درباره نشریه
ISSN:
2251-9017
eISSN:
2538-2608
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر علی گنجیان خناری
سردبیر:
دکتر رضا ناظمیان
مدیرداخلی:
پریسا ابراهیمی
صفحه آرا:
دکتر سعید قاسمی پرشکوه
مسئول اشتراک:
سارا کهزادی
تلفن:
021-88683705
021-88692345-49 ، داخلی: 161
دورنگار:
021-88683705
021-88692345-49 ، داخلی: 161
سایت اختصاصی:
rctall.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه زبان و ادبیات عربی، ، کدپستی: 1997967556
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/04

نشریه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی را گزارش می دهند می باشد. در این نشریه، مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شماره شناسایی خاص (doi) خود را دارد.

مدیر مسئول
دکتر علی گنجیان خناری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Ganjian Khanari
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
سردبیر
دکتر رضا ناظمیان
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Reza Nazemian
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
اعضای تحریریه
دکتر ابوالحسن امین مقدسی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، شعر معاصر عرب
Abulhasan Amin Moghadasi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Contemporary Arabic poetry
دکتر سید فضل الله میرقادری
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyyed Fazlollah Mirghaderi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر علی گنجیان خناری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Ganjian Khanari
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر احمد پاشازانوس
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ahmad Pasha Zanoos
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر خلیل پروینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Khalil Parvini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر حجت رسولی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hojat Rasuli
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic Litrature
دکتر غلام عباس رضایی هفتادر
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Gholam Abbas Rezaee Haftador
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر مجید صالح بک
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Majid Saleh Bak
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Asghar Ghahremani Moghbel
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: زبان و ادبيات عربي
دکتر رضا ناظمیان
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Reza Nazemian
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر سعید نجفی اسداللهی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب و ادبیات فارسی
Saeed Najafi Asadollahi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature and Persian literature
دکتر حمیدرضا میرحاجی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ادبیات عربی
Hamid Reza Mir Haji
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic literature
ویراستارفارسی
دکتر سعید قاسمی پرشکوه

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Ghasemi Porshokooh

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر بهزاد نزاکت گو
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه علامه طباطبایی
Behzad Nezakat Goo
Assistant Professor English Language and Literature Department
Allameh Tabataba'i University
صفحه آرا
دکتر سعید قاسمی پرشکوه

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Ghasemi Porshokooh

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
پریسا ابراهیمی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Parisa Ebrahimi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۳