فهرست مطالب

نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
سال دوازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهرام علیزاده، عباس رضایی زاد، حسن امیری اوغان، سیامک رحمانپور، غلامحسین شیراسماعیلی، محمد یزدان دوست، فرناز شریعتی، ناصر فرشاد قدیمی، معرفت مصطفوی راد، امیرحسین شیرانی راد، حسین صادقی، محمدرضا جهانسوز، اسدالله زارعی سیاه بیدی صفحات 1-6

  رقم نیلوفر (15R) حاصل انتخاب و خالص سازی تک بوته ها در نسل های در حال تفکیک مربوط به تلاقی Symbol×Orient است. طی پنج سال متوالی، انتخاب تک بوته ها تا رسیدن به لاین خالص به روش شجره ای ادامه و در نسل F4 لاین های خالص گزینش شدند. در سال زراعی 88-1387 تعداد 84 لاین خالص شده به همراه رقم شاهد اوکاپی در قالب آزمایش مقدماتی از نظر عملکرد دانه در کرج بررسی شدند. نتایج نشان داد که رقم نیلوفر با متوسط عملکرد 3352 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با رقم شاهد اوکاپی با عملکرد 1833 کیلوگرم در هکتار، برتری 45 درصدی داشت. در آزمایش تعیین ارزش زراعی در شش ایستگاه تحقیقاتی اقلیم سرد و معتدل سرد کشور شامل کرج، اصفهان، همدان، اسلام آباد غرب، خوی و اراک طی دو سال زراعی 91-1389، رقم نیلوفر با میانگین عملکرد دانه 3783 کیلوگرم در هکتار ضمن کسب رتبه اول، نسبت به شاهد اوکاپی 16/1 درصد برتری عملکرد داشت. رقم نیلوفر در تاریخ کاشت تاخیری و قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد در کرج طی دو سال زراعی 1393-1391، با میانگین عملکرد دانه 1986 کیلوگرم در هکتار وکارایی مصرف آب 0/62 کیلوگرم بر مترمکعب، نسبت به همین صفات در شاهد اوکاپی به ترتیب 18 و 17/7 درصد برتر بود. میزان گلوکوزینولات این لاین کمتر از 10 میکرومول در گرم ماده خشک و میزان اسید اروسیک روغن آن کم تر از حد مجاز (دو درصد) بود. نتایج پروژه تحقیقی ترویجی در استان کرمانشاه نشان داد که میانگین عملکرد دانه رقم نیلوفر در دو منطقه سراب نیلوفر و ماهیدشت 4004 کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به رقم شاهد اوکاپی 14/8 درصد برتری نشان داد. با توجه به پتانسیل عملکرد بالا و ویژگی های زراعی مطلوب، در سال 1399 لاین 15R با نام نیلوفر معرفی و برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور توصیه گردید.

  کلیدواژگان: پایداری، کلزا، عملکرد دانه، معرفی رقم
 • حمیدرضا فنایی، حسن امیری اوغان، محمدحسین عالم خومرام، امیر خسرو دانایی، عبدالحسین عسکری، غلامرضا قدرتی، نرجس کازرانی، ابوالفضل فرجی، ابراهیم هزارجریبی، ولی الله رامیه، صابر سیف امیری، سیامک رحمانپور، فرناز شریعتی، امیر حسین شیرانی راد، حسین صادقی، احمد آیین، محمد خواجه داد کشته گر، مانی معرفت زاده خامنه صفحات 17-36

  رقم صفار (لاین زابل 10ب) حاصل گزینش به روش شجره ای از تلاقی Goliath×19H است. بر اساس نتایج ارزیابی مقدماتی طی سال 90-1389 این لاین زودرسی معنی داری (13 روز) نسبت به سایر لاین های کلزا نشان داد. نتایج آزمایشات سازگاری در مناطق زابل، دزفول، بهبهان، بوشهر، گرگان،گنبد، ساری و مغان طی سال های 92-1390، نشان داد عملکرد دانه آن با رقم شاهد آرجی اس تفاوت معنی دار نداشت ولی از زودرسی بالایی برخوردار بود. رقم جدید نسبت به رقم شاهد آرجی اس از واریانس رتبه پایین تری برخوردار بود که نشان دهنده نوسان کمتر عملکرد و پایداری آن در سال ها و مناطق مختلف است. این لاین با داشتن طول دوره رویش 165 روز نسبت به رقم شاهد آرجی اس، 12 روز زودرس تر در مناطق گرم جنوب و شمال بود. درصد روغن رقم جدید، 43/15 درصد بود که با رقم شاهد تفاوت معنی دار نداشت اما از نظر دارا بودن مقادیر بیشتر اسید چرب اسید اولییک و مقادیر کمتر اسید لینولنیک برتر بود. واکنش مزرعه ای رقم جدید به بیماری اسکلروتینیای ساقه حاکی از تحمل نسبی مناسب در اقلیم شمال بود به گونه ای که با رقم آرجی اس تفاوت معنی دار داشت. این لاین با توجه به ویژگی های برجسته زودرسی، پایداری در عملکرد، امکان فرار از خشکی و گرمای آخر فصل، کاهش حداقل یک نوبت آبیاری و یکنواختی در رسیدگی در سال 1397 به نام رقم «صفار» نامگذاری و برای کشت های تاخیری و مناطق گرم با فصل رشد کوتاه در اقلیم های گرم جنوب و شمال کشور نظیر جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و گرگان توصیه شد.

