درباره نشریه
ISSN:
4745 -2423
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد شاهدی
سردبیر:
دکتر مرتضی خوشخوی
سایت اختصاصی:
ias.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید حقانی، خروجی فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی، فرهنگستان علوم، ، کدپستی: 1537633111
تهران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی،
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/15
مدیر مسئول
محمد شاهدی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، کشاورزی
Mohammad Shahedi
Professor, School of Agriculture, Isfahan University of Technology
Specialist: food industry engineering, Agriculture
سردبیر
مرتضی خوشخوی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: گل و گیاهان دارویی
Morteza KhoshKhui
University of Shirazu
Specialist: Flowers and Medicinal Plants Tissue Culturist
هیات تحریریه
حسن احمدی
استاد دانشکده منابع طبیعی،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی کویر، علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
Hasan Ahmadi
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Desert Geomorphology, Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
دکتر کرامت الله ایزدپناه
کرامت الله ایزدپناه
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناسی گیاهی
Keramatollah Izad Panah
Professor, Faculty of Agriculture, University of Shirazu
Specialist: Plant Virology
دکتر نصرالله سفیدبخت
نصرالله سفیدبخت
علیرضا سپاسخواه
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Alireza Sepaskhah
Professor, University of Shirazu
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر عباس شریفی تهرانی
عباس شریفی تهرانی
علیرضا کوچکی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی، زراعت
Ali Reza Kouchaki
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecological Ecology
بهمن یزدی صمدی
بهمن یزدی صمدی
Bahman Yazdi Samadi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۱