فهرست مطالب

فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
پیاپی 76 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه آزادی ده بیدی، فرهاد خرمائی* صفحات 355-370
  هدف این پژوهش تعیین رابطه جو اخلاقی مدرسه با رفتارهای مدنی تحصیلی با واسطه گری تحول مثبت نوجوانی بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم شهر شیراز بود. 671 دانش آموز (293 پسر و 378 دختر) با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های جو اخلاقی مدرسه (شولت و دیگران، 2002)، تحول مثبت نوجوانی (گلدوف و دیگران، 2014) و رفتارهای مدنی تحصیلی (گلپرور، 2011) را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد جو اخلاقی مدرسه و تحول مثبت نوجوانی بر رفتارهای مدنی تحصیلی اثر مستقیم مثبت و جو اخلاقی مدرسه اثر مستقیم مثبت بر تحول مثبت نوجوانی دارد. نتایج آزمون بوت استراپ نیز نشان داد تحول مثبت نوجوانی در رابطه جو اخلاقی مدرسه با رفتارهای مدنی تحصیلی نقش واسطه ای دارد. به این معنا که جو اخلاقی مدرسه با واسطه گری تحول مثبت نوجوانی، رفتارهای مدنی تحصیلی را به صورت مثبت پیش بینی می کند. بر این اساس می توان گفت جو اخلاقی مدرسه می تواند با ارتقاء مولفه های تحول مثبت فراگیران، موجب افزایش رفتارهای مدنی تحصیلی شود.
  کلیدواژگان: تحول مثبت نوجوانی، جو اخلاقی مدرسه، رفتارهای مدنی تحصیلی
 • معصومه عبدالخالقی*، حسن احدی، محمدرضا صیرفی صفحات 371-386

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری روان شناختی بر رفتارهای سلامت و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان انجام شد. در این پژوهش تمام تجربی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل و همراه با پیگیری، 60 دانشجو در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) قبل و بعد از آموزش به نیمرخ سبک زندگی ارتقادهنده سلامت نسخه تجدیدنظرشده دوم (والکر، سیچریست و پندر، 1995) و نسخه کوتاه مقیاس های بهزیستی روان شناختی (ریف، 1989) پاسخ دادند. از طریق 10 جلسه و هر جلسه دو ساعت، برنامه آموزش تاب آوری روان شناختی به شیوه گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس مختلط ساده نشان داد بسته آموزش تاب آوری روان شناختی در افزایش رفتارهای سبک زندگی سلامت محور شامل مسیولیت پذیری برای سلامت فردی، فعالیت جسمانی، تغذیه، تحول معنوی، روابط بین فردی و مدیریت تنیدگی و مقیاس های بهزیستی روان شناختی شامل استقلال عمل، تسلط محیطی، تحول فردی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود، موثر بود. بر اساس نتایج این پژوهش می توان دریافت تلاش برای تغذیه سرمایه روان شناختی و بسط منابع روانی و اجتماعی دانشجویان از طریق کاهش برخی مدل های تفکر سازش نایافته مانند شخصی سازی، تفکر سیاه/سفید، بیش تعمیم دهی و همچنین، پربارسازی مهارت های رابطه بین فردی در مشارکت کنندگان، مصونیت روانی آنها را موجب می شود.

  کلیدواژگان: برنامه آموزش تاب آوری، رفتارهای سلامت، بهزیستی روان شناختی، ایمنی روانی
 • فاطمه طالبیان شریف، سید امیر امین یزدی*، مریم بردبار صفحات 387-400
  هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه ای توان بدرفتاری با کودک در رابطه بین ابعاد دلبستگی و کنش تاملی مادر با پرخاشگری کودکان پیش دبستانی بود که در قالب طرح همبستگی با روش تحلیل مسیر، روابط متغیرها را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش مادران دارای کودک پیش دبستانی 4 تا 6 ساله شهر مشهد بود. 337 نفر از مادران به شیوه نمونه برداری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه کنش تاملی والدینی (لویتن، مایز، نایسنس و فوناگی، 2017)، مقیاس بازنگری شده دلبستگی بزرگسال (کالینز، 1996)، فرم کوتاه سیاهه توان بدرفتاری با کودک (آندرسما، چافینز، مولینز و لیبرتون، 2005) و فرم والد مقیاس پرخاشگری کودکان پیش دبستانی (واحدی، فتحی آذر، حسینی نسب و مقدم، 2008) پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر با تایید برازش مدل، نشان داد اضطراب دلبستگی از طریق مسیر پیش ذهنی سازی- توان بدرفتاری بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی اثر غیرمستقیم دارد. اثرات غیرمستقیم اضطراب دلبستگی بر پرخاشگری کودک به واسطه قطعیت و علاقه نسبت به حالت های ذهنی نیز معنادار بود. همچنین تنها اثر غیرمستقیم اجتناب دلبستگی بر پرخاشگری به واسطه توان بدرفتاری با کودک بود. یافته های پژوهش حاکی از نقش سازه های دلبستگی و کنش تاملی در شناسایی توان بدرفتاری مادران و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی است.
