فهرست مطالب

فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
سال سیزدهم شماره 50 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ذبیح الله کرمی، علیرضا مرادی * صفحات 1-24
  هدف

  خشونت یکی از آسیب های عمده در جهان امروز است که معمولا توسط کنشگران فردی یا جمعی، علیه خود (خودکشی یا خودآزاری) یا علیه دیگری (دیگرکشی یا دیگر آزاری) اعمال می شود. هدف از پژوهش حاضر نگاهی نو به پدیده پرخاشگری جوانان ونوجوانان بر اساس ویژگی های فردی ،خانوادگی واجتماعی (مورد مطالعه: جوانان پسر 25 - 18سال شهر شهرکرد) می باشد.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضرازحیث رویکرد کمی و از نظر استراتژی، توصیفی-پیمایشی است.همچنین از منظر مخاطب شناسی ،کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده پژوهشی میدانی است. روش نمونه گیری نیز خوشه ای چند مرحله ای تصادفی و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته 28 سوالی شامل سه مولفه فردی با 12 سوال ،مولفه خانوادگی با 8 سوال و مولفه اجتماعی با 8 سوال استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب از طریق روایی صوری و آلفای کرونباخ وپایایی از روش اعتبار محتوا تایید شد .جامعه آماری شامل جوانان پسر 25-18 ساله شهر شهرکرد می باشد و حجم نمونه تعداد 120 نفر از جوانان پیش گفته بود.

  یافته ها

  با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل های صورت گرفته مقدار آماره T بدست آمده برای ویژگی های فردی برابر 897/21، برای ویژگی های خانوادگی برابر 895/15 و برای ویژگی های اجتماعی برابر 484/16 است به گونه ای که این مقدار درهمه موارد بزرگتر از 96/1 می باشد.

  نتیجه گیری

  با بررسی های صورت گرفته، نتایج حاصله از تحقیق حاضر بیان می دارد که تمایل به پرخاشگری بر اساس ویژگی های فردی شامل مهارت های ارتباط موثر(مدیریت هیجان، کنترل خشم، حل مسیله و...) و بر اساس ویژگی های خانوادگی شامل نحوه تربیت فرزندان، خشونت والدین، خانواده ناباب و بر اساس ویژگی های اجتماعی شامل آسیب های اجتماعی می باشد و برای مهار خشونت جوانان بایستی برای هرکدام از ویژگی های ذکر شده پیشنهادهای کاربردی ارایه شده، اجرایی گردد.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، اجتماعی، شهرکرد، خانوادگی، فردی
 • طراحی الگوی نوآورانه درآمدزایی در آموزش و پرورش با تاکید بر فرصت ها و تهدیدها
  محمد بیگدلی*، عباس قنبری صفحات 25-50
  هدف

  هدف پژوهش طراحی الگوی نوآورانه درآمدزایی در آموزش و پرورش با تاکید بر فرصت ها و تهدیدها است.

  روش شناسی پژوهش: 

  این پژوهش به روش آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. جامعه آماری شامل دریافت کنندگان خدمات مراکز درآمدی (445= N) که از بین آنها 206 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 21 نفر از صاحب نظران استفاده شده است و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است؛ اعتبار و روایی در بخش کیفی از طریق دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان و مرور توسط خبرگان و در بخش کمی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است که میزان آن 7/0 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و برای بررسی وضعیت موجود عوامل اثر گذار بر درآمدزایی و برازش مدل نهایی از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان دهنده 6 مقوله کلی هست که در قالب پارادایمی شامل: شرایط علی (عوامل درون سازمانی ، عوامل برون سازمانی)؛ پدیده محوری (در آمدزایی در آموزش و پرورش)؛ راهبردها؛ بسترها؛ شرایط مداخله گر و پیامدها به دست آمد است که روش های بالقوه درآمدزایی و روابط آنها را نمایان می کنند.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش می تواند در افزایش درآمد آموزش و پرورش موثر باشد و زمینه مناسبی را برای ارایه خدمات آموزشی و پرورشی مطلوب فراهم نماید.

