درباره نشریه
ISSN:
2423-7906
eISSN:
2423-7620
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول:
دکتر مسیب یارمحمدی واصل
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
مدیرداخلی:
وحیده میرزاابراهیمی
تلفن:
081-38380698
دورنگار:
081-38380933
سایت اختصاصی:
asj.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، چهارباغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، معاونت پژوهشی، مرکز نشر دانشگاه، دفتر نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/18
مدیر مسئول
دکتر مسیب یارمحمدی واصل
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی
Mosayeb Yarmohammadi Vasel

Bu-Ali Sina University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghoobi
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
اعضای تحریریه
دکتر مهناز اخوان تفتی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mahnaz Akhavan Tafti
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Educational Psychology
دکتر رسول روشن چسلی
سردبیر ومدیر مسئول
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: روانشناسی
Rasol Roshan
Faculty member
Shahed University
Specialist: Psychology
دکتر پروین کدیور
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Parvin Kadivar
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
حسین محققی

رشته تخصصی: v، روانشناسی
Hossein Mohagheghi

Specialist: psychology
تورج هاشمی نصرت آباد
تورج هاشمی نصرت آباد

دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor
University of Guilan
Specialist: General Psychology
دکتر منصور بیرامی
استاد دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی یادگیری
Mansour Bayrami
Professor
University of Tabriz
Specialist: Learning Psychology
دکتر حسین زارع

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

Payame Noor University
دکتر محمد عسگری
دانشیار
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mohamad Asgari
Associate Professor
Specialist: Educational Psychology
دکتر رسول کرد نوقابی

Rasool Kord Noghabi

دکتر نورعلی فرخی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی، سنجش روانی
Noor Ali Farrokhi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر مسیب یارمحمدی واصل
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی
Mosayeb Yarmohammadi Vasel

Bu-Ali Sina University
Specialist: Psychology
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghoobi
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
ویراستار انگلیسی
دکتر یوسف آرام
استادیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Yousef Aram
Assistant Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Universal linguistics
مدیرداخلی
وحیده میرزاابراهیمی
کارشناس
رشته تخصصی: کامپیوتر - نرم افزار
Vahideh Mirzaebrahim
Expert
Specialist: Computer - Software
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۶