درباره نشریه
ISSN:
2008-9007
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مدیر مسئول:
دکتر هیرش سلطان پناه
سردبیر:
دکتر عیسی نخعی کمال آبادی
مدیرداخلی:
محمود رحمانی
ویراستار انگلیسی:
سید رضا ابراهیمی
تلفن:
087-33626647
دورنگار:
087-33626647
سایت اختصاصی:
imj.sanandaj.iau.ir
نشانی:
سنندج، شهرک سعدی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دفتر مجله مدیریت صنعتی، ، کدپستی: 8781166179
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/09
مدیر مسئول
دکتر هیرش سلطان پناه
دانشیار صنایع، مدیریت، علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Heirsh Soltanpanah
Associate Professor, Industries, management, humanities
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: industrial engineering
سردبیر
دکتر عیسی نخعی کمال آبادی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Isa Nakhai Kamal Abadi
Professor Faculty of Engineering
University of Kurdistan
Specialist: industrial engineering
اعضای تحریریه
دکتر نازنین پیله وری سلماسی

دکتر چنگیز والمحمدی امامچائی

دکتر سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Ali Khatami Firoozabadi
Faculty of Management and Accounting
University of Tehran
Specialist: industrial engineering
دکتر هوشنگ تقی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Houshang Taghizadeh

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: indestrial management
دکتر هیوا فاروقی
استاد گروه مهندسی صنایع
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری
Hiwa Farughi
Professor, Department of Engineering
University of Kurdistan
دکتر بهروز زارعی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Behrooz Zarei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: System management
ویراستار انگلیسی
سید رضا ابراهیمی
عضو هیئت علمی واحد سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Seyed Reza Ebrahimi
Faculty member Sanandaj Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: English literature
مدیرداخلی
محمود رحمانی

Mahmoud Rahmani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۴