
 • ارسلان احمد، محمد ایجاز*، جاواریا علی خان، آفتاب احمد انجم صفحات 193-204

  پیشینه: 

  تولید بیوفیلم توسط استافیلوکوکوس اوریوس یک علت شایع ایجاد مقاومت چند دارویی است. مکانیسم های تکاملی، سازگاری با میزبان و همچنین بیماری زایی به خوبی درک نشده اند.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی پتانسیل تشکیل بیوفیلم، مقاومت چند دارویی مرتبط با آن و تجزیه و تحلیل تکاملی استافیلوکوکوس اوریوس های جدا شده از ورم پستان تحت بالینی گاو، انجام شد.

  روش کار

  122 جدایه استافیلوکوکوس اوریوس به منظور بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم، با استفاده از روش های آگار قرمز کنگو (CRA)، روش پلیت میکروتیتر (MTP)، و PCR مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. برای ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی از روش انتشار دیسک Kirby-Bauer استفاده شد. ژن icaA جدایه ها با استفاده از ابزارهای مختلف بیوانفورماتیک تحت آنالیز مولکولی و تکاملی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که 93/63% از جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس حامل ژن icaA بودند و نرخ تشخیص CRA (07/36%) در مقایسه با آزمون MTP، بیشتر (59/24%) بود. در مجموع 21/78% و 41/56% از جدایه های بیوفیلم مثبت، به ترتیب MRSA و VRSA بودند. همه جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس (100%) دارای مقاومت چند دارویی بودند. تجزیه و تحلیل مولکولی یک ارتباط تکاملی بین جدایه ها را نشان داد و علاوه بر این یک سوگیری قوی کدون، سه رویداد نوترکیبی مختلف و همچنین انتخاب مثبت در برخی از باقیمانده های بخش های نیمه حفاظت شده ژن icaA مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که جدایه های بیوفیلم مثبت، تمایل زیادی برای ایجاد مقاومت به متی سیلین، وانکومایسین و همچنین مقاومت چند دارویی دارند. یافته ها نشان می دهد که جهش و انتخاب، محتمل ترین علل سوگیری کدون در توالی های ژن icaA هستند. تغییرات ناشی از رویدادهای نوترکیبی و انتخاب مثبت، استراتژی های پیشنهادی باکتریایی، برای مبارزه با اثرات ضد میکروبی و فرار از سیستم ایمنی میزبان هستند.

  کلیدواژگان: مقاومت ضد میکروبی، بیوفیلم، تجزیه و تحلیل تکاملی، ورم پستان، MRSA
 • حمیدرضا فرزین*، قاسم عجم، محمد اصغرزاده، زهره زنگویی مطلق، سعید قاسمی طبس، سید الیاس طباطبائی زاده، سعید زیبایی، مجید جمشیدیان مجاور صفحات 205-214

  پیشینه:

   ویروس برونشیت عفونی (IBV)، ویروس بیماری نیوکاسل (NDV)، و ویروس آنفلوانزای پرندگان(AIV)  H9N2 از عوامل بیماری زای اصلی ویروسی در بیماری های تنفسی جوجه های گوشتی هستند.

  هدف

  به دنبال شیوع بیماری های تنفسی و زیان های اقتصادی در شرق ایران طی سال 1399، نقش عوامل اصلی بیماری زای ویروسی و برنامه های واکسیناسیون اجرا شده بررسی گردید.

  روش کار

  36 گله مرغ گوشتی مبتلا به بیماری تنفسی در استان خراسان جنوبی نمونه برداری، آزمایش مولکولی و از نظر عفونت همزمان بررسی شدند. برنامه های واکسیناسیون ثبت گردید و IBV شناسایی شده تعیین ژنوتیپ شدند.

  نتایج

  IBV، NDV بیماری زا، و AIV H9N2 به ترتیب در بیست و پنج، هفت و هفت گله شناسایی شدند. عفونت های همزمان IBV+AIV، IBV+NDV، و NDV+AIV به ترتیب در شش، پنج و یک گله شناسایی شدند. اکثر گله های آلوده به IBV (84%) با واکسن زنده IBV-Mass ایمن شده بودند. همه گله های آلوده به NDV و 2/14% از گله های آلوده به AIV واکسینه شده بودند. تعیین ژنوتیپ IBV شیوع بالایی از واریانت 2 (3/83%) و پس از آن Mass-type (5/12%) و نوع Q1 (2/4%) را نشان داد. ویروس های برونشیت واریانت 2 در سطح وسیعی در استان پخش شده و نیمی از آن ها بیشتر شبیه ویروس هایی بود که در استان شمالی همجوار، خراسان رضوی شناسایی شده بودند.

  نتیجه گیری

  عفونت منفرد با IBV واریانت 2 عامل اصلی شیوع بیماری تنفسی بود و واکسیناسیون با سویه Mass ممکن است در برابر برونشیت عفونی بی اثر بوده باشد. با این حال، پوشش بالا و دوزهای متعدد واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاسل احتمالا به طور موثری شیوع NDV را کاهش داده است. با توجه به منشاء منطقه ای سویه های IBV، اقدامات ایمنی زیستی قوی باید اجرا شود و برنامه های واکسیناسیون با استفاده از سویه های واکسنی مناسب باید مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ویروس آنفلوانزای پرندگان، GI-16، GI-23، ویروس بیماری نیوکاسل، سویه واکسن
 • محمد ایجاز*، محمد عمر جاوید، ارسلان احمد، حمزه راشید، سید فیضان علی شاه، محسن علی صفحات 215-226

  پیشینه:

   استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) که دام و انسان را تحت تاثیر قرار می دهد، به یک خطر بهداشت عمومی جهانی با پیامدهای اقتصادی تبدیل شده است.