  کلیدواژگان: صفار، پایداری، رقم، زودرسی، کلزا
 • فرشاد بختیار، گودرز نجفیان، منوچهر خدارحمی، غلامحسین احمدی، احمد جعفرنژاد، فضل الله حسنی، شکوفه ساریخانی خرمی، امیرکیوان کفاشی، داوود امین آزرم، عزت الله نباتی، احمد زارع فیض آبادی، احمدرضا نیکزاد، حسن عبدی، فرزاد افشاری، علی ملیحی پور، علی ناظری، کمال شهبازی، صفرعلی صفوی، رحیم هوشیار صفحات 37-51

  رقم فرین (لاین M-94-15) در سال زراعی 92-1391 با پدیگری Frncln/Rolf07 از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم (سیمیت) دریافت شد و در آزمایش بررسی پتانسیل عملکرد خزانه های بین المللی گندم بهاره در اقلیم معتدل مورد ارزیابی و انتخاب قرار گرفت. این رقم در سال زراعی 93- 1392 در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی در شرایط آبیاری بهینه با عملکرد دانه 8114 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با ارقام شاهد پارسی، سیروان، پیشتاز و سیوند به ‏ترتیب با میانگین عملکرد دانه 8035، 8022، 6914 و 7895 کیلوگرم در هکتار انتخاب شد. این رقم در سال زراعی 94-1393 در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته با میانگین عملکرد دانه 7093 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با ارقام شاهد پارسی و سیروان به ‏ترتیب با عملکرد 6495 و 6423 کیلوگرم در هکتار انتخاب شد. میانگین عملکرد دانه رقم فرین (لاین M-94-15) در آزمایش سازگاری اقلیم معتدل طی سال های 96- 1394 در شرایط بهینه7231 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با ارقام شاهد پارسی با 6688 کیلوگرم در هکتار و بهاران با 6574 کیلوگرم در هکتار بود و در مجموع شرایط بهینه و تنش نسبت به میانگین کل ژنوتیپ ها 3 درصد برتری نشان داد. با توجه به واکنش قابل قبول لاین جدید نسبت به بیماری های زنگ زرد (30MR -0) و زنگ قهوه ای (30MSS -0) و هم چنین مقاومت به ریزش دانه و کیفیت نانوایی خوب، لاین M-94-15 برای بررسی در سطح مزارع زارعین انتخاب شد. میانگین عملکرد دانه لاین امید بخش M-94-15 در آزمایش های تحقیقی- ترویجی در شرایط بهینه و قطع آبیاری به‏ ترتیب 7301 و 5342 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با ارقام شاهد رخشان و بهاران با میانگین عملکرد دانه 6449 و 4538 کیلوگرم در هکتار بود. لاین گندم M-94-15 با توجه به خصوصیات زراعی مطلوب، زودرسی مناسب و کیفیت نانوایی خوب در سال 1398 با نام فرین برای کشت در مناطق معتدل معرفی شد.

  کلیدواژگان: گندم نان، خصوصیات زراعی، پتانسیل عملکرد دانه، خزانه های بین المللی
 • بهنام بخشی، حسن امیری اوغان، ولی الله رامئه، ابوالفضل فرجی، رحمت الله بهمرام‏، نرجس خاتون ‏ کازرانی، حمیدرضا فنایی، سید احمد کلانتر احمدی، بهرام علیزاده، سیامک رحمانپور اوزان، شهریار کیا، علیرضا دلیلی، عباس رضائی زاد، حسین صادقی، حسین اکبری مقدم، سید وحید علوی، راحله نوشاوانی، غلامرضا آذرسا مفرد صفحات 53-72

