درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین سالاری فر
سردبیر:
دکتر احمد خامسان
مدیرداخلی:
لیلا طالب زاده شوشتری
سایت اختصاصی:
qrbs.birjand.ac.ir
تلفن:
056-31026814
نشانی:
بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس علوم رفتاری، گروه روانشناسی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/07
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین سالاری فر
استادیار روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه بیرجند
Mohammad Hosein Salarifar
Assistant Professor, Psychology, Department of Psychology, Faculty of educational Sciences and Psychology
University of Birjand
سردبیر
دکتر احمد خامسان
دانشیار گروه روان شناسی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Ahmad Khamesan
Associate Professor, Department of Psychology
University of Birjand
Specialist: Educational Psychology
اعضای تحریریه
دکتر احمد خامسان
دانشیار گروه روان شناسی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Ahmad Khamesan
Associate Professor, Department of Psychology
University of Birjand
Specialist: Educational Psychology
دکتر زهره خسروی
استاد پژوهشکده زنان
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی
zohre khosravi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Psychology
دکتر مهناز اخوان تفتی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mahnaz Akhavan Tafti
Professor, Educational Psychology
University of Alzahra
Specialist: Educational Psychology
تورج هاشمی نصرت آباد
استاد روانشناسی،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی و متدولوژی و روشهای کمی و کیفی در پژوهش
Touraj Hashemi Nosrat Abad
Professor, psychology
University of Tabriz
Specialist: statistical method
دکتر فیروزه سپهریان آذر
استاد گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: روانشناسی
Firouzeh Sepehrianazar
Professor, psychology
University of Urmia
Specialist: psychology
دکتر عباس رحمتی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Abbas Rahmati
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر مرتضی منادی
دانشیار روانشناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناس
Morteza Monadi
Associate Professor, Science education
University of Alzahra
Specialist: Sociologue
مدیرداخلی
لیلا طالب زاده شوشتری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۷
تعداد مطالب دارای متن
۶