درباره نشریه
ISSN:
2645-45131
eISSN:
2645-4521
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از سال 95 به دو مجله با نام های «تحقیقات مهندسی سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی»، «تحقیقات کاربردی مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی» تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
مدیر مسئول:
دکتر فریبرز عباسی
سردبیر:
دکتر زهرا امام جمعه
سردبیر:
دکتر اصلان عزیزی
مدیرداخلی:
دکتر هما بهمدی
ویراستار فارسی:
مهندس محمدرضا داهی
ویراستار انگلیسی:
رضا فامیل مومن
صفحه آرا:
بهاره محمدی
نشانی:
کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی بانک کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
صندوق پستی:
845-31585
تاریخ به‌روزآوری: 1395/04/09
مدیر مسئول
دکتر فریبرز عباسی
استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی، فیزیک خاک
Fariborz Abbasi
Professor Institute of Agricultural Engineering and Engineering Research
Specialist: Irrigation and Drainage, Soil Physics
سردبیر
دکتر زهرا امام جمعه
استاد تمام صنایع غذایی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی، نانوتکنولوژی
Zahra Emamdjomeh
Full Professor, Food Science and Engineering
University of Tehran
Specialist: Food Engineering, food process engineering, Nanotechnology
دکتر اصلان عزیزی
دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
Aslan Azizi
Associate Professor Research Institute of Agricultural Engineering
اعضای تحریریه
دکتر فوژان بدیعی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Foujan Badiee
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
دکتر منوچهر حامدی
دکتر منوچهر حامدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی
Manouchehr Hamedi
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Food Chemistry
دکتر علیرضا قدس ولی
دانشیار . مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
Alireza Ghodsvali
Associate Professor Golestan Province Agricultural and Natural Resources Research Center
دکتر رسول کدخدایی
دانشیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
رشته تخصصی: سونوشیمی و سامانه های امولسیونی غذایی
Rasoul Kadkhodaee
Associate Professor, Institute of Food Science and Technology of Mashhad
Specialist: Sonochemistry and food emulsion systems
دکتر مهدی کریمی
دانشیار . مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
Mehdi Karimi
Associate Professor . Khorasan Agricultural and Natural Resources Research Center
دکتر هادی پیغمبردوست
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تکنولوژی غلات
اصغر خسروشاهی اصل
استاد
دانشگاه ارومیه
دکتر سید محمدعلی رضوی
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم و فناوری مواد غذایی
Seyed Mohammad Ali Razavi
Professor, Department of Food Science and Technology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
مهندس محمدرضا داهی

Mohammad Reza Dahi

دکتر زهرا امام جمعه
استاد تمام صنایع غذایی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی، نانوتکنولوژی
Zahra Emamdjomeh
Full Professor, Food Science and Engineering
University of Tehran
Specialist: Food Engineering, food process engineering, Nanotechnology
دکتر محمدحسین امید
استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران، گرایش هیدرولیک و هیدرولیک رسوب
Mohammad Hosein Omid
Professor دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي
University of Tehran
Specialist: Civil engineering, hydraulic and hydraulic orientation of sediment
دکتر حسن رحیمی
استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی ژتوتکنیک
Hasan Rahimi
Professor Faculty of Agricultural Engineering and Technology
University of Tehran
Specialist: Geotechnical Engineering
دکتر محمدعلی سحری
استاد انشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی
Mohammad Ali Sahari
Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Food Chemistry, Food Science and Technology
دکتر محمد شاهدی
استاد تمام مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، کشاورزی
Mohammad Shahedi
Full Professor, Food science and technology
Isfahan University of Technology
Specialist: food industry engineering, Agriculture
دکتر فریبرز عباسی
استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی، فیزیک خاک
Fariborz Abbasi
Professor Institute of Agricultural Engineering and Engineering Research
Specialist: Irrigation and Drainage, Soil Physics
دکتر نادر عباسی
استاد بخش تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
رشته تخصصی: مکانیک خاک، سازه ها و شبکه های آبیاری و زهکشی، ژئوتکنیک سازه های آبی
Nader Abbasi
Professor, Irrigation and Drainage Engineering Department
Specialist: Geotechnical Engineering, Soil Mechanic, Irrigation Structures , Irrigation and Drainage Structures
دکتر اصلان عزیزی
دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
Aslan Azizi
Associate Professor Research Institute of Agricultural Engineering
ویراستار فارسی
مهندس محمدرضا داهی

Mohammad Reza Dahi

ویراستار انگلیسی
رضا فامیل مومن

Reza Famil Momen

صفحه آرا
بهاره محمدی
بهاره محمدی

Bahareh Mohammadi

مدیرداخلی
دکتر هما بهمدی
استادیار علوم و صنایع غذایی
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: فرمولاسیون غذاهای فراسودمند و غذا داروها. روغنها و چربیها. کاهش ضایعات و مدیریت پسماندهای تولید و فراوری
Homa Behmadi
Assistant Professor, Food Science and Technology
Specialist: Formulation of functnioal and medical foods, oil and fat, valorization of agro-industrial waste and by products
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۸