  کلیدواژگان: کنش تاملی مادر، دلبستگی، توان بدرفتاری با کودک، پرخاشگری، کودکان پیش دبستانی
 • مهدی منوچهری*، سعیده محسنی نژاد، فاطمه خرمیان صفحات 401-408
  این پژوهش با هدف شناسایی نیازها، مسایل و مشکلات روان شناختی و اجتماعی سالمندان و اولویت بندی آنها به منظور ارایه پیشنهادها برای پژوهش های مداخله ای در آینده انجام شد. روش پژوهش از نوع کیفی و جامعه آماری سالمندان عضو کانون جهان دیدگان شهرداری شهر تهران بود. 48 نفر به روش نمونه برداری مرحله ای انتخاب شدند (چهار گروه 12 نفری). برای گردآوری اطلاعات از روش بحث گروهی متمرکز جهت جمع آوری مسایل و مشکلات سالمندان و از روش گروه اسمی برای اولویت بندی مسایل و مشکلات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در نمونه سالمندان موردنظر مقوله نگرانی های مربوط به فرزندان بالاترین اولویت را به دست آورده است. سپس مقوله افکار و خاطرات مزاحم دومین اولویت سالمندان و مقوله اضطراب درباره بیماری ها و مقوله مسایل مالی، اجتماعی و جغرافیایی اولویت سوم و چهارم سالمندان بود. مقوله تنهایی نیز کمترین اولویت را در بین سالمندان داشت. نتایج حاصل در این پژوهش می تواند جهت تدوین برنامه های مداخله ای در راستای رفع مشکلات روان شناختی و اجتماعی سالمندان توسط درمانگران مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مشکلات روان شناختی، نیازهای اجتماعی سالمندان، پژوهش کیفی، سالمندی
 • علی افشاری* صفحات 409-422
  هدف این پژوهش، تدوین مدل علی خودناتوانسازی بر اساس خودارزیابی منفی، عدم تحمل ابهام و اجتناب شناختی با نقش واسطه ای اهمالکاری تحصیلی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی مراغه در سال تحصیلی 1398-1399 بود. از جامعه مذکور تعداد 248 نفر با روش نمونه برداری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه خودناتوانسازی (میگلی و یوردان، 2001)، پرسشنامه خودارزیابی منفی (لیری، 1983)، مقیاس عدم تحمل ابهام (مکلین، 1993)، پرسشنامه اجتناب شناختی (سکستون و دوگاس، 2008) و پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی (سولومون و راثبلوم، 1984) پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد عدم تحمل ابهام، خودارزیابی منفی، اجتناب شناختی به طور مستقیم و از طریق اهمالکاری تحصیلی بر خودناتوانسازی دانشجویان تاثیر می گذارند. این یافته ها نشان می دهد که جهت کاهش خودناتوانسازی علاوه بر متغیرهای خودارزیابی منفی، عدم تحمل ابهام و اجتناب شناختی باید به نقش اهمالکاری تحصیلی نیز توجه کرد.
