درباره نشریه
ISSN:
2228-6640
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی (باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)
مدیر مسئول:
دکتر مهدی مرجانی
سردبیر:
دکتر حسن احدی
دبیراجرایی:
لیلا شکوهی امیرآبادی
ویراستار فنی:
دکتر حسین آریان
تلفن:
021-88409098
021-44868595
دورنگار:
021-88409098
سایت اختصاصی:
journal.bpj.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان ملک، نبش خیابان ترکمنستان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، معاونت پژوهش و فناوری
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/05
مدیر مسئول
مهدی مرجانی
استاد واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: دامپزشکی
Mahdi marjani
Professor, Karaj unit,
Specialist: Veterinary Medicine
سردبیر
حسن احدی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Ahadi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
هیات تحریریه
علی دلاور
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
پروین کدیور
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Parvin Kadivar
Professor, Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
احمد علی پور
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor, Payame Noor University
Specialist: health Psychology
علی اکبر سیف
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Ali Akbar Saif
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
فرامرز سهرابی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Faramarz Sohrabi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
هاشم نیکومرام
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hashem Nikoomaram
Professor, Science and Resrarch Branch,
Specialist: Business Management
سیدوحید عقیلی
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Seyyed Vahid Aghili
Associate Professor, Central Tehran Branch,
Specialist: Social Communication Sciences
شکوه سادات بنی جمالی
استادیار دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: روانشناسی
Shokooh Sadat Banijamali
Assistant Professor, University of Alzahra
Specialist: Psychology
عزت الله قدم پور
استادیار گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Ezatolah Ghadampoor
Assistant Professor, University of Lorestan
Specialist: Educational Psychology
حسن احدی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Ahadi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
جواد خلعتبری
دانشیار واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روان شناسی
javad khalatbari
Associate Professor, Tonekabon unit,
Specialist: Psychology
نظام هاشمی
استادیار دانشگاه علوم انتظامی
Nezam Hashemi
Assistant Professor, Amin Police University
علی محمد احمدوند
استاد دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor, Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
ویراستارفارسی
لیلا شکوهی امیرآبادی
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Leila Shokouhi Amirabadi
Specialist: Educational Psychology
ویراستار انگلیسی
احسان اکرادی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Ehsan Ekradi
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Higher Education Management
ویراستار فنی
حسین آریان
واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی
Hosein Aryan
Zanjan Branch,
دبیراجرایی
لیلا شکوهی امیرآبادی
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Leila Shokouhi Amirabadi
Specialist: Educational Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۳