  هدف

  مطالعه حاضر به منظور بررسی ورم پستان تحت بالینی مرتبط با MRSA و عوامل خطر مربوطه در گاومیش های شیری طراحی شده است. این مطالعه همچنین تغییرات ژنتیکی و تفاوت های پروتیومی مبتنی بر روش درون تراشه ای  (In silico) را در بین جدایه های MRSA بررسی می کند.

  روش کار

  از 516 نمونه شیر، 93/45% (516/237) از نظر ورم پستان تحت بالینی مثبت بودند، در حالی که شیوع استافیلوکوکوس اوریوس 12/56% ثبت شد. مقاومت به متی سیلین در جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس با آزمایش انتشار دیسک اگزاسیلین و شناسایی مولکولی ژن mecA ارزیابی شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که شیوع فنوتیپی و مولکولی MRSA به ترتیب 11/45% و 79/18% بود. تجزیه و تحلیل عوامل خطر نشان داد که از بین عوامل خطر مفروض مختلف زایمان، بهداشت شیردوشی، مراقبت از شیردوش در حین شیردوشی، میزان تولید شیر، سیستم نگهداری و نوع کف به طور معنی داری با ورم پستان تحت بالینی در گاومیش ها مرتبط بود. توالی یابی و آنالیز فیلوژنتیکی تفاوت ژنتیکی معنی داری را در بین جدایه های مورد مطالعه نشان نداد ولی شباهت بالایی میان جدایه های مورد مطالعه و جدایه های آفریقا، ایالات متحده آمریکا، هند، ایتالیا، ترکیه و ایران وجود داشت. تجزیه و تحلیل پروتیین با روش درون تراشه ای نشان داد که همه توالی ها، دارای موتیف های پروتیینی مشابه با پروتیین پنی سیلین 2a هستند به جز Buff-13 که ساختار پروتیین آن شبیه پروتیین شبه آلفا-کاتنین hmp-1 بود.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر اولین گزارش از خصوصیات ژنوتیپی و همچنین تجزیه و تحلیل پروتیین با روش درون تراشه ای MRSA از گاومیش های شیری در پاکستان بود. این نتایج اهمیت مقاومت آنتی بیوتیکی (AMR) و توسعه تدابیر کنترلی علیه عفونت های MRSA را برجسته کرد.

  کلیدواژگان: مقاومت ضد میکروبی، بوفالوها، ورم پستان، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک
 • مسعود قائم مقامی، مسعود رجبیون*، بابک خرمیان، محمد عزیززاده، عباسعلی ناصریان صفحات 227-234

  پیشینه: 

  تشخیص بموقع و دقیق بیماری های بافت پستانی بدلیل اهمیت اقتصادی آن با ارزش می باشد. امکان ارزیابی ساختارهای پستان مانند سرپستانک، پارانشیم و عقده های لنفاوی فوق پستانی با استفاده از اولتراسونوگرافی وجود دارد.

  هدف

  هدف از این مطالعه، ارزیابی روش انجام سونوگرافی عقده لنفاوی فوق پستانی و بافت پستان در بزهای سانن و بررسی ارتباط یافته های اولتراسونوگرافی با عفونت پستانی تحت بالینی است.

  روش کار

  30 راس بز سانن شیروار در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه گیری شیر از هر سرپستانک تحت شرایط استاندارد، برای انجام کشت باکتریایی و شمارش سلول های سوماتیک انجام شد. از پراب خطی 5/7 مگاهرتز و با استفاده از تکنیک حمام آب برای ارزیابی اولتراسونوگرافی سرپستانک و عقده های لنفاوی و از پراب خطی 10 مگاهرتز با روش تماس مستقیم برای تصویربرداری از بافت پستان استفاده شد. طول، ارتفاع، مساحت و اکوژنیسته هر عقده لنفاوی علاوه بر قطر دیواره کانال سرپستانک با استفاده از نرم افزار Image J نسخه 47/1 بر روی تصاویر ذخیره شده اندازه گیری و با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شدند.

  نتایج

  ارتباط معنی داری بین ابعاد عقده لنفاوی فوق پستانی و تعداد سلول های سوماتیک و کشت مشاهده نشد. سن ارتباط مثبتی با اندازه عقده لنفاوی نشان داد. بین اندازه عقده لنفاوی قبل و بعد از درمان ارتباط معنی داری مشاهده نشد. اکوژنیسیته عقده لنفاوی فوق پستانی کارتیه مبتلا به عفونت پستانی و کارتیه سالم، همچنین در قبل و بعد از درمان اختلاف معنی داری را نشان نداد.

  نتیجه گیری

  اولتراسونوگرافی بافت پستان، سرپستانک، عقده های لنفاوی فوق پستانی، روش غیرتهاجمی و ایمن برای مشاهده ساختارهای پستان می باشد. در مطالعه حاضر ارتباط مثبت بین SCC و اکوژنیسته شیر، و همچنین بین اندازه عقده های لنفاوی و سن مشاهده شد.

  کلیدواژگان: ورم پستان تحت بالینی، عقده های لنفاوی فوق پستانی، اولتراسونوگرافی، بز سانن
 • سینا ذوالفقاری، اسماعیل آین*، امیر خاکی صفحات 235-241

  پیشینه: 

  تلقیح مصنوعی یکی از مهم ترین فناوری های تولید مثلی است که از آن برای اصلاح ژنتیکی حیوانات استفاده می شود. با بهره گیری از این روش می توان از طریق انتخاب گاوهای نر دارای خصوصیات ژنتیکی عالی، ترکیب ژنتیکی گله را بهتر و مطلوب تر ساخت. تاکسیفولین، یک فلانویید گیاهی، اثرات آنتی اکسیدانتی نشان داده است.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی اثر تاکسیفولین بر کیفیت منی پس از فرایند ذوب گاو نر دو منظوره سیمنتال (فلکویه) می باشد.

