فهرست مطالب

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی - سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1402)

فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقایسه ابر نقاط و تصاویر رنگی پهپاد در برآورد مساحت تاج تک درختان در جنگل های دست کاشت کاج تهران (Pinus eldarica)
  علی حسینقلی زاده، یوسف عرفانی فرد*، سید کاظم علوی پناه، هومن لطیفی، یاسر جویباری مقدم صفحات 1-4
  کاربرد داده های پهپاد در اندازه گیری ویژگی های کمی تک درختان ازجمله مساحت تاج به سرعت در حال توسعه است. هرچند کارایی انواع داده های قابل جمع آوری توسط پهپادها در این زمینه کمتر مورد مقایسه قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه تصاویر رنگی و ابر نقاط پهپاد در برآورد مساحت تاج تک درختان کاج در یک جنگل دست کاشت در پارک پردیسان استان خراسان شمالی انجام شد. هر دو داده برای برآورد مساحت تاج 324 درخت کاج با قطعه بندی تصویر RGB و قطعه بندی ابر نقاط با الگوریتمMarker-Controlled Watershed تحلیل شدند. نتایج نشان داد مساحت تاج برآوردی روی ابر نقاط از صحت و دقت بیشتری نسبت به تصاویر رنگی (به ترتیب ضریب همبستگی 95/0 و 81/0، ضریب تعیین 97/0 و 59/0، مقایسه جفتی با 97/0 = P و 05/0 > P) برخوردار بود. علاوه بر این، مساحت تاج درختان کاج با تاج بزرگ (> 18 مترمربع) با صحت بیشتری نسبت به درختان با تاج متوسط و کوچک روی ابر نقاط پهپاد برآورد شده است. به طورکلی، می توان نتیجه گرفت در برآورد مساحت تاج درختان کاج تهران در جنگل دست کاشت مورد مطالعه، قطعه بندی ابر نقاط حاصل از داده های پهپاد از کارایی بیشتری نسبت به قطعه بندی تصاویر رنگی برخوردار بوده است.
  کلیدواژگان: الگوریتم Marker-Controlled Watershed، پارک پردیسان بجنورد، قطعه بندی، مدل ارتفاعی تاج
 • ارزیابی کارایی استفاده از تغییرات خرد اقلیم در تفکیک پوشش اراضی در مقایسه ‏با برخی از روش های طبقه بندی نظارت شده در ‏محیط های شهری خشک
  نجمه ستاری، ملیحه عرفانی*، فاطمه جهانی شکیب صفحات 5-8
  تفکیک بین اراضی بایر و ساخت و ساز شده از یکی از مهم ترین مسایل در تهیه نقشه کاربری اراضی/ پوشش اراضی در اقلیم های خشک و ‏نیمه خشک ‏است. در این راستا پژوهشگران بسیاری سعی در افزایش دقت طبقه بندی از طریق به کارگیری روش های مختلف داشته اند که ‏دنبال کردن برخی از روش ها ‏پیچیده و زمانبر است. از این رو مقاله حاضر با هدف به کارگیری تغییرات خرد اقلیم از طریق اجرای ‏الگوریتم پهنه بندی محلی اقلیم (‏LCZ‏) در شناسایی ‏کاربری اراضی با تاکید بر تفکیک مناطق ساخت و ساز شده در یکی از شهرهای ‏خشک ایران انجام شد و کارایی روش با بررسی صحت طبقه بندی در ‏مقایسه با روش های مختلف نظارت شده شامل حداکثر احتمال، ‏حداقل فاصله، فیشر، ‏KNN، ‏Artmapفازی، شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان مقایسه ‏گردید. منطقه مورد مطالعه شهر زاهدان ‏بوده که دارای رشد مناطق ساخت و ساز شده بسیار چشمگیری در دهه های گذشته است. به این منظور از چهار ‏دوره از تصاویر ماهواره ‏لندست هشت سال 2020 استفاده شد. نمونه های تعلیمی از گوگل ارث استخراج شد و صحت سنجی نتایج طبقه بندی ها به کمک ‏‏218 نقطه ‏تصادفی انجام شد. نتایج صحت سنجی نشان داد که استفاده از الگوریتم ‏LCZ‏ با صحت کلی و ضریب کاپای 33/96 درصد و 95/0 ‏بالاترین و ‏پس از آن روش های ماشین بردار پشتیبان و فیشر با صحت کلی 61/87 و 03/83 و ضریب کاپای 82/0 و 75/0 قرار دارند. از ‏این رو برای مطالعات ‏کاربری اراضی/پوشش اراضی روش ‏LCZ‏ که خرد اقلیم های محلی را در نظر می گیرد، پیشنهاد می شود.‏
