درباره نشریه
ISSN:
1735-305x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول:
محترم نعمت طاوسی
سردبیر:
دکتر محمدکریم خداپناهی
مدیرداخلی:
زهرا بناءطهرانی
تلفن:
021-88830666
021-83843450
دورنگار:
021-88830666
021-83843450
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان آذرشهر، پلاک223، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، معاونت پژوهش و فناوری، ، کدپستی: 1584715414
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jip
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/17
مدیر مسئول
محترم نعمت طاوسی
دانشیار روانشناسی، روانشناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رشته تخصصی: روانشناسی تحولی
Mohtaram Nemat Tavousi
Associate Professor, psychology and educational science
South Tehran Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر محمدکریم خداپناهی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی فیزیولوژیک
Mohammad Karim Khodapanahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychologist, Physiological Psychology
اعضای تحریریه
دکتر شهلا پاکدامن
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
shahla pak Daman
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر مسعود غلامعلی لواسانی
دانشیار مشاوره
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Masoud Gholamali Lavasani
Associate Professor, counseling
University of Tehran
Specialist: psychology
دکتر فریده یوسفی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روان شناسی
Farideh Yousefi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Psychology
شیرین کوشکی
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Shirin Kooshki
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر محمدکریم خداپناهی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی فیزیولوژیک
Mohammad Karim Khodapanahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychologist, Physiological Psychology
دکتر غلامرضا منشیی
عضو هیئت علمی واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Gholam Reza Manshaei
Faculty member Khorasgan Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
دکتر ابوالقاسم نوری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی اجتماعی
Abolghasem Noori
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial and Organizational Psychology, social Psychology
دکتر شعله امیری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی
Shole Amiri
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر محمدعلی بشارت
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Ali Besharat
Professor, Department of psychology
University of Tehran
Specialist: Personality and Clinical Psychology
Warren Thorngate
Professor
Specialist: social Psychology
دکتر رضا کرمی نوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Reza Kormi Nouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر محمود منصور
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی ژنتیک
Mahmoud Mansour
Professor
University of Tehran
Specialist: Genetic Psychology
محترم نعمت طاوسی
دانشیار روانشناسی، روانشناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رشته تخصصی: روانشناسی تحولی
Mohtaram Nemat Tavousi
Associate Professor, psychology and educational science
South Tehran Branch, Islamic Azad University
مدیرداخلی
زهرا بناءطهرانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۶
تعداد عناوین درج شده:
۸۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۲۸