درباره نشریه
ISSN:
2008-9007
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
مدیر مسئول:
دکتر بهروز زارعی
سردبیر:
دکتر منصور خاکسار
مدیرداخلی:
دکتر هیرش سلطان پناه
تلفن:
087-33626647
دورنگار:
087-33626647
سایت اختصاصی:
imj.iausdj.ac.ir
نشانی:
سنندج، شهرک سعدی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دفتر مجله مدیریت صنعتی، ، کدپستی: 8781166179
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/02
مدیر مسئول
دکتر بهروز زارعی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Behrooz Zarei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: System management
سردبیر
دکتر منصور خاکسار
استادیار واحد سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: صنایع
Mansoor Khak Sar
Assistant Professor Sanandaj Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industry
اعضای تحریریه
دکتر بهروز زارعی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Behrooz Zarei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: System management
دکتر منصور خاکسار
استادیار واحد سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: صنایع
Mansoor Khak Sar
Assistant Professor Sanandaj Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industry
دکتر هیرش سلطان پناه
عضو هیات علمی واحد سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Hiresh Soltan Panah
Faculty member Sanandaj Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: industrial engineering
دکتر عیسی نخعی کمال آبادی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Isa Nakhai Kamal Abadi
Professor Faculty of Engineering
University of Kurdistan
Specialist: industrial engineering
دکتر کامران جمالی فیروزآبادی
عضو هیات علمی واحد فیروزکوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Kamran Jamali Firooz Abadi
Faculty member Firoozkooh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: industrial engineering
دکتر محمدرضا لطفی
عضو هیات علمی واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Reza Lotfi
Faculty member Tonekabon unitط
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: industrial engineering
دکتر حیدر امیران
عضو هیئت علمی واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی (گرایش تولید و عملیات)
Heydar Amiran
Faculty member Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial management (trend of production and operation)
ویراستار انگلیسی
سید رضا ابراهیمی
عضو هیئت علمی واحد سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Seyed Reza Ebrahimi
Faculty member Sanandaj Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: English literature
مدیرداخلی
دکتر هیرش سلطان پناه
عضو هیات علمی واحد سنندج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Hiresh Soltan Panah
Faculty member Sanandaj Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: industrial engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۶