  کلیدواژگان: خرد اقلیم، طبقه بندی خشک، سنجش از دور، مناطق خشک و نیمه خشک، استخراج پدیده ها
 • بررسی روند فرونشست دشت اصفهان با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفریقی راداری
  مرجان طالبی نیا، حسن خسروی*، غلامرضا زهتابیان، آرش ملکیان، حمیدرضا کشتکار صفحات 9-12
  در تحقیق حاضر، جهت بررسی رخداد پدیده فرونشست زمین در دشت اصفهان، از نرم افزار اسنپ 8 و تکنیک تداخل سنجی تفریقی راداری استفاده گردید. به همین منظور، پس از پردازش تصاویر سنتینل-1، نقشه های نرخ و شدت فرونشست در بازه زمانی 1398-1394، تهیه شدند. همچنین تغییرات سطح ایستابی آب زیرزمینی در بازه زمانی 1397-1381، به عنوان یکی از عوامل ژیودوتیک موثر بر فرونشست، برای تطابق با نقاطی که دارای فرونشست هستند، موردبررسی قرار گرفت. در ادامه خروجی نرم افزار اسنپ با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (ArcGIS10.8)، با لایه های کاربری اراضی و متوسط تغییرات سطح ایستابی، موردمطالعه قرار گرفتند و نقشه های میانگین تغییرات فرونشست، افت آب زیرزمینی، انحراف معیار و زمان وقوع بیشترین مقدار فرونشست تهیه گردید. نتایج نشان داد، مناطق دارای افت آب زیرزمینی با کاربری شهری، راه و جاده سازی و اراضی کشاورزی دارای فرونشست با نرخ حداکثری 8/20-2/14 سانتی متر در سال های 1398-1397، هستند. متوسط تغییرات، بیانگر بیشینه فرونشست 6/9 سانتی متر در سال، در راستای خط دید ماهواره، در منطقه شهری است. همچنین تحلیل های مکانی مخاطرات فرونشست در نقاط استراتژیک نشان داد که منطقه مطالعاتی نیازمند ارایه هشدارهای لازم جهت رخداد بحران فرونشست در ابعادی وسیع تر در آینده است.
  کلیدواژگان: فرونشست، دشت اصفهان، سنتینل-1، سیستم اطلاعات مکانی، کاربری اراضی
 • مدل سازی تولید اولیه سطح زمین با استفاده از شاخص های ماهواره لندست-8 در مراتع سیاه‎پوش و گنج گاه استان اردبیل، ایران
  پشمینه محمدنژاد، مهدی معمری*، اردوان قربانی، فرید دادجو، ودود محمدی صفحات 13-16
  هدف از این مطالعه برآورد تولید (تولید اولیه سطح زمین) فرم های رویشی و کل با استفاده از تصاویر لندست 8 در مراتع سیاه پوش و گنج گاه استان اردبیل بود. نمونه برداری میدانی در خرداد ماه 1398 انجام شد و تصویر ماهواره ای هم زمان با آن دریافت شد. تعداد هفت مکان نمونه برداری انتخاب شد و در هر مکان سه ترانسکت 100 متری موازی و عمود بر جهت شیب مستقر شد و در امتداد هر ترانسکت از 10 پلات (یک متر مربعی)، تولید فرم های رویشی به روش تصادفی-سیستماتیک برداشت شد (در مجموع 210 پلات). تعداد 22 شاخص گیاهی با توجه به مرور منابع انتخاب و برای منطقه محاسبه شد. سپس، هم بستگی بین تولید فرم های رویشی و کل با شاخص های گیاهی محاسبه و شاخص گیاهی دارای بالاترین هم بستگی برای مدل سازی انتخاب شد. برای