  کلیدواژگان: درآمدزایی، نوآوری، رویکرد مبتنی بر داده بنیاد، آموزش و پرورش
 • جرم یابی ارزهای دیجیتال با ابتکار در ترکیب داده های اطلاعاتی
  مهدی نظری علوم*، امیرحسین یاوری، رضا موذن صفحات 51-74
  هدف

  این تحقیق با هدف جرم یابی ارز های دیجیتال انجام و سعی دارد با ابتکار در ترکیب داده های اطلاعاتی موجود در فضای حقیقی و فضای مجازی دیدگاه نوینی را برای جرم یابی ارزهای مجازی بیان دارد.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق یک تحقیق کاربردی و از نظر شیوه اجرا از نوع روش تحقیق آمیخته با دو روش تحقیق کیفی (با تکنیک تحلیل مضمون) و روش کمی (با تکنیک پیمایشی) است. جامعه آماری بخش کیفی نخبگان و خبرگان و و جامعه آماری بخش کمی کارشناسان جرم یابی رمز ارز ها است. ابزار گرد آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته با روش نمونه گیری گلوله برفی برای رسیدن به اشباع نظری و ابزار گرد آوری بخش کمی پرسشنامه است که قبل از اجرا از طریق اعتبار صوری و آلفای کرونباخ اعتبار و پایایی آن تایید شده است. داده های تحقیق تحلیل مضمون به روش کد گذاری و داده های بخش کمی با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان می دهد سه مقوله اصلی ساختار، تصمیم گیری و اطلاعات بر روی متغیر وابسته تحقیق یعنی جرم یابی ارزهای مجازی موثر است.

  نتایج

  نتیجه گرفته می شود که مهم ترین شاخصه های نظام جامع جرم یابی ارزهای دیجیتال، تدوین دستورالعمل و شیوه نامه های جرم یابی ارزهای دیجیتال بوده و رگه هایی از پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال و شناسایی عوامل اطلاعاتی و فضای مجازی جرم زای ارزهای مجازی در تحقیق به وضوح قابل مشاهده است. این موارد از عوامل مهم بی نظمی و اختلال در امنیت اقتصادی بوده و عدم استخراج الگویی برای این ارزها، پیامد اقتصادی آن جبران ناپذیر خواهد بود.

  کلیدواژگان: ارزهای دیجیتال، جرم یابی، سایبر، داده های اطلاعاتی
 • مینو سلیمی، محمد محمدی * صفحات 75-100
  هدف

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاستهای درک شده ارزیابی عملکرد کارکنان دولت بر خلاقیت آنان با نقش تعدیل گر رفتار سیاسی است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی - کاربردی و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش 264 نفر از مدیران و معاونین بانک مرکزی است. در این پژوهش برای سنجش سیاستهای ارزیابی عملکرد از پرسشنامه استاندارد سیاست های اداک شده ارزیابی عملکرد پوون (2013) شامل 15 گویه، برای خلاقیت کارکنان از پرسشنامه استاندارد تورنس (1979) با 20 گویه در 4 بعد سیالی، انعطاف، ابتکار، بسط و برای رفتار سیاسی کارکنان از پرسشنامه استاندارد رفتارهای سیاسی دوبرین (1978) شامل 15 گویه در سه بعد عوامل فردی، مدیریتی و سازمانی استفاده شده است. لازم به ذکر است با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده ها برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS3 استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها این پژوهش نشان می دهد که ادارک کارکنان از سیاستهای ارزیابی عملکرد بر خلاقیت با نقش تعدیل گر رفتار سیاسی کارکنان تاثیر قابل توجهی دارد. همچنین سیاستهای درک شده ارزیابی عملکرد کارکنان دولت بر خلاقیت، سیالی، بسط جزییات، ابتکار و انعطاف موثر است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این تحقیق سازمان های دولتی می توانند با مدیریت ادارک کارکنان در خصوص سیاستها و خط-مشی ها ارزیابی عملکرد بر خلاقیت آنان تاثیرگذار باشند، اما توجه به نقش تعدیل گر رفتار سیاسی ضروری است.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، خلاقیت، رفتار سیاسی، سیاست های ادراک شده
 • طاهره سادات امینی *، محسن ایمانی نائینی، علیرضا محمودنیا، حمیدرضا رضازاده بهادران صفحات 101-128
  هدف

  مقاله حاضر باهدف تبیین مبانی فلسفی مسیله نفس ناظر به اهمیت این مداقه در تعلیم و تربیت تدوین شده است.