  کلیدواژگان: اجتناب شناختی، اهمالکاری تحصیلی، خودارزیابی منفی، خودناتوانسازی، عدم تحمل ابهام
 • اشرف سادات موسوی*، فرشته حجازی صفحات 423-436
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه خودکارآمدی معلم و باورهای انگیزشی دانش آموز با نقش واسطه ای کیفیت آموزش انجام شد. جامعه آماری، مدارس فعال در 19 منطقه آموزشی تهران بود. با روش نمونه برداری تصادفی چندمرحله ای، 250 دانش آموز و 50 معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به مقیاس خودکارآمدی معلم (شوارزر، اشمیت و داینر، 1999)، مقیاس مدیریت کلاس و فعال سازی شناختی (بوریسا و کیمب، 2020)، پرسشنامه فضای حمایتی (ویلیامز و دسی، 1996)، مقیاس انگیزه ذاتی و خودکارآمدی دانش آموز (پنتریچ، اسمیت، گارسیا و مککچی، 1993) پاسخ دادند. داده ها با آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین خودکارآمدی معلم با باورهای انگیزشی دانش آموز رابطه وجود داشت. همچنین ضرایب مسیر تاثیر خودکارآمدی معلم بر مولفه های انگیزه ذاتی و خودکارآمدی دانش آموز معنادار بود. خودکارآمدی معلم به طور غیرمستقیم از طریق دو مولفه کیفیت آموزش (مدیریت کلاس و فضای حمایتی) نیز بر باورهای انگیزشی دانش آموز تاثیر داشت و فعال سازی شناختی نقش واسطه ای میان خودکارآمدی معلم و خودکارآمدی دانش آموز داشت. این یافته ها مبین نقش بسیار مهم احساس خودکارآمدی معلم است که اثر مستقیم و غیرمستقیم (از طریق مولفه های کیفیت آموزش) بر احساس خودکارآمدی و انگیزه ذاتی دانش آموز دارد. یافته های این پژوهش را می توان بر پایه نظریه اجتماعی شناختی بندورا (1997) تبیین کرد که تصریح می کند افرادی که دارای باورهای خودکارآمدی بالاتری هستند، عملکرد بهتری دارند. به بیان دیگر می توان گفت انتظارها و اعتماد معلمان به توانایی هایشان در دستیابی به اهداف تدریس منعکس شده، در نهایت منجر به بهبود انگیزه ذاتی و خودکارآمدی دانش آموز می شود. یافته ها متضمن اهمیت توسعه فردی معلمان و نقش کلیدی مراکز تربیت معلم در پرورش و گزینش معلمان است.
  کلیدواژگان: باورهای انگیزشی دانش آموز، خودکارآمدی دانش آموز، خودکارآمدی معلم، کیفیت آموزش
 • سمیه بهمئی، مریم زرنقاش، کورش اسدپور، احسان کشت ورز کندازی* صفحات 437-450
  هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه گری خودنظم جویی تحصیلی در رابطه بین امید تحصیلی و سازش یافتگی دانشجویان با دانشگاه بود. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسامی واحد مرودشت در سال تحصیلی 1399-1398 بود که 336 نفر آنان (161 مرد و 175 زن) به روش نمونه بردای تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه خودنظم جویی تحصیلی (بوفارد، بویسورت، وزیو و لاروچه، 1995)، مقیاس امید تحصیلی (پکران، گویتز، تیتز و پری، 2002) و پرسشنامه سازش یافتگی دانشجویان با دانشگاه (بیکر و سیریک، 1984) پاسخ دادند. به منظور تحلیل مدل از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد مدل پژوهش با داده های جمع آوری شده برازش مطلوبی دارد و همچنین امید تحصیلی بر خودنظم جویی تحصیلی و سازش یافتگی دانشجویان با دانشگاه اثر مستقیم دارد. اثر غیرمستقیم امید تحصیلی بر سازش یافتگی با دانشگاه با واسطه گری خودنظم جویی تحصیلی نیز معنادار بود. بدین ترتیب باید گفت که امید تحصیلی می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم و از طریق خودنظم جویی تحصیلی بر سازش یافتگی دانشجویان با دانشگاه موثر باشد. نتایج این پژوهش پیام آور آن است که متولیان تعلیم و تربیت جهت بالا بردن سطح سازش یافتگی دانشجویان با دانشگاه، می توانند به آموزش و ارتقای توانمندی هایی همچون امید تحصیلی و خودنظم جویی تحصیلی بپردازند.