مدل سازی از معادله خطی درجه یک استفاده شد و معادلات به دست آمده در نرم افزار ArcGIS به صورت نقشه برآورد شد. نتایج نشان داد از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص NDVI مناسب ترین شاخص برای مدل سازی بود؛ با این حال بیش ترین هم بستگی این شاخص با تولید کل (88/0) و تولید گندمیان (78/0) بود؛ درحالی که هم بستگی کم تری با تولید پهن برگان علفی (41/0) و بوته ای ها (31/0) داشت. محدوده تغییرات تولید مدل سازی شده برای گندمیان 0 تا 1857 کیلوگرم در هکتار، پهن برگان علفی 9 تا 766 کیلوگرم در هکتار، بوته ای ها 0 تا 458 کیلوگرم در هکتار و برای تولید کل 9 تا 3081 کیلوگرم در هکتار بود. ارزیابی صحت مدل ها با معیارهای RMSE، MDE و MAE انجام شد و صحت در حد قابل قبول بود. هم چنین مقدار اختلاف میانگین داده های واقعی با مدل سازی شده تقریبا برابر صفر بود. از نتایج این مطالعه می توان برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای تولید مرتع در راستای توسعه پایدار اکوسیستم های مرتعی منطقه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: شاخص گیاهی، لندست 8، فرم رویشی، مراتع اردبیل
 • بررسی آب قابل بارش جو در شرایط گرد و غبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنوب غربی ایران)
  طاهره انصافی مقدم*، طاهر صفرراد صفحات 17-20

  در حالی که تاثیر گازهای گلخانه ای نیروگاه ها، خودروها و سایر ذرات معلق انسان ساخت بر کیفیت هوا و بهداشت عمومی به خوبی شناخته شده، تاثیر آنها بر آب و هوا به طور کامل شناخته نشده است. دانشمندان نشان داده اند که ذرات معلق در هوا می تواند چه به طور مستقیم، از طریق بازتابش انرژی خورشیدی به آسمان، چه به طور غیر مستقیم، با افزایش بازتاب ابرها، درجه حرارت سطح زمین را کاهش دهد. ذرات معلق گرد و غبار به ویژه در مناطق شهری و صنعتی، به عنوان عامل کاهنده بارندگی و نزولات آسمانی عمل می کند. ریزگردهای بزرگ (بزرگتر از1 میکرون) می توانند بارندگی را افزایش دهند. اما ذرات بسیار ریز گرد و غبار در سطوح فوقانی جو می تواند به سرکوب بارش های فراوان بیانجامد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط ظرفیت آب قابل بارش جوی با وقایع گرد و غبار در جنوب غربی ایران طی دوره (1986 - 2016) انجام شده است. این مقاله، با استفاده از داده های طبقه بندی شده محصول مد 06(MOD06) سنجنده مادیس(MODIS) تاثیر گرد و غبار بر بارش را مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق با بررسی داده های سنجش از دور از جمله مقادیر آب قابل بارش و رخداد گرد و غبار جو در برخی موارد انتخابی، نشان داد در مقطعی از زمان که گرد و غبار به مقدار بالایی می رسد، میزان آب قابل بارش که نشانگر پتانسیل و توانایی رخداد بارش است، به طور قابل توجهی کاهش می یابد. نتایج این تحقیق نشان داد یکی از اثرات رخدادهای گرد و غبار در جنوب غربی ایران، نقصان بارش بوده و گرد و غبار می تواند به طور قابل توجهی به عنوان عامل کاهنده یا سرکوب کننده میزان بارندگی در منطقه عمل کند. کارایی بالای محصول مد 06(MOD06) در اثبات اثر کاهش دهندگی گرد و غبار بر آب قابل بارش جو در منطقه جنوب غربی ایران، در این تحقیق اثبات گردیده است.