  روش

  ازآنجایی که برگسون به عنوان یک فیلسوف اخلاقی به این موضوع توجه خاص داشته است، نوشتار پیش رو بر آن است که با روشی توصیفی- تحلیلی و استنتاجی، تحول خلاق نفس از دیدگاه برگسون را مورد بررسی قرار دهد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد؛ برگسون در جست وجوی آن است که به کلمه بودن معنای دقیقی دهد، از نگاه او برای یک ذهن خودآگاه، این کلمه به معنای دگرگون شدن و تغییر یافتن است، دگرگونی و تغییری علی الدوام تا خودآفرینی خویشتن. برگسون با مبنای هستی شناسی دیرندی خود غایت اصلی حیات نفس را رسیدن به تعالی و تکامل برشمرده و برای تحقق آن، با توجه به اصل تحول خلاق نفس و اصل خود آفرینی نفس استفاده از روشی فلسفی را پیشنهاد می کند. به عقیده وی طبق قاعده اول شهود، پرسش پیش از آن که بر سر حل کردن مسیله وکشف راه حل باشد، بر سر یافتن مسیله و متعاقبا طرح آن است.

  نتیجه گیری

  نتیجه آن که در این نظام تعلیم و تربیت، انسان، همواره باید در جستجوی حقیقت و کشف موقعیت های جدید بوده و سکون را نپذیرد و با تعمیق در خود و حضور فعال در نفس به سمت وضعیت بهتر گام بردارد و ازآنجایی که در امر آفریدن مشارکت داشته است به خلق مسایل و اندیشه های نو بپردازد.

  کلیدواژگان: تحول خلاق، نفس، شهود، خود آفرینش گرایی، برگسون
 • طیبه وکیلی*، محمد حسنی، حسن قلاوندی، رضا فتحی صفحات 129-162
  زمینه وهدف

  توانمند سازی رهبری امروزه یکی از مهم ترین مسایل در سازمان ها و ادارات می باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط توانمند سازی رهبری بر رفتار نوآورانه کارکنان و جوامع یادگیری حرفه ای از طریق متغیر واسط توانمند سازی روانشناختی پرستاران انجام گردیده است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.و جامعه آماری را پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی (ره) اورمیه تشکیل می داد که از میان 1500نفر کارمند 310 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های توانمند سازی رهبری زنگ و بارتول (2010)، رفتار نوآورانه کارکنان کانتر (1988)، جوامع یادگیری حرفه ای لی و همکاران (2011) ، توانمند سازی روانشناختی اسپریترز و میشرا (1995) جمع آوری شد . برای بررسی روایی پژوهش از روایی تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید و برای بررسی پایایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد داده های پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و با بهره گیری از از نرم افزارهای spss26 وPls3 Smartا تحلیل شدند.

  ملاحظات اخلاقی:

   رضایت شفاهی مشارکت کنندگان اخذ و درباره محرمانگی اطلاعات به شرکت کنندگان اطمینان خاطر داده شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان دهنده همبستگی قابل قبول میان کلیه متغیرهای پژوهش بود و فرضیات پژوهش در مسیرهای تحلیل شده نشان می دهد بین توانمند سازی رهبری ورفتار نوآورانه کارکنان و (052/0 =β) رابطه غیر مستقیم وجود دارد. هم چنین بین توانمند سازی رهبری و جوامع یادگیری حرفه ای (012/0=β) رابطه غیر مستقیم وجود دارد. بین توانمند سازی رهبری و توانمند سازی روانشناختی (36/0=β) رابطه علی و مثبت وجود دارد. توانمند سازی روانشناختی و رفتار نوآورانه کارکنان (58/0=β) رابطه علی و مثبت وجود دارد. توانمند سازی روانشناختی و جوامع یادگیری حرفه ای (36/0=β) رابطه علی و مثبت وجود دارد. بنابراین نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی در رابطه بین توانمند سازی رهبری و رفتار نوآورانه کارکنان و جوامع یادگیری حرفه ای در مدل تایید می شود

