فهرست مطالب

 • پیاپی 60 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهام عبدی، اسحق رحیمیان بوگر*، راهب قربانی صفحات 7-14
  اختلال دوقطبی یکی از رایج ترین اختلال های روانی است. مشخصه اصلی این اختلال دوره های تکرار شونده شیدایی و افسردگی است. تکرار این دوره ها بر حیطه های مختلف زندگی از جمله شناخت، هیجان، روابط و عملکرد زندگی تاثیر نامطلوب می گذارد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله خانواده مدار با استفاده از فضای مجازی بر تکانشگری در مبتلایان به اختلال دوقطبی بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون _پس آزمون و پیگیری 30 نفر از بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی به همراه  اعضای خانواده آنها را  انتخاب و به به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها قبل، بعد و دو ماه بعد از اتمام پژوهش از نظر تکانشکری مورد آزمون قرار گرفتند. مداخله خانواده مدار مبتنی بر رویکرد میکلوویتز با استفاده از فضای مجازی برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایح تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد مداخله خانواده مدار مبتنی بر رویکرد میکلوویتز با استفاده از فضای مجازی در نمرات تکانشگری گروه آزمایش موثر است. در نتیجه می توان گفت مداخله خانواده مدار با رویکرد میکلوویتز می تواند در بهبود تکانشگری در مبتلایان به اختلال دوقطبی موثر باشد.
  کلیدواژگان: مداخله خانواده مدار مبتنی بر رویکرد میکلوویتز، تکانشگری، اختلال دوقطبی
 • سید مسعود دهقان منشادی*، الهام فروزنده، محمد زارع نیستانک صفحات 15-24

  خیانت زناشویی به عنوان یک عامل آسیب زا و رو به رشد در جوامع مختلف باعث ایجاد مشکلات متعددی برای همسری است که مورد خیانت واقع شده است. هدف این پژوهش مطالعه اثربخشی آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی بر اجتناب تجربه ای، نشخوارهای ذهنی و کیفیت زندگی زنان خیانت دیده دارای علایم افسردگی شهر یزد بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، 30 نفر از زنان خیانت دیده به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. آزمودنی ها قبل و بعد از انجام پژوهش، از نظر پذیرش و عمل، نشخوار ذهنی و کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.  گروه آزمایش 6 جلسه تحت آموزش اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی قرار گرفت. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در کاهش اجتناب تجربه ای و نشخوار ذهنی و افزایش کیفیت زندگی تاثیر معنی دار داشته است. به نظر می رسد از این روش می توان به عنوان یک مداخله درمانی موثر در افراد خیانت دیده استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اختصاصی سازی حافظه سرگذشتی، اجتناب تجربه ای، نشخوار ذهنی، کیفیت زندگی
 • نازنین زینب جابرزاده، محمدحسین بیاضی*، وحید مشایخی قویونلو، مجید انوشیروانی، منور افضل آقایی صفحات 25-40

  سیر بالینی طیف گسترده ای از بیماری های پوستی ناشی از تعامل متقابل و پیچیده میان عوامل زیستی، روان شناختی و اجتماعی است که می توانند مستعد کننده، تسریع کننده و یا تداوم بخش آنها باشند. پسوریازیس یکی از شایعترین بیماری های خودایمنی پوست با منشا و پیامدهای روان تنی است که با آسیب پذیری به استرس، اختلالات عاطفی، و مشکل در بیان احساسات منفی همراه است. بسیاری از مبتلایان پسوریازیس دچار اشکالاتی در  میزان تجربه خشم و چگونگی بیان و کنترل خشم هستند. دو مولفه ی شخصیت D یعنی عاطفه مندی منفی و بازداری اجتماعی ، و ناگویی هیجانی در بیماری پسوریازیس مهم به نظر می رسند. با توجه به غفلت پژوهش های بالینی و اهتمام کافی و سازمان یافته نسبت به بررسی و بهبود عوامل روان شناختی این بیماری، ضروری است که متخصصان رشته های مرتبط با تعامل هدفمندتر و تلفیق دیدگاه های طبی و روان شناختی، به تبیین جامع تری از رخداد این بیماری برسند. همگرایی نظری و عملی متخصصان پوست، روان شناسان و روانپزشکان در حیطه ی میان رشته ای سایکودرماتولوژی می تواند منجر به حفظ خدمات بهداشتی بالاتر برای بیماران پسوریازیس و همچنین دستیابی به نتایج علمی شود.