  کلیدواژگان: آب قابل بارش، آئروسل، سنجش از دور، سنجنده مادیس(MODIS)، مد 06(MOD06)
 • مدل سازی ذخیره کربن روی زمینی با استفاده از تصاویر ماهواره های Sentinel 1,2 و روابط پارامتریک و ناپارامتریک (مطالعه موردی: جنگل های سری سه سنگده)
  سید مهدی رضایی سنگدهی، اصغر فلاح، هومن لطیفی، نسترن نظریانی* صفحات 21-24

  در پژوهش پیش رو هدف؛ یافتن مدل های آماری و تجربی مناسب جهت برآورد ذخیره کربن روی زمینی به کمک تلفیق داده های طیفی و راداری سنجنده ماهواره های Sentinel 1, 2 در قسمتی از جنگل های سری سه سنگده است. در این راستا تعداد 150 قطعه نمونه دایره ای به روش تصادفی -منظم به مساحت 10 آری انتخاب شد. در هر قطعه نمونه مشخصه های نوع گونه، ارتفاع کل درختان و قطر برابرسینه درختان با بیش از 5/7 سانتی متر ثبت شد. سپس چگالی تمام گونه های موجود در قطعات نمونه در آزمایشگاه تعیین شد. بعد از آن میزان زی توده در سطح قطعات نمونه بر اساس مدل جهانی فایو و مقدار ذخیره کربن روی زمینی نیز با اعمال ضریب محاسبه گردید. بر روی تصاویر راداری و طیفی عملیات مختلف پیش پردازش و پردازش های لازم اعمال شد. سپس ارزش های رقومی متناظر با قطعات نمونه زمینی از باندهای طیفی استخراج و به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. مدل سازی با روش های ناپارامتری جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، نزدیکترین همسایه و روش پارامتری رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفت. نتایج نشان داد به طور متوسط میانگین زی توده روی زمینی 07/469 تن در هکتار و ذخیره کربن 53/234 تن در هکتار به دست آمد. همچنین بیشترین همبستگی بین باندهای اصلی و مصنوعی با دو مشخصه مورد بررسی مربوط به باند مادون قرمز نزدیک حاصل شد. نتایج اعتبارسنجی مدل سازی تلفیق داده های نوری و راداری ماهواره های Sentinel 1, 2 با زی توده و ذخیره کربن روی زمینی نشان داد؛ روش جنگل تصادفی نسبت به دیگر پارامترهای مورد بررسی با درصد مجذور میانگین مربعات خطا و درصد اریبی به ترتیب برای مشخصه های زی توده و ذخیره کربن (79/32 و 24/2-) و (79/30 و 01/0-) در مدل سازی عملکرد بهتری داشته است. به طور کلی نتایج حاصل از اعتبارسنجی به دست آمده نشان داد استفاده از روش های جنگل تصادفی و تصاویر ماهواره های Sentinel 1, 2 عملکرد مناسبی در برآورد مشخصه های زی توده و ذخیره کربن را نداشت.

  کلیدواژگان: اریبی، زی توده، سنجش از دور، شاخص های پوشش گیاهی، ماشین بردار پشتیبان
|
 • Comparison of unmanned aerial vehicle (UAV) RGB imagery and point clouds in crown area estimation of individual trees within pine (Pinus eldarica) man-made forests
  Ali Hosingholizade, Yousef Erfanifard *, Seyed Kazem Alavipanah, Homan Latifi, Yaser Jouybari Moghaddam Pages 1-4
  Application of unmanned aerial vehicles (UAVs) is widespread in measurement of quantitative characteristics of single trees such as crown area. However, the efficiency of different types of data collected by UAVs are less compared. Therefore, the aim of this study was comparison of UAV RGB imagery and point clouds in crown area estimation of individual pine trees within a man-made forest in Pardisan Park, Northern Khorasan province, Iran. Both datatypes were analyzed by similar segmentation method (Multiresolution segmentation on the RGB images and Marker-Controlled Watershed algorithm in the point clouds) to estimate crown area of 324 sample pine trees. The results showed that the crown area measured on the point clouds had higher accuracy and precision compared to RGB imager (Spearman correlation of 0.95 and 0.81, coefficient of determination of 0.97 and 0.59, p-value of 0.97 and 0.001, respectively). Additionally, crown area of pine trees with large crown (> 18 m2) delineated on the point clouds showed the highest accuracy in comparison to trees with small and medium crowns. In general, it was concluded that segmentation of UAV point clouds was more efficient than RGB imagery segmentation in quantification of crown area of pine trees within the study area.