  کلیدواژگان: رفتار نوآورانه کارکنان جوامع یادگیری حرفه ای، توانمند سازی رهبری، توانمند سازی روانشناختی
 • شناسایی و تحلیل مولفه های خلاقیت و نوآوری مدیریتی مدیران موسسات آموزش عالی به منظور ارائه مدل مفهومی متناسب با آن
  سمیه عزیزی، مریم اسلام پناه*، فرانک موسوی، بهمن سعیدی پور صفحات 163-182
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف، تحلیل مولفه های خلاقیت و نوآوری مدیریتی مدیران موسسات آموزش عالی استان کرمانشاه به منظور ارایه مدل انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر کیفی از نوع تحلیل مضمون است. جامعه پژوهش مدیران آموزشی عالی استان کرمانشاه بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و همچنین با استفاده روش گلوله برفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها با استفاده مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. جهت تحلیل داده ها از روش قیاسی و بر اساس کدگذاری های باز، محوری و انتخابی انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد، در مجموع تعداد 312 مفاهیم اولیه، 27 مضمون فرعی به دست آمد. مولفه خلاقیت مدیریتی دارای دو مضمون فرعی (مهارت های سازمانی و مهارت های فردی)، مولفه های نوآوری مدیریتی دارای سه مضمون فرعی (مهارت های سازمانی، تمایلات نوآورانه و اقدامات نوآورانه)، ابعاد خلاقیت مدیریتی شامل دو مضمون فرعی (توانمندی های فردی و توانمندی های سازمانی) و ابعاد نوآوری مدیریتی دارای دو مضمون فرعی (درون سازمانی و برون سازمانی) و در نهایت اقدامات پیشنهادی دارای مضمون فرعی (مدیریتی و ساختاری) هستند.

  نتیجه گیری

  مدل ارایه شده می تواند در ارزیابی خلاقیت و نوآوری مدیریتی مدیران موسسات آموزش عالی و رفع مشکلات و موانع احتمالی موجود آن مطلوب باشد.

  کلیدواژگان: خلاقیت، نوآوری، موسسات آموزش عالی
 • صدیقه یاسمی *، مرجان کیان صفحات 183-224

  هدف اصلی از اجرای پژوهش، واکاوی ادراکات و مواجهات معلمان نسبت به خلاقیت در دوره ابتدایی بود. رویکرد پژوهش، کیفی است که با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام گرفته است. جامعه پژوهشی شامل معلمان دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بود. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری موارد عادی بود. در نهایت با انجام 13 مصاحبه با معلمان مجرب و باتجربه، اشباع داده ها حاصل شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختارمند بود. این نوع مصاحبه به دلیل عمیق بودن و انعطاف پذیری برای پژوهش های کیفی مناسب است. به دلیل شرایط کرونایی و تعطیل بودن مدارس، مصاحبه حضوری امکان پذیر نبود. لذا، مصاحبه به صورت بر خط انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. تحلیل عمیق دیدگاه ها در مورد مفهوم خلاقیت موجب شناسایی سه مضمون اصلی با عنوان 1- ماهیت خلاقیت؛ 2- دانش آموز خلاق و 3- معلم خلاق و سیزده مضمون فرعی شد. همچینین، واکاوی دقیق دیدگاه های معلمان در مورد روش های پرورش خلاقیت، منجر به استخراج دو مضمون اصلی با عنوان 1- عوامل مرتبط با معلم و 2- عوامل مرتبط با برنامه درسی و هشت مضمون فرعی شد. در نهایت بررسی دقیق و ریزبینانه دیدگاه های معلمان در ارتباط با موانع پرورش خلاقیت منجر به دسته بندی سه مضمون اصلی با عنوان1- موانع مربوط به دانش آموزان؛ 2- موانع مربوط به معلمان و 3- موانع مربوط به برنامه درسی و یازده مضمون فرعی شد.

