درباره نشریه
ISSN:
2008-4838
eISSN:
2423-785X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر علی اسدی
سردبیر:
دکتر سید حمید موحدمحمدی
مدیرداخلی:
دکتر امیر علم بیگی
کارشناس:
معصومه کریمی
تلفن:
026-32246355
دورنگار:
026-32246355
سایت اختصاصی:
ijaedr.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران،
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/29

این مجله تا پایان سال 86 با عنوان علوم کشاورزی ایران منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر علی اسدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Ali Asadi
Professor Agricultural Economics
University of Tehran
Specialist: Promotion and education of agriculture
کارشناس
معصومه کریمی
معصومه کریمی

دانشگاه تهران
Masoume Karimi Razekani

University of Tehran
سردبیر
دکتر سید حمید موحدمحمدی
استاد ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، کشاورزی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی، ارزشیابی آموزشی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش کشاورزی
Seyed Hamid Movahed Mohammadi
Professor, Ag Ex & Education
University of Tehran
Specialist: Aggricultural Extension and Education
اعضای تحریریه
دکتر حبیب الله سلامی
استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Hbibollah Salami
Professor Agricultural Economics
University of Tehran
Specialist: Agricultural Economics
دکتر غلامرضا پیکانی ماچیانی
دانشیار قتصاد کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی، اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی
Gholamreza Peykani Machiani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Economics of Production and Management of Agricultural Units - Agricultural Policy and Development
دکتر محمد بخشوده
استاد ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی
Mohammad Bahkshoodeh
Professor Agricultural Extensioon and Education
University of Shirazu
Specialist: Agricultural Economics
دکتر باب الله حیاتی
استاد اقتصاد کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد منابع و محیط زیست
Babollah Hayati
Professor Agricultural Economics
University of Tabriz
Specialist: Resource and Environment Economics
دکتر داریوش حیاتی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ترویج و توسعه کشاورزی
Daryoush Hayati
Professor
University of Shirazu
Specialist: Promotion and development of agriculture
ناصر شاهنوشی

Naser Shahnoushi

دکتر عباس عرب مازار
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد و علوم سیاسی، اقتصادسنجی و توسعه
Abbas Arabmazar
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
شاپور ظریفیان
دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ترویج کشاورزی
Shapour Zarifian
Associate Professor, Agricultural Extension & Education, Extension & Rural Development Department, Faculty of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Extension
حسین آزادی

دکتر سید حمید موحدمحمدی
استاد ترویج و آموزش کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، کشاورزی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی، ارزشیابی آموزشی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش کشاورزی
Seyed Hamid Movahed Mohammadi
Professor, Ag Ex & Education
University of Tehran
Specialist: Aggricultural Extension and Education
دکتر هوشنگ ایروانی
استاد مدیریت آموزشهای مستمر بزرگسالان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد و توسعه کشاورزی
Hooshang Iravani

University of Tehran
دکتر محمد چیذری

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تحصیلات تکمیلی کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Chizari
Department of Agricultural Extension
Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural Extension Education, Agricultural Promotion and Training
دکتر ایرج صالح
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Iraj Saleh
Associate Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Agricultural Economics
دکتر یوسف حجازی
استاد آموزش و ترویج کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Yousef Hejazi

University of Tehran
Specialist: Agricultural Promotion and Training
مدیرداخلی
دکتر امیر علم بیگی
استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج کشاورزی
Amir Alambeigi
Assistant Professor Faculty of Economics and Agricultural Development
University of Tehran
Specialist: Agriculture emitting
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۹۲