درباره نشریه
ISSN:
2008-5222
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز (دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)
مدیر مسئول:
دکتر فریده عصاره
سردبیر:
دکتر عبدالحسین فرج پهلو
مدیرداخلی:
دکتر زهره چراغی
سایت اختصاصی:
slis.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، دفتر مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/20

این مجله یکی از مجلات تخصصی تفکیک شده از <a href=magarchive. asp? mgID=3231> مجله علوم تربیتی و روانشناسی </a> است و از سال 90 به شکل الکترونیکی منتشر می شود.

مدیر مسئول
دکتر فریده عصاره
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Osareh Farideh
Professor Department of Information Science and Science
Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
سردبیر
دکتر عبدالحسین فرج پهلو
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Abdolhosein Farajpahlou
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
اعضای تحریریه
دکتر زاهد بیگدلی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahed Bigdeli
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
دکتر زهیر حیاتی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zoheyr Hayati
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Information Science and Science
دکتر محمدحسین دیانی
استاد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mohammad Hossein Dayyani
Professor
Specialist: Knowledge and Information Science
دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت دانش ، علم سنجی
Mohammad Hassanzadeh
Professor Faculty of Education and Psychology
Tarbiat Modares University
Specialist: Knowledge and Information science, Scientometrics , Knowledge Management
دکتر حمیدرضا جمالی مهمویی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hamid Reza Jamali Mahmouee
Associate Professor
Kharazmi University
دکتر یزدان منصوریان
دانشیار گروه کتابخانه و علوم اطلاعات
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Yazdan Mansourian
Associate Professor Department of Library and Information Sciences
Kharazmi University
Specialist: Information science
Pit Pichappan

Specialist: Computer and Information Sciences
Jean Charles Lamirel

Specialist: Computer and Information Sciences
دکتر زهره چراغی

دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zohreh Cheraghi

Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
دکتر نصرالله امامی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso
Shahid Chamram University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهری پریرخ
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mehri Parirokh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
دکتر فریده عصاره
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Osareh Farideh
Professor Department of Information Science and Science
Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
دکتر سید رحمت الله فتاحی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Rahmatollah Fattahi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
دکتر عبدالحسین فرج پهلو
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Abdolhosein Farajpahlou
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
دکتر مرتضی کوکبی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Morteza Kokabi
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
مدیرداخلی
دکتر زهره چراغی

دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zohreh Cheraghi

Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۶