  کلیدواژگان: خلاقیت، ادراک، معلمان دوره ابتدایی، پدیدارشناسی
|
 • ZabihAllah Karami, Alireza Moradi * Pages 1-24

  Target:

  Violence is one of the major injuries in today's world, which is usually used by individual or collective actors against themselves (suicide or self-harm) or against another (suicide or other abuse). The aim of the present research is to take a new look at the phenomenon of youth aggression based on individual, family and social characteristics (case study: 18-25-year-old boys in Shahrekord city).

  Research method

  The present research is quantitative in terms of approach and descriptive-survey in terms of strategy. It is also applied from the perspective of audience research and field research in terms of data collection. The sampling method was multi-stage random cluster and the data collection tool was a researcher-made questionnaire with 28 questions including three individual components with 12 questions, a family component with 8 questions and a social component with 8 questions. The validity and reliability of the questionnaires were confirmed through face validity, Cronbach's alpha and composite reliability, respectively. The statistical population includes young men aged 18-25 in Shahrekord city, and the sample size was 120 youths.

  Findings

  According to the results obtained and the analyzes carried out, the value of the T statistic obtained for individual characteristics is equal to 21.897, for family characteristics it is equal to 15.895 and for social characteristics it is equal to 16.484, so that this value is greater than 1/96 in all cases.

  Conclusion

  is Based on the investigations, the results of this research show that the tendency to aggression is based on individual characteristics including effective communication skills (emotion management, anger control, problem solving, etc.) and based on family characteristics including the way children are raised, parental violence. , Nabab's family and based on social characteristics include social harms, and in order to curb youth violence, practical suggestions should be implemented for each of the mentioned characteristics..

  Keywords: aggression, urbanization, Social, Family, individual
 • Designing an innovative model of income generation in education with an emphasis on opportunities and threats
  mohammad bigdeli *, abbas ghanbari Pages 25-50
  Purpose

  The purpose of the research is to design an innovative model of income generation in education with an emphasis on opportunities and threats.

  Research methodology

  This research was conducted using a mixed method (qualitative and quantitative). The statistical population includes the service recipients of the income centers (N=445), among whom 206 people were selected by stratified random sampling. In order to collect data in the qualitative part, a semi-structured interview with 21 experts was used, and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used. Reliability and validity in the qualitative section were calculated through two methods of review by participants and review by experts, and in the quantitative section using Cronbach's alpha, which is 0.7. To analyze the data of the qualitative part of the content analysis method, and to check the current status of the factors affecting income generation and the fit of the final model, a sample t-test was used.

  Findings

  The results of the research show 6 general categories, which include: causal conditions (intra-organizational factors, extra-organizational factors); the central phenomenon (income generation in education); strategies; substrates; Intervening conditions and outcomes have been obtained that reveal potential income generation methods and their relationships.

  Conclusion

  The findings of this research can be effective in increasing the income of education and provide a suitable basis for providing desirable educational and educational services.
  Keywords: income generation, innovation, foundation data-based approach, education

  Keywords: Income generation, innovation, foundation&#039, s data-based approach, education
 • Digital currency scaling with innovation in information data synthesis
  Mahdi Nazari oloum *, Amirhosein Yavari, Reza Moazen Pages 51-74
  Purpose

  This research is conducted with the aim of determining the mass of digital currencies and tries to express a new point of view for the mass measurement of virtual currencies by combining the information data available in the real space and the virtual space.

  Method

  In terms of the type of research, the current research is an applied research, and in terms of the implementation method, it is a mixed research method with two qualitative research methods (with thematic analysis technique) and quantitative method (with survey technique). The statistical population is the qualitative part of elites and experts, and the statistical population is the quantitative part of cryptocurrency crime detection experts. The data collection tool in the qualitative part is a semi-structured interview with the snowball sampling method to achieve theoretical saturation, and the tool for collecting the quantitative part is a questionnaire whose validity and reliability have been confirmed before implementation through face validity and Cronbach's alpha. Thematic analysis research data were analyzed by coding method and quantitative data using spss software.

