درباره نشریه
ISSN:
2008-4838
eISSN:
2423-785X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر علی اسدی
سردبیر:
دکتر سیدحمید موحدمحمدی
مدیرداخلی:
دکتر امیر علم بیگی
کارشناس:
معصومه کریمی
تلفن:
026-32246355
دورنگار:
026-32246355
سایت اختصاصی:
ijaedr.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران،
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/10
این مجله تا پایان سال 86 با عنوان علوم کشاورزی ایران منتشر شده است.
مدیر مسئول
دکتر علی اسدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Ali Asadi
Professor, Agricultural Economics, University of Tehran
Specialist: Promotion and education of agriculture
کارشناس
معصومه کریمی
معصومه کریمی
دانشگاه تهران
Masoume Karimi Razekani
University of Tehran
سردبیر
دکتر سیدحمید موحدمحمدی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
seyed Hamid Movahed Mohammadi
Professor, School of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Promotion and education of agriculture
هیات تحریریه
دکتر حبیب الله سلامی
استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Hbibollah Salami
Professor, Agricultural Economics, University of Tehran
Specialist: Agricultural Economics
دکتر غلامرضا پیکانی ماچیانی
دانشیار قتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی، اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی
Gholamreza Peykani Machiani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Economics of Production and Management of Agricultural Units - Agricultural Policy and Development
دکتر محمد بخشوده
استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
Mohammad Bahkshoodeh
Professor, Agricultural Extensioon and Education, University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
دکتر باب الله حیاتی
استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد منابع و محیط زیست
Babollah Hayati
Professor, Agricultural Economics, University of Tabriz
Specialist: Resource and Environment Economics
دکتر داریوش حیاتی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و توسعه کشاورزی
Daryoush Hayati
Professor, University of Shirazu
Specialist: Promotion and development of agriculture
دکتر ناصر شاهنوشی
استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد کشاورزی
Naser Shahnooshi
Professor, Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy, Agricultural Economics
دکتر عباس عرب مازار
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد و علوم سیاسی
Abbas Arabmazar
Associate professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
دکتر شاپور ظریفیان
استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Shapour Zarifian
Assistant Professor, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran
Specialist: Agricultural Extension and Education
دکتر هوشنگ ایروانی
استاد مدیریت آموزشهای مستمر بزرگسالان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد و توسعه کشاورزی
Hooshang Iravani
University of Tehran
دکتر محمد چیذری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تحصیلات تکمیلی کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Chizari
Department of Agricultural Extension, Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural Extension Education, Agricultural Promotion and Training
دکتر ایرج صالح
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Iraj Saleh
Associate Professor, School of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Agricultural Economics
دکتر رسول محمدرضایی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Rasoul Mohammad Rezaee
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Economics
دکتر یوسف حجازی
استاد آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Yousef Hejazi
University of Tehran
Specialist: Agricultural Promotion and Training
مدیرداخلی
دکتر امیر علم بیگی
استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج کشاورزی
Amir Alambeigi
Assistant Professor, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran
Specialist: Agriculture emitting
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۰