درباره نشریه
ISSN:
1735-0859
eISSN:
2383-1723
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر مسئول:
دکتر عادل جلیلی
سردبیر:
دکتر حسن عسکری
مدیرداخلی:
ریحانه غلامی
ویراستار فارسی:
اصغر احمدی
کارشناس:
مریم معصوم تمیمی
مسئول اشتراک:
دکتر سید محسن صادقیان مطهر
تلفن:
021-44787280-6 ، داخلی: 443،466
سایت اختصاصی:
ijfrpr.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 5 آزاد راه تهران - کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای 20 متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، ، کدپستی: 1496813111
صندوق پستی:
116-13185
اشتراک:
تلفن:
021-44787280-6 ، داخلی: 443،466
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/20
مدیر مسئول
دکتر عادل جلیلی
استاد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
professor
Specialist: Plant Ecology
سردبیر
دکتر حسن عسکری
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
رشته تخصصی: حشره شناسی
Hassan Askary
Research Professor, Iranian Institute of Plant Protection Research
Specialist: Entomology
اعضای تحریریه
دکتر مرتضی خداقلی
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: اکولوژی مرتع-اقلیم شناسی
Morteza Khodagholi
Associate Professor, Rangeland Research Division, Rangelands and Forests of Institute Research
Specialist: Range Ecology-Climatology
دکتر مصطفی نیکدل
دانشیار آفات جنگلها و مراتع
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
رشته تخصصی: حشره شناسی
Mostafa Nikdel
Associate Professor, Natural Resources Research
Specialist: Entomology
دکتر محمدعلی ابراهیمی
استاد تمام گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه پیام نور گروه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Mohammad Ali Ebrahimi
Associate Professor Department of Agricultural Biotechnology
Payame Noor University
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
استاد
رشته تخصصی: سنجش از دور و اکولوژی
seyed Jamaladin Khajehdin
Professor
Specialist: Remote Sensing and Ecology
دکتر شعبان شتایی جویباری
استاد گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: علوم جنگل- سنجش از دور- سامانه اطلاعات جغرافیایی- مدلسازی مکانی- عکس های هوایی
Shaban Shataee Jouibary
Professor, Forestry department
Gorgan University
Specialist: Forest Sciences, Remote sensing , GIS, Spatial Modeling, Aerial photos
دکتر دوستمراد ظفری
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی، قارچ شناسی
Doost Morad Zafari
Associate Professor Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Specialist: Plant Pathology, Mycology
دکتر احمد عاشوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی وکنترل بیولوژیک آفات، زیستشناسی-اکولوژی
Ahmad Ashouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Biology-Ecology
دکتر اصغر فلاح
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: جنگلداری
Asghar Fallah
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
دکتر محمد متینی زاده
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی جنگل
Mohammad Matinizadeh
Associate Professor
Specialist: Forest Biotechnology
دکتر منصوره میرابوالفتحی
استاد تمام بیماری شناسی گیاهی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mansoureh Mirabolfathy
Full Professor, phytopathology
Specialist: Plant Pathology
دکتر ابراهیم پورجم
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاه
Ebrahim Pourjam
Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Patholog
دکتر انوشیروان شیروانی
دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک جنگل، گیاه پالایی، قارچهای میکوریزی، ترپنوئیدهای گیاهی
Anoushirvan Shirvany
Associate Professor Department of Forestry and Forest Economics
University of Tehran
Specialist: Forest Genetics, Phytoremediation, Micorrhizal Fungi, Plants Terpenoids
دکتر سید ابراهیم صادقی
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: حشره شناسی
Seyyed Ebrahim Sadeghi
Research Professor, Institute of Forests and Rangelands Research of Iran
Specialist: Entomology
دکتر علی اصغر طالبی
دانشیار حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات، رده بندی حشرات، تنوع زیستی حشرات
Ali Asghar Talebi
Associate Professor, Departement of Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Biological Control of Pests, Systematic of Insects, Biodiversity of Insects
ویراستار فارسی
اصغر احمدی
کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asghar Ahmadi
Expert National Institute of Forests and Rangelands Research
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
ریحانه غلامی

رشته تخصصی: گیاه پزشکی-کنترل بیولوژیک آفات
Reihaneh Gholami

Specialist: Medical Plant - Biological Control of Pests
کارشناس
مریم معصوم تمیمی
دانش آموخته ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: علوم کتابداری و اطلاع رسانی
Maryam Masoum Tamimi
MSc Graduated, library science and information
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۴