  روش کار

  نمونه های قابل انجماد منی با استفاده از واژن مصنوعی جمع آوری و سپس به 6 قسمت مساوی در 6 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (بدون دریافت تاکسیفولین)، گروه دوم با 25 میکرومولار، گروه سوم با 50 میکرومولار، گروه چهارم با 100 میکرومولار، گروه پنجم با 200 میکرومولار، و گروه ششم با 400 میکرومولار تاکسیفولین. نمونه های منی جمع آوری شده به روش یک مرحله ای منجمد شدند و پارامترهای تحرک اسپرم، درصد زنده مانی اسپرم، ارزیابی آسیب DNA اسپرم و ارزیابی غشای اسپرم، همچنین فعالیت آنزیم های اکسیدانتی و آنتی اکسیدانتی پس از ذوب بررسی شدند.

  نتایج

  یافته های این تحقیق نشان می دهد که همه شاخصه های کیفی بررسی شده منی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی و همچنین مقادیر رادیکال های آزاد در گروه های دریافت کننده تاکسیفولین بهتر از گروه کنترل می باشد و این تفاوت در گروه دریافت کننده 100 میکرومولار بهتر از سایر گروه ها است.

  نتیجه گیری

  غنی سازی رقیق کننده با تاکسیفولین دوز 100 میکرومولار باعث بهبود پارامترهای کیفی اسپرم پس از فرایند ذوب می شود.

  کلیدواژگان: کیفیت منی، سیمنتال، تاکسیفولین
 • هیونگ سون چو، دایون سئو، داسیک کیم، جنسو کانگ، یوئون گونگ کیم، یونگ هوان کوون، مین سو کیم* صفحات 242-246

  پیشینه:

   با افزایش استفاده از روش جراحی تعویض کامل مفصل ران (THA) بدون سیمان، فرونشست پایه به عنوان یکی از عوارض اولیه مطرح می شود. اگرچه نشان داده شده است که پایه های تولید شده با ذوب پرتو الکترونی (EBM) از فرونشست جلوگیری می‎کند، تحقیقات محدودی در مورد تاثیر بیومکانیکی مقایسه ای پایه های بدون سیمان EBM طوقه دار و بدون طوقه بر نشست پایه در دامپزشکی انجام شده است.

  هدف

  این مطالعه با هدف مقایسه مقاومت ایمپلنت پایه و خواص مکانیکی شکست، بین پایه های EBM بدون طوقه و طوقه دار انجام شد.      

  روش کار

  هفت جفت استخوان ران از جسد سگ ها برداشت شد. در هر جفت استخوان ران، استخوان ران چپ با یک پایه بدون سیمان بدون طوقه و ران راست با پایه بدون سیمان طوقه دار به همان اندازه ایمپلنت شد. سازه های نمونه بر روی قاب بارگیری یک دستگاه آزمایش قرار گرفتند و فشاری به موازات محور طولی استخوان ران به پایه ران منتقل شد تا پایه 5 میلی متر فرونشست کند. داده های فشار و جابجایی پایه به دست آمده در طول آزمایش ها برای رسم منحنی های فشار-جابجایی و به دست آوردن داده های سختی، بازدهی و شکست برای هر سازه نمونه استفاده شد. انرژی های بازدهی و شکست به عنوان مناطق زیر منحنی های فشار-جابجایی به نقاط مربوطه محاسبه شد. اثرات نوع و فشار ایمپلنت در طول فرونشت با استفاده از آزمون های t جفتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  فشارهای بازدهی و شکست برای پایه طوقه دار تقریبا 40% بیشتر از پایه های بدون طوقه بود (kgf 63/43 ± 39/156 در مقابل kgf 83/59 ± 01/112، P<0.05).

  نتیجه گیری

  این مطالعه از مزایای پایه های EBM طوقه دار، از جمله جلوگیری از فرونشست و پایداری اولیه بهتر برای یکپارچگی استخوانی زود هنگام حمایت کرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی بیومکانیکی، جسد سگ، بدون سیمان، فشار، تعویض کامل مفصل ران
 • فرهان احمد عاطف*، محمد عثمان نذیر، رائو زاهد عباس، صبا مهناز، محمد عدنان سعید، مراد بن سعید صفحات 247-257

  پیشینه: 

  تیلریوز حاره ای شایع ترین بیماری ناشی از تک یاخته های خونی در پاکستان است.

  هدف

  هدف از مطالعه حاضر بررسی اپیدمیولوژی و رابطه تکاملی تیلریا آنولاتا آلوده کننده گاومیش ها و گاوهای مناطق مختلف کشاورزی-اقلیمی پنجاب پاکستان بود.

  روش کار

  800 نمونه خون از گاوها (480 نمونه) و گاومیش های (320 نمونه) بدون علامت مناطق سرگودها (400 نمونه) و مولتان (400 نمونه) با روش نمونه گیری چند مرحله ای جمع آوری شد. نمونه ها با روش ارزیابی میکروسکوپی اسمیر خونی و واکنش زنجیره ای پلیمراز برای ژن سیتوکروم بی بررسی شدند. 20 نمونه از شوراهای اتحادیه هر منطقه جمع آوری شد.