  کلیدواژگان: خشم، پسوریازیس، شخصیت دی، ناگویی هیجانی، سایکودرماتولوژی
 • ژیلا حسنی، عبدالله امیدی*، زهرا زنجانی صفحات 41-54
  اختلال وسواس آلودگی/شستشو یکی از شایعترین نوع اختلال وسواس در جهان است. افراد مبتلا به این اختلال هنگام مواجهه با موقعیت های خاص بیشتر مستعد تجربه چندش هستند و در مقاومت با هیجانات منفی خود دچار پریشانی بیشتری می شوند و همچنین در موقعیت های وسواس، عمل همراه با اگاهی پایین تر و نگاه قضاوتی بیشتری را دارند. هدف این پژوهش مقایسه حساسیت به چندش و گرایش به تجربه چندش، تنظیم هیجان و ذهن اگاهی در افراد مبتلا و غیر مبتلا به وسواس شستشو/ آلودگی بود. برای این منظور طی یک پژوهش مقایسه ای، 30 فرد مبتلا به  وسواس شستشو/آلودگی و 30 فرد غیر مبتلا به وسواس شستشو/آلودگی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر ذهن اگاهی، تنظیم هیجان و حساسیت و گرایش به تجربه چندش مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افراد مبتلا به اختلال وسواس شستشو/آلودگی گرایش و حساسیت به چندش بیشتری را تجربه می کنند و مهارت ذهن آگاهی کمتری دارند. یافته های این پژوهش دلالت بر اهمیت عملکردهای هیجانی و شناختی این افرا در کارکرد موثرتر آنها دارد.
  کلیدواژگان: تجربه چندش، تنظیم هیجان . ذهن اگاهی، وسواس شستشو، آلودگی
 • افسانه فراشبندی، فریبا حافظی*، زهرا افتخار، علیرضا حیدریی صفحات 55-66
  افسردگی از شایع ترین اختلالات روانی است. کاوش عوامل آسیب پذیری این اختلال و نحوه رابطه این عوامل با یکدیگر همچنان به عنوان مساله ای اساسی در سلامت روانی مطرح است. هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان در تبیین همبستگی بین سیستم فعال سازی رفتاری و بازداری رفتاری با افسردگی بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 200 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر  دشواری در تنظیم هیجان، سیستم فعال سازی و بازداری رفتاری، و افسردگی مورد آزمون قرار گرفتند. ارزیابی الگو ساختاری با استفاده از شاخص های آماری نشان داد بازداری رفتاری همبستگی معنا داری با افسردگی دارد. یافته ها نشان داد همبستگی مستقیم فعال سازی رفتاری با افسردگی و همبستگی دشواری در تنظیم هیجان با افسردگی معنا دار نیستند. بنابراین، می توان مدعی شد که الگوی فرضی نسبت به الگوی رقیب، بهتر می تواند روابط بین متغیرهای پژوهش را تبیین کند. دشواری در تنظیم هیجان یک متغیر واسطه ای در رابطه فعال سازی رفتاری و بازداری رفتاری با افسردگی محسوب می شود و با کنترل این متغیر می توان نقش فعال سازی رفتاری و بازداری رفتاری را بر علایم افسردگی کنترل نمود.
  کلیدواژگان: افسردگی، دشواری در تنظیم هیجانی، فعال سازی و بازداری رفتاری
 • معصومه محسنی کبیر*، علیرضا کیامنش، حمید پورشریفی، مریم مشایخ صفحات 67-78
  عوامل زیادی مانند رفتارهای ابرازی و ابزاری، در تعاملات زوجین و رضایت زناشویی آنها موثراند که میتوان آنها را در سه گروه فردی، محیطی و رابطه تعاملی زوجین طبقه بندی نمود. رضایت جنسی یکی از عوامل بین فردی است که بر رضایت زناشویی موثر است. تجربه نشان داده است که سازگاری بالا، صمیمت، ارتباط و حمایت از همسر با افزایش رضایت جنسی همراه است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین متغیر رفتارهای ابرازی و ابزاری با رضایت زناشویی به میانجیگری رضایت جنسی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. برای این منظور از بین افراد متقاضی توافقی 395 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر وضعیت زناشویی، رضایت جنسی، رفتارهای ابرازی و ابزاری روابط زوجین مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی شاخص های برازش مدل نهایی نشان داد رفتارهای ابرازی و ابزاری رابطه مثبت و معنادار با رضایت زناشویی دارد. همچنین رضایت جنسی میتواند رابطه بین ، رفتارهای ابرازی و ابزاری با رضایت زناشویی را میانجیگری کند. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت از آنجا که ازدواج یکی از تصمیمات مهم زندگی محسوب میشود می توان با تمرکز بر رفتارهای ابرازی و ابزاری و آموزشهای پبش از ازدواج بر رضایت زناشویی و رضایت جنسی و تداوم روابط بین زوجین و افزایش کیفیت زوجین افزود.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، رضایت جنسی، رفتارهای ابرازی، رفتارهای ابزاری
 • ساره پیمان*، مهین عسکری، عبدالوهاب سماوی، ازیتا امیرفخرایی صفحات 79-90
  طرح واره درمانی وابستگی به مواد مخدر را به عنوان یک اختلال اولیه شناسایی می کند و فعال شدن طرح واره ناسازگار اولیه و اجتناب ناسازگار را عامل مهمی در افزایش عود مجدد وابستگی به مواد در میان افراد مبتلا به اعتیاد می داند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روان شناختی در افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون بود. برای این منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل، 40 نفر معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز ترک اعتیاد شیراز، به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری شامل گروه کنترل و گروه طرح واره درمانی کاربندی شدند. آزمودنی ها در ابتدا و انتهای پژوهش از نظر نظم جویی شناختی هیجان و بهزیستی روان شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که طرح واره درمانی باعث افزایش راهبرد سازگارانه تنظیم شناختی هیجان و کاهش نمره راهبرد ناساگارانه تنظیم شناختی هیجان و افزایش بهزیستی روان شناختی می شود.نتایج فوق نشان می دهد که طرح واره درمانی ، درمان موثری برای بهبود بیماران مبتلا به اعتیاد می باشد و می توان از این شیوه درمانی در کنار سایر روش های دارویی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، تنظیم شناختی هیجان، بهزیستی روان شناختی، اعتیاد
 • محمد صاحب الزمانی، فرهاد ادهمی مقدم*، فیروزه دلاوران، بهاره زاهد پاشا صفحات 91-101

  تاکید بیش از حد بر زیبایی، باعث رشد روزافزون متقاضیان جراحی زیبایی در کشورهای مختلف شده است. این جراحی ها بیشتر برای از میان بردن ناخوشنودی افراد از ظاهر خود و در پاره ای از موارد جهت افزایش عزت نفس انجام می‏شود. هدف این پژوهش، بررسی میزان عزت نفس، رضایتمندی و نگرش به دوام اثر دارو در افراد متقاضی انجام بوتاکس درکلینیک های منتخب شهر تهران بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی- مقطعی به روش نمونه گیری در دسترس، 240 متقاضی بوتاکس از نظر عزت نفس، رضایتمندی و نگرش نسبت به دوام دارو مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد عزت نفس، رضایتمندی  و نگرش نسبت به دوام اثر دارو، ارتباط معناداری را بین زنان و مردان نشان ندارد. نتایج، ارتباط معناداری را بین عزت نفس و رضایت مندی از تزریق بوتاکس و نگرش به دوام اثر دارو و رضایت مندی نشان می دهد. نتایج نشان می‏دهد که هر چه نگرش نسبت به دوام اثر دارو افزایش یابد، رضایتمندی و هر چه رضایتمندی افزایش یابد، عزت نفس افراد نیز افزایش می یابد. این پژوهش از رابطه عزت نفس و تقاضا و اقدام پزشکی برای زیبایی حمایت می کند.

  کلیدواژگان: عزت نفس، رضایت مندی، بوتاکس
|
 • Elham Abdi, Isaac Rahimian Boogar *, Elham Abdi, Raheb Ghorbani Pages 7-14
  Bipolar disorder is one of the most common mental disorders, which main characteristics are recurring periods of mania and depression. Such periods adversely affect various areas of a person’s life including cognition, emotions, relationships and life performance. The aim of this study was to determine the effectiveness of family-centered intervention using cyberspace on the impulsivity in patients with bipolar disorder. For this purpose, during semi-experimental research with pre-test-post-test and follow-up, 30 patients with bipolar disorder referred to counseling centers and psychological services along with their family members were selected by convenience sampling method and randomly divided into two experimental and control groups. Family-centered intervention based on Miklowitz's approach using cyberspace was implemented for the experimental group and the control group was not subjected to any intervention. Subjects were tested for impulsivity before, after and two months after completing the research. The results of the variance analysis with repeated measurements showed that the family-centered intervention based on the Miklowitz approach using cyberspace is effective in the experimental group's impulsivity scores. As a result, it can be concluded that family-oriented intervention with Miklowitz approach can be effective in reducing impulsivity in bipolar disorder patients.
  Keywords: Family-centered intervention based on the Miklowitz approach, impulsivity, bipolar disorder
 • Seyed Masoud Dehghan Manshadi *, Elham Froozandeh, Mohamad Zarehneyestanak Pages 15-24

  Marital Betray is a traumatic and growing factor in different societies causes many problems for betrayed spouse. The purpose of this study was the effectiveness Autobiographical Memory Specificity Training on rumination, experiential avoidance and quality of betrayed women with depression symptoms in Yazd. For this purpose, during a quasi-experimental pretest-posttest study with a control group, 30 betrayed women were selected by convenience sampling method and randomly assigned to the experimental and control groups. Participants were evaluated in terms of acceptance and practice, rumination and quality of life before and after the intervention. The experimental group received 6 sessions of Autobiographical memory specificity training. Multivariate analysis of covariance results showed that compared to the control group, the experimental group showed a significant decrease in experiential avoidance and mental rumination and a significant increase in the quality of life. It seems that this method can be used as an effective therapeutic intervention in betrayed people.

  Keywords: Autobiographical Memory Specificity Training, experiential avoidance, Ruminations, quality of life
 • Nazaninzeinab Jaberzadeh, MohammadHossein Bayazi *, Vahid Mashayekhi Goyonlo, Majid Anushiravani, Monavvar Afzal-Aghaee Pages 25-40

  Clinical route of many dermatologic diseases is due to the mutual and complex interactions between biological, psychological, and social causes that can affect them as predisposing, accelerating, or enduring factors. Psoriasis is one of the most common autoimmune skin diseases with psychosomatic origins and consequences, which is accompanied by vulnerability to stress, emotional disorders, and difficulty in expressing negative feelings. Many psoriasis sufferers have problems in how much they experience anger and how to express and control anger. Two components of D personality including, negative emotionality, social inhibition, and emotional ataxia seem to be important in psoriasis. Due to the neglect of clinical researches and organized attention to the investigation and improvement of the psychological factors of this disease, a more comprehensive explanation of the occurrence of this disease with a more targeted interaction and integration of medical and psychological perspectives is nessesary. Theorethical and practical conjunction between dermatologists, psychologists and psychiatrics in the interdisciplinary field of psychodermatology can lead to maintain higher health services for psoriatic patients as well as achieving scientific outcomes.

  Keywords: Anger, psoriasis, type D personality, Alexithymia, Psychodermatology
 • Jila Hasani, Abdollah Omidi *, Zahra Zanjani Pages 41-54
  Washing/pollution obsession is one of the most common types of obsessive-compulsive disorders in the world. When faced with certain situations, people with this disorder are more prone to experience disgust and have more trouble in resisting their negative emotions, and in obsessive situations, they act with lower awareness and a more judgmental view. The purpose of this research was to compare the disgust propensity sensitivity, emotion regulation and mindfulness in people with and without washing/pollution obsessions. For this purpose, during a comparative study, 30 people with washing/pollution obsession and 30 people without washing/pollution obsession were selected by convenience sampling method and evaluated in terms of disgust propensity sensitivity, mindfulness and emotion regulation. The results of statistical analysis showed that people with washing/pollution obsessive compulsive disorder experience more disgust propensity sensitivity and have less mindfulness skills. The findings of this research indicate the importance of emotional and cognitive functions of these people in their more effective functioning.
  Keywords: Disgust Propensity Sensitivity, Emotion Regulation. Mindfulness, Washing, Pollution Obsession
 • Afsaneh Frashbandi, Fariba Hafezi *, Zahra Eftekhar Saad, Alireza Heidarie Pages 55-66
  Depression is one of the most common mental disorders. Exploring the vulnerabilities of this disorder and how these factors relate to each other remains a fundamental issue in mental health. The aim of this study was to determine the mediating role of difficulty in emotion regulation in explaining the correlation between behavioral activation system and behavioral inhibition with depression. For this purpose, in a descriptive correlational study, 200 students of Ahvaz Islamic Azad University were selected by convenience sampling method and tested for emotion regulation, behavioral activation and inhibition system, and depression. Evaluation of structural pattern using statistical indicators showed that behavioral inhibition has a significant correlation with depression. The results showed that the direct correlation between behavioral activation and depression and the difficult correlation between emotion regulation and depression were not significant. Therefore, it can be argued that the hypothetical model can better explain the relationships between research variables than the competing model. Difficulty in regulating emotion is a mediating variable in the relationship between behavioral activation and behavioral inhibition with depression, and by controlling this variable, the role of behavioral activation and behavioral inhibition on the symptoms of depression can be controlled.
  Keywords: depression, Difficulty in emotional regulation, Activation, behavioral inhibition
 • Masoumeh Mohseni Kabir *, Alireza Kiaamanesh, Hamid Poursharifi, Maryam Mashayekh Pages 67-78
  Many factors effect on couple interactions and marital satisfaction like expressive and instrumental behaviors that can classified in three groups: personal, environmental, and couple interactive relationship. Sexual satisfaction is one of the interpersonal factors that can effect on marital satisfaction. Experience has shown that high compatibility, intimacy, relations and spouse support is accompany with increased sexual satisfaction. The purpose of this research is to investigate the relation between expressive and instrumental behavior variable with marital satisfaction and mediating of sexual satisfaction using modeling method of structural equations. For this reason from consensus applicants, 395 people were selected by convenience sampling method and and were evaluated in terms of marital status, sexual satisfaction, expressive and instrumental behaviors of couples' relationships. The result of final model of fit index showed that expressive and instrumental behaviors have got positive and meaningful relation with marital satisfaction. Also sexual satisfaction can mediate the relation between expressive and instrumental behaviors with marital satisfaction. According to the findings it can be concluded that because marriage is one of the important decision; focusing on expressive and instrumental behaviors and premarital education can increase martial satisfaction, sexual satisfaction, lasting relationship between couples, and increase the quality of couples.
  Keywords: marital satisfaction, sexual satisfaction, expressive behavior, instrumental behavior
 • Sareh Peyman *, Mahin Askari, Abdolvahab Samavi, Azita Amirfakhraei Pages 79-90
  Schema therapy identifies drug addiction as a primary disorder and considers the activation of primary maladaptive schema and maladaptive avoidance to be an important factor in increasing the relapse of drug dependence among addicted people. The aim of this research was to investigate the effectiveness of schema therapy on adaptive and maladaptive strategies of cognitive regulation of emotion and psychological well-being in addicted individuals undergoing methadone preservation treatment. For this purpose, during a semi-experimental research with pre-test, post-test and control group, 40 addicts undergoing preservation treatment with methadone in Shiraz addiction treatment centers were selected by convenince sampling method and randomly divided into two groups of 20 including the control group and the schema therapy group. Subjects were evaluated at the beginning and end of the study in terms of cognitive regulation of emotion and psychological well-being. The results of multivariate covariance analysis showed that schema therapy increases the adaptive strategy of cognitive regulation of emotion and decreases the score of incompatible strategy of cognitive regulation of emotion and increases psychological well-being. It can be concluded that schema therapy is an effective treatment for the recovery of patients suffering from addiction and this treatment method can be used along with other medicinal methods.
  Keywords: Schema Therapy, cognitive regulation of emotion, psychological well-being, addiction
 • Mohammad Sahebalzamani, Farhad Adhami Moghadam *, Firouzeh Delavaran, Bahareh Zahedpasha Pages 91-101

  Excessive emphasis on beauty has caused the growing number of applicants for cosmetic surgery in different countries. These surgeries are mostly done to eliminate people's dissatisfaction with their appearance and in some cases to increase self-esteem. The purpose of this research was to investigate the level of self-esteem, satisfaction and attitude towards the durability of drug effects in people applying for Botox in selected clinics in Tehran. For this purpose, during a cross-sectional descriptive research, 240 Botox applicants were selected by convenience sampling method and evaluated in terms of self-esteem, satisfaction and attitude towards the durability of the drug. The results of regression analysis showed that self-esteem, satisfaction and attitude towards the durability of drug effects do not show a significant relationship between men and women. The results show a significant relationship between self-esteem and satisfaction with botox injection and attitude towards the durability of the drug effect and satisfaction. The results show that the higher the attitude towards the durability of the drug effect, the higher the satisfaction, and the higher the satisfaction, the higher the self-esteem of the people. This research supports the relationship between self-esteem and demand and medical treatment for beauty.

  Keywords: Self-esteem, Satisfaction, Botox