فهرست مطالب

فصلنامه ناتوانی های یادگیری
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 48، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سارا تقی زاده هیر*، آذین نریمانی، سحر شهبازی صفحات 6-16
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش جرات ورزی بر بهبود عزت نفس و تنظیم شناختی هیجان کودکان دارای اختلال یادگیری خاص بود
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان 8 تا 12 سال مبتلا به اختلال یادگیری در سال 1402 در شهر اردبیل بود؛ که از این گروه 40 نفر کودک مبتلا به اختلال یادگیری از مرکز ناتوانی های یادگیری به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 45 دقیقه ای برنامه جریت ورزی را دریافت کردند. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله توسط پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (1967) و پرسشنامه تنظیم هیجان گرانفسکی (2002) مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 25 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه ها در عزت نفس و تنظیم هیجان وجود دارد. گروه آزمایش در پس آزمون از عزت نفس و تنظیم هیجان بالاتری در مقایسه با گروه کنترل برخوردار بود. (05/0>P)
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، می توان گفت برنامه جریت ورزی بر بهبود عزت نفس و تنظیم شناختی هیجان کودکان مبتلا به اختلال ناتوانی یادگیری اثربخش بود. لذا پیشنهاد می شود متخصصان و درمانگران از این مداخله برای بهبود عزت نفس و تنظیم شناختی هیجان کودکان دارای اختلال یادگیری خاص استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: آموزش جرات ورزی، عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان، اختلال یادگیری خاص
 • سپیده فاضل، زهرا رستم اوغلی* صفحات 17-28
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز بر توجه و حافظه کاری دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی بود.
  مواد و روش ها
  روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کودکان نارساخوان که در سال 1401 به مرکز اختلالات یادگیری شهر اردبیل مراجعه کردند، تشکیل داد. نمونه پژوهش حاضر 20 نفر از جامعه آماری فوق بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20=n) و گواه (20=n) گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از مقیاس نسخه دوم آزمون عملکرد پیوسته و آزمون حافظه کاری ان-بک استفاده شد. گروه آزمایش پروتکل تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز را طی 10 هفته هر هفته 2 جلسه هر جلسه 20 دقیقه دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) استفاده شد. 
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در توجه و حافظه کاری بین کودکان نارساخوان و عادی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به اثربخش بودن تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال، این تکنیک ممکن است در واقع یک گزینه درمانی مبتنی بر نوروبیولوژیک، کم هزینه و آسان با اثرات طولانی مدت برای کودکان و نوجوانان مبتلا به نارساخوانی باشد.
  کلیدواژگان: نارساخوان، فرایندهای توجه، حافظه کاری، tDCS
 • نگین کاظم زاده*، نگار استوار صفحات 29-41

  اختلالات یادگیری ، یا ناتوانی های یادگیری ، اصطلاحی مادر برای طیف گسترده ای از مشکلات یادگیری است که ارتباطی با هوش یا انگیزه تحصیلی ندارد. به جهت شیوع بالای این مشکل بین کودکان و مشکلاتی که به دنبال آن ظاهر می شود پژوهش های بسیاری در خصوص اثربخشی روش ها و مداخلات مختلف برانواع آن انجام شده است. پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهش های انجام شده در زمینه ی روش های اصلاحی بر انواع اختلالات یادگیری انجام شده است. جامعه آماری فراتحلیل حاضر پژوهش های در دسترس مرتبط با روش های اصلاحی بر اختلالات یادگیری بود که در بین سالهای 1385تا1401 در بانک های اطلاعاتی رایانه ای در دسترس موجود در ایران، از قبیل پایگاه علمی جهاد دانشگاهی (SID)، پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز)، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، پرتال جامع علوم انسانی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) منتشر شده اند. در این پژوهش از شاخص اندازه اثرg هجز به عنوان یک مقیاس مشترک استفاده شد. نتایج تحلیل که توسط ورژن دوم نرم افزار CMA انجام گرفت نشان داد که مقدار اندازه اثر ترکیبی اثربخشی روش های اصلاحی بر اختلالات یادگیری 80/1 و پس از تفکیک به متغیرهای پیشایند و پیامد چندگانه، مقدار این اندازه اثر ترکیبی بر اختلال یادگیری خواندن به ترتیب 17/1، بر اختلال نوشتن 26/1 و بر اختلال ریاضی به ترتیب 19/1 بود که همگی از نظر آماری معنادار بودند (001/0≤p). بنابراین براساس اندازه اثرهای به دست آمده می توان اظهار داشت که روش های اصلاحی بر انواع طبقات اختلالات یادگیری تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: اختلالات یادگیری، اختلال خواندن و نوشتن، اختلال ریاضی، فراتحلیل، روش های اصلاحی
 • نیلوفر میکائیلی*، علی سلمانی، آیسان شارعی صفحات 42-56
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر انسجام/ سازش یافتگی خانواده و راهبردهای مقابله ای در والدین دانش آموزان دختر دارای ناتوانی های یادگیری انجام گرفت.موارد و
  روش ها
  روش پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی والدین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول دارای ناتوانی های یادگیری در سال تحصیلی 1403-1402 شهرستان اردبیل بود. بدین منظور تعداد 30 والدین دانش آموز دارای ناتوانی های یادگیری بر حسب ملاک های ورود به پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. پس از انجام پیش آزمون به وسیله مقیاس ارزیابی انسجام و سازش یافتگی خانواده السون، روسل و اسپرینکل و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس گروه آزمایشی 8 جلسه (هرهفته دو جلسه) 75 دقیقه ای برنامه آموزش مهارت های ارتباطی را دریافت کردند. درحالی که گروه کنترل هیچ برنامه مداخله ای دریافت نکرد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS.26و با روش تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی موجب تفاوت معنادار بین انسجام/ سازمان یافتگی خانواده و راهبردهای مقابله ای در والدین دانش آموزان دختر دارای ناتوانی های یادگیری شده است. به عبارت دیگر اثر آموزش مهارت های ارتباطی در گروه آزمایش توانسته است انسجام/ سازمان یافتگی خانواده و راهبردهای مقابله ای در والدین دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری را افزایش دهد (05/0≥ P).
  نتیجه گیری
  بنابراین، می توان گفت که از این برنامه می توان برای کمک به والدین و دانش آموزان دختر دارای ناتوانی های یادگیری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، انسجام، سازش یافتگی خانواده، راهبردهای مقابله ای، والدین و ناتوانی های یادگیری
 • سالار نظرزاده گیگلو*، سارا علائی، سجاد محسن پور قره قاسملو، افسانه سلحشور کورعباسلو صفحات 57-70
  اهداف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی غنی سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت های اجتماعی و نارسایی هیجانی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص که در سال 1401 به مرکز اختلال یادگیری شهر اردبیل مراجعه کرده بودند، تشکیل داد. از بین آنها 30 زوج و فرزند مبتلا به اختلال یادگیری خاص آنان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب  شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 زوج و فرزند) جایگذاری شدند. گروه آزمایش بسته آموزشی غنی سازی روابط درون خانوادگی را در 12 جلسه 5/1 ساعته دریافت کردند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد.  دانش آموزان قبل و بعد از اجرای مداخله به پرسشنامه های مهارت های اجتماعی ماتسون (1983) و نارسایی هیجانی تورنتو (2006) پاسخ دادند. تجزیه تحلیل داده های بدست آمده از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیری  در نرم افزار SPSS-26 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاکی از افزایش معنی دار میانگین  مهارت های اجتماعی و کاهش میانگین نارسایی هیجانی گروه آزمایش پس از اجرای مداخله بود. همچنین  در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری بین میانگین گروه آزمایش و کنترل در مهارت های اجتماعی و نارسایی هیجانی در سطح معناداری 01/0 مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که اجرای بسته غنی سازی روابط درون خانوداگی نقش موثری در بهبود مهارت های اجتماعی و همچنین کاهش مشکلات نارسایی هیجانی دارد. بنابراین، استفاده از این بسته برای کودکان مبتلا به اختلال یاگیری خاص توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اختلال یادگیری خاص، غنی سازی، مهارت های اجتماعی، نارسایی هیجانی
 • شهروز نعمتی*، رحیم بدری گرگری، رقیه سروآزاد صوفیانی، حامد حمزه ای صفحات 71-85
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی تاب آوری تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و ساختار انگیزشی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه بود.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه آزمایشی- کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دارای اختلال یادگیری ویژه مراجعه کننده به مرکز اختلالات شهر تبریز در سال تحصیلی 1402-1401 بود. حجم نمونه شامل 32 نفر (گروه آزمایش 16 نفر،گروه کنترل 16 نفر) به صورت دردسترس جایگزین شدند. گروه آزمایش، مورد آموزش تاب آوری تحصیلی قرار گرفت و مداخله به مدت 10 جلسه گروهی به مدت 60 دقیقه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. این درحالی بود که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ و پرسشنامه ساختار انگیزشی کاکس و کلینگر (PCI) بود. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 28 و روش تحلیل واریانس چند متغیره (اندازه گیری مکرر) بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره (اندازه گیری مکرر) نشان داد که مداخله بسته آموزشی تاب آوری تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و ساختار انگیزشی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه در مراحل پس آزمون و پیگیری تاثیر معنی دار داشته است.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش اطلاعات مفیدی را در ارتباط با برنامه تاب آوری تحصیلی فراهم می کند و روانشناسان و مشاوران می توانند برای بهبود خودکار آمدی تحصیلی و ساختار انگیزشی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه از این بسته آموزشی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: آموزش تاب آوری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، ساختار انگیزشی، اختلال یادگیری ویژه
|
 • Sara Taghizadeh Hir *, Azin Narimani, Sahar Shahbazi Pages 6-16
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of assertiveness training on improving self-esteem and cognitive emotion regulation in children with special learning disabilities.
  Methods
  This research was semi-experimental study, including pretest- posttest with control group. The statistical population of the present study included all children aged 8 to 12 years with learning disabilities in Ardabil in 2023. Among them, 40 children were selected using convenience sampling method and placed randomly in experimental (n=20) and control group (n=20). Subjects were measured by emotion regulation questionnaire (2002) and Cooper Smith Self-esteem Questionnaire (1967). The experimental group participated in 8 sessions (45 minutes) of assertiveness training and the control group didn’t receive any intervention. Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANCOVA).
  Results
  The results indicated that assertiveness training significantly improve self-esteem and cognitive emotion regulation in children with special learning disabilities (P<0/05).
  Conclusion
  The results showed that assertiveness training can be considered as an effective way to improve self- esteem and cognitive emotion regulation of children with learning disabilities. Therefore, child psychologists and specialists can use assertiveness training to reduce the psychological problems of these children.
  Keywords: Assertiveness Training, Self-esteem, cognitive emotion regulation, special learning disabilities
 • Sepideh Fazel, Zahra Rostamoghli * Pages 17-28
  Objective
  The aim of the present study was to determine the effectiveness of Transcranial direct current stimulation on attention and working memory of students with dyslexia.
  Method
  The method of this research was a semi-experimental type of pre-test, post-test and control group. The statistical population of the present study consisted of all dyslexic children who referred to the learning disorders center in Ardabil city in 2022. The sample of the present study was 20 people from the above statistical population who were selected by available sampling method and randomly assigned to two experimental (20: n) and control (20: n) groups. In order to collect data in the pre-test and post-test stages, the scale of the second version of continuous performance test and N-back working memory test was used. The experimental group received the tDCS protocol for 10 weeks every week, 2 sessions of 20 minutes each session, and the control group did not receive any intervention. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to analyze the data.
  Results
  The results of covariance analysis showed that there is a significant difference in attention and working memory between dyslexic and normal children (P<0.05).
  Conclusion
  Considering the effectiveness of transcranial direct current stimulation, this technique may actually be a neurobiologically based, low-cost and easy treatment option with long-term effects for children and adolescents with dyslexia.
  Keywords: dyslexia, attention processes, working memory, tDCS
 • Negin Kazemzadeh *, Negar Ostovar Pages 29-41

  Learning disabilities, is a generic term for a wide range of learning difficulties unrelated to intelligence or academic motivation. The present research was conducted with the meta-analysis method and with the aim of combining the researches conducted in the field of corrective methods on various learning disorders. The statistical population of the present meta-analysis was the available researches related to corrective methods on learning disorders that were found in the computer databases available in Iran between 1385 and 1401, such as the Academic Jihad Scientific Database , Noor Specialized Journals Database,the information bank of the country's publications, the comprehensive portal of humanities, and the Research Institute of Information Science and Technology of Iran have been published. In this research, Hedges g effect size index was used as a common scale. The results of the analysis conducted by the second version of CMA software showed that the combined effect size of the effectiveness of corrective methods on learning disorders was 1.80 and after separating into multiple antecedent and outcome variables, the combined effect size on reading learning disorder was 17. 1, it was 1.26 on writing disorder and 1.19 on math disorder respectively, all of which were statistically significant (p≤0.001). Therefore, based on the size of the obtained effects, it can be stated that corrective methods have a positive effect on all types of classes of learning disorders.

  Keywords: Learning disorders, Reading Disorder, writing disorder, Mathematical Disorder, meta-analysis
 • Niloofer Mikaeili *, Ali Salmani, Aysan Sharei Pages 42-56
  Objective
  The present study examined the effect of communication skills training on family adaptability/cohesion and coping strategies in parents of female students with learning disabilities.
  Methods
  The current research method was a pre-test-post-test experiment with a control group. The statistical population of this research included all parents of female students of the first period of high school with learning disabilities in the academic year of 2022-2023 in Ardabil city. For this purpose, the 30 parents of students with learning disabilities, according to the criteria of entering the research, were selected by the purposeful sampling method and randomly replaced in two experimental and control groups (15 people in each group). After conducting the pre-test using the Olson, Roussel, and Sprinkle family adaptability/cohesion assessment scale and the Billings and Moss coping strategies questionnaire, the experimental group received eight sessions (two sessions per week) of 75 minutes of the communication skills training program. At the same time, the control group did not receive any intervention program. The data were analyzed using SPSS.26 software and multivariate covariance analysis method.
  Results
  The results showed that communication skills training caused a significant difference between family adaptability/cohesion and coping strategies in parents of female students with learning disabilities. In other words, the effect of communication skills training in the experimental group has increased family adaptability/cohesion and coping strategies in parents of students with learning disabilities (P≤0.05).
  Conclusion
  Therefore, it can be said that this application can be used to help parents and female students with learning disabilities
  Keywords: communication skills, family adaptability, cohesion, coping strategies, parents, learning disabilities
 • Salar Nazarzadeh Gigloo *, Sara Alaei, Sajad Mohsenpour Gareh Gasemloo, Afsaneh Salahshour Koorabbasloo Pages 57-70
  Objective

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of enriching family relationships (with parents' participation) on social skills and alexithymia of students with specific learning disorders.

  Methods

  The research method was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group. The statistical population of this research was made up of all the students with specific learning disorder who had referred to the learning disorder center in Ardabil city in 2022. Among them, 30 students with specific learning disorders and their parents were selected as samples through available sampling and randomly placed in the experimental and control groups. The experimental group received the educational package of enrichment of family relationships but the control group did not receive any intervention during the implementation of the intervention. Before and after the implementation of the intervention, the students responded to Matson's social skills (1983) and Toronto's alexithymia scales (2006). Analysis of the obtained data was done through multivariate covariance analysis by using SPSS-26 software.

  Results

  The results showed a significant increase in the mean of social skills and a decrease in the mean of alexithymia of the experimental group after the implementation of the intervention. Also, the mean of social skills and alexithymia in the experimental and control groups were significantly different

  Conclusion

  It can be concluded that the implementation of the family relationship enrichment package has an effective role in improving social skills as well as reducing the problems of emotional inadequacy and symptoms of alexithymia, so the use of this package is recommended for children with special learning disorder.

  Keywords: specific learning disorder, Enrichment, social skills, Alexithymia
 • Shahrooz Nemati *, Rahim Badri Gargari, Roghayeh Sarvazad Sofiyani, Hamed Hamzehei Pages 71-85
  Objectives

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of the academic resilience training program on the academic self-efficacy and motivational structure of students with specific learning disabilities.

  Methods & Materials: 

  The research method was a semi-experimental type with an experimental-control group and a follow-up phase. The statistical population of this research included fourth, fifth, and sixth-grade students with specific learning disabilities who were referred to Tabriz City Disorders Center in the academic year of 1402-1401. The sample size including 32 people (experimental group 16 people, control group 16 people) were replaced as available. The experimental group was trained in academic resilience and the intervention was implemented for 10 group sessions for 60 minutes on the experimental group. This was while the control group did not receive any intervention. The research tools included McIlroy and Bunting's academic self-efficacy scale and Cox and Klinger's motivational structure questionnaire (PCI). Data were analyzed using SPSS version 28 software and multivariate analysis of variance (repeated measurement).

  Results

  The results of multivariate analysis of variance (repeated measurement) showed that the educational resilience training package intervention significantly affected the academic self-efficacy and motivational structure of students with special learning disorders in the post-test and follow-up stages.

  Conclusions

  The findings of this research provide helpful information regarding the academic resilience program, and psychologists and counselors can use this educational package to improve academic self-efficacy and motivational structure in students with specific learning disabilities.

  Keywords: Academic Resilience Training, academic self-efficacy, Motivational Structure, specific learning disorder