  نتایج

  شیوع کلی تیلریا آنولاتا در جمعیت مورد مطالعه 9% و 13/17% بود که به ترتیب با استفاده از آنالیز اسمیر خون و واکنش زنجیره ای پلیمراز به دست آمد. درصد مثبت بودن بیماری در گاو و گاومیش به ترتیب با غربالگری اسمیر خون 21/10% و 42/20% و با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز 19/7% و 19/12% گزارش گردید. شیوع کلی در مناطق سرگودها و مولتان نیز به ترتیب 19% و 25/15% با روش PCR تعیین شد. عدم حضور طیور در مناطق روستایی، آلودگی به کنه و سابقه بیماری های قابل انتقال از طریق کنه در گاوها تاثیر معنی داری داشتند. در حالی که آلودگی به کنه و سن، عوامل مهم آماری تعیین کننده بیماری در گاومیش ها بودند. تجزیه و تحلیل تکاملی ژن سیتوکروم بی نشان داد که جدایه پاکستانی آلوده کننده گاومیش ها به جدایه های ایران، هند، مصر و سودان شباهت دارد. جدایه گاوها از نظر ژنتیکی به نمونه های پاکستان، هند، ایران، عراق و ترکیه نزدیک است.

  نتیجه گیری

  عوامل زیستی و غیرزیستی در بروز بیماری نقش دارند. مطالعه حاضر به طراحی استراتژی های کنترل برای جلوگیری از زیان های اقتصادی قابل توجه کمک خواهد کرد.

  کلیدواژگان: مناطق کشاورزی-اقلیمی، بوس تاروس، بوبالوس بوبالیس، پاکستان، تیلریا آنولاتا
 • زهرا همتی، لیدا عبدالمحمدی خیاو*، آزاده زحمتکش صفحات 258-264

  پیشینه: 

  اهمیت روزافزون مقاومت آنتی بیوتیکی نیاز به تعیین شاخص های اپیدمیولوژی عفونت را نشان می دهد.

  هدف

  هدف از این مطالعه تعیین پروفایل های ژن های حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اوریوس جدا شده از موارد ورم پستان گاوی بود.

  روش کار

  در مجموع 200 راس گاو بر اساس تست ورم پستان کالیفرنیا (CMT) انتخاب و نمونه ها در آزمایشگاه کشت داده شدند. کلنی های رشد نموده با روش های مرسوم فنوتیپی مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از تکثیر PCR ژن 16S rRNA تایید شدند. شیوع ژن های حدت نیز محاسبه شد. نتایج آزمایش های فنوتیپی و مولکولی با استفاده از نرم افزار SPSS با آزمون مک نمار مقایسه شد. سپس جدایه های تایید شده، از نظر حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن مورد آزمایش قرار گرفتند.

  نتایج

  از 200 راس گاو CMT مثبت، 24 راس از نظر استافیلوکوکوس اوریوس مثبت بودند و با استفاده از تکثیر 16S rRNA تایید شدند. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که آزمون های فنوتیپی و ژنوتیپی ژن های همولیزین تفاوت معنی داری با هم نداشتند (P>0.01). آنالیز PCR حضور ژن های coa و clfa را در بیش از نیمی از موارد نشان داد. به طور کلی، نه پروفایل ژنتیکی فاکتورهای حدت در بین جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس یافت شد. بیشترین و کمترین میزان مقاومت به ترتیب در مقابل پنی سیلین و جنتامایسین بود.

  نتیجه گیری

  یافته های ما میزان بالایی از مقاومت آنتی بیوتیکی را نشان داد. بنابراین قبل از تجویز داروها، تشخیص دقیق و سریع و تست حساسیت ضد میکروبی باید در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، ورم پستان، استافیلوکوکوس اورئوس، ژن های حدت
 • سینا امیرنژاد، صبا احمدی شیخ سرمست، جواد خوش نگاه، مهرداد مهری* صفحات 265-269

  پیشینه:

   اعتقاد بر این است که مقادیر ویتامین D جهت ایفای نقش موثر در عملکرد ایمنی و پیشگیری از راشیتیسم متفاوت است اما این موضوع هنوز با قطعیت کشف نشده است. در گزارش های مربوط به گربه ها، مقادیر مرجع 25(OH)D محدود است.

  هدف

  اطلاعات بیشتری در مورد مقادیر مرجع در سن، جنس، نژاد، نوع رژیم غذایی، وضعیت تولید مثل، وضعیت نگهداری و همچنین ارتباط بین ویتامین D با مقادیر خون شناسی و بیوشیمی بالینی لازم می باشد.

  روش کار

  88 گربه سالم در این مطالعه انتخاب شدند. معاینات بالینی و آزمون های هماتولوژی و بیوشیمیایی به منظور تایید وضعیت سلامت آن ها انجام شد. 25 (OH) D سرم متعاقبا با روش الایزا معتبر اندازه گیری شد و اثر سن (زیر شش ماه و بالای شش ماه)، جنسیت، نژاد، رژیم غذایی (فقط رژیم غذایی تجاری، غذای خانگی، ترکیبی از غذای تجاری و خانگی)، وضعیت تولید مثل و شرایط نگهداری بر روی 25 (OH) D سرم بررسی شد.

  نتایج

  میانه و صدک های 5/2% و 5/97% 25(OH)D در 88 گربه نمونه برداری شده به ترتیب 74/19 نانوگرم در میلی لیتر، 12/3 نانوگرم در میلی لیتر، و 1/92 نانوگرم در میلی لیتر بود. غلظت سرمی 25 (OH) D در رژیم غذایی خانگی در مقایسه با رژیم های غذایی تجاری و ترکیبی داده شده و در گربه های زیر شش ماه در مقایسه با گربه های مسن تر کمتر بود.

  نتیجه گیری

  رژیم های غذایی و سن می توانند بر غلظت سرمی 25 (OH) D در گربه های سالم اثرگذار باشند در حالیکه سایر پارامترها اثر معنی داری بر غلظت سرمی 25 (OH) D نداشتند.