  اقلیم گرم جنوب ایران از جمله مناطق با قابلیت کشت ارقام بهاره کلزا است. کشت کلزا در این اقلیم با مشکل تنش های محیطی از جمله خشکی و گرمای انتهای فصل مواجه است. لذا علاوه بر عملکرد، زودرسی از اولویت های مهم در معرفی ارقام کلزای بهاره در این مناطق است. رقم آسا (لاین امیدبخش SRL-93-4) یک رقم زودرس نسبتا پرمحصول و حاصل تلاقی لاین زودرس بهاره R308 با رقم زمستانه پرمحصول Modena است. اداره نسل های در حال تفکیک حاصل از تلاقی به روش شجره ای انجام شد. بررسی های مقدماتی و سازگاری لاین SRL-93-4 برتری آن را نسبت به ارقام شاهد در مناطق مورد بررسی نشان داد. در آزمایش سازگاری، لاین SRL-93-4 (با عملکرد 2581 کیلوگرم در هکتار) نسبت به رقم شاهد RGS003 (با عملکرد 2155 کیلوگرم در هکتار) برتری معنی داری را نشان داد. همچنین لاین SRL-93-4 به طور متوسط 11 روز نسبت به رقم شاهد RGS003 زودرس تر بود. نتایج حاصل از روش پایداری بیانگر پایداری زیاد لاین SRL-93-4 بود. آزمایش مزرعه ای برای ارزیابی بیماری ساق سیاه نشان داد لاین SRL-93-4 دارای تحمل نسبی نسبت به این بیماری بود. بررسی پروفایل اسیدهای چرب نشان داد که روغن دانه لاین SRL-93-4 دارای میزان اسید اروسیک نزدیک به صفر و به لحاظ ترکیب اسیدهای چرب در حد استاندارد ولی با اسید اولییک بیشترو اسید لینولنیک کمتر نسبت به رقم RGS003 بود همچنین میزان گلوکوزینولات کنجاله آن نیز کمتر از حد استاندارد بود. نتایج پروژه تحقیقی ترویجی در شهرستان های زهک و زابل از استان سیستان و بلوچستان نشان داد که لاین SRL-93-4 (با عملکرد 2200 کیلوگرم در هکتار) دارای تفاوت غیر معنی داری از نظر عملکرد دانه با رقم شاهد دلگان (با عملکرد 2361 کیلوگرم در هکتار) است، اما هشت روز نسبت به شاهد زودرس تر است. بنابراین با توجه به ویژگی های مطلوب از جمله زودرسی، تحمل نسبی به بیماری ساق سیاه و عملکرد مناسب، لاین امیدبخش جدیدSRL-93-4 که با نام رقم آسا معرفی شده است، برای کشت در مناطق گرم جنوب توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پایداری، درصد روغن، زودرسی، عملکرد دانه
 • آیدین حمیدی، محمدرضا رمضانی مقدم، حسن نجار، مرتضی عرب سلمانی، اکرم مهاجر عباسی صفحات 73-92

  به منظور تعیین ارزش زراعی و مصرف (VCU) برخی ژنوتیپ های پنبه در استان خراسان رضوی در سال های1393 و 1394، عملکرد وش و اجزای آن و برخی خصوصیات ریخت شناختی مرتبط و کیفیت الیاف ژنوتیپ ها و ارقام شاهد براساس طرح آزمایشی بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار مقایسه شدند. ژنوتیپ های مورد بررسی کاشمر، خورشید و R7 و ارقام تجاری گلستان، خرداد، و ورامین ارقام شاهد بودند. نتایج نشان داد وزن غوزه در سال دوم و عملکرد وش و زودرسی در سال اول بیشتر بود. همچنین ژنوتیپ هایR7 و خورشید به ترتیب از بیشترین و کمترین تعداد شاخه زایا در سال های آزمایش برخوردار بودند. رقم شاهد خرداد و ژنوتیپ خورشید دارای بیشترین تعداد غوزه (17 غوزه) در هر دو سال آزمایش بودند. ژنوتیپ کاشمر نیز در هر دو سال آزمایش از بیشترین قطر طوقه (قطر اولین گره ساقه روی سطح خاک) و ارتفاع بوته (120 سانتی متر) برخوردار بود. همچنین در هر دو سال ارقام شاهد خرداد و گلستان دارای بیشترین و ژنوتیپ های جدید خورشید و کاشمر دارای کمترین تعداد شاخه رویا بودند. ژنوتیپ کاشمر از کیل و استحکام الیاف بالاتری (به ترتیب کیل 39/96 در سال اول و استحکام 30/48 گرم بر تکس در سال دوم) برخوردار بود. براساس نتایج این تحقیق، باتوجه به بسته بودن ساختار تاج پوشش(کانوپی) و ارتفاع بوته بیشتر و تعداد شاخه رویای کمتر ژنوتیپ های خورشید و کاشمر، این ژنوتیپ ها برای کشت در استان خراسان رضوی و مناطق مشابه مناسب و قابل توصیه می باشند.

