درباره نشریه
ISSN:
2538-4015
eISSN:
2538-3027
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
مدیر مسئول:
دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
سردبیر:
دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
مدیرداخلی:
سیده معصومه احمدی
سایت اختصاصی:
www.ijreeonline.com
نشانی:
رودسر، خیابان ولیعصر، سرپل شرقی، روبروی مسجد امام حسین، انتهای کوچه هادی پناه، پلاک 405، ، کدپستی: 4481853356
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/05
صاحب امتیاز
دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
استادیار
Abbas Pour Hosein Gilakjani
Assistant Professor
Specialist: TESOL
مدیر مسئول
دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
استادیار
Abbas Pour Hosein Gilakjani
Assistant Professor
Specialist: TESOL
سردبیر
دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
استادیار
Abbas Pour Hosein Gilakjani
Assistant Professor
Specialist: TESOL
اعضای تحریریه
Hairul Nizam Ismail
Dean of the School of Educational Studies at Universiti Sains Malaysia
Specialist: Educational Psychology
Howard Giles
Professor Department of Communication, University of California, Santa Barbara, USA
Specialist: Psychology and Linguistics
Soon Fook Fong
Professor Universiti Malaysia Sabah
Specialist: Multimedia Education; e-Learning Designs; Program Evaluation
دکتر حسین فرهادی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: زبان شناسی
Hosein Farhadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Applied Linguistics
Xu Wen
Professor Dean of College of International Studies, Southwest University, Chongqing, China
Specialist: Cognitive linguistics, semantics, pragmatics, language learning and teaching
Muhammad Kamarul Kabilan
Professor School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia
Specialist: Teaching Methods in English Language (TESL)
Ahmad Nurulazam Md Zain
Professor School of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia
Specialist: Physics Teaching Methods, Science Education, Higher Education, Computer Education
Jessie Barrot
Professor College of Education, Arts and Sciences National University, Philippines
Specialist: Language Testing, Language Teaching, and Second Language Writing
دکتر پرویز مفتون
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: طراحی دوره ی زبان، متدولوژی آموزش زبان
Parviz Maftoon
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: SLA, Language Teaching Methodology, Language Syllabus Design
Greg Kessler
Associate Professor Department of Linguistics at Ohio University, USA
Specialist: Technology, Language, Language Learning and Associated Human Behavior
Subir Dass
Associate Professor Department of Education & Human Services, Neumann University, USA
Specialist: Research Methods & Applied Statistics
Mehmet ÖZCAN
Associate Professor Mehmet Akif Ersoy University
Specialist: Child Language Acquisition, linguistics, Psycholinguistics
دکتر امیر مهدوی ظفرقندی
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Amir Mahdavi Zafar Ghandi
Associate Professor Department of English Language and Literature
University of Guilan
Specialist: Applied Linguistics
Sani Alhaji Garba
Department of Educational Foundations, Faculty of Technology Education, Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi, Nigeria
Specialist: Educational Foundations
Barli Bram
Sanata Dharma University, Yogyakarta, Indonesia
Specialist: Writing Skills, Morphology, Syntax, SemanticsStylistics and Grammar
دکتر پیمان قاسمی پورثابت

Peyman Ghasemi Pour Sabet
Curtin University, Australia
دکتر سید علی رضوانی کلاجاهی
استادیار
رشته تخصصی: آموزش انگلیسی
Seyed Ali Rezvani Kala Jahi
Assistant Professor University Putra Malaysia,
Specialist: Teaching English
دکتر سید جواد طبایی فرد

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Seyed Javad Tabaei Fard

University of Tehran
Specialist: Applied Linguistic
ریحانه شیخی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Reihaneh Sheikhy

Central Office, Islamic Azad University
دکتر رضا مبشرنیا

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Reza Mobashshernia

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: TEFL / TESOL
دکتر هایرول نظام اسماعیل
دکتر هایرول نظام اسماعیل

دکتر مریم سادات غیاثیان
دانشیار گروه زبان و زبان شناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و زبان شناسی
Maryam Sadat Ghiasian
Associate Professor Department of Language and Linguistics
Payame Noor University
Specialist: Language and Linguistics
دکتر محمدرضا احمدی
استادیار گروه زبان انگلیسی
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Reza Ahmadi
Assistant Professor English Language Department
Shahid Beheshti University
دکتر رامین رحیمی
استادیار واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ramin Rahimy
Assistant Professor Tonekabon unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر داوود مشهدی حیدر
استادیار واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Davood Mashhadi Heidar
Assistant Professor Tonekabon unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر امید پورکلهر
استادیار واحد چالوس
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Omid Pour Kalhor
Assistant Professor Chalous Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر امیر مرزبان
دانشیار
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Amir Marzban
Associate Professor
Specialist: English Language
دکتر نرجس بانو صبوری
دانشیار زبانشناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی
Narjes Banou Sabouri
Associate Professor, Linguistics
Payame Noor University
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر فوزیه سبزیان
استادیار
Fouzieh Sabzian
Assistant Professor Ministry of Education
دکتر ایمان علیزاده
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: آموزش انگلیسی
Iman Ali Zadeh
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Teaching English
دکتر مریم دانای طوس
دانشیار زبان شناسی همگانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبانشناسی عمومی، روان شناسی زبان - زبان شناسی آموزشی -
Maryam Danay Tous
Associate Professor, English Language and Literature
University of Guilan
Specialist: General linguistics, English language, psycholinguistics - educational linguistics
مدیرداخلی
سیده معصومه احمدی

رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Seyedeh Masoumeh Ahmadi

Specialist: English Language
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۷