  کلیدواژگان: 25(OH)D، گربه سانان، رژیم غذایی، ELISA، مقدار مرجع
 • میثم مروجی، معصومه بیگ، ندا باصری، مریم رهروانی*، مینا لطیفیان، صابر اسمعیلی صفحات 270-275

  پیشینه:

   بروسلوز یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است که توسط باکتری های گرم منفی متعلق به جنس بروسلا ایجاد می شود. شناسایی گونه های بروسلا در کشورهای مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.

  هدف

  این مطالعه با هدف شناسایی بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس در نمونه های خون نشخوارکنندگان اهلی و کنه آن ها در غرب ایران انجام شد.

  روش کار

  نمونه برداری بر روی نشخوارکنندگان از مرداد 1399 تا شهریور 1399 از چهار شهرستان مختلف استان کردستان شامل دیواندره، مریوان، بانه و سنندج انجام شد. در مجموع، 250 نمونه خون از 50 نشخوارکننده جمع آوری شد. روی پوست شش نشخوارکننده (4/2%) هیچ کنه وجود نداشت و از 244 حیوان، 244 کنه جدا شد. پس از استخراج DNA ژنومی از تمام نمونه های جمع آوری شده، واکنش زنجیره ای پلیمراز کمی (qPCR) برای شناسایی ژن IS711 انجام شد.

  نتایج

  نتایج qPCR نشان داد که جنس بروسلا در دو نمونه خون (8/0%) از گوسفند ماده و چهار کنه (6/1%) از گوسفند نر، شامل سه درماسنتور مارجیناتوس (22/1%) و یک ریپی سفالوس تورانیکوس (4/0%) شناسایی شد. اگرچه بروسلا ملی تنسیس در هیچ کنه یا نمونه خونی مشاهده نشد، یک نمونه کنه (درماسنتور مارجیناتوس) برای بروسلا آبورتوس مثبت بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به مثبت بودن کنه ها از نظر بروسلوز، احتمال انتقال بروسلا از کنه های آلوده به انسان و حیوان از طریق گزش وجود دارد؛ ولی جهت شناسایی ارتباط انتقال بیماری بین کنه و حیوان پیشنهاد می شود از آزمون های سرولوژی در مطالعات آینده استفاده شود.

  کلیدواژگان: بروسلوزیس، بروسلا آبورتوس، بروسلا ملی تنسیس، درماسنتور مارجیناتوس، ریپی سفالوس تورانیکوس
|
 • F. Heidari, H. Sharifiyazdi *, S. Nazifi, M. Ghane, S. Hosseinzadeh Pages 174-181
  Background

  Dromedary camels (Camelus dromedarius) are raised in extremely strict ecological conditions of deserts. Camels are vulnerable to many zoonotic infections. There are limited data on the occurrence of Q fever and borreliosis in camels, in Iran.

  Aims

  The current study was focused on the occurrence of Coxiella burnetii and Borrelia spp. infection in the blood samples of Iranian camels using molecular assays. Effect of the presence of these infections on various hematological factors and some acute-phase proteins (Hp, a1AGP, SAA) were also investigated.

  Methods

  Blood samples were collected from 113 clinically healthy camels to investigate the presence of the infections using nested PCR. Moreover, the sequence of positive samples was analyzed phylogenetically. Routine haematological tests were performed and the concentrations of acute-phase proteins were measured in serum using enzyme immunoassay.

  Results

  PCR result showed that 6.19% (95% CI: 2.53-12.35%) (7/113) of camels were positive for C. burnetii. In addition, sequencing results of the corresponding gene of the outer membrane protein (com1) revealed two different genotypes of C. burnetii agent in camels from Southern Iran. In the PCR assay, Borrelia spp. DNA was not detected in the samples. No significant difference was observed in hematological parameters or acute-phase proteins between positive and negative Q fever camels except for mean corpuscular hemoglobin (MCH) and red cell distribution width (RDW).

  Conclusion

  Clinically healthy camels might be very important reservoirs of zoonotic pathogens. Q fever is not considered a notifiable disease in camels of Iran, and clinical cases may scarcely be recognized by the healthcare system. Due to a lack of adequate information, additional studies on the molecular epidemiology and clinical pathology aspects of C. burnetii infection in Iran are needed.

  Keywords: Acute-phase proteins, Borrelia, Camel, Coxiella burnetii, nested PCR
 • B. Onaran Acar *, G. Cengız, M. Goncuoglu Pages 182-192
  Background

  Vancomycin resistance encoded by the vanA/B/M genes in enterococci is clinically important because of the transmission of these genes between bacteria. While vancomycin resistance is determined by detecting only vanA and vanB genes by routine analyses, failure to detect vanM resistance causes vancomycin resistance to be overlooked, and clinically appropriate treatment cannot be provided.

  Aims

  The study aimed to examine the presence of vanM-positive enterococcal isolates in Ankara, Turkey, and to have detailed information about them with sequence analyses.

  Methods

  Caecal samples were collected from sheep and cattle during slaughter at different slaughterhouses in Ankara, Turkey. Enterococci isolates were identified, confirmed, and analyzed for the presence of vanA/B/M genes. Antibiotic resistance profiles of isolates were determined by the broth microdilution method. A whole genome sequence analysis of the isolates harboring the vanM and vanB genes was performed.

  Results

  13.7% of enterococcal isolates were determined as Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis. 15% of these isolates contained vanB, and 40% were vanM-positive. S98b and C32 isolates were determined to contain 16 CRISPR-Cas elements. 80% of the enterococci isolates were resistant to nitrofurantoin and 15% to ciprofloxacin. The first vanM-positive vancomycin-variable enterococci (VVE) isolates from food-producing animals were identified, and the S98b strain has been assigned to Genbank with the accession number CP104083.1.