  Keywords: Marker-Controlled Watershed algorithm, Bojnurd Pardisan Park, Segmentation, Crown height model
 • Efficiency assessment of micro-climate change in land cover distinguishing ‎compared to some ‎supervised classification techniques for an arid urban ‎environment
  NAJMAE SATARI, Malihe Erfani *, Fatemeh Jahanishakib Pages 5-8
  The distinction between barren and build-up areas is one of the most important issues in land use/land cover mapping ‎in arid and semi-arid climates. In this regard, many researchers have tried to increase the accuracy of classification ‎using different methods that, some of which are complex and time-consuming. Therefore, the present study conducted ‎aimed to apply micro-climate change through the implementation of Local Climate Zoning (LCZ) algorithm in land ‎use identification with emphasis on the separation of build-up areas in one of the arid cities of Iran, and the efficiency ‎of the method by investigation the classification accuracy was compared with various supervised methods including ‎maximum likelihood, minimum distance, Fisher, KNN, fuzzy, artificial neural network and support vector machine. ‎The study area is Zahedan city, which has a very significant growth of build-up areas in recent decades. For this ‎purpose, four periods of Landsat satellite images year 2020 were used. Training samples were extracted from Google ‎Earth and the validation of the classification results was performed using 218 random points. The accuracy results ‎showed that the use of LCZ algorithm with overall accuracy and kappa coefficient of 96.33% and 0.95, respectively is ‎the highest and then the support vector machine and Fisher methods with overall accuracy of 86.61 and 83.03 and ‎kappa coefficient of 0.82 and 0.75, respectively. Therefore, for land use / land cover studies, the LCZ method that ‎considers the micro-climate, is proposed.‎
  Keywords: Micro-climate, Hard classification, remote sensing, Arid, semi-arid areas, Feature extraction
 • Investigation of subsidence trend in Isfahan plain using radar differential interferometry technique
  Marjan Talebiniya, Hassan Khosravi *, Gholamreza Zehtabian, Arash Malekian, Hamidreza Keshtkar Pages 9-12
  In the present study, to investigate the occurrence of land subsidence in Isfahan plain, SNAP8.0 software and radar differential interferometry technique were used. For this purpose, after processing Sentinel-1A images in the period 2019-2015, rate and intensity subsidence maps were prepared in the desired period. Also, changes in groundwater water level in the period 2002-2018, as one of the geodetic factors affecting subsidence, were studied to match the points that have subsidence. Then the output of SNAP software was studied using ArcGIS10.8, with land use layers and average water level changes and Maps of mean subsidence changes, groundwater drop, standard deviation and time of maximum subsidence were prepared. The results show the occurrence of subsidence phenomenon in areas with groundwater decline with urban use, roads and agricultural lands with a maximum rate of 14.2- 20.8 cm in the years 2018-2019. The average change represents the maximum subsidence of 9.6 cm per year, in line with the satellite line of sight, in the urban area. Also, spatial analysis of subsidence hazards at strategic points showed that the study area needs to provide the necessary warnings for the occurrence of subsidence crisis on a larger scale in the future.
  Keywords: Subsidence, Isfahan plain, Sentinel-1 A, Spatial Information System, land use
 • Modeling aboveground net primary production using Landsat-8 indices in Siahpoosh and Ganjgah rangelands of Ardabil province, Iran
  Pashmineh Mohammadnazhad, Mehdi Moameri *, Ardavan Ghorbani, Farid Dadjou, Vadood Mohammadi Pages 13-16
  The aim of this study was to estimate the aboveground net primary production (ANPP) of life forms and total ANPP using Landsat 8 images in Siahpoosh and Ganjgah rangelands of Ardabil province. Field sampling was conducted in June 2019 and a satellite image was received at the same time. Seven sampling sites was selected, and three 100-meter transects parallel and perpendicular to the slope direction was established in each sites, and along each transects from 10 plots (1m2), the ANPP of life forms with random-systematic method were collected (210 plots in total). Then, 22 plant indices were selected according to previous references and calculated for the region. Next, the correlation between the ANPP of life forms and total ANPP with plant indices was calculated and the plant index with the highest correlation was selected for modeling. The first-order linear equation was used for modeling and the equations were estimated in ArcMap software as a map. The results showed that among the studied indices, NDVI was the most appropriate index for modeling; however, the highest correlation of this index was with total ANPP (0.88), and grasses ANPP (0.78); while it had less correlation with the forbs ANPP (0.41), and shrubs ANPP (0.31). The range of changes were 0 to 1857 kg/ha for grasses, 9 to 766 kg/ha for forbs, 0 to 458 kg/ha for shrubs, and 9 to 3081 kg/ha for the total ANPP. The accuracy of the models was evaluated by RMSE, MDE and MAE criteria and the accuracy was acceptable. Also, there was essentially no difference between the mean of real and modeled data. The results of this study can be used to balance the supply and demand of rangeland production for sustainable development of rangeland ecosystems.
  Keywords: Vegetation indices, LANDSAT 8, Life forms, Ardabil rangelands
 • Investigate of Precipitable Water in dusty conditions using satellite images (Case study: Southwest of Iran)
  Tahereh Ensafimoghaddam *, Taher Safarrad Pages 17-20

  While the Greenhouse gases impacts of Powerhouse، cars، and other man-made particulate matter on air quality and public health، well known، their impact on climate is not fully understood. Scientists have shown that aerosols can lower surface temperatures either directly، by reflecting sunlight skyward، or indirectly، by increasing the reflectivity of clouds، but until now have not figured out the role airborne particles play in shaping the distribution of rain and snowfall around the world. Suspended dust particles, especially in urban and industrial areas, act as a reducing agent for rainfall. Large fine dust (larger than 1 micron) can increase rainfall. But very fine dust particles in the upper atmosphere can suppress heavy rainfall. The current study aimed at investigating atmospheric precipitable water capacity and its relationship with periods of dust occurrences data in South west of Iran during (1986 –2016). In this paper، MODIS surface classification data was used to consider this influence. In this paper، the effect of dust occurances on rainfall studied by using classified data of MODIS/Terra Calibrated Radiances (MOD06). The results of this study by examining remote sensing data such as the amount of atmospheric precipitable water content and the occurrences of dust in some selected cases، showed that over time when dust rises، the amount of atmospheric precipitable water content which indicates the potential for rainfall، significantly reduced.The results of this study showed that one of the effects of dust events in southwestern Iran، there was a decrease in rainfall during a period of thirty years(1986-2016) and dust can significantly to act as reducing agent or rain suppressor in study region. On the other hand، in this study، in proof of dust reducing effect on atmospheric precipitable water content، the high performance of the MOD06 product appeared in the southwestern region of Iran.

  Keywords: Aerosols, Precipitable water vapor, satellite remote sensing, MODIS, MOD06
 • Modeling of Aboveground Carbon stock using Sentinel -1, 2 satellite Imagery and Parametric and Nonparametric Relationships (Case Study: District 3 of Sangdeh Forests)
  Seyed Mahdi Rezaei Sangdehi, Asghar Fallah, Homan Latifi, Nastaran Nazariani * Pages 21-24

  In this study, the goal is; Find suitable statistical and experimental models for estimating ground carbon storage by combining spectral and radar data from Sentinel 1, 2. There are 150 random circular samples with an area of 10 acres and a total of 150 samples. With global coverage, all height classes were selected. Species of species type, the total height of trees, and diameter equal to the chest of trees with more than 7.5 cm were recorded in each sample plot. After that, the amount of biomass at the surface of the sample parts was calculated based on the FAO global model and the amount of carbon storage on the ground by applying a coefficient. Radar and spectral images were subjected to various preprocessing operations and necessary processing. Then, the numerical values corresponding to the ground sample plots were extracted from the spectral bands and considered as independent variables. Modeling was performed by non-parametric methods of RF, SVM, kNN, and parametric methods of multiple linear regressions. The results showed that the average ground biomass was 469.07 tons per hectare and carbon storage was 234.53 tons per hectare. Also, the highest correlation was obtained between the main and artificial bands with the two characteristics related to the near-infrared band. The results of modeling validation showed the combination of optical and radar data of Sentinel 1, 2 satellites with biomass and surface carbon storage; Random forest method with the RMSE%, and percentage of bias. The studied characteristics (32.79, -2.24) and (30.79 and 0.01), respectively, have had a better performance in modeling. In general, the results obtained from the validation showed that in estimating the two characteristics the RF method showed better results if the Sentinel 1, 2 data were combined, and in contrast to the SVM.

  Keywords: Bias, biomass, remote sensing, Support Vector Machines: SVM, Vegetation indices