 • منوچهر خدارحمی، مجتبی وهابزاده، حبیب الله سوقی، کمال شهبازی، مهدی کلاته، جبار جعفر بای، محمدصادق خاوری نژاد، حسین علی فلاحی، حسن خانزاده، غلامرضا یحیایی، فرزاد افشاری، علی ملیحی پور، شاهپور ابراهیم نژاد، محمدعلی دهقان، عبدالکریم ذاکری، محسن یاسایی، سید طه دادرضایی، محمود عطا حسینی، صفر علی صفوی، غلامحسین اینه، رحیم مهرابی، نصرت الله طباطبایی، محمد دالوند، عزت الله نباتی، مهرداد چایچی، رحیم هوشیار صفحات 93-111

  رقم جدید گندم نان تیرگان با تیپ رشد بهاره دریافتی از مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم در سال 89-1388 در آزمایش بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفت. در سال زراعی 90-1389 این رقم در آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت اقلیم شمال مورد ارزیابی قرار گرفت. در سال زراعی 91-1390 رقم تیرگان در آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته با میانگین عملکرد 5/731 تن در هکتار در مقایسه با میانگین عملکرد ارقام شاهد مروارید و گنبد با عملکرد 5/372 تن در هکتار انتخاب شد. همچنین در سال های زراعی 92-1391 و 93-1392 در آزمایشات یکنواخت سراسری اقلیم شمال از نظر عملکرد دانه و سایر صفات در چهار ایستگاه اقلیم شمال (گرگان، مغان، ساری و گنبد) مورد بررسی قرار گرفت. میانگین عملکرد این رقم در آزمایشات سازگاری 5/893 تن در هکتار به طور قابل ملاحظه‏ ای بالاتر از میانگین شاهد‏های آزمایش (رقم مروارید با عملکرد 5/401 و رقم گنبد با عملکرد 5/356 تن در هکتار) بود. با توجه به مقاومت قابل قبول این رقم در طول چندین سال، به بیماری‏ های بلایت فوزاریوم سنبله، سفیدک پودری و مقاومت بالا نسبت به زنگ زرد و قهوه‏ ای، پتانسیل عملکرد دانه بالا و پایدار همراه با کیفیت نانوایی خوب در مقایسه با ارقام شاهد، این رقم در مناطق جلگه ای ساحل خزر از جمله دشت مغان در استان اردبیل، استان های گلستان و مازندران، جایگزین مناسبی برای ارقام رایج بوده و می تواند در کنار سایر ارقام در افزایش تولید گندم منطقه نقش موثری داشته باشد و با افزایش تنوع ارقام در این اقلیم پرتنش از نظر بیماری های مختلف به‏ عنوان یکی از راه های مدیریت و کنترل بیماری های مختلف عمل نماید.

  کلیدواژگان: گندم آبی، تحمل به بیماری ها، شمال کشور
 • عنایت رضوانی خورشیدی، صمد مبصر، جعفر قاسمی رنجبر، محمدرضا جزائری نوش آبادی صفحات 113-124

  به منظور بررسی سازگاری و تعیین ارزش زراعی هیبریدهای جدید ذرت، 16 ژنوتیپ ذرت علوفه ای داخلی و خارجی به همراه سه ژنوتیپ رایج KSC704، Bolson و Massil در چهار منطقه مختلف (کرج، مغان، جوین و دزفول) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال (1399 و 1400) مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مهم از قبیل روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، نسبت بلال به بوته و عملکرد علوفه تر بر اساس دستورالعمل آزمون تعیین ارزش زراعی ذرت یادداشت برداری گردید. برای ارزیابی پایداری عملکرد از ضریب تغییرات محیطی فرانسیس وکاتنبرگ استفاده شد. نتایج مقایسه میانگین دو ساله عملکرد نشان داد هیبریدهای Egean، Sy-Lavaredo، ZP873، Zarin2 و Zarin3 به ترتیب با 65/4، 64/8، 64/7، 63/8 و 62/3 تن در هکتار بالاترین عملکرد علوفه تر را داشتند، در حالیکه میانگین عملکرد ارقام شاهد 60 تن در هکتار بود. هیبریدهای Sy-Andromeda، Sy-Lavaredo، Egean، Jeta poly، Zarin 1، Zarin 2، Zarin 3 و ZP873 به دلیل عملکرد و پایداری عملکرد بالاتر از میانگین شاهدها و با سازگاری عمومی قابل معرفی هستند. هیبریدهای Sy-Bilbao و BT-6470 در مناطق کرج و دزفول و هیبریدهای ZP600 و Ajeeb نیز در منطقه جوین با سازگاری خصوصی قابل توصیه هستند. هیبریدهایZP707 ، RGT-Joxxlin، RGT-Coruxxo و Exxupery به دلیل میانگین عملکرد علوفه کمتر و پایداری عملکرد کمتر از میانگین شاهدها شایستگی معرفی رقم را دارا نمی باشند.

