درباره نشریه
ISSN:
2476-2865
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان سنجش آموزش کشور
مدیر مسئول:
رضا محمدی
سردبیر:
دکتر ابراهیم خدایی
مدیرداخلی:
زهرا حسن خانی
کارشناس:
محمد محمدی بیدشکی
کارشناس:
محمد محمدی بیدشکی
مسئول اشتراک:
هدیه میرمحمدی
تلفن:
021-88922231
دورنگار:
021-88922231
سایت اختصاصی:
jresearch.sanjesh.org
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، شماره 204، سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی.
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/30
مدیر مسئول
رضا محمدی

Reza Mohammadi

ویراستار انگلیسی
دکتر نصرالله بیات افشار
عضو هیئت موسس انجمن اساتید آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
رشته تخصصی: ادبیات زبان انگلیسی
Nasrollah Bayat Afshar
Member of the Founding Board of the Association of Iranian Language and Literature Teachers Association
Specialist: English literature
دکتر احسان اکرادی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Ehsan Ekradi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Higher Education Management
کارشناس
محمد محمدی بیدشکی

Mohammad Mohammadi Bideshki

سردبیر
دکتر ابراهیم خدایی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار، آمار کاربردی
Ebrahim Khodaei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: statistics, Applied Statistics
اعضای تحریریه
دکتر محسن آیتی

Mohsen Ayati

دکتر عباس بازرگان هرندی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، پژوهش های آموزشی، تحقیق و ارزیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی
Abbas Bazargan Harandi
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Educational research, Educational Research and Evaluation
دکتر احمد پارسیان
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار کاربردی
Ahmad Parsian
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Applied Statistics
دکتر احسان جمالی
استادیار سازمان سنجش آموزش کشور
رشته تخصصی: اقتصاد آموزش عالی
Ehsan Jamali
Assistant Professor of Education Assessment Organization
Specialist: Higher Education Economics
دکتر جواد حاتمی
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
Javad Hatami

دکتر ابراهیم خدایی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار، آمار کاربردی
Ebrahim Khodaei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: statistics, Applied Statistics
دکتر ابراهیم صالحی عمران
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: برنامه‎ریزی آموزشی، علوم تربیتی
Ebrahim Salehi Omran
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Educational Planning, Educational Sciences
دکتر بهروز مهرام
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Behrooz Mahram
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Curriculum studies
دکتر سید مرتضی نوربخش
دانشیار سازمان سنجش آموزش کشور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Morteza Nour Bakhsh
Associate Professor of Education Assessment Organization
Specialist: Sociology
رضا محمدی

Reza Mohammadi

ویراستارفارسی
دکتر محمدرحیم رسولی آزاد
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mohammad Rahim Rasouliazad
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Information Science and Science
مدیرداخلی
زهرا حسن خانی

رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahra Hasankhani

Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۲