  Findings

  The findings of the research show that the three main categories of structure, decision-making and information are effective on the dependent variable of the research, i.e. the massing of virtual currencies.

  Results

  It is concluded that the most important indicators of the comprehensive system of criminalization of digital currencies are the development of guidelines and guidelines for criminalization of digital currencies, and there are traces of money laundering through digital currencies and the identification of information and cyberspace agents that cause criminalization of virtual currencies in The research is clearly visible. These cases are important factors of disorder and disturbance in economic security, and failure to extract a model for these currencies, its economic consequences will be irreparable.

  Keywords: Crime Detection, Digital Currencies, Cyber, intelligence data
 • mino salimi, mohammad mohammadi * Pages 75-100
  Purpose

  The main purpose of this research is to investigate the impact of perceived performance evaluation policies on their creativity with the role of moderator of political behavior.

  Research method

  The current research is descriptive survey-applied. The statistical population in this research is 264 managers and assistants of Central Bank of Iran. In this research, to measure performance evaluation policies from the standard policy questionnaire adopted from Poon's (2013) performance evaluation including 15 questions, for employee creativity from Torrance's standard questionnaire (1979) with 20 questions in 4 dimensions of fluidity, flexibility, innovation, expansion and for The political behavior of employees has been used from Dobrin's standard political behavior questionnaire (1978) including 15 questions in three dimensions of individual, managerial and organizational factors. Considering the non-normality of the data distribution, structural equation method and SMARTPLS3 software were used to test the research hypotheses.

  Findings

  The findings of this research show that employees' perception of performance evaluation policies has an effect on creativity with the moderating role of employees' political behavior. Also, the perceived policies of evaluating the performance of government employees have a significant impact on creativity, fluidity, elaboration of details, initiative and flexibility.

  Conclusion

  Based on the results of this research, government organizations can influence their creativity by managing employees' perceptions regarding performance evaluation policies. But it is necessary to pay attention to the moderating role of political behavior.

  Keywords: performance evaluation, creativity, political behavior, Perceived policies
 • Tahereh Sadat Amini *, Mohsen Imani Naaieni, Alireza Mahmmudnia, HamidReza Reza zadeh bahadoran Pages 101-128

  The present article was compiled with the aim of explaining the philosophical foundations of the problem of the soul in view of its importance in education. Since Bergson as a moral philosopher has paid special attention to this issue, the following article aims to investigate the creative evolution of soul from Bergson's point of view with a descriptive-analytical and inferential method. The research findings show that Bergson seeks to give a precise meaning to the word "Being", from his point of view, for a self-conscious mind, this word means continuous transformation and change until self-creation. Based on his “durational” ontology, Bergson enumerates the main goal of the soul's life to achieve excellence and evolution, and to accomplish it, according to his principle of creative evolution of the soul and the principle of self-creation, he suggests using a philosophical method. According to his first rule of intuition, prior of being a way to solve the problem and find a solution, “Question” is about finding the problem and subsequently expressing it. As result this system of education, man should always be in search of truth and discover new situations and should not accept stillness and by deepening in himself and active presence in himself, he should step towards a better situation and since he has participated in the matter of creation, he should create new problems and give new ideas.

  Keywords: Creative Evolution, Soul, intuition, Self-creationism, Bergson
 • Tayyebe Vakili *, Mohammad Hassani, Hassan Ghalavandi, Reza Fathi Pages 129-162
  Background and purpose

  empowering leadership is one of the most important issues in organizations and departments today. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the relationship of leadership empowerment on the innovative behavior of employees and professional learning communities through the intermediary variable of psychological empowerment of nurses.

