درباره نشریه
ISSN:
2538-3515
eISSN:
2538-3523
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر آرزو نجفیان
سردبیر:
دکتر بهمن زندی
مدیر اجرایی:
دکتر سیف الله ملایی پاشایی
تلفن:
021-84234223
021-88806784
دورنگار:
021-84234223
021-88806784
سایت اختصاصی:
sociolinguistics.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان استاد نجات اللهی شمالی، نبش چهارراه سپند، پلاک 233، ساختمان اداری دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، طبقه چهارم، دفتر مجله ، کدپستی: 1598686613
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/13
مدیر مسئول
دکتر آرزو نجفیان
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: گویش شناسی و ساختواژه
Arezoo Najafian
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Dialectics and structure
سردبیر
دکتر بهمن زندی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Bahman Zandi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Sociolinguistics
اعضای تحریریه
خاطره شیبانی
استادیار دانشگاه یورک کانادا
رشته تخصصی: مردم شناسی و مطالعات فرهنگی
Khatereh Sheibani
Assistant Professor
Specialist: Anthropology and Cultural Studies
دکتر علی اشرف صادقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Ali Ashraf Sadeghi
Professor
University of Tehran
Specialist: General Linguistics
دکتر یحیی مدرسی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Yahya Moddaresi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social linguistics, Linguistics
دکتر علی افخمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی
Ali Afkhami
Professor
University of Tehran
Specialist: Linguistics
دکتر حسین وثوقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Hossein Vossoughi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Social Linguistics
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات
Ali Asghar Rostami Abu Saeedi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Language and Literature
دکتر نگار داوری اردکانی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبانشناسی اجتماعی، تحلیل گفتمان
Negar Davari Ardakani

Specialist: Sociolinguistics, Discourse Analysis
دکتر بلقیس روشن
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبانشناسی شناختی
Belghays Roshan
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Cognitive Linguistics
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor Social Sciences Department
Payame Noor University
Specialist: Sociology
دکتر آرزو نجفیان
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: گویش شناسی و ساختواژه
Arezoo Najafian
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Dialectics and structure
دکتر سید محمد حسینی معصوم
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Seyyed Mohammad Hosseini Maasum
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Social Linguistics
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی اجتماعی
Behrouz Mahmoudi Bakhtiari
Associate Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
دکتر سید مهدی سمایی
استادیار
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
رشته تخصصی: زبانشناسی، زبان شناسی اجتماعی
Mehdi Samai
Assistant Professor
Iranian Research Institute for Information Science and Technology
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
ویراستارفارسی
بیستون عباسی

دانشگاه پیام نور
Bistoon Abasi

Payame Noor University
ویراستار انگلیسی
دکتر بلقیس روشن
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبانشناسی شناختی
Belghays Roshan
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Cognitive Linguistics
مدیر اجرایی
دکتر سیف الله ملایی پاشایی
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: گویش شناسی و گویش سنجی
Saifollah Mollaye Pashaye
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: Ontology and dialectology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۷