درباره نشریه
ISSN:
2322-4096
eISSN:
2423-4877
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مدیر مسئول:
دکتر گودرز نجفیان
سردبیر:
دکتر حبیب الله قزوینی
مدیرداخلی:
فرشته نظری منوچهر آبادی
تلفن:
026-32702965
026-32720225
دورنگار:
026-32702965
026-32720225
سایت اختصاصی:
rafhc.areo.ir
نشانی:
کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی بانک کشاورزی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، دبیرخانه مجلات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/28
مدیر مسئول
دکتر گودرز نجفیان
استاد، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر بخش غلات
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Goodarz Najafian
Professor, Institute for Reproduction of Seed and Seeds Cereal section
Specialist: Plant Breeding
سردبیر
دکتر حبیب الله قزوینی
دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Habibollah Ghazvini
Associate Professor, Seed and Plant Improvement Research Institute
Specialist: Plant Breeding
اعضای تحریریه
ناصر بوذری

Naser Bozari

دکتر سید علی پیغمبری
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک ، اصلاح نباتات
Seyyed Ali Peyghambari
Professor Faculty of Science and Agricultural Engineering
University of Tehran
Specialist: Genetics, Plant Breeding
دکتر احمد رضوان فر
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش علوم دامی، ترویج و آموزش کشاورزی
Ahmad Rezvanfar
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Promotion and teaching of animal science, Agricultural Promotion and Training
دکتر محمدرضا شاه پسند
دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Mohammad Reza Shah Pasand
Associate Professor of Imam Khomeini Higher Education Center
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر ناصر مجنون حسینی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اگرونومی، زراعت و اصلاح نباتات
Naser Majnoun Hosseini
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Agronomy
دکتر سید حمید موحدمحمدی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Seyed Hamid Movahed Mohammadi
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر امیرحسین شیرانی راد
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت
Amir Hosein Shirani Rad
Professor , Seed and Plant Improvement Research Institute
Specialist: Agriculture
دکتر علی عبادی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
Ali Ebadi
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Gardening
دکتر داریوش مظاهری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست گیاهی، زراعت
Daryoush Mazaheri
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Plant Ecology, Agriculture
فرنگیس قنواتی

farangis ghanavati

امیر یزدان سپاس

Amir Yazdan Sepas

توحید نجفی میرک

Tohid Najafi Mirak

مدیرداخلی
فرشته نظری منوچهر آبادی
کارشناس، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات
Fereshteh nazari manochehr Abadi
Expert, Seed and Plant Improvement Research Institute
Specialist: Agronomy and Plant Breeding
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۷