درباره نشریه
ISSN:
2008-5222
eISSN:
2717-4093
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز (دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)
مدیر مسئول:
دکتر فریده عصاره
سردبیر:
دکتر عبدالحسین فرج پهلو
مدیر اجرایی:
دکتر زهره چراغی
سایت اختصاصی:
slis.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، دفتر مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/22
مدیر مسئول
دکتر فریده عصاره
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Osareh Farideh
Professor Department of Information Science and Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
سردبیر
دکتر عبدالحسین فرج پهلو
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Abdolhosein Farajpahlou
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
اعضای تحریریه
دکتر زاهد بیگدلی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahed Bigdeli
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر محمدحسین دیانی
استاد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mohammad Hossein Dayyani
Professor
Specialist: Knowledge and Information Science
دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت دانش ، علم سنجی
Mohammad Hassanzadeh
Professor, Faculty of Management and Economics, knowledge and Information science
Tarbiat Modares University
Specialist: Knowledge and Information science, Scientometrics , Knowledge Management
دکتر حمیدرضا جمالی مهمویی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hamid Reza Jamali Mahmouee
Associate Professor
Kharazmi University
دکتر یزدان منصوریان
مربی علم اطلاعات و دانش شناسی
Charles Sturt University, Australia
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Yazdan Mansourian
Instructor, School of Information and Communication Studies
Charles Sturt University, Australia
Specialist: Information science
Pit Pichappan

Specialist: Computer and Information Sciences
Jean Charles Lamirel

Specialist: Computer and Information Sciences
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Full Professor, Department of Library and Information Science
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
دکتر مرتضی کوکبی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Morteza Kokabi
Professor, Knowledge and Information Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
مدیر اجرایی
دکتر زهره چراغی

دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zohreh Cheraghi

Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۰