درباره نشریه
ISSN:
4745 -2423
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد شاهدی
سردبیر:
دکتر مرتضی خوشخوی
سایت اختصاصی:
ias.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید حقانی، خروجی فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی، فرهنگستان علوم، ، کدپستی: 1537633111
تهران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی،
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/15
مدیر مسئول
دکتر محمد شاهدی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، کشاورزی
Mohammad Shahedi
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: food industry engineering, Agriculture
سردبیر
دکتر مرتضی خوشخوی
استاد ممتاز/تمام بخش علوم باغبانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: کشت بافت گیاهان زینتی و دارویی
Morteza Khosh Khui
Full Professor, Department of Horticultural Science
University of Shirazu
Specialist: Tissue culture of ornamental and medicinal plants
اعضای تحریریه
دکتر حسن احمدی
استاد دانشکده منابع طبیعی،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی کویر، علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
Hasan Ahmadi
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Desert Geomorphology, Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
دکتر کرامت الله ایزدپناه
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناسی گیاهی
Keramatollah Izadpanah
Professor Faculty of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Plant Virology
دکتر نصرالله سفیدبخت

دکتر علیرضا سپاسخواه
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Alireza Sepaskhah
Professor
University of Shirazu
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر عباس شریفی تهرانی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
Abbas Sharifi Tehrani
Professor College of Agriculture and Natural Resources, Faculty of Agricultural Science and Engineering
University of Tehran
دکتر علیرضا کوچکی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی زراعی، زراعت
Ali Reza Kouchaki
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecological Ecology
بهمن یزدی صمدی

Bahman Yazdi Samadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۵