درباره نشریه
ISSN:
2252-0716
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
بهار و تابستان90
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا دهخدا
سردبیر:
دکتر عباس بهرام
مدیرداخلی:
دکتر رسول یاعلی
تلفن:
021-22223397
سایت اختصاصی:
jrsm.khu.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دفتر مجله پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/10

آرشیو این مجله در دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش میباشد.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا دهخدا
سردبیر
دکتر عباس بهرام
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Abbas Bahram
Professor, Kharazmi University
Specialist: Motion behavior
هیات تحریریه
دکتر عباس بهرام
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Abbas Bahram
Professor, Kharazmi University
Specialist: Motion behavior
دکتر علیرضا الهی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Ali Reza Elahi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sport Managment
دکتر سیدنصرالله سجادی
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در ورزش
Seyyed Nasrollah Sadjadi
Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran
Specialist: Management and Planning in Sport
دکتر فریده هادوی
دکتر فریده هادوی
دکتر حسن خلجی
دانشیار دانشگاه اراک
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Hassan khalji
Associate Professor, University of Arak
Specialist: Motion behavior
دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی
استاد گروه تربیت بدنی دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: روان شناسی
Seyyed Mohammad Kazem Vaez Mousavi
Professor, Physical Education Department, Imam Hossein University
Specialist: Psychology
مدیرداخلی
دکتر رسول یاعلی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