  کلیدواژگان: ذرت، علوفه، عملکرد، سازگاری، رسیدگی، پایداری
 • غلامحسین عرب، سیاوش رعیت پناه، ابراهیم هزار جریبی، نسرین رزمی، احمد فرهادی، محمد فتحی، نصرالله قدمی، ساعده مظفری، مرتضی مس شناس، مجید بهادری، شعبان علیان نژاد، هومن آکنج، محمدجعفر ساداتی، عینعلی شفیعی، محمد نظریان، رضا عبدی، وحید یحیی پور صفحات 125-143

  رقم تپور (لاین 2002) در سال 1371 از تلاقی بین رقم سحر (Pershing) و لاین K.W-505 در مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران به دست آمده است. بررسی نسل اول، بررسی نسل های در حال تفکیک و خالص سازی در طی سال‏ های 77- 1371 صورت پذیرفت. درطول سال‏ های 93-1378 لاین‏ های خالص به دست آمده درآزمایشات مقایسه مقدماتی و مقایسه عملکرد دو ساله، ناحیه ‏ای و ملی منطقه‏ ای با ارقام ساری و تلار مقایسه شدند و لاین ‏های برتر درآزمایشات به زراعی و تحقیقی - ترویجی نیز با ارقام شاهد محلی مورد مقایسه قرار گرفتند. در مجموع لاین 2002 با متوسط عملکرد 3749 کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر ارقام برتر بود. ارتفاع بلند، فاصله مناسب نخستین غلاف از سطح زمین، غلاف سه دانه‏ ای،گروه رسیدن 5 (متوسط رس)، تیپ رشد نیمه محدود، وزن هزار دانه بالا، مقاومت به خوابیدگی و ریزش و همچنین تحمل به بیماری‏ های مهم سویا در منطقه از جمله پوسیدگی زغالی از دیگر صفات بارز این رقم به شمار می‏آیند.

  کلیدواژگان: سویا، دورگ گیری، لاین خالص
|
 • B. Alizadeh, A. Rezaizad, H. Amiri Oghan, S. Rahmanpour, Gh. H. Shiresmaeili, M. Yazdandoost Hamadani, F. Shariati, N. FarshadGhadimi, M. Mostafavi Rad, A. H. Shirani Rad, H. Sadeghi, M. R. Jahansouz, A. Zareie Siyahbidi Pages 1-6

  The new oilseed rape cultivar Nilofar (R15), is the result of screening and purifying single plants in segregating generations derived from the cross "Symbol×Orient". During five years of consecutive cultivation, screening of single plants was continued to access pure lines using pedigree method and pure lines were selected in F4 generation. During cropping season 2008-2009, 84 pure lines were evaluated in preliminary yield trial. Results showed that Nilofar variety with a mean yield of 3352 kgha-1 had higher grain yield by 45% compared to the Okapi control variety with a mean grain yield of 1833 kgha-1. In the Value for Cultivation and Use (VCU) trial in six research stations of cold and mid cold regions of Iran including Karaj, Isfahan, Hamedan, Islam abad-e- gharb, Khoy and Arak during two cropping seasons 2009-2011, Nilofar variety with an average grain yield of 3783 kgha-1, ranked first and had 16.1% grain yield more than the Okapi. Under delayed sowing date and stopping irrigation from silique development stage in Karaj during two cropping seasons 2012-2014, Nilofar with 1986 kgha-1 and 0.62 kgm-3 in term of grain yield and water use efficiency, respectively, was superior to Okapi with 1626 kgha-1 grain yield and 0.62 kgm-3 water use efficiency. The glucosinolate content of Nilofar variety was less than 10 μmolg-1 of dry matter and the erucic acid content of the oil was less than 2%. The results of the extension research project in Kermanshah province showed that the mean grain yield of the Nilofer variety at two sites of Sarab Nilofer and Mahidasht was 4004 kgha-1, which was 14.8% higher than the Okapi control cultivar. Due to its high grain yield potential and appropriate agronomic characteristics, line R15 was released under the name of Nilofar and is recommended for cultivation in the cold and mild cold regions of Iran.

