درباره نشریه
ISSN:
2251-8673
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول:
استاد محمد نریمانی
سردبیر:
دکتر غلامعلی افروز
مدیر اجرایی:
دکتر زهرا رستم اوغلی
کارشناس:
دکتر پرویز پرزور
تلفن:
045-33511086
دورنگار:
045-33511086
سایت اختصاصی:
jld.uma.ac.ir
نشانی:
اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دفتر فصلنامه ی ناتوانی های یادگیری،
صندوق پستی:
179
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/17
مدیر مسئول
استاد محمد نریمانی
استاد دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Professor, University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
ویراستارفارسی
دکتر مهرداد آقایی
استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Mehrdad Aghaei
Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Arabic language and literature
دکتر خدابخش اسداللهی
سردبیر
دکتر غلامعلی افروز
استاد دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
هیات تحریریه
دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor, University of Guilan
Specialist: General Psychology
دکتر بتول احدی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روان شناسی
Batul Ahadi
University of Alzahra
Specialist: Psychology
دکتر غلامعلی افروز
استاد دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر جلیل باباپورخیرالدین
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روان شناسی
Jalil Babapour Kheroddin
Professor, University of Tabriz
Specialist: Psychology
دکتر اوشا برهمند
دانشیار
رشته تخصصی: روان شناسی
Usha Barahmand
Associate Professor,
Specialist: Psychology
دکتر فریبرز درتاج
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر مجید محمودعلیلو
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Majid Mahmood Alilou
Professor, University of Tabriz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر موسی کافی ماسوله
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روان شناسی
Moosa Kafie Masuleh
Professor, University of Guilan
Specialist: Psychology
استاد محمد نریمانی
استاد دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Professor, University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
مدیر اجرایی
دکتر زهرا رستم اوغلی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Zahra Rostam Oghli
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۱