  Materials and methods

  The descriptive research method is correlational. The statistical population consisted of nurses working in Imam Khomeini (RA) hospital in Urmia, and 310 of the 1500 employees were selected by stratified sampling. In order to collect information, questionnaires of Zang and Bartol's leadership empowerment (2010), Kanter's employees' innovative behavior (1988), Lee et al.'s professional learning communities (2011), Spriters and Mishra's psychological empowerment (1995) were collected. Exploratory factor analysis was used to check the validity of the research and Cronbach's alpha coefficient was used to check the reliability of the research. The research data were analyzed using the structural equation modeling method and using spss26 and Pls3 Smart software.

  Findings

  The findings showed an acceptable correlation between all research variables and research hypotheses in the analyzed paths show that there is an indirect relationship between leadership empowerment and innovative behavior of employees and β=0.052. Also, there is an indirect relationship between leadership empowerment and professional learning communities. There is an indirect relationship (β=0.012). There is a causal and positive relationship between leadership empowerment and psychological empowerment (β=0.36). Psychological empowerment and innovative behavior of employees (β=0.58) There is a causal and positive relationship between psychological empowerment and professional learning communities (β = 0.36). Therefore, there is a mediating role of psychological empowerment in the relationship between leadership empowerment and innovative behavior of employees and professional learning communities in The model is confirmed.

  Keywords: innovative behavior of employees of professional learning communities, leadership empowerment, psychological empowerment
 • Identifying and analyzing the components of creativity and managerial innovation of managers of higher education institutions in order to Providing a conceptual model that fits it
  Somayeh Azizi, Maryam Islam Panah*, Faranak Mosavi, Bahman Saeidipour Pages 163-182
  Purpose

  The present research aims to analyze the creativity and managerial innovation components of managers and higher education institutions It has been done in order to present the appropriate conceptual model.

  Method

  In terms of practical purpose, the current research is a mixture of qualitative and quantitative discovery in terms of data, and in terms of method The implementation is based on the data type of the foundation and cross-sectional object traversal. The research community in the qualitative section includes experts and specialists In the quantitative section, there are 28 directors of higher education institutions.

  Findings

  The findings showed that the extracted model has 2 components of creativity, 3 components of innovation, and 2 components related to dimensions. Creativity, 2 components related to the dimensions of innovation and 2 components related to the proposed actions of experts to improve traditions The quality of management services of directors of higher education institutionsTaj showed the components of creativity and innovation It is the components and characteristics of personality.

  Conclusion

  The presented model can be used to evaluate the creativity and managerial innovation of the managers of Musa Sat Amo Zashaali and others It is desirable to solve the possible problems and obstacles.

  Keywords: Creativity, innovation, higher education institutions
 • Sedigheh Yasemi*, marjan kian Pages 183-224
  Purpose

  The present research was conducted with the purpose of analyzing the perception and lived experience of teachers regarding creativity in the elementary school.

  Methodology

  The research approach is qualitative, which was carried out using the phenomenological method. The research community included elementary school teachers in Tehran in the academic year of 1399-1400. The sampling method in the present study was the purposeful sampling of the sampling type of normal cases. Finally, data saturation was achieved by conducting 13 interviews with experienced teachers. The data collection tool was a semi-structured interview. This type of interview is suitable for qualitative research due to its depth and flexibility. Face-to-face interviews were not possible due to the corona situation and school closures. Therefore, the interview was conducted online. In order to analyze the collected data, the seven-step Claysey method was used.

  Research findings

  the in-depth analysis of views on the concept of creativity led to the identification of three main themes with the title 1- the nature of creativity; 2- creative student and 3- creative teacher and thirteen subthemes. Also, a detailed analysis of the teachers' views on creativity development methods led to the extraction of two main themes titled 1- factors related to the teacher and 2- factors related to the curriculum and eight sub-themes. Finally, a detailed and meticulous examination of the teachers' views regarding the barriers to fostering creativity led to the classification of three main themes under the title 1- Barriers related to students; 2- Barriers related to teachers and 3- Barriers related to curriculum and eleven sub-themes.

  Conclusion

  The findings of this research can be used to create a targeted approach to verify teachers' belief systems and address their incomplete perceptions of creativity.

  Keywords: Creativity, Perceptions, Elementary school teachers, Phenomenology