درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
پژوهشکده باقرالعلوم
مدیر مسئول:
دکتر حسین قشقایی
سردبیر:
امید نیک داد
مدیر اجرایی:
مجید ایزدی
ویراستار فارسی:
مهدیه امامی
تلفن:
025-37831667
دورنگار:
025-37831667
سایت اختصاصی:
www.pmbo.ir
نشانی:
قم، بلوار نیایش، جنب مصلی قدس، پژوهشکده باقر العلوم (ع)
صندوق پستی:
135-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/10
مدیر مسئول
دکتر حسین قشقایی
دکتر حسین قشقایی
استادیار
پژوهشکده باقرالعلوم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hosein Ghashghaee
Assistant Professor
Specialist: Private law
سردبیر
امید نیک داد
امید نیک داد

Omid Nik Dad

اعضای تحریریه
دکتر سعید بهشتی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
دکتر طیبه توسلی اصطهباناتی
استادیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Tayyebeh Tavasoli Estahbanati
Assistant Professor
University of Qom
Specialist: Philosophy of Education
دکتر مهین چناری
دکتر مهین چناری
استادیار
دانشگاه قم
Mahin Chenari
Assistant Professor
University of Qom
دکتر کریم خان محمدی
استاد گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات
دانشگاه باقرالعلوم
Karim Khan Mohammadi
Professor, bagher aloloum
Baqir al-Olum University
دکتر محمد داوودی
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Davoodi
Associate Professor
Specialist: History and Philosophy of Education
دکتر رحیم دهقان سیمکانی
استادیار
دانشگاه شهید بهشتی
Rahim Dehghan Sim Kani
Assistant Professor
Shahid Beheshti University
سید حسین شرف الدین
مدرس و محقق
Sayyed Hossain Sharafoddin

دکتر اکبر صالحی
دانشیار دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم وتربیت
Akbar Salehi
Associate Professor, Foundation and philosophy of Education
Kharazmi University
دکتر مصطفی عباسی مقدم
عضو هیئت علمی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآنی- تربیت- تبلیغ و تبلیغات دینی
Mostafa Abbasi Moghaddam
Faculty member
University of Kashan
Specialist: quranic studies- education- religius publicity
دکتر علی نقی فقیهی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ali Naghi Faghihi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Educational Science
دکتر حسین قشقایی
دکتر حسین قشقایی
استادیار
پژوهشکده باقرالعلوم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hosein Ghashghaee
Assistant Professor
Specialist: Private law
محمدحسین کیانی
محمدحسین کیانی

Mohammad Hosein Kiani

دکتر محمدآصف محسنی

رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Asef Mohseni

Specialist: Philosophy of Education
محمدرضا انواری
محمدرضا انواری

Mohammad Reza Anvari

امید نیک داد
امید نیک داد

Omid Nik Dad

ویراستار فارسی
مهدیه امامی
مهدیه امامی

Mahdieh Emami

مدیر اجرایی
مجید ایزدی
مجید ایزدی

Majid Izadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۵