  کلیدواژگان: امید تحصیلی، خودنظم جویی تحصیلی، سازش یافتگی با دانشگاه
 • الهام هادیان، محبوبه فولادچنگ* صفحات 451-460

  هدف این پژوهش، بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس شفقت به دیگران بود که تحت عنوان مقیاس شفقت توسط پومیر، نف و توفکیرالی (2020) تدوین شده است. 278 بزرگسال (209 زن و 69 مرد با میانگین سنی 28/65 و انحراف استاندارد9/40) شهر شیراز به صورت الکترونیکی ابزارها را تکمیل کردند. جهت بررسی روایی، پس از پژوهش مقدماتی و بررسی روایی ترجمه، نسخه فارسی این مقیاس در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و ساختار عاملی آن مورد بررسی قرار گرفت. نسخه فارسی مقیاس شفقت به دیگران با چهار عامل مطابق با عامل های نسخه اصلی بود. همچنین بارهای عاملی و شاخص های برازش مطلوب بودند. روایی همگرا از طریق محاسبه همبستگی نمره های مقیاس شفقت با نمره های فرم کوتاه مقیاس خودشفقت ورزی ریس، پومیر، نف و ونگاچت (2011) بررسی شد و حاکی از همبستگی متوسط این دو سازه بود. نتایج بررسی همسانی درونی از طریق محاسبه همبستگی زیرمقیاس ها با یکدیگر و نمره کل نیز حاکی از روایی سازه ابزار بود. بررسی ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که نمره کل (با ضریب آلفای 0/82) و زیرمقیاس ها (با ضریب حداقل 0/58) از اعتبار قابل قبولی برخوردار هستند. مقایسه تفاوت های جنسیتی نشان داد که در نمره های زیرمقیاس مهربانی، زنان نمرات بالاتری کسب کرده اند. به طور کلی با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که نسخه فارسی مقیاس شفقت، کفایت روان سنجی دارد و در جامعه ایرانی، قابل استفاده است.

  کلیدواژگان: شفقت، مقیاس شفقت به دیگران، روان سنجی، روایی، اعتبار
|
 • Fateme Azadi Dehbidi, Farhad Khormaei * Pages 355-370
  This study aimed to investigate the structural relationship between school ethical climate and academic citizenship behaviors with the mediating role of positive youth development. The research adopted a correlational design by using the structural equation modeling to explore the relationship between variables. The statistical population consisted of first and second-grade high school students of the city of Shiraz, from which 671 high school students (293 boys and 378 girls) were selected using a multistage random cluster sampling method. They completed the School Ethical Climate Scale )Schulte et al., 2002), the Positive Youth Development Scale (Geldhof et al., 2014), and the Academic Citizenship Behaviors Scale (Goolparvar, 2011). Data were analyzed by using the structural equation modeling. According to the findings, school ethical climate and positive youth development had a direct and positive effect on academic citizenship behaviors. In addition, the school’s ethical climate had a direct and positive effect on positive youth development. The results of the bootstrap test showed that positive youth development plays a mediating role in the relationship between school ethical climate and academic citizenship behaviors. This means that school’s ethical climate predicts academic citizenship behaviors positively, through the mediating role of positive youth development. Accordingly, it can be claimed that the school’s ethical climate increases academic citizenship behaviors among students by promoting their positive youth development.
  Keywords: Positive youth development, school ethical climate, academic citizenship behaviors
 • Masomeh Abdolkhaleghi *, Ahadi Hassan, MohammadReza Seyrafi Pages 371-386

  This study aimed to examine the effectiveness of the Psychological Resilience Training Program on health behaviors and psychological well-being among university students. In this true-experimental study with a pretest-posttest control-group design in a company with a follow-up stage, 60 university students were in experimental (30 students) and control (30 students) groups. Before and after training, they responded to the Health-Promoting Lifestyle Profile-II (Walker, Sechrist & Pender, 1995) and the Scales of Psychological Well-Being-Short Form (Ryff, 1989). The experimental group received 10 Psychological Resilience Training Program sessions (2 hours a session). The results statis- tical procedure of simple mixed ANOVA, indicated that the Psychological Resilience Training Program was effective in increasing or promoting health-oriented behaviors such as health responsibility, physical activity, nutrition, spiritual growth, interpersonal relations with others, and stress management. Also, this program was effective in the scales of psychological well-being such as independence, environmental mastery, personal growth, positive relations with others, purpose in life, and self-acceptance. These findings suggest that the Psychological Resilience Training Program by reducing or eliminating maladaptive thinking patterns such as selective abstraction, overgeneralization, black-white thinking, person- alization, and the enrichment of interpersonal relationship skills could result in mental immunization among university students.

