درباره نشریه
ISSN:
2538-3515
eISSN:
2538-3523
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر آرزو نجفیان
سردبیر:
دکتر بهمن زندی
مدیر اجرایی:
دکتر سیف الله ملایی پاشایی
ویراستار فارسی:
بیستون عباسی
ویراستار انگلیسی:
دکتر بلقیس روشن
تلفن:
021-84234223
021-88806784
دورنگار:
021-84234223
021-88806784
سایت اختصاصی:
sociolinguistics.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان استاد نجات اللهی شمالی، نبش چهارراه سپند، پلاک 233، ساختمان اداری دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، طبقه چهارم، دفتر مجله ، کدپستی: 1598686613
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/17
مدیر مسئول
دکتر آرزو نجفیان
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: گویش شناسی و ساختواژه
Arezoo Najafian
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Dialectics and structure
سردبیر
دکتر بهمن زندی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Bahman Zandi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Sociolinguistics
اعضای تحریریه
خاطره شیبانی
استادیار دانشگاه یورک کانادا
رشته تخصصی: مردم شناسی و مطالعات فرهنگی
Khatereh Sheibani
Assistant Professor
Specialist: Anthropology and Cultural Studies
دکتر علی اشرف صادقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Ali Ashraf Sadeghi
Professor
University of Tehran
Specialist: General Linguistics
دکتر یحیی مدرسی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Yahya Moddaresi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social linguistics, Linguistics
دکتر علی افخمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی
Ali Afkhami
Professor
University of Tehran
Specialist: Linguistics
دکتر حسین وثوقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Hossein Vossoughi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Social Linguistics
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات
Ali Asghar Rostami Abu Saeedi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Language and Literature
دکتر نگار داوری اردکانی
دانشیار زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبانشناسی اجتماعی، تحلیل گفتمان
Negar Davari Ardakani
Associate Professor, Linguistics, Faculty of Letters and Literature
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociolinguistics, Discourse Analysis
دکتر بلقیس روشن
استاد زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبانشناسی
Belghis Rovshan
Professor, Linguistics
Payame Noor University
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor Social Sciences Department
Payame Noor University
Specialist: Sociology
دکتر آرزو نجفیان
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: گویش شناسی و ساختواژه
Arezoo Najafian
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Dialectics and structure
دکتر سید محمد حسینی معصوم
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Seyyed Mohammad Hosseini Maasum
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Social Linguistics
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی اجتماعی
Behrouz Mahmoudi Bakhtiari
Associate Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
دکتر سید مهدی سمایی
استادیار
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
رشته تخصصی: زبانشناسی، زبان شناسی اجتماعی
Mehdi Samai
Assistant Professor
Iranian Research Institute for Information Science and Technology
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
ویراستار فارسی
بیستون عباسی
دانش آموخته دکتری زبان شناسی عمومی
دانشگاه پیام نور
Bistoon Abasi
.Ph.D, General Linguistics
Payame Noor University
ویراستار انگلیسی
دکتر بلقیس روشن
استاد زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبانشناسی
Belghis Rovshan
Professor, Linguistics
Payame Noor University
مدیر اجرایی
دکتر سیف الله ملایی پاشایی
استادیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: گویش شناسی و گویش سنجی
Saifollah Mollaye Pashaye
Assistant Professor
Payame Noor University
Specialist: Ontology and dialectology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۵