  Keywords: Cultivar release, Grain yield, Oilseed rape, Stability
 • H. R. Fanaei, H. Amiri Oghan, M. H. AlamKHomaram A. Khosro Danaei, Abdolhossein Askari, Gh. Ghodratei, N. Kaseranei, A. Faraji, E. Hazarjaribei, V. Rameeh, S. Safe Amiri, S. Rahmanpour, F. Shariat, A. H. Shiraneirad, H. Sadeghei, A. Aeein, M. Khajadad Keshtegar, M. Marefatzadehkhamenea Pages 17-36

  Saffar (Zabol 10b line) variety was obtained by pedigree method from Goliath×19H cross. Based on preliminary evaluation, this variety showed significant earlier maturity (13 day), in 2010-2011, compared to the other lines of canola. Based on adaptability expieriments in Zabol, Safiabad, Behbahan, Boushehr, Gorgan, Gonbad, Sari and Moghan regions in 2011-2012, its grain yield had not significant difference from control variety RGS, but had a high early maturity. The new variety had a lower rank variance which indicates the Less performance fluctuations and stability in different years and regions compared to control variety RGS. Saffar cultivar with 165 days growth period was 12 days earlier in maturity than control variety RGS in warm south and north regions. The oil content of new variety was 43.15%, which has not significant difference with control variety RGS but in terms of having higher amounts of oleic acid and lower amounts of linolenic acid, it has a better quality. The field response of new variety to stem sclerotinia disease showed good relative tolerance in the north climate, which has significant difference with control variety RGS. Based on outstanding features such as yield stability, early maturity, possibility of escaping from drought and heat in the last season, saving at least one irrigation stage and uniformity in maturity, this line was released with the name of Saffar in 2018 and recommended for late cultivation in warm areas with short growing seasons in warm south and north climate zones of the country such as the south of Kerman, Sistan and Baluchestan, Hormozgan, Khuzestan and Gorgan.

  Keywords: Early maturity, Oilseed rape, Variety, Stability, Saffar
 • F. Bakhtiar, G. Najafian, M. Khodarahmi, G. H. Ahmadi, A. Jafar Nejad, F. Hasani, S. Sarikhani Khorami, A. K. Kafashi, D. Amin Azarm, E. Nabati, A. Zareh Faiz Abadi, A. Nikzad, H. Abdi, F. Afshari, A. Malihipoor, A. Nazeri, K. Shahbazi, S. A. Safavi, R. Hoshyar Pages 37-51

  In crop season 2012-2013 wheat genotype "Frncln/Rolf07" was introduced to Iran within an international nursery received from CIMMYT and was studied in experiment of evaluation of yield and agronomic characteristics of spring wheat genotypes in international nurseries in temperate regions. Then in 2013-2014 crop season, it was selected in a preliminary regional wheat yield trial under normal irrigation with an average yield of 8114 kgha-1 compared to the check cultivars Parsi, Sirvan, Pishtaz and sivand, respectively, with grain yield of 8.035, 8.022, 6.914 and 7.985 kgha-1. This cultivar was further investigated in the advanced regional wheat yield trial of temperate regions of the country during 2014-2015 and with average grain yield of 7093 kgha-1 compared to 6495 and 6423 kgha-1 yield of check cultivars Parsi and Sirvan, respectively, and was selected for adaptation evaluation. The average yield of M-94-15 line in temperate climate adaptation experiment during the 2015-2017 crop season under normal conditions was 7231 kgha-1 verses 6688 kgha-1 of Parsi cultivar and 6574 kgha-1 of Baharan cultivar and in general, total mean grain yield was 3% higher than the average of whole genotypes. Due to the good condition of M-94-15 line reaction to stripe rust (O-30MR) and leaf rust (O-30MSS) diseases, as well as the resistance to grain shattering and good bread making quality, this line was selected for study at the level of farmers' fields. Wheat line M-94-15 based on its favorable agronomic characteristics, suitable earliness and good bread making quality was released in 2019 as Farin for cultivation in temperate agro-climatic regions.