  Conclusion

  Therefore, new studies are needed to facilitate the identification of vanM-resistant enterococci and VVE strains.

  Keywords: CRISPR-Cas, Vancomycin-variable enterococci, vanM
 • A. Ahmed, M. Ijaz *, J. A. Khan, A. A. Anjum Pages 193-204
  Background

  Biofilm production by Staphylococcus aureus is a prevailing cause of multidrug resistance. The evolutionary mechanisms of adaption with host and pathogenicity are poorly understood.

  Aims

  The present study aimed to investigate the biofilm-forming potential, associated multidrug resistance, and the evolutionary analysis of S. aureus isolated from bovine subclinical mastitis.

  Methods

  122 S. aureus isolates were subjected to Congo red agar method (CRA), microtitre plate method (MTP), and PCR to check the biofilm-forming potential. The Kirby-Bauer disk diffusion method was used to evaluate the antibiotic resistance pattern. The icaA gene of isolates was subjected to molecular and evolutionary analysis using different bioinformatics tools.

  Results

  The results showed that 63.93% of S. aureus isolates carried the icaA gene and the detection rate of CRA was higher (36.07%) compared to the MTP test (24.59%). A total of 78.21% and 56.41% of biofilm-positive isolates were methicillin-resistant S. aureus (MRSA) and vancomycin-resistant S. aureus (VRSA), respectively. All S. aureus isolates (100%) showed multidrug resistance. The molecular analysis showed an evolutionary link between isolates and revealed a strong codon bias, three different recombination events, and positive selection in some residues of the semi-conserved segments of the icaA gene.

  Conclusion

  The study concluded that biofilm-positive isolates have a high tendency to exhibit methicillin, vancomycin, and multidrug resistance. The findings suggest that mutation and selection are the most likely causes of codon bias in the icaA gene sequences. The variations led by recombination events and positive selection are suggestive of bacterial strategy to combat antimicrobial effects and to escape the host’s immune surveillance.

  Keywords: Antimicrobial resistance, Biofilm, evolutionary analysis, Mastitis, MRSA
 • H. R. Farzin *, G. Ajam, M. Asgharzadeh, Z. Zanguei Motlagh, S. Ghasemitabas, S. E. Tabatabaeizadeh, S. Zibaee, M. Jamshidian-Mojaver Pages 205-214
  Background

  Infectious bronchitis virus (IBV), Newcastle disease virus (NDV), and avian influenza virus (AIV) H9N2 are major viral pathogens in broiler respiratory disease.

  Aims

  Following a respiratory disease outbreak and economic losses in eastern Iran 2020-2021, we investigated the role of major viral pathogens and the implemented vaccination programs.

  Methods

  Thirty-six respiratory disease affected broiler flocks in South Khorasan province were sampled, molecularly tested, and coinfections were investigated. The vaccination programs were obtained and the detected IBV were genotyped.

  Results

  IBV, virulent NDV, and AIV H9N2 were detected in twenty-five, seven, and seven flocks, respectively. IBV+AIV, IBV+NDV, and NDV+AIV coinfections were respectively detected in six, five, and one flocks. Most IBV infected flocks (84%) had been immunized with a live IBV-Mass vaccine. All NDV infected flocks and 14.2% of AIV infected flocks had been vaccinated. IBV genotyping showed a high prevalence of variant 2 (83.3%), followed by Mass-type (12.5%), and Q1-type (4.2%). Variant 2 IB viruses were widely distributed in the province and half of them were mostly similar to the ones that had been detected in northern neighboring province, Khorasan Razavi.

  Conclusion

  Single infection with variant 2 IBV was a major cause of the respiratory disease outbreak in which use of the Mass vaccine was probably not effective. The high coverage and multiple doses of vaccination against Newcastle disease possibly had reduced the prevalence of NDV. Considering the regional origin of IBV strains, strong biosecurity measures should be implemented and vaccination programs using appropriate vaccine strains should be used.

  Keywords: Avian influenza virus, GI-16, GI-23, Newcastle disease virus, Vaccine strain
 • M. Ijaz *, M. U. Javed, A. Ahmed, H. Rasheed, S. F. A. Shah, M. Ali Pages 215-226
  Background

  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), affecting livestock and human beings, has become a global public health hazard with economic consequences.

  Aims

  The current study was designed to investigate the prevailing MRSA-associated subclinical mastitis and associated risk factors in dairy buffaloes. The study also highlighted the genetic variations and in silico-based proteomic differences among MRSA isolates.

  Methods

  Out of 516 milk samples, 45.93% (237/516) were found positive for subclinical mastitis, while the prevalence of S. aureus was recorded 56.12%. The methicillin resistance in S. aureus isolates was evaluated by oxacillin disc diffusion test and molecular identification of the mecA gene.

  Results

  The results revealed a phenotypic and molecular prevalence of MRSA at 45.11% and 18.79%, respectively. The risk factor analysis revealed that among various assumed risk factors, parity, milking hygiene, milker care during milking, milk yield, housing system, and floor type were significantly associated with subclinical mastitis in buffaloes. The sequencing and phylogenetic analysis showed no significant genetic variations among study isolates and depicted a high similarity with isolates from Africa, USA, India, Italy, Turkey, and Iran. The in-silico protein analysis showed that all sequences had the same protein motifs resembling penicillin protein 2a except Buff-13, whose protein structure resembles alpha-catenin-like protein hmp-1.

  Conclusion

  The current study was the first report of the genotypic characterization and in silico protein analysis of MRSA from dairy buffaloes in Pakistan. The result highlighted the importance of antimicrobial resistance (AMR) and development of control strategies against MRSA infections.

  Keywords: Antimicrobial resistance, Buffaloes, Mastitis, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Phylogenetic analysis
 • M. Ghaemmaghami, M. Rajabioun *, B. Khoramian, M. Azizzadeh, A. A. Naserian Pages 227-234
  Background

  Precise and on-time diagnosis of the udder’s diseases is important, because of their economic importance. Udder structures like teat, parenchyma, and supramammary lymph nodes can be evaluated by ultrasonography.

  Aims

  The study aimed to evaluate the ultrasonographic technique for imaging the supramammary lymph nodes and udder’s tissue in Saanen goats and the relation between the findings of ultrasonography and subclinical mastitis.

  Methods

  Thirty milking Saanen goats were evaluated in the study. Milk sampling from each teat was performed under standard conditions for bacteriological culture and somatic cell count (SCC). A 7.5 MHz linear transducer was used for the ultrasonography of teats with the water bath technique, and supramammary lymph nodes and udder’s tissues were imaged using a 10 MHz linear transducer with direct contact. The length, height, area, and echogenicity of each lymph node and the teat canal wall diameter were measured using ImageJ 1.47v on the ultrasonography scanned images and analyzed by SPSS software.

  Results

  There was no significant relationship between the dimension of the supramammary lymph nodes and SCC or culture. Age had a positive relationship with lymph node size. No significant relationship was seen between the size of the supramammary lymph node before and after the treatment. Supramammary lymph nodes’ echogenicity of the quarter with subclinical mastitis and healthy ones represented no significant difference before and after the treatment.

  Conclusion

  Ultrasonography of the udder, teat, mammary gland, and supramammary lymph nodes is a safe and non-invasive method for visualizing separate structures. The positive relationship between SCC and milk echogenicity as well as supramammary lymph nodes dimension, and age was described.

  Keywords: Subclinical mastitis, Supramammary lymph nodes, Ultrasonography, Saanen goat
 • S. Zolfaghari, E. Ayen *, A. Khaki Pages 235-241
  Background

  Artificial insemination (AI) is one of the most important reproductive technologies used to modify animals genetically. Using this method, the genetic composition of the herd can be improved and selected by choosing bulls with excellent genetic characteristics. Taxifolin (TXF), a plant flavonoid, has shown an antioxidative effect.

  Aims

  The current study aimed to evaluate the impact of TXF on the quality of frozen-thawed semen in Fleckvieh (Simmental) dual-purpose bulls.

  Methods

  Freezable semen specimens were obtained by an artificial vagina. Ejaculates were equally divided into six parts for six experimental groups, including without adding TXF to diluent (C), adding 25 (T25), 50 (T50), 100 (T100), 200 (T200), and 400 (T400) μM TXF. Sperms were frozen in a one-step dilution method. Semen factors, including motility, viability, sperm membrane integrity, DNA damage, and oxidant and antioxidant enzyme activities, were examined after thawing.

  Results

  Our findings revealed that all semen quality parameters, antioxidant enzyme activities, and free radical levels were superior in TXF-treated groups compared to the control group, and the differences were noticeably higher in the T100 group than the other groups.

  Conclusion

  Adding 100 μM TXF to diluent could improve the quality of bull frozen semen.

  Keywords: Semen quality, Simmental, Taxifolin
 • H. S. Cho, D. Y. Seo, D. S. Kim, J. S. Kang, Y. U. Kim, Y. H. Kwon, M. S. Kim * Pages 242-246
  Background

  With the increasing use of cementless total hip arthroplasty (THA), stem subsidence has emerged as one of the primary complications. Although electron beam melting (EBM)-manufactured stems have been demonstrated to prevent subsidence, there has been limited investigation into the comparative biomechanical impact of collarless and collared EBM cementless stems on stem subsidence in veterinary medicine.

  Aims

  This study aimed to compare the stem implant resistance and failure mechanical properties between collarless and collared EBM-manufactured stems.

  Methods

  Seven pairs of femurs were harvested from canine cadavers. In each pair of femurs, the left femur was implanted with a collarless, and the right femur with a same-sized collared cementless stem. Specimen constructs were mounted to the loading frame of a testing machine and load was transferred to the femoral stem parallel to the longitudinal axis of the femur until the stem subsided 5 mm. Load and stem displacement data acquired during the tests were used to generate load-displacement curves and obtain stiffness, yield, and failure data for each specimen construct. Yield and failure energies were calculated as the areas under the load-displacement curves to the respective points. The effects of implant type and load during subsidence were analyzed using paired t-tests.

  Results

  The yield and failure loads for the collared stems were approximately 40% greater than for the collarless stems (156.39 ± 43.63 kgf vs. 112.01 ± 59.83 kgf, P<0.05).

  Conclusion

  This study supported the advantages of collared EBM stems, including subsidence prevention and better initial stability for early osteointegration.

  Keywords: Biomechanical evaluation, Canine cadaver, Cementless, Load, Total hip arthroplasty
 • F. Ahmad Atif *, M. Usman Nazir, R. Zahid Abbas, S. Mehnaz, M. Adnan Saeed, M. Ben Said Pages 247-257
  Background

  Tropical theileriosis is the most prevalent hemoprotozoan disease in Pakistan.

  Aims

  The study aimed to investigate the epidemiology and evolutionary relationship of Theileria annulata in bovines in diverse agro-climatic regions of Punjab, Pakistan.

  Methods

  800 blood specimens were collected from asymptomatic cattle (n=480) and buffaloes (n=320) using a multistage sampling method from Sargodha (n=400) and Multan (n=400) districts. The samples were assessed for blood smear microscopy and cytochrome b gene based PCR. Twenty samples were collected from each union council of each district.

  Results

  The overall prevalence of T. annulata infection in bovines was 9% and 17.13% as determined by blood smear analysis and PCR, respectively. The disease positivity in cattle and buffaloes was respectively 10.21% and 20.42% by blood smear screening and 7.19%, 12.19% by PCR. The overall PCR based prevalence in the Sargodha and Multan districts was 19% and 15.25%, respectively. Absence of rural poultry, tick infestation, and a history of tick-borne diseases had significant effect in cattle. Tick infestation and age were the main statistically significant disease determinants in buffaloes. The evolutionary analysis of the cytochrome b gene showed that the Pakistani isolate infecting buffalo was related to those from Iran, India, Egypt, and Sudan. The isolate from cattle was genetically close to those from Pakistan, India, Iran, Iraq, and Turkey.

  Conclusion

  It can be concluded that biotic and abiotic factors contribute to disease occurrence. The current study will help to devise control strategies to prevent substantial economic losses.

  Keywords: Agro-climatic regions, Bos taurus, Bubalus bubalis, Pakistan, Theileria annulata
 • Z. Hemati, L. Abdolmohammadi Khiav *, A. Zahmatkesh Pages 258-264
  Background

  The increasing importance of antibiotic resistance shows the need for determining indices of the epidemiology of infection.

  Aims

  This study aimed to determine the virulence genes and antibiotic resistance profiles of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis cases.

  Methods

  A total of 200 cattle were selected based on California Mastitis Test (CMT) results, and the samples were cultured in the laboratory. Grown colonies were examined by conventional phenotypic methods and confirmed using PCR amplification of 16S rRNA gene. The prevalence of the virulence genes was also defined. The results of phenotypic and molecular tests were compared using SPSS software by McNemar test. Then, the confirmed isolates were tested for antibiotic susceptibility using the disc diffusion method.

  Results

  Of the 200 positive CMT cattle, 24 animals were positive for S. aureus and confirmed using 16S rRNA gene amplification. Statistical analysis showed that the phenotypic and genotypic tests of hemolysin genes were not significantly different (P>0.01). PCR analysis revealed the presence of coa and clfa genes in more than half of the cases. Overall, nine genetic profiles of virulence factors were found among S. aureus isolates. The highest and lowest resistance rates were against penicillin and gentamicin, respectively.

  Conclusion

  Our findings showed a high rate of antibiotic resistance. So, accurate and fast diagnosis and antimicrobial susceptibility tests should be considered before prescribing the drugs.

  Keywords: Antibiotic resistance, Mastitis, Staphylococcus aureus, Virulence genes
 • S. Amirnezhad, S. Ahmadi Sheikhsarmast, J. Khoshnegah, M. Mohri * Pages 265-269
  Background

  Optimal vitamin D levels for an effective role in immune function and rickets prevention are thought to vary, but have not yet been definitively determined. Reports on reference values of 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) in cats are limited.

  Aims

  The study provides information about serum 25(OH)D values in cats with different age, gender, breed, diet type, reproductive status, housing condition, and also the relationship between these levels and various hematological and biochemical parameters.

  Methods

  Clinically healthy cats (88) were included in the study. Physical examination and assessment of hematological and biochemical parameters were performed on cats in order to confirm their health status. Reference value of serum 25(OH)D was assayed by ELISA method and the effects of age (under six months and above six months), gender, breed, diet (only commercial diet, only homemade food, mixture of commercial and homemade food), reproduction status, and housing conditions on serum 25(OH)D was determined.

  Results

  The median, 2.5% and 97.5% of 25(OH)D in sampled cats were 19.74 ng/ml, 3.12 ng/ml, and 92.1 ng/ml, respectively. Serum 25(OH)D concentration was lower when homemade diet was used compared to commercial and mixed diets as well as in cats under six months of age compared to older cats.

  Conclusion

  Diet type and age can affect serum 25(OH)D levels in healthy cats while other parameters had no significant effects.

  Keywords: 25(OH)D, Feline, Diet, ELISA, Reference value
 • M. Moravedji, M. Beig, N. Baseri, M. Rahravani *, M. Latifian, S. Esmaeili Pages 270-275
  Background

  Brucellosis is one of the most important zoonotic diseases caused by Gram-negative bacteria belonging to the genus Brucella. Detection of Brucella species in different countries is of utmost importance.

  Aims

  This study aimed to detect Brucella abortus and Brucella melitensis in domestic ruminant blood samples and their ticks in western Iran.

  Methods

  Sampling was conducted on ruminants from August to September 2020 in four different counties of Kurdistan Province, including Divandareh, Marivan, Baneh, and Sanandaj. Totally, 250 blood samples were collected from 250 small ruminants. There were no ticks on the skin of six (2.4%) ruminants, and 244 ticks were isolated from 244 animals. After genomic DNA extraction from all the collected samples, quantitative polymerase chain reaction (qPCR) was performed to detect IS711 gene.

  Results

  Based on qPCR results, Brucella genus was detected in two blood samples (0.8%) from female sheep and four ticks (1.6%) from male sheep, including three Dermacentor marginatus (1.22%) and one Rhipicephalus turanicus (0.4%). Although B. melitensis was not detected in any tick or blood sample, one tick sample (D. marginatus) was positive for B. abortus.

  Conclusion

  Considering the positivity of ticks for brucellosis in this study, there is a possibility of Brucella transmission from infected ticks to humans and animals through tick bites, nevertheless, in order to identify the Brucella transmission relationship between ticks and animals, serological tests should be used in future studies.

  Keywords: B. abortus, B. melitensis, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus turanicus, Ruminant