درباره نشریه
ISSN:
2423-7906
eISSN:
2423-7620
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول:
دکتر مسیب یارمحمدی واصل
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
مدیرداخلی:
وحیده میرزاابراهیمی
ویراستار انگلیسی:
دکتر یوسف آرام
ویراستار علمی:
دکتر کامبیز کریمی
تلفن:
081-38380698
دورنگار:
081-38380933
سایت اختصاصی:
asj.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، چهارباغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، معاونت پژوهشی، مرکز نشر دانشگاه، دفتر نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/21
مدیر مسئول
دکتر مسیب یارمحمدی واصل
استاد روانشناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی
Mosayeb Yarmohammadi Vasel
Professor, psychology
Bu-Ali Sina University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghoobi
Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, University of Bu-Ali
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
اعضای تحریریه
دکتر مهناز اخوان تفتی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mahnaz Akhavan Tafti
Professor, Educational Psychology
University of Alzahra
Specialist: Educational Psychology
دکتر رسول روشن چسلی
استاد روان شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: روانشناسی
Rasol Roshan
Professor, psychology
Shahed University
Specialist: Psychology
دکتر پروین کدیور
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Parvin Kadivar
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
حسین محققی
دانشیار روانشناسی -دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: v، روانشناسی
Hossein Mohagheghi
Associate Professor, Associate Professor of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
Bu-Ali Sina University
Specialist: psychology
تورج هاشمی نصرت آباد
استاد روانشناسی،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی و متدولوژی و روشهای کمی و کیفی در پژوهش
Touraj Hashemi Nosrat Abad
Professor, psychology
University of Tabriz
Specialist: statistical method
دکتر محمد احمدپناه
مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohammad Ahmadpanah
Research Center for Behavioral Disorders and Substance Abuse
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر هادی بهرامی احسان
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hadi Bahrami Ehsan
Professor Department of Psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر حسین جناآبادی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلو چستان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: روانشناسی
Hossein Jenaabadi
Professor, university of sistan and baluchestan
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: psycology
دکتر منیجه شهنی ئیلاق

جواد مصرآبادی
استاد علوم تربیتی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Javad Mesrabadi
Professor, education
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: educational psychology
دکتر حمید علیزاده
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم روانشناسی
Hamid Alizadeh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology Sciences
دکتر یلماز

Müge Yılmaz

دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor
University of Guilan
Specialist: General Psychology
دکتر منصور بیرامی
استاد روان شناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی یادگیری
Mansour Bayrami
Professor, psychology
University of Tabriz
Specialist: Learning Psychology
دکتر حسین زارع

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

Payame Noor University
دکتر محمد عسگری
دانشیار
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mohamad Asgari
Associate Professor
Specialist: Educational Psychology
دکتر مسیب یارمحمدی واصل
استاد روانشناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی
Mosayeb Yarmohammadi Vasel
Professor, psychology
Bu-Ali Sina University
Specialist: Psychology
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghoobi
Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, University of Bu-Ali
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
ویراستار انگلیسی
دکتر یوسف آرام
استادیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Yousef Aram
Assistant Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Universal linguistics
ویراستار علمی
دکتر کامبیز کریمی
دانش آموخته دکتری روان شناسی تربیتی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Kambiz Karimi
.Ph.D, Psychology
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
مدیرداخلی
وحیده میرزاابراهیمی
کارشناس
رشته تخصصی: کامپیوتر - نرم افزار
Vahideh Mirzaebrahim
Expert
Specialist: Computer - Software
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۰