  Keywords: Bread wheat, Agronomic characteristics, Grain yield potential, International nurseries
 • B. Bakhshi, H. Amiri Oghan, V. Rameeh, A. Faraji, R. Behmaram, N. Kh. Kazerani, H. R. Fanaei, S. A. Kalantar Ahmadi, B. Alizadeh, S. Rahmanpour Ozan, Sh. Kia, A. R. Dalili, A. Rezaeizad, H. Sadeghi, H. Akbari Moghaddam, S. V. Alavi, R. Noshavani, Gh. R. Azarsa Mofrad Pages 53-72

  The south warm climate of Iran is one of the regions with the ability to grow spring oilseed rape cultivars. Cultivation of oilseed rape in this climate faces the problem of environmental stress such as terminal drought and heat stress. Therefore, in addition to yield, earliness is one of the important priorities to introducing spring oilseed rape cultivars in these areas. Asa (promising line SRL-93-4) is an early-maturing and relatively high-yielding cultivar that resulted from hybridization between R308 early-maturing spring line and Modena as a high-yielding winter cultivar. The segregated generations were conducted by pedigree method. Preliminary and adaptation trails showed that SRL-93-4 line was superior compared to check cultivars in the regions under study. In the adaptation trail, the SRL-93-4 line (with 2581 kgha-1 seed yield) showed a significant superiority over the control cultivar RGS003 (with 2155 kgha-1 seed yield). Also, it was found that the SRL-93-4 line was matured 11 days earlier than the check variety RGS003 on the average. The results of stability methods revealed that SRL-93-4 line was the high stable genotype. A field trial for Blackleg disease showed that the SRL-93-4 line had a relative tolerance to the Blackleg. Analysis of the fatty acids profile showed that SRL-93-4 seed oil had a level of erucic acid close to zero, and in terms of the composition of fatty acids, it was within the standard range, but with more oleic acid and less linolenic acid compared to the RGS003 variety. Also, the amount of glucosinolate of the meal was less than standard level. The results of the on-farm trails in Zahak and Zabol regions of the Sistan and Baluchestan province showed that SRL-93-4 line (with 2200 kgha-1 seed yield) had a non-significant difference seed yield with Dalgan check cultivar (with 2361 kgha-1 seed yield); But it was eight days earlier than the check variety. Therefore, due to the desirable characteristics such as early maturity, relative tolerance to Blackleg disease and good performance, the new promising line SRL-93-4 which released as Asa variety is recommended for cultivation in the south warm regions of the country.

  Keywords: Earliness, Oil content, Seed yield, Stability
 • A. Hamidi, M. R. Ramezani Moghaddam, H. Najjar, M. Arabsalmani, A. Mojajer Abbasi Pages 73-92

  In order to determine the Value of Cultivation and Use (VCU) of some cotton genotypes in Khorasan-Razavi province during 2014 and 2015, the seed cotton yield and its components and some related morphological and fibers quality traits of the genotypes and the control cultivars were compared based on randomized complete blocks design with four replications. Studied genotypes were: Kashmar, Khorshid and R7, and Golestan, Khordad, and Varamin commercial control cultivars were the control cultivars. The results showed that the weight of the boll was higher in the second year, and the seed cotton yield and earliness were higher in the first year. Also, R7 and Khorshid genotypes had the highest and lowest number of fruiting branches in the years of the trial, respectively. Khordad control cultivar and Khorshid genotype had the highest number of bolls (17 bolls) in both years of the trial. Kashmar genotype also had the highest crown diameter (the diameter of the first node of stem on the soil surface) and plant height (120 cm) in both years of the trial. Also, in both years, Khordad and Golestan control cultivars had the highest and the new Khorshid and Kashmer genotypes had the lowest number of vegetative branches in the first and second year. Kashmar genotype had higher gin turn out and fiber strength (39.96 % in the first year and 30.48 g/tex strength in the second year, respectively). Based on the results of this research, with due attention to close canopy structure of the and higher plant height and less number of vegetative branches of Khorshid and Kashmer genotypes, these genotypes are suitable and recommendable for cultivation in Razavi Khorasan province and similar areas.

