درباره نشریه
ISSN:
2645-45131
eISSN:
2645-4521
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
مدیر مسئول:
دکتر حسین دهقانی سانیج
سردبیر:
دکتر زهرا امام جمعه
مدیرداخلی:
دکتر هما بهمدی
ویراستار فارسی:
مهندس محمدرضا داهی
صفحه آرا:
مهندس سمیه وطن دوست
سایت اختصاصی:
fooder.areeo.ac.ir
تلفن:
026-32708359
026-32705320
026-32705242
نشانی:
کرج، بلوار شهید فهمیده، روبروی بانک کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
صندوق پستی:
31585-845
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/13

آنچه امروز تحت عنوان نشریه علمی و پژوهشی تحقیقات مهندسی سازه­ های آبیاری و زهکشی توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  با اعتبار علمی - پژوهشی منتشر می­ شود، یکی از مجلات تخصصی منشعب از فصلنامه تحقیقات مهندسی کشاورزی است که بر اساس درخواست شماره  7553/249 مورخ 93/11/27 این موسسه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفکیک آن به سه مجله تخصصی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع غذایی و سازه ­های آبیاری و زهکشی و تاییدیه شماره 3/18/81671 مورخ 94/4/31 دفتر سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی امور پژوهشی آن وزارت با اعتبار علمی و پژوهشی است. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی از سال 1375 به مدت 19 سال و با انتشار 16 جلد و هر جلد با 4 شماره مقالات علمی متعددی را به جامعه علمی کشور ارائه نموده است.

این مجله در حال حاضر در پایگاه‌های استنادی یافته‌های علمی و پژوهشی CABI، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، ایران ژورنال، بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهی و مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی(Agrisis) نمایه می‌شود.

مدیر مسئول
دکتر حسین دهقانی سانیج

سردبیر
دکتر زهرا امام جمعه
استاد تمام صنایع غذایی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی، نانوتکنولوژی
Zahra Emamdjomeh
Full Professor, Food Science and Engineering
University of Tehran
Specialist: Food Engineering, food process engineering, Nanotechnology
اعضای تحریریه
دکتر فوژان بدیعی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
Foujan Badiee
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
دکتر زهرا امام جمعه
استاد تمام صنایع غذایی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی، نانوتکنولوژی
Zahra Emamdjomeh
Full Professor, Food Science and Engineering
University of Tehran
Specialist: Food Engineering, food process engineering, Nanotechnology
دکتر منوچهر حامدی
دکتر منوچهر حامدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی
Manouchehr Hamedi
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Food Chemistry
دکتر محمدعلی سحری
استاد انشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی
Mohammad Ali Sahari
Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Food Chemistry, Food Science and Technology
دکتر محمد شاهدی
استاد تمام مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، کشاورزی
Mohammad Shahedi
Full Professor, Food science and technology
Isfahan University of Technology
Specialist: food industry engineering, Agriculture
دکتر علیرضا قدس ولی
دانشیار . مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
Alireza Ghodsvali
Associate Professor Golestan Province Agricultural and Natural Resources Research Center
دکتر رسول کدخدایی
دانشیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
رشته تخصصی: سونوشیمی و سامانه های امولسیونی غذایی
Rasoul Kadkhodaee
Associate Professor, Institute of Food Science and Technology of Mashhad
Specialist: Sonochemistry and food emulsion systems
دکتر مهدی کریمی
دانشیار . مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
Mehdi Karimi
Associate Professor . Khorasan Agricultural and Natural Resources Research Center
دکتر سید هادی پیغمبردوست
استاد تکنولوژی مواد غذایی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Seyed Hadi Peighambardoust
Professor, Department of Food Sceince
University of Tabriz
Specialist: Food Technology
بهجت تاج الدین
دانشیار مهندسی بسته بندی
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
Behjat Tajeddin
Associate Professor, Food Engineering and Post-Harvest Technology Research Department
دکتر سید مهدی جعفری

اصغر خسروشاهی اصل
استاد
دانشگاه ارومیه
دکتر سید محمدعلی رضوی
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم و فناوری مواد غذایی
Seyed Mohammad Ali Razavi
Professor, Department of Food Science and Technology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
دکتر علیرضا صادقی ماهونک
استاد گروه علوم و صنایع غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی
Alireza Sadeghi Mahoonak
Professor, Food Science & Technology
Gorgan University
Specialist: food Science and Technology, Food chemistry
دکتر مهرداد نیاکوثری

دانشگاه شیراز
Mehrdad Niakosari
Department of Food Science and Technology, School of Agriculture
University of Shirazu
ویراستار فارسی
مهندس محمدرضا داهی

Mohammad Reza Dahi

مدیرداخلی
دکتر هما بهمدی
استادیار علوم و صنایع غذایی
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: فرمولاسیون غذاهای فراسودمند و غذا داروها. روغنها و چربیها. کاهش ضایعات و مدیریت پسماندهای تولید و فراوری
Homa Behmadi
Assistant Professor, Food Science and Technology
Specialist: Formulation of functnioal and medical foods, oil and fat, valorization of agro-industrial waste and by products
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۹