درباره نشریه
ISSN:
2676-7082
eISSN:
2676-668X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مدیر مسئول:
دکتر فاضل امیری
سردبیر:
دکتر فاضل امیری
جانشین سردبیر:
دکتر مهدی فرح پور
مدیر اجرایی:
دکتر اسماعیل کوهگردی
مدیرداخلی:
دکتر طیبه طباطبایی
کارشناس:
نرگس دباش
کارشناس:
مهری بافنده
سایت اختصاصی:
girs.iaubushehr.ac.ir
نشانی:
بوشهر، خیابان شهید مطهری، رو بروی آتش نشانی، مرکز رشد علم و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دفتر مجله کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی
تلفن همراه:
09381259197
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/19
مدیر مسئول
دکتر فاضل امیری
دانشیار واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: گرایش تصمیم گیری چند معیاره مکانی و سنجش از دور در محیط زیست
Fazel Amiri
Associate Professor, Bushehr Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Multi-criteria decision making tendency and remote sensing in the environment
سردبیر
دکتر فاضل امیری
دانشیار واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: گرایش تصمیم گیری چند معیاره مکانی و سنجش از دور در محیط زیست
Fazel Amiri
Associate Professor, Bushehr Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Multi-criteria decision making tendency and remote sensing in the environment
جانشین سردبیر
دکتر مهدی فرح پور
دانشیار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سیستم پشتیبان برای برنامه ریزی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
Mehdi Farahpour
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute,
Specialist: Planning support system in GIS
هیات تحریریه
دکتر فاضل امیری
دانشیار واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: گرایش تصمیم گیری چند معیاره مکانی و سنجش از دور در محیط زیست
Fazel Amiri
Associate Professor, Bushehr Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Multi-criteria decision making tendency and remote sensing in the environment
دکتر سعید پیراسته
دانشیار دانشگاه واترلو کانادا
رشته تخصصی: ژئولوژی با گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
Saied Pirasteh
Associate Professor, University of Waterloo, Canada,
Specialist: Geography and Environmental Management
Abdul Rashid Binmohammed Sharif
Professor,
Specialist: Geomatic and GIS
دکتر طیبه طباطبایی
استادیار دانشکده مهندسی واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: محیط زیست
Tayebeh Tabatabaie
Assistant Professor, Faculty of Engineering, Bushehr Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Environment
دکتر مهدی فرح پور
دانشیار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سیستم پشتیبان برای برنامه ریزی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
Mehdi Farahpour
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute,
Specialist: Planning support system in GIS
دکتر اسماعیل کوهگردی
استادیار واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جنگلداری با گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی
Esmaeil Kouhgardi
Assistant Professor, Bushehr Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: GIS in Forestry
دکتر منصور مصداقی
استاد دانشکده علوم محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: منابع طبیعی
Mansour Mesdaghi
Professor, College of Environmental Science & Natural Resources, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Natural Resources
ویراستارفارسی
دکتر سیداحمد حسینی کازرونی
استاد واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
seyed Ahmad Hoseini kazerooni
Professor, Bushehr Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیدمجتبی حسینی
استادیار واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Seyyed Mojtaba Hoseini
Assistant Professor, Bushehr Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian the literature
ویراستار انگلیسی
Abdul Rashid Binmohammed Sharif
Professor,
Specialist: Geomatic and GIS
دکتر ناهید بابایی
استادیار واحدبوشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: منابع طبیعی
Nahid Babaei
Assistant Professor, Bushehr Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Natural resources
عبدالشریف بن محمد شریف
عبدالشریف بن محمد شریف
مدیر اجرایی
دکتر اسماعیل کوهگردی
استادیار واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جنگلداری با گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی
Esmaeil Kouhgardi
Assistant Professor, Bushehr Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: GIS in Forestry
مدیرداخلی
دکتر طیبه طباطبایی
استادیار دانشکده مهندسی واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: محیط زیست
Tayebeh Tabatabaie
Assistant Professor, Faculty of Engineering, Bushehr Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Environment
کارشناس
نرگس دباش
کارشناسی ارشد واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Narges Dabash
Masters, Bushehr Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: environmental engineering
مهری بافنده
واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی
Mehri Bafandeh
Bushehr Unit, Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۴