  Keywords: Upland Cotton, Ealiness, Canopy structure, Seed Cotton Yield
 • M. Khodarahmi, M. Vahabzadeh, H. Soughi, K. Shahbazi, M. Kalateh, J. jafarby, M. S. KhavariNejad, H. A. Fallahi, H. khanzadeh, Gh. R. Yahyai, F. Afshari, A. Malehipour, Sh. Ebrahimnejad, M. A. Dehghan, A. Zakari, M. Yasai, S. T. Dadrezaei, M. Atta Hosseini, S. A. Safavi, Gh. H. Ine, R. Mehrabi, N. E. Tabatabaei, M. Dalvand, I. E. Nabati, M. Chaichi, R. Hoshiar Pages 93-111

  The new bread wheat cultivar Tirgan with spring growth habit type received from the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) was evaluated in 2009-10 in international Nurseries. In the cropping season 2010-11, this cultivar was cultivated in preliminary regional wheat yield trials (PRWYT) of the northern climate. In the cropping season 2011-12 in advanced regional wheat yield trials (ARWYT) Tirgan cultivar was selected with an average yield of 5.731 tha-1 compared to the average yield of the control cultivars (Morvarid and Gonbad) with 5.372 tha-1. Also, in the cropping season 2012-13 and 2013-14, in the elit regional wheat yield trial (ERWYT), yield, grain yield and other traits were investigated in four stations of the northern climate (Gorgan, Moghan, Sari and Gonbad). The average yield of this cultivar in ERWYT traits was 5.893 tha-1, and the average of the check cultivars, Morvarid and Gonbad, was 5.401 and 5.356 tha-1 respectively. Due to the acceptable resistance of this variety over several years, to fusarium head blight, powdery mildew and high resistance to yellow and leaf rusts, high and stable grain yield potential with very good baking quality compared to the control varieties, this cultivar is a good substitute for the old varieties in the plains of the Caspian coast, including the Moghan plain in Ardabil province, Golestan and Mazandaran provinces, and it can increase wheat production in the region along with other varieties and have an effective role and act as one of the tools to manage and control various diseases by increasing diversity in this fully stressed climate in terms of various diseases.

  Keywords: Irrigated wheat, Disease Resistance, Tirgan
 • E. Rezvani Khorshidi, S. Mobasser, J. Ghasemi Ranjbar, M. R. Jazayeri Nooshabadi Pages 113-124

  In order to study the adaptability and determine the cultivation value of new corn hybrids, 16 forage maize genotypes of local and exotic origin were evaluated along with three common genotypes (KSC704, Bolson and Massil) in four different regions (Karaj, Maghan, Jovein and Dezful) using randomized complete block design with four replications in two years (2020 and 2021). Important traits such as days to flowering, plant height, ear height, ear-to-plant ratio and wet silage yield were recorded, based on the manual of value for cultivation and use test. To evaluate the yield stability, Francis and Kannenberg's environmental coefficient of variation was used. The results of two-years mean comparison of yield showed that Egean, Sy-Lavaredo, ZP873, Zarin2 and Zarin3 hybrids had the highest forage yield with 65.4, 64.8, 64.7, 63.8 and 62.3 tons per hectare, respectively, While the average yield of check varieties was 60 tons per hectare. Sy-Andromeda, Sy-Lavaredo, Egean, Jeta poly, Zarin 1, Zarin 2, Zarin 3 and ZP873 hybrids can be introduced with general adaptability, due to their higher yield and yield stability in comparison with the check varieties. Sy-Bilbao and BT-6470 hybrids are recommended in Karaj and Jovein regions and Ajeeb and ZP600 hybrids are also recommended in Jovein region with specific adaptability. ZP707, RGT-Joxxlin, RGT-Coruxxo and Exxupery hybrids do not deserve to release as a new variety because of low forage yield and yield adaptability in comparison with the check varieties.

  Keywords: Maize, Forage, Yield, Adaptability, Maturity, Stability
 • Gh. Arab, S. Rayatpanah, E. Hezarjaribi, N. Razmi, A. Farhadi, M. Fathi, N. Ghadami, S. Mozaffari, M. Messhenas, M. Bahadori, Sh. Aliyannezhad, H. Aganj, M. J. Sadati, E. Shafiei, M. Nazariyan, R. Abdi, V. Yahyapoor Pages 125-143

  Tapour variety line (P-11 / 6-70036) was obtained from a cross between Sahar (Pershing) and K.W-505 in Mazandaran Agricultural Research Center in 1992. The study of F1 generation, segregating generations and the purification of crosses were performed during 1992-98. The pure lines were compared with Sari and Telar cultivars, in the preliminary comparison, biennial comparison, regional and national regional experiments during 1999-2000. The top lines were also compared with local control cultivars in on-farm trials. In total, the line P-11 / 6-70036 (Tapour variety) was superior to other cultivars with an average yield of 3749 kg per hectare. Other suitable traits of the new variety were: high height, suitable distance of the first pod from the ground, three-seed pods, medium five maturity group, semi determinate growth type, high weight of thousand seed, loading resistance, shattering resistance and tolerance to most important common diseases of soybean in the region, including charcoal rot.

  Keywords: soybean, crossing, pure line