درباره نشریه
ISSN:
2251-8673
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول:
دکتر محمد نریمانی
سردبیر:
دکتر محمد نریمانی
مدیر اجرایی:
دکتر زهرا رستم اوغلی
ویراستار فارسی:
دکتر مهرداد آقایی
کارشناس:
دکتر پرویز پرزور
کارشناس:
دکتر سارا تقی زاده
سایت اختصاصی:
jld.uma.ac.ir
نشانی:
اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دفتر فصلنامه ی ناتوانی های یادگیری،
صندوق پستی:
179
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/26
مدیر مسئول
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
ویراستار فارسی
دکتر مهرداد آقایی
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mehrdad Aghaei
Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature
University of Mohaghegh Ardabili
سردبیر
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر نادر حاجلو
استاد روان شناسی، علوم روان شناسی، علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
رشته تخصصی: روانشناسی
Nader Hajlo
Professor, Psychology, Department of Psychology, Educational Sciences and Psychology Faculty
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
Specialist: Psychology
دکتر نیلوفر میکاییلی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Niloofar Mikaeili
Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر سجاد بشرپور
استاد روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Sajjad Basharpoor
Professor, department of psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: personality psychology and cognitive neuroscience
دکتر سیف الله آقاجانی
دانشیار روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
Seifollah Aghajani
Associate Professor, Psychology
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor
University of Guilan
Specialist: General Psychology
دکتر بتول احدی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روان شناسی
Batul Ahadi

University of Alzahra
Specialist: Psychology
دکتر غلامعلی افروز
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Department of psychology, Faculty of Psychology
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر جلیل باباپورخیرالدین
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روان شناسی
Jalil Babapour Kheroddin
Professor
University of Tabriz
Specialist: Psychology
دکتر اوشا برهمند
دانشیار
رشته تخصصی: روان شناسی
Usha Barahmand
Associate Professor
Specialist: Psychology
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر مجید محمودعلیلو
مربی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Majid Mahmoud Alilou
Instructor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz
University of Tabriz
Specialist: Clinical psychology
دکتر موسی کافی ماسوله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روان شناسی
Moosa Kafie Masuleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Psychology
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
کارشناس
دکتر پرویز پرزور

رشته تخصصی: روان شناسی
Parviz Por Zoor

Specialist: Psychology
دکتر سارا تقی زاده
دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روانشناسی
Sara Taghizadeh
Phd Student, Psychology, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology
University of Mohaghegh Ardabili
مدیر اجرایی
دکتر زهرا رستم اوغلی

دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Zahra Rostam Oghli

University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۳