درباره نشریه
ISSN:
1735-305x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول:
محترم نعمت طاوسی
سردبیر:
دکتر محمدکریم خداپناهی
مدیرداخلی:
دکتر فرشته رجبیان تابش
مسئول اشتراک:
تابش
تلفن:
021-88830666
021-83843450
دورنگار:
021-88830666
021-83843450
سایت اختصاصی:
jip.azad.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان آذرشهر، پلاک223، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، معاونت پژوهش و فناوری، ، کدپستی: 1584715414
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/02
مدیر مسئول
محترم نعمت طاوسی
دانشیار
رشته تخصصی: روانشناسی تحولی
Mohtaram Nemat Tavousi
Associate Professor
سردبیر
دکتر محمدکریم خداپناهی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی فیزیولوژیک
Mohammad Karim Khodapanahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychologist, Physiological Psychology
اعضای تحریریه
دکتر شهلا پاکدامن
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
shahla pak Daman
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر مسعود غلامعلی لواسانی
دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Masoud Gholamali Lavasani
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: psychology
دکتر فریده یوسفی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روان شناسی
Farideh Yousefi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Psychology
شیرین کوشکی
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Shirin Kooshki
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر شعله امیری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی
Shole Amiri
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر محمدعلی بشارت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Ali Besharat
Professor
University of Tehran
Specialist: Personality and Clinical Psychology
Warren Thorngate
Professor
Specialist: social Psychology
دکتر صبا صفدر
استاد دانشگاه گوئلف کانادا
رشته تخصصی: روان شناسی اجتماعی
Saba Safdar
Professor Guelph University
Specialist: social Psychology
دکتر رضا کرمی نوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Reza Kormi Nouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر محمود منصور
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی ژنتیک
Mahmoud Mansour
Professor
University of Tehran
Specialist: Genetic Psychology
محترم نعمت طاوسی
دانشیار
رشته تخصصی: روانشناسی تحولی
Mohtaram Nemat Tavousi
Associate Professor
ویراستارفارسی
شهرناز اعتمادی
شهرناز اعتمادی

مدیرداخلی
دکتر فرشته رجبیان تابش
معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رشته تخصصی: کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
Fereshteh Rajabian Tabesh
Deputy of Research of Islamic Azad University, Tehran South Branch
Specialist: Master of Clinical Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۱