  Keywords: Psychological Resilience Training Program, health behaviors, psychological well-being, mental immunization
 • Fateme Talebian Sharif, Seyed Amir Aminyazdi *, Maryam Bordbar Pages 387-400
  This study aimed to investigate the mediating role of child abuse potential in the relationship between dimensions of mother’s attachment and mother’s reflective functioning with preschool aggression. This study examined the relationships of the variables as correlation research by path analysis method. The statistical population of the research included mothers with preschool children (4 to 6 years) in Mashhad. For this purpose, 337 mothers were selected through convenient sampling and were asked to fill the Parental Reflective Functioning Questionnaire (Luyten, Mayes, Nijssens & Fonagy, 2017), the Revised Adult Attachment Scale (Collins,1996), the Brief Child Abuse Potential Inventory (Ondersma, Chaffin, Mullins & LeBreton, 2005) and the parent form of Preschool Aggression Scale (Vahedi, Fathiazar, Hosseini nasab & Moghadam, 2008) which were available online. The results of the path analysis, which confirmed the model fit, showed that attachment anx- iety has indirect effects on aggression through the path of pre-mentalization-child abuse potential. The indirect effects of attachment anxiety on preschool aggression through the certainty about mental states and curiosity in the mental states were also significant. Also, the only indirect effect of attachment avoidance on aggression was through child abuse potential. The research findings indicate the role of attachment and reflective functioning in identifying potentials related to mothers’ abuse potential and preschool aggression.
  Keywords: mother’s reflective functioning, attachment, Child abuse potential, aggression, Preschool Children
 • Mehdi Manouchehri *, Saeideh Mohseni-Nezhad, Fatemeh Khoramian Pages 401-408
  This study aimed to identify the elderly’s psychological and social problems, their needs, and priorities in order to provide implications for future research and intervention. The research method is qualitative and the statistical population is all the elderly of Tehran city, who are members of the Center of Senior Citizens’Association of Tehran city. 48 people were selected by purposive sampling method (four groups of 12 people). To collect information, a focused group discussion method was used to collect issues and problems of the elderly. The nominal group method was used to prioritize issues and problems. Results of the research showed that in the sample of the elderly, the category of worries about children was given the highest priority. The category of disturbing thoughts and memories was the second priority of the elderly. The category of anxiety about diseases and the category of financial, social, and geographical issues were the third and fourth priorities. Loneliness was also the least priority among the elderly. The results of the present study can be used by therapists to develop intervention programs to address the psychological and social problems of the elderly.
  Keywords: sychological problems, social needs of the elderly, Qualitative Research, elderly
 • Ali Afshari * Pages 409-422
  This study aimed to compile the causal model of self-handicapping syndrome based on negative self-assessment, intolerance of am- biguity, and cognitive avoidance with the mediating role of academic procrastination. The research method was a correlation and structural equation model. The statistical population of this study consisted of all students at the Islamic Azad University of Maragheh in the number of 700 students in the academic year 2019-2020. From the mentioned population, 248 people were selected as a sample by multi- stage cluster sampling method. These number of people answered the Self-Handicapping Questionnaire (Midgley & Urdan, 2001), the Negative Self-Evaluation Questionnaire (Leary, 1983), the Ambiguity Tolerance Scale (McLean, 1993), the Cognitive Avoidance Questionnaire (Sexton & Dugas, 2008), and the Academic Procrastination Questionnaire (Solomon & Rothbhum, (1984). Path analysis and Pearson correlation coefficient were used to answer the research hypotheses. In addition, the mediating role of academic procrastination between self-disability, negative self-as- sessment, ambiguity intolerance, and cognitive avoidance was confirmed (P<0.05). Therefore, intolerance of ambiguity, negative self-assessment, and cognitive avoidance through academic procrastination affect students’ self-handicapping.
  Keywords: Cognitive avoidance, Academic Procrastination, negative self-assessment, self-handicapping, intolerance of ambiguity
 • Ashraf Sadat Mousavi *, Fereshte Hejazi Pages 423-436
  This study aimed to investigate the relationship between Teacher’s self-efficacy and student’s motivational beliefs; with the mediating role of teaching quality. The statistical population of this study was active schools in 19 educational districts of Tehran. 250 students and 50 teachers were selected by using a multi-stage random sampling method. Research instruments included the Teacher Self-efficacy Scale (Schwarzer, Schmitz & Daytner 1999), the Class Management and Cognitive Activation Scale (Borisa & Kimb, 2020), the Supportive Climate Questionnaire (Williams & Deci, 1996), the Student Self-Efficacy and Intrinsic Motivation Scale (Pintrich, Smith, Garcia & Mckeachie, 1993). Data were analyzed by the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling. Findings showed that there is a positive relationship between teacher’s self-efficacy and the student’s motivational beliefs. Also, the path coefficient in the effect of the teacher’s self-efficiency on the student’s self-efficacy and intrinsic motivation was positive. Teacher’s self-efficiency also was effective in student’s motivational beliefs through components of teaching quality (class management and supportive climate). Cognitive activation has a mediating role between the teacher’s and student’s self-efficiency. These findings showed the importance of the role of teacher’s self-efficacy, which impresses the quality of teaching and student’s motivational beliefs, directly and indirectly (through the quality of teaching’s components). Findings can be explained based on Bandu- ra’s social-cognitive theory which argues that persons with higher self-efficacy have better performance. In other words, a teacher’s expectations and his/her trust in his/her own abilities are reflected in achieving teaching goals, which in turn leads to improving student’s self-efficiency and intrinsic motivation. The findings implicated the importance of teacher’s personal development and the critical role of teacher training centers in training and choosing teachers.
  Keywords: student’s motivational beliefs, student’s self-efficiency, teacher’s self-efficiency, teaching quality
 • Somayyeh Bahmei, Maryam Zarnaghash, Kourosh Asadpour, Ehsan Keshtvarz Kondazi * Pages 437-450
  This study aimed to determine the mediator role of academic self-regulation between academic hope and students’ adjustment to the uni- versity. The research was a correlational study. The statistical population included all undergraduate students from Marvdasht Islamic Azad University, who were studying in 2019-2020. To conduct the research 336 students (161 men and 175 women) were selected by random multi-stage cluster sampling. They completed the Academic Self-Regulation Questionnaire (Bouffard, Boisvert, Vezeau & Larouche, 1995), the Academic Hope Scale (Pekran, Goetz, Titz & Perry, 2002), and the Student Adjustment to College Questionnaire (Baker & Siryk, 1984). Structural equation modeling was run as the statistical technique for analyzing the data. The results show that the proposed model’s fitness to observations was desirable. Also, academic hope has a direct effect on academic self-regulation and students’ adjustment to the university. The indirect effect of academic hope on university adjustment through the mediational role of academic self-regulation was significant too. Thus, academic hope affects students’ adjustment to the university directly and indirectly; through academic self-regulation. The results of this study have some implications; in order to increase the adjustment of students to the university academic hope and academic self-regulation should be taught and promoted.
  Keywords: academic hope, Academic self-regulation, adjustment to university
 • Elham Hadian, Mahboubeh Foolad Chang * Pages 451-460

  This study aimed to investigate the psychometric properties of the Persian version of the Compassion to Others Scale which was devel- oped under the title Compassion Scale (CS) by Pommier, Neff & Tóth-Király (2020). Participants included 278 adults (209 females and 69 males; mean age = 28.65, SD= 9.40) from Shiraz. They completed the questionnaires electronically. To check the validity, after a pilot study and doing backward translation, the Persian version of this scale was provided to the participants. The factor structure of the scale was examined by AMOS-22 software. The results confirmed that there are four factors in the Persian version. Also, factor loads and Fit Indices were desirable. Convergent validity was assessed by the correlation between the scores of this scale and the Short Form of the Self-Compassion Scale (Raes, Pommier, Neff & Van Gucht, 2011). The results showed a moderate correlation between the two constructs. The results of the internal con- sistency study by calculating the correlation of subscales with each other and the total score also indicated the construct validity. Cronbach’s alpha coefficient showed the scale (alpha= 0.82) and subscales (minimum alpha= 0.58) have acceptable reliability. A comparison of gender differences showed that women have higher scores in the kindness subscale. In general, according to the findings, it can be concluded that the Persian version of the Compassion Scale has psychometric adequacy and can be used in Iranian society.

  Keywords: compassion, Compassion to Others Scale, psychometric, validity, reliability