درباره نشریه
ISSN:
1735-0859
eISSN:
2383-1723
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مدیر مسئول:
دکتر عادل جلیلی
سردبیر:
دکتر حسن عسکری
مدیرداخلی:
ریحانه غلامی
کارشناس:
مریم معصوم تمیمی
مسئول اشتراک:
دکتر سیدمحسن صادقیان مطهر
تلفن:
021-44787280-6 ، داخلی: 443،466
سایت اختصاصی:
ijfrpr.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 5 آزاد راه تهران - کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای 20 متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، ، کدپستی: 1496813111
صندوق پستی:
116-13185
اشتراک:
تلفن:
021-44787280-6 ، داخلی: 443،466
پست الکترونیک:
publication@rifr-ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/07
مدیر مسئول
عادل جلیلی
استاد پژوهش، رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهی
Adel Jalili
Prof., Head of Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: Plant Ecology
سردبیر
حسن عسکری
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
رشته تخصصی: حشره شناسی
Hasan Askary
Research Professor, Iranian Institute of Plant Protection Research,
Specialist: Entomology
هیات تحریریه
مرتضی خداقلی
دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
رشته تخصصی: اکولوژی مرتع-اقلیم شناسی
Morteza Khodagholi
Associate Professor Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Training Center,
Specialist: Range Ecology-Climatology
مصطفی نیکدل
دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
رشته تخصصی: حشره شناسی
Mostafa Nikdel
Associate Professor, Research and Training Center of Agriculture and Natural Resources of East Azerbaijan,
Specialist: Entomology
محمد متینی زاده
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی جنگل
Mohammad Matinizadeh
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran,
Specialist: Forest Biotechnology
منصوره میرابوالفتحی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Mansoureh Mirabolfathy
Professor Iranian Research Institute of Plant Protection,
Specialist: Plant Pathology
ابراهیم پورجم
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاه
Ebrahim Pourjam
Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Patholog
انوشیروان شیروانی
دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی و ژنتیک جنگل
Anoushirvan Shirvany
Associate Professor, Department of Forestry and Forest Economics, University of Tehran
Specialist: Forest Ecology and Genetics
سیدابراهیم صادقی
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: حشره شناسی
Seyyed Ebrahim Sadeghi
Research Professor, Institute of Forests and Rangelands Research of Iran,
Specialist: Entomology
علی اصغر طالبی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: Hymenoptera، تنوع زیستی، سیستماتیک و کنترل بیولوژیکی آفات حشره
Ali Asghar Talebi
Associate Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Hymenoptera, Biodiversity, Systematics and Biological Control of Insect Pests
ویراستارفارسی
اصغر احمدی
کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Asghar Ahmadi
Expert National Institute of Forests and Rangelands Research,
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
ریحانه غلامی
رشته تخصصی: گیاه پزشکی-کنترل بیولوژیک آفات
Reihaneh Gholami
Specialist: Medical Plant - Biological Control of Pests
کارشناس
مریم معصوم تمیمی
کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کتابداری
رشته تخصصی: علوم کتابداری و اطلاع رسانی
Maryam Masoum Tamimi
Research Institute of Forests and Rangelands, Librarian,
Specialist: Library and Information Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۰