درباره نشریه
ISSN:
2676-7082
eISSN:
2676-668X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مدیر مسئول:
فاضل امیری
سردبیر:
فاضل امیری
جانشین سردبیر:
دکتر مهدی فرح پور
مدیر اجرایی:
دکتر اسماعیل کوهگردی
مدیرداخلی:
دکتر طیبه طباطبایی
ویراستار فارسی:
دکتر سید احمد حسینی کازرونی
ویراستار فارسی:
دکتر سید مجتبی حسینی
ویراستار انگلیسی:
رضا ذاکری نژاد
ویراستار انگلیسی:
عبدالشریف بن محمد شریف
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/girs
نشانی:
بوشهر، خیابان شهید مطهری، رو بروی آتش نشانی، مرکز رشد علم و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دفتر مجله کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی
تلفن همراه:
09381259197
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/16
مدیر مسئول
فاضل امیری
دانشیار محیط زیست و منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
رشته تخصصی: Research Fellow of GIS and Geomatics
Fazel Amiri
Associate Professor, Environmental and Natural Resources
Bushehr Branch, Islamic Azad University
Specialist: Research Fellow of GIS and Geomatics
سردبیر
فاضل امیری
دانشیار محیط زیست و منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
رشته تخصصی: Research Fellow of GIS and Geomatics
Fazel Amiri
Associate Professor, Environmental and Natural Resources
Bushehr Branch, Islamic Azad University
Specialist: Research Fellow of GIS and Geomatics
جانشین سردبیر
دکتر مهدی فرح پور
دانشیار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سیستم پشتیبان برای برنامه ریزی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
Mehdi Farahpour
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute
Specialist: Planning support system in GIS
اعضای تحریریه
دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
استاد
رشته تخصصی: سنجش از دور و اکولوژی
seyed Jamaladin Khajehdin
Professor
Specialist: Remote Sensing and Ecology
دکتر سید علی الحسینی المدرسی

Biswajeet Pradhan

رامین نورقلی پور

Ramin Nourqolipour

علی اکبر آبکار

دکتر محمدرضا چایی چی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی
Mohammad Reza Chaichi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Ecology
دکتر حسین بشری
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Hossein Bashari
Associate Professor, Natural Resources
Isfahan University of Technology
محمد جنگجو

دکتر امیرهوشنگ احسانی
دکتر امیرهوشنگ احسانی
دانشیار پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Amir Hooshang Ehsani
Associate Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر رضا جعفری
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: سنجش از دور فراطیفی، طیف سنجی، سنجش از دور پهپاد، پهنه بندی و پایش بیابان زایی و تخریب اراضی، ژئومرفولوژی، سنجش از دور و کاربردهای آن، سنجش از دور
Reza Jafari
Associate Professor, Department of Natural Resources
Isfahan University of Technology
Specialist: Remote sensing of environment, Multispectral and hyperspectral remote sensing, Geomorphology, Desertification mapping and monitoring, Drone remote sensing, Land degradation mapping and monitoring, Spectrometry, Remote sensing
دکتر نصرت الله صفاییان
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مدیریت مرتع
Nosratollah Safaeian
Professor College of Natural Resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Rangeland Management
دکتر مریم شکری
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مهندسی فیتو اکولوژی
Maryam Shokri
Professor College of Natural Resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Phytoecology Engineering
دکتر علی آریاپور
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Ariapour
Faculty of Agriculture and Natural Resources of Boroujerd Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر امیر رضا طلایی خوزانی
کارشناس مدیر پروژه بخش طراحی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب
شرکت مهندسین مشاور پارس آبنوس صنعت آریا
رشته تخصصی: اکسیداسیون فتوکاتالیتیک، تجزیه بیولوژیک، مدلسازی آلودگی هوا
Amirreza Talaiekhozani
Expert, Project Manager in Department of Water and Wastewater Treatment Systems Design
شرکت مهندسین مشاور پارس آبنوس صنعت آریا
Specialist: Photocatalytic oxidation, Biological degradation, Air pollution modeling
فاضل امیری
دانشیار محیط زیست و منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
رشته تخصصی: Research Fellow of GIS and Geomatics
Fazel Amiri
Associate Professor, Environmental and Natural Resources
Bushehr Branch, Islamic Azad University
Specialist: Research Fellow of GIS and Geomatics
دکتر سعید پیراسته
دانشیار دانشگاه واترلو کانادا
رشته تخصصی: ژئولوژی با گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
Saied Pirasteh
Associate Professor University of Waterloo, Canada
Specialist: Geography and Environmental Management
دکتر طیبه طباطبایی
استادیار دانشکده مهندسی واحد بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: محیط زیست
Tayebeh Tabatabaie
Assistant Professor Faculty of Engineering, Bushehr Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Environment
دکتر مهدی فرح پور
دانشیار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سیستم پشتیبان برای برنامه ریزی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
Mehdi Farahpour
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute
Specialist: Planning support system in GIS
دکتر منصور مصداقی
استاد دانشکده علوم محیط زیست و منابع طبیعی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: منابع طبیعی
Mansour Mesdaghi
Professor College of Environmental Science & Natural Resources
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Natural Resources
ویراستار فارسی
دکتر سید احمد حسینی کازرونی
استاد واحد بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
seyed Ahmad Hoseini kazerooni
Professor Bushehr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید مجتبی حسینی
استادیار واحد بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Seyyed Mojtaba Hoseini
Assistant Professor Bushehr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian the literature
ویراستار انگلیسی
رضا ذاکری نژاد

عبدالشریف بن محمد شریف
عبدالشریف بن محمد شریف

مدیر اجرایی
دکتر اسماعیل کوهگردی
استادیار واحد بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جنگلداری با گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی
Esmaeil Kouhgardi
Assistant Professor Bushehr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: GIS in Forestry
مدیرداخلی
دکتر طیبه طباطبایی
استادیار دانشکده مهندسی واحد بوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: محیط زیست
Tayebeh Tabatabaie
Assistant Professor Faculty of Engineering, Bushehr Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Environment
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۹