درباره نشریه
ISSN:
2008-0824
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
مدیر مسئول:
دکتر فرح لطفی کاشانی
سردبیر:
دکتر فرح لطفی کاشانی
ویراستار فارسی:
زهرا جمشیدی فر
ویراستار انگلیسی:
یکتا اصفهانیان
ویراستار انگلیسی:
سولماز صناعی
تلفن:
021-76506164
دورنگار:
021-76506164
سایت اختصاصی:
jtbcp.riau.ac.ir
نشانی:
رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ساختمان 9، دفتر مجله ی اندیشه و رفتار
تلفن همراه:
09358526473
صندوق پستی:
189
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/01
مدیر مسئول
دکتر فرح لطفی کاشانی
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
Farah Lotfi Kashani
Associate Professor, Faculty of psychology
Roudehen Branch, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر فرح لطفی کاشانی
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
Farah Lotfi Kashani
Associate Professor, Faculty of psychology
Roudehen Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر حسن احدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Ahadi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر سید علی احمدی ابهری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyed Ali Ahmadi Abhari
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر بهروز بیرشک
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناس
Behrooz Birashk
Associate Professor Department Of Psychology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
دکتر حسن رفیعی
استادیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روان پزشک
Hasan Rafiei
Assistant Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر زهره سرمد

دکتر علی اکبر سیف
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Ali Akbar Saif
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر عبدالله شفیع آبادی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشانسی
Abdollah Shafiabady
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice, Psychology
دکتر فرح لطفی کاشانی
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
Farah Lotfi Kashani
Associate Professor, Faculty of psychology
Roudehen Branch, Islamic Azad University
دکتر جودی کوریانسکی
دکتر جودی کوریانسکی

دکتر احمد محیط
دکتر احمد محیط
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ahmad Mohit
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر شهرام وزیری
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahram Vaziri
Associate Professor Faculty of Psychology and Social Sciences
Roudehen Branch, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
ویراستار فارسی
زهرا جمشیدی فر
زهرا جمشیدی فر

ویراستار انگلیسی
یکتا اصفهانیان
یکتا اصفهانیان

سولماز صناعی
سولماز صناعی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۹