درباره نشریه
ISSN:
2251-9238
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
مدیر مسئول:
دکتر ابوالحسن امین مقدسی
سردبیر:
دکتر جواد اصغری
مدیر اجرایی:
دکتر کمال سحاب اسدی ضمیر
مدیرداخلی:
محرم باستانی
کارشناس:
اسحاق طالب بزرگی
تلفن:
021-66973280
دورنگار:
021-66973290
سایت اختصاصی:
jalit.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله ادب عربی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/16
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی، زبان شناسی همگانی
Gholam Hossein Karimi Doostan
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Universal linguistics
دکتر ابوالحسن امین مقدسی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، شعر معاصر عرب
Abulhasan Amin Moghadasi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Contemporary Arabic poetry
سردبیر
دکتر جواد اصغری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات داستانی معاصر عرب، زبان و ادبیات عربی
Javad Asghari
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arab contemporary narrative literature, Arabic Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر ابوالحسن امین مقدسی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، شعر معاصر عرب
Abulhasan Amin Moghadasi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Contemporary Arabic poetry
دکتر جواد اصغری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات داستانی معاصر عرب، زبان و ادبیات عربی
Javad Asghari
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arab contemporary narrative literature, Arabic Language and Literature
Abdul Nabi Isstaif
Professor
Specialist: Adaptive literature, critique
دکتر محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
دکتر علی باقر طاهری نیا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Bagher Taheriniya
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
Fadia F. Suyoufie
Professor
Specialist: Arab contemporary literature
دکتر فرامرز میرزایی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات داستانی و نمایشی، نقد و بلاغت تطبیقی
Faramarz Mirzaei
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, fiction and drama literature, comparative critique and rhetoric
دکتر عدنان طهماسبی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: نقد ادبی، زبان و ادبیات عربی
Adnan Tahmasebi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Literary criticism, Arabic Language and Literature
Huda j. Fakhreddine
Associate Professor
Specialist: Contemporary Arabic poetry
دکتر هومن ناظمیان
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: نقد ادبی
Hooman Nazemian
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Literary criticism
ویراستار انگلیسی
دکتر جواد اصغری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات داستانی معاصر عرب، زبان و ادبیات عربی
Javad Asghari
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arab contemporary narrative literature, Arabic Language and Literature
مدیر اجرایی
دکتر کمال سحاب اسدی ضمیر
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Kamal Sahab Asadi Zamir
Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Persian the literature
مدیرداخلی
محرم باستانی
کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
Moharram Bastani
Expert Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
کارشناس
اسحاق طالب بزرگی

Ishagh Taleb إozorgi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۸