درباره نشریه
ISSN:
2008-1634
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پاییز 1377
صاحب امتیاز:
انجمن مشاوره ایران
مدیر مسئول:
دکتر رحمت الله نورانی پور
سردبیر:
دکتر کیومرث فرحبخش
سایت اختصاصی:
www.irancounseling.ir/journal
نشانی:
تهران، بلوار کریمخان زند، نبش خیابان شهید عضدی شمالی، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 223
تلفن همراه:
09122196880¡ 09122198043
صندوق پستی:
1138-15745
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/23
مدیر مسئول
رحمت الله نورانی پور
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مشاوره
Rahmatollah Nooranipoor
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice
سردبیر
کیومرث فرحبخش
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مشاوره
Kioumars Farahbakhsh
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice
هیات تحریریه
سیمین حسینیان
استاد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مشاوره و راهنمایی
Simin Hoseynian
Professor,
Specialist: Education
خدابخش احمدی نوده
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
رشته تخصصی: مشاوره خانواده، روانشناسی
Khoda Bakhsh Ahmadinodeh
Professor, Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Family Counseling, Psychology
دکتر عذری اعتمادی
عذری اعتمادی
دانشیار دانشگاه اصفهان
Ozra Etemadi
Associate Professor, University of Isfahan
سیمین حسینیان
استاد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش، مشاوره و راهنمایی
Simin Hoseynian
Professor,
Specialist: Education
عبدالله شفیع آبادی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشانسی
Abdollah Shafiabady
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice, Psychology
سیداسماعیل مهدوی هرسینی
استاد
رشته تخصصی: مشاور خانواده
Seyed Esmaeil Mahdavi Harsini
Professor,
Specialist: family counselling
دکتر یاسر مدنی
یاسر مدنی
استادیار دانشگاه تهران
Yaser Madani
Assistant Professor, University of Tehran
یوسفعلی عطاری
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Yoosef Ali Attari
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: family counselling
دکتر آتوسا کلانتر
آتوسا کلانتر
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
Atousa Kalantar
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
علی محمد نظری
دانشیار دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مشاوره
Ali Mohammad Nazari
Associate Professor, Semnan University
Specialist: Advice
شکوه نوابی نژاد
استاد دانشگاه تربیت معلم
رشته تخصصی: مشاوره، روانشناسی مشاوره
Shokooh Navabinejad
Profesor, Kharazmi University
Specialist: Advice
ناصر یوسفی
دانشیار دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Naser Yousefi
Associate Professor, University of Kurdistan
Specialist: Family Counseling
ویراستار انگلیسی
دکتر یاسر مدنی
یاسر مدنی
استادیار دانشگاه تهران
Yaser